بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1-چارچوب صلاحيت هاي حرفه اي ملي چيست؟

2- نمونه هايي از چارچوب صلاحيت هاي حرفه اي

3- چارچوب صلاحيت حرفه اي پيشنهادي

4- رابطه استانداردهاي حرفه اي و شغلي با چارچوب صلاحيت

5- استخراج سطوح  حرفه اي بواسطه  استاندارد هاي  حرفه اي

6- استاندارد هاي حرفه اي ISCO 2008

اسلاید 2 :

1-چارچوب صلاحيت هاي حرفه اي ملي چيست؟

-چارچوبي است که صلاحيت هاي, مدارک و گواهينامه هاي در سطوح و انواع مختلف را بصورتي منسجم و همگون بر اساس مجموعه از معيارها و شاخص هاي توافق شده را به هم ارتباط مي دهد.

- چارچوب صلاحيت حرفه اي زير نظامي از نظام صلاحيت ملي است.

اسلاید 3 :

هدف چارچوب صلاحيت هاي حرفه اي ملي

-ايجاد استانداردهاي سازگار و همجنس از شايستگي ها , مهارت هاي فني و غير فني

-ارتقاء کيفيت بخش آموزش و مهارت آموزي

-ايجاد يک نظام هماهنگي و مقايسه گواهينامه ها و مدارک بوسيله ارتباط دهي صلاحيت ها

-ارتقاء و حفظ رويه ها براي دستيابي به يادگيري, انتقال يادگيري و پيشرفت در يادگيري شامل مسير هاي افقي و عمودي در نظام آموزشي

اسلاید 4 :

چرا بايد يک چارچوب صلاحيت ملي وجود داشته باشد:

بطور نظري دلايل گوناگون دارد (به عنوان يک عنصر از نظام تضميين کيفيت):

- نزديک کردن ذي نفعان حول علايق مشترک

-شفاف سازي و موافقت در مورد مسئوليت پذيري آموزش و تربيت نيروي کاري با صلاحيت

-ارتباط بين سطوح مختلف آموزشي

-ايجاد رتبه بندي در گواهينامه اي  و مدارک

- حصول اطمينان از انتقال پذيري مهارت ها

-تسهيل تحرک پذيري در مکان و زمان

- توانائي تلفيق نظام هاي رسمي-غير رسمي  يادگيري

 

اسلاید 5 :

در عمل مشکلات وجود خواهد داشت:

- علايق زيادي براي چارچوب  صلاحيت ملي وجود خواهد داشت ولي اهداف ممکن است مبهم باشد.

-چارچوب صلاحيت ملي مي تواند نگراني هاي و مسائل اقتصادي, سياسي, سازماني و تعليم و تربيتي را با هم تلفيق کند ولي محدوديت هاي اقتصادي و روش هاي تعليم و تربيتي قديمي ممکن است حکم فرما شود.

-کشورها هنوز نياز دارند تا فرآيندهاي اصلي ياددهي و يادگيري را اصلاح نمايند.

-چارچوب صلاحيت ها منابع گوناگوني را نياز دارد- هزينه بر است.

-چارچوب نبايد بر اساس حدسيات و فرضيات باشد .

-چارچوب تمام مسائل آموزش هاي فني و حرفه اي را حل نمي کند . ضروريست ولي کافي نيست.

 

اسلاید 6 :

همکاري هاي بين المللي در زمينه چارچوب هاي صلاحيت

1- پروژه OECD   براي يادگيري مادم العمر

2-  چارچوب صلاحيت هاي اروپا

3- راهنماي مقدماتي تهيه چارچوب صلاحيت ها ILO

4-ETF NQF projects in RF/Ukraine, Central Asia, Caucasus and North Africa/Middle East

اسلاید 7 :

رابطه نظام استاندارد هاي حرفه اي با نظام و چارچوب صلاحيت

-استاندارد هاي حرفه اي مرزهاي بين حرف  را مشخص مي نمايد.

-استاندارد  هاي حرفه اي بر نظام طبقه بندي حرف  و مشاغل استوار است.

-استاندارد هاي حرفه ارتباط هاي عمودي در چارچوب صلاحيت ها را  مشخص مي نمايد.

-استاندارد هاي حرفه اي امکان انتقال از يک سيستم آموزشي به سيستم آموزشي ديگر را فراهم مي نمايد (ارتباط افقي).

-عملکرد نظام چارچوب صلاحيت بر عملکرد صحيح نظام استاندارد هاي استوار است.

-يک حرفه مي تواند سطوحي مختلفي از يک چارچوب صلاحيت را به خود اختصاص دهد.

-يک استاندارد حرفه اي شايستگي هاي مورد نياز يک حوزه کاري را مشخص مي نمايد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید