بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Professional Competence

 • The habitual and judicious use of communication, knowledge, technical skills, evidence based decision making, emotions, values, and reflection to improve the health of the individual patient and the community.

به کارگیری عادت‌گونه و مدبرانه‌ دانش، مهارتهای ارتباطاتی، مهارتهاي عملي، استدلال باليني، عواطف، ارزشها و بازانديشيدر فعاليت حرفه‌اي روزمره، در جهت خدمت به فرد و جامعه"

اسلاید 2 :

What is Clinical Competency?

The ability to handle

a complex professional task by

integrating knowledge, skills and attitudes.

تلفیق دانش، مهارت عملی و نگرش های حرفه ای در ضمن انجام یک وظیفه بالینی پیچیده

اسلاید 3 :

What is the best way to evaluate
 Clinical Competency?

اسلاید 4 :

A simple model of competence 

اسلاید 5 :

Model of competence

اسلاید 6 :

ACGME Core Competencies
(The 6  Competencies) 

1.Patient Care

2.Medical Knowledge

3.Professionalism

4.Interpersonal & Communication Skills

5.Practice-Based Learning and Improvement

6.Systems-Based Practice

اسلاید 7 :

انواع آزمونها

1- آزمونهای تکوینی (Formative):

 • ارزيابي هاي محل خدمت (Workplace) با پس خوراند (feedback) مناسب درطول دوره آموزشی
 • پيشرفت تحصیلی وتجربیات یادگیری دانشجو
 • تمام عملكرد و رفتار يك دانشجو مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

2- آزمونهاي تجمعی : (Summative)

 • نشانگر قبولي يا ردي از امتحان آخر ترم يا ارتقائ سالانه دستياري مي باشد .
 • ارزيابي فقط در حيطه دانش مي باشد.

اسلاید 8 :

What are assessment tools?

اسلاید 9 :

آزمونهای کتبی

کاربرد:

اسلاید 10 :


 ارزيابي هاي در محل خدمت
Workplace Based Assessment) )

 • Mini-CEX) Clinical Evaluation Exercise)
 • CBD یا CSR(Chart Stimulated Recall)
 • DOPS )Direct Observation Of procedural Skills)
 • PBA (Procedure – based Assessment) 
 • )ارزیابی °360Mini-PAT (
 • OSCE(objective structured clinical examination)
 • GRF(Global Rating Form )
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید