کارآموزی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

Word قابل ویرایش
84 صفحه
12900 تومان
129,000 ریال – خرید و دانلود

کارآموزیشرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

فصل اول: آشنای با شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

کلیات
این سازمان براساس رسالت خود، یک سازمان تخصصی در اجرای سیاست های دولت و مدیریت آب در منطقه آذربایجان شرقی می باشد. برای ایفای این رسالت، ارزش ها و باورهای اخلاقی زیر را اساس کار خود قرار می دهند. در تبلور این باورها در منش و کردار همکاران، شرطی ضروری برای رسیدن به اهداف تعیین شده و ایفای این رسالت حیاتی است

بیانیه رسالت :
رسالت سازمان، مدیریت آب در منطقه آذربایجان شرقی است. براین اساس مأموریت تحقق امور زیر را برای مصارف شرب و بهداشت، صنعت و کشاورزی را به عهده دارند.
انجام مطالعات پایه منابع آب
تهیه طرح جامع آب استان های تحت مدیریت و اجرای آن
مطالعه و اجرای طرح های انتقال و تأمین آب
بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع آب

بیانه خط مشی کیفی فراگیر:
آب منشأ حیات استسازمان آب یکی از بخش‌های اساسی مدیریتی کشور است و عمل‌کرد ما تأثیر حیاتی بر زندگی افراد جامعه و سرنوشت توسعه آن دارد. برای انجام تعهدات خود در قبال جامعه، فعالیت ‌های ما باید بر اساس استاندارد ISO 9001:00 در سازمان مستقر می شود.
برای هم سو کردن نتیجه فعالیت ‌ها و فرآیندها، از همه همکاران انتظار دارد همواره مف

اد خط مشی کیفی را در فعالیت های خود به کار گیرند.

رئوس خط مشی کیفی ما عبارتند از :
توجه جدی به رسالت اهداف کیفی سازمان و رعایت منشور اخلاقی
برنامه ریزی جامع آب برای تأمین نیازهای فعلی و آتی منطقه
مدیریت و حفاظت منابع آب مطابق با دانش روز و رعایت اصول توسعه پایدار

حفظ منابع جامعه، تأمین کنندگان و سایر ذی‌نفعان
ارتقای مداوم دانش و مهارت کارکنان و تأمین کنندگان
مشارکت افراد سازمان در فعالیت ‌های کیفی
بهبود مداوم اثر بخشی عمل کرد سازمان

تاریخچه تشکیل شرکت

در سال ۱۳۴۲ با تشکیل سازمان آب و برق اذر بایجان و با تحت پوشش قرار دادن استانهای اذر بایجان شرقی و غربی فعالیت خود را اغاز و از سال ۱۳۴۷ این سازمان به شرکت سهامی اب منطقه ای اذر بایجان تغییر نام داد ودر سال۱۳۵۹با تصویب شورای انقلاب تحت عنوان شرکت سها می اب منطقه ای اذر بایجان فعالیت خود را ادامه داده و بالاخره از تاریخ ۴/۲/۶۴ با تصویب هیئت وزیران شرکت سهامی اب منطقه ای اذر بایجان شرقی و اب مشروب ارومیه به دو شرکت مستقل اب منطقه ای اذربایجان شرقی واذر بایجان غربی تبدیل و تغییر نام داد.
ضمن اینکه در جلسه مورخه۲۱/۶/۱۳۷۲ هیئت وزیران ویشنهادوزارت نیروو به استناد ماده ۳۲ قانون توزیع عادلا نه اب مصوب سال۱۳۶۱ نام شرکت اب منطقه ای اذر بایجان شرقی به شرکت اب منطقه ای اذر بایجان شرقی واردبیل تغییر و تصویب شد.

هدف شرکت:

به طور کلی بر اساس اساس نامه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی و ار

د بیل تهیه و اجرای طرحهای تامین وآبرسانی و بهره برداری از منابع آب درحوزه عمل خود را برای مصارف شهری صنعتی و کشاورزی عهده دار بوده وبرای میل به این هدف شرکت مجاز به اقدامات زیر میباشد:
۱) حفاظت منابع آب (سطحی و زیر زمینی )
۲) مدیریت توسعه منابع آب.

۳) ایجاد مخازن سد ها و آب بند ها و خطوط آبرسانی وتصفیه خانه ها و شبکه های آ بیاری و زهکشی و سایر تاسیسات مورد لزوم و نیز اقدامات لازم و جمع آوری نزولات جوی و تغذیه مصنوعی به منظور ایجاد تعادل در منابع آبهای زیر زمینی و اداره و بهره برداری از آنها .
۴) انجام وظایف مقرر در قانون توزیع عادلانه آب .
۵) انجام مطالعات لازم برای توسعه و بهره برداری ا ز منابع آبهای زیر زمینی و سطحی و اجرای طرحهای مربوطه و تخصیص بهینه برای بخشهای مختلف مصرف.
۶) انجام تحقیقات لازم درباره مسایل آ ب و به کار بردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره وری بیشتر و بهتر از منابع آ ب
۷) احداث نیروگاههای برق آبی و بهره برداری از آ نها .
۸) سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شر کتهای داخلی و مو سسات آموزشی و پژوهشی که ار تباطی با مقاصد شرکت داشته باشند در حدود مقررات مربوطه با تصویب مجمع عمومی.
۹) انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت

فصل دوم:حسابداری دولتی ونقش آن درسازمانها ازدیدگاه کلی

حسابداری دولتی: عبارت است از کلیه عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه بندی، تلخیص، گزارش دهی و تفسیر فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی که با رعایت قوانین و مقررات مالی و اصول و موازین متدوال حسابداری دولتی انجام می شود.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی اصولا به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:
۱) نیاز قانونی ۲) نیاز نظارتی ۳) نیاز اطلاعاتی
در حسابداری دولتی رفع نیازهای قانونی و رعایت قوانین و مقررات برای انجام و ثبت فعالیتهای مالی و تهیه صورتهای مالی در درجه اول اهمیت قرار دارد.

هدف اصلی حسابداری دولتی ایجاد امکانات لازم برای برنامه ریزی و بودجه ریزی مطلوب و اجرای صحیح برنامه ها، فعالیتها و طرحهای دولت از طریق ارائه اطلاعات مالی طبقه بندی شده و قابل استنتاج در مورد فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی است.

موضوع حسابداری ملی بررسی عوامل اساسی فعالیتهای اقتصادی یک کشور طی یکسال است هدف اصلی آن طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی و مالی در بخشهای دولتی و خصوصی به ترتیبی است که تصویر کامل و جامعی از ساختار، ترکیب و فعالیتهای اقتصاد ملی شامل: تولید، توزیع و مصرف کالا، خدمات، ثروت و درامد کشور ارائه دهد.
حسابهای دولتی درحقیقت اطلاعات اولیه و مواد خام حسابهای ملی را فراهم می کند

سازمان حسابداری دولتی
سازمانهای دولتی به دو شکل انتفاعی و غیرانتفاعی ایجاد و اداره می شوند.
۱) سازمانهای دولتی انتفاعی معمولا هزنه ها را از حل درامدهای خود که با فروش کالا و خدمات تحصیل می نمایند تامین می کنند. بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمانها باید امکا

ن شناسایی درامدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان دارائیها و بدهیها و ارزش ویژه را در پایان سال مالی فراهم نماید.
۲) سازمانهای دولتی غیرانتفاعی هزینه های خود را از محل مالیاتها، عوارض و سایر وجوه دریافتی از محل اعتبارات مصوب تامین می کنند. این نوع سازمانها باید در پایان هر دوره مالی صور

ت درامدها، هزینه ها، داراییها، بدهیها و مازاد خود را تهیه کنند.

مقاصد و اهداف سازمان مالی دستگاه دولتی:
۱- ایجاد مکانیسم و روشهای مناسب برای کنترل درامدها و سایر دریافتها
۲- برقراری روشهای مناسب جهت کنترل وجوه نقد، اسناد و اوراق بهادار
۳- اعمال کنترلهای متمرکز بر هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای
۴- ایجد روشهای مناسب جهت کنترل اموال، ماشین آلات و تجهیزات
۵- فراهم نمودن امکان کنترل نحوه اجرای برنامه ها، طرحها و فعالیتها
۶- کنترل عملیات و فعالیتهای کارکنان سازمان دولتی در انجام وظایف مالی
۷- فراهم نمودن امکان انتشار حقایق مربوط به عملیات مالی و وضع درامدها، هزینه ها، دریافتها، پرداختها و مازاد سازمان دولتی برای اطلاع دولت، قوه مقننه و مردم کشور

مقاصد اعمال کنترلهای مالی در سازمانهای دولتی:
۱- حفاظت وجوه و اموال متعلق به سازمان دولتی در مقابل سرقت، مفقود شدن، خسارت، اختلاس و استفاده نامطلوب
۲- قابل استناد و اعتماد بودن اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک مالی
۳- اتخاذ تصمیمات مالی بعد از بررسیها و مطالعات کافی و دور از تمایلات شخصی و گروهی
۴- انجام شدن اقدامات سریع و به موقع جهت اجرای برنامه های مصوب و تصمیمات متخذه
۵- کنترل سیستماتیک هر ثبت یا فعالیت مالی از طریق بررسی آن بوسیله فرد یا افرادی غیر از انجام دهنده آن.
۶- تبعیت از قوانین و مقررات مالی و بودجه ای و اصول و روشهای متداول حسابداری

در انجام و ثبت فعالیتهای مالی مربوط

خصوصیات سیستم کنترلهای مالی:
۱- تشکیلات سازمانی مناسب که وظایف و مسئولیتهای سازمان و واحدهای تابعه آ

ن و نیز پستهای سازمانی و شرح وظایف، اختیارات و مسئولیتهای هریک از آنها را به نحو روشن و قبل درک نشان دهد.
۲- وجود تشریفات، مراحل و روشهای مربوط به پیشنهاد، تصویب، انجام، ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی و نگهداری و حفظ وجوه و اموال سازمان.
۳- وجود سیستمی که در آن برای برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای مالی از دفاتر، حسابها و صورتهای مالی استفاده صحیح و کامل به عمل آید و تدوین و ارائه استانداردها، موازین و معیارهایی که نتایج واقعی حاصل از اجرای برنامه ها و فعالیتها با آنها تطبیق و مقایسه گردد.

علل لزوم استناد به اسناد و مدارک کتبی برای تحقق و ثبت فعالیتهای مالی در سازمانهای دولتی:
۱- اطمینان از ثبت کلیه فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی در حسابها و دفاتر
۲- امکان تهیه اطلاعات، صورتحسابها و گزارشهای مالی دقیق تر و صحیح تر
۳- تسهیل حسابرسی

گروه حسابها در حسابداری دولتی
در حسابداری دولتی برای ثبت داراییها و بدهیهای غیرجاری معمولا از گروه حسابهای دارایی های ثابت عمومی و بدهی های بلندمدت عمومی استفاده می شود. گروه حسابهای اخیر برخلاف حسابهای مستقل که هم واحد حسابداری و هم واحد مالی مستقل تلقی می گردند، فقط واحدهای حسابداری مستقل هستند که هریک شامل حسابهای خودتراز برای ثبت فعالیتهای مالی مربوط به داراییهای ثابت و بدهیهای بلندمدت عمومی می باشد.
الف ) گروه حساب دارایی های ثابت عمومی

داراییهای ثابت فقط در حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای و برخی حسابهای مستقل برای وجوه امانی ثبت می شوند. حسابها و صورتهای مالی سایر حسابهای مستقل فقط شامل داراییهای سیال یا غیرثابتی می باشد که در عملیات عادی به وجه نقد تبدیل می گردد. در این حسابهای مستقل کنترلهای حسابداری مربوط به داراییهای ثابت با ایجاد گروه حساب دارائیهای ثابت عمومی اعمال می گردند.
با توجه به اینکه گروه حساب دارایی های ثابت عمومی شامل بدهیها و سایر داراییها نمی باشند، در حسابها و صورتهای مالی گروه حساب مذکور، منبع سرمایه گذاری در داراییهای ثابت عمومی در مقابل داراییهای مذکور در طرف بستانکار منعکس می گردد.

ب ) گروه حساب بدهی های بلندمدت عمومی
فقط بدهیهای بلندمدت حسابهای مستقل وجوه سرمایه ای، وجوه امانی و وجوه دریافتی بابت خدمات خاص در حسابهای مستقل مذکور ثبت می شوند. در سایر حسابهای مستقل بدهیهای بلندمدتی که ارتباط با فعالیتهای مالی عادی حسابهای مستقل مذکور ندارند و صرفا دیون و تعهدات عمومی سازمان دولتی تلقی می گردند، در گروه حساب بدهیهای بلندمد

ت عمومی منعکس می گردند. اعتبار عمومی سازمان دولتی و درامدهایی که طبق قوانین و مقررات وصول خواهند گردید محل تامین مالی و پشتوانه بازپرداخت بدهیهای مذکور را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه داراییها در این گروه حساب منعکس نمی گردند در حسابها و صورتهای مالی آن در طرف مقابل بدهیها حسابهایی مانند: “منابع موجود برای پرداخت….” یا “منابع قابل وصول برای پرداخت….” ثبت می شوند.

حسابهای مستقلی که در ایران نگهداری می شوند:

الف- حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
ب- حسابهای مستقل برای وجوه امانی
الف- حسابهای مستقل برای وجوه دولتی:

۱- حساب مستقل وجوه جاری: در ایران هر وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است برای ثبت عملیات وصول و مصرف وجوهی که از محل اعتبارات جاری مصوب از خزانه داری کل دریافت می کنند حساب مستقلی تحت عنوان حساب مستقل وجوه جاری نگهداری می نمایند.
۲- حساب مستقل وجوه عمرانی: هر وزارتخانه یا سازمان دولتی برای هر یک از طرحهای عمرانی مورد اجرای خود باید حساب مستقلی نگهداری نماید که شامل حسابهای متوازن بودجه ای و حسابهای عادی می باشد. مصارف این حساب مستقل از درامدهای عمومی دولت تامین می شود و نحوه نگهداری حسابها، تهیه صورتهای مالی سالانه و انجام هزینه های آن تابع قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه کشور و مقررات دیگری است که در طرح صوب مشخص گردیده اند.
۳- حساب مستقل وجوه اختصاصی: این حساب مستقل برای نشان دادن حسابهای مربوط به دریافت و مصرف وجوه و درامدهای اختصاصی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت همین عنوان منظور می گردد نگهداری می شود. نحوه ثبت حسابها، تهیه صورتهای مالی و انجام هزینه ها از محل منابع حساب مستقل وجوه اختصاصی تابع مقررات خاص مربوط به تحصیل درامدهای اختصاصی و همچنین قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.
ب- حسابهای مستقل برای وجوه امانی:
وجوه امانی به صورت حسابهای مستقل زیر در سازمانهای دولتی ایران نگهداری می شود:
۱- حساب مستقل پرداخت حقوق بازنشستگان
۲- حساب مستقل وجوه سپرده

 

۳- حساب مستقل صندوق بازنشستگی
۴- حساب مستقل صندوق پس انداز و وام

مبانی حسابداری دولتی:
۱- حسابداری نقدی-۲- حسابداری تعهدی-۳- حسابداری نیمه تعهدی-۴- حسابداری تعهدی تعدیل شده-۵- حسابداری نقدی تعدیل شده
۱- حسابداری نقدی:
در حسابداری نقدی درامدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوط و هزینه ها در سال مالی ختنی است. اموال خریداری شده نیز ممکن است به جای انعکاس در حسابهای دارایی ثابت، در هنگام خرید مستقیما به حساب هزینه منظور شود، ولی سرمایه گذاریها و بدهیهای بلندمدت ناشی از فعالیتهای مالی نقدی معمولا در حسابهای ترازنامه ای ثبت می شوند. سرمایه گذاریها و اوراق بهاداری که نقدا خریداری شده اند به بهای تمام شده ثبت می شوند ولی در ترازنامه معمولا ارزش بازار آنها نیز در داخل پرانتز در مقابل بهای تمام شده نشان داده می شود. سرمایه گذاریها و اوراق بهاداری که به عنوان کمک یا هدیه دریافت شده است به ارزش متعارف بازار در تاریخ دریافت در حسابها منظور می شود.

۲- حسابداری تعهدی:

در حسابداری تعهدی درامدها در سال انجام خدمات یا فروش کالاها، و هزینه ها در سال دریافت کالاها و خدمات و ایجاد تعهد به حساب منظور می شوند.
در حسابداری بازرگانی به منظور رعایت اصل وضع هزینه های هر دوره مالی از درامدهای متعلق به همان دوره و تعیین سود یا زیان سال مالی و وضعیت مالی واقعی در پایان هر دوره مالی معمولا از حسابداری تعهدی استفاده می شود. افتتاح حسابهایی مانند پیش پرداختها، هزینه های معوق و پیش دریافتها و همچنین به حساب دارایی منظور نمودن موجودی کالای پایان دوره مالی از نتایج به کار بردن حسابداری تعهدی است.
مزایای حسابداری تعهدی:

۱- حسابداری تعهدی برای تعیین بهای تمام شده و هزینه های واقعی اجرای برنامه ها، عملیات و فعالیتهای سازمانهای دولتی در قالب اعتبارات مصوب ضروری می باشد.
۲- کنترل دقیق درامدها و سایر منابع تامین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداختهای حسابهای مستقل در صورتی میسر خواهد بود که از مبنای حسابداری تعهدی استفاده شود.
۳- مبنای تعهدی اطلاعات کاملتر و جامعتری جهت نظارت بر عملکرد ازمانهای دولتی و ارزیابی آنها در اختیار قوه مقننه، دولت و سایر مراجع قانونی و افراد کشور قرار می دهد.
۴- حسابداری تعهدی اطلاعات و گزارشهای مالی صحیح تر و دقیق تری جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و اجرای عملیات و برنامه ها د اختیار مدیران سازمانهای دولتی قرار میدهد.
۵- در برخی حسابهای مستقل و سازمانهای دولتی انتفاعی شناخت درامدها و هزینه های واقعی و تعلق آنها به دوره مالی و نیز تعیین وضع مالی صحیح در پایان دوره مالی فقط با به کار گیری حسابداری تعهدی مقدور است.
۳- حسابداری نیمه تعهدی:
در حسابداری نیمه تعهدی برای ثبت درامدها از مبنای نقدی و برای ثبت هزینه ها از مبنای تعهدی استفاده می شود. یا به عبارت دیگر در مبنای نیمه تعهدی درامدهایی که عملا وصول و هزینه هایی که تعهد یا تحمل شده است (هزینه های واقعی دوره مالی) در حسابهای هر دوره مالی ثبت می شود.
دلایل استفاده از حسابداری نیمه تعهدی در سازمانهای دولتی بسیاری از کشورها:
۱- استفاده از مبنای تعهدی برای ثبت هزینه ها به منظور کنترل بیشتر آنها ضروری تر از درامدهاست
۲- همیشه احتمال عدم وصول بخشی از مالیاتها و عوارض و سایر درامدهای پیش بینی شده وجود دارد که بنابر اصل احتیاط به کار بردن حسابداری نقدی را در مورد آنها ایجاب می کند.

۴- حسابداری تعهدی تعدیل شده:
در حسابداری تعهدی تعدیل شده شناخت و ثبت درامدها و حسابها در دوره مالی ای انجام می پذیرد که در آن دوره درامد “آماده، در دسترس و قابل اندازه گیری” باشد. منظور از آماده و در دسترس بودن درامدها قابل وصول بودن آنها در دوره مالی جاری یا مدتی کوتاه پس از پایان دوره جاری است به ترتیبی که پرداخت بدهیها و تعهدات دوره جاری از محل درامدهای مذکور میس

ر باشد

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه¬های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می¬شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی¬دیدند.

 

پاسخگویی دولتها تهیه می¬شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه¬ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه¬ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف¬سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی¬سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می¬گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ-خواهان اضافه کرده است.
سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می¬کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین¬المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده¬کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می¬شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ¬خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی.
در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه¬های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می¬شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی¬دیدند. اولین نشانه¬های پاسخ‌خواهی با شورش

اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی¬توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.
پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه-ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می¬باشد. ایفای این مسئولیت با استنا

د به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام¬دهنده کار را امکانپذیر می¬کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.
برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب

مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می¬شود.

فصل سوم: کلیات مفاهیم مهم سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

چارت سازمانی مالی:

وظایف افراد درقسمت امور مالی

ذیحساب ومدیر امور مالی :
 رسیدگی وگواهی صورت حساب اموال رسیده و جمعداران مربوط
 نظارت بر تحویل و تحول اموال بین جمعداران و امضا صورت مجلس تحویل وتحول
 رسیدگی به حساب دوره تصدی جمعداران اموال وصدور مفاصا حساب
 رسیدگی به موجودی جمعداران در مواردی که وزارت دارایی ابلاغ مینماید
 اعلام خطاها و جرائم جمعدارانی که در موقع رسیدگی یا ابوابجمعی انان معلوم شود مرتکب خطا یا جرمی شدند به وزارتخانه یا موسسه مربوط و اداره کل اموال دولتی
 موافقت با حذف اموال ابوابجمعی و حساب جمعدار که بر اثر فروش یا انتقال یا اتش سوزی یا سرقت یا حوادث مشابه آن از تصرف جمعدار خارج شود

رئیس اداره حسابداری مالی :

 

 آشنایی کار با کامپیوتر در حد سیستمهای مکانیزه تعریف شده.
 رعایت و نظارت بر اعمال قوانین ومقررات ودستورالعملهای مالی در سطح شرکت
 بررسی روشها و سیستم های مالی و حسابداری و تطبیق موارد با قوانین و مقررات و گردش کار و عملیات وارائه پیشنهادات دستورالعملهای مربوطه در جهت رفع نارسائیها و مشکلا

 

ت وبهبود روشهای موجود
 ایجاد هماهنگیهای لازم بین کارکنان و نظارت در انجام کارها
 نظارت و پیگیری وصول درآمدها و طلبهای شرکت
 و انجام وظایف معاون ذیحسابی بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور و ضوابط وزارت امور اقتصادی و دارایی
 نظارت بر انجام امور مربوط به حسابهای بیمه و بازنشستگی
 بررسی کلیه عملیات مربوط به هزینه ها و معاملات وخریدها و بررسی و کنترل صورت فعالیتهای بانکی و نهایتاٌ تائید آن
 رسیدگی و امضاء برگه های محاسباتی و اسناد
 همکاری و نظارت در تهیه گزارشات مالی وحساب ماهانه و سالانه
 رسیدگی و پاسخ گویی به درخواستهای ارباب رجوع
 تهیه پیش نویس مکاتبات مربوط به امور
 تهیه گزارشات لازم
 انجام سایر امور محوله در محدوده وظایف حوزه

مسئول تنظیم اسناد :

 آشنایی کار با کامپیوتر در حد سیستم های مکانیزه های تعریف شده
 تهیه و تنظیم اسناد مربوط به پیمانکاران با توجه به صورت وضعیتهای تایید شده و سا

 

یر مدارک لازم
 تهیه خلاصه حسابهای هر قرارداد
 تطبیق مستمر حسابهای ثبت شده با خلاصه حسابهای هر قرارداد جهت ارائه گزارشات لازم
 بررسی اطلاعات و احکام صادره پر سنلی (اعم از حکم کار گزینی ، اضافه کاری و ما مورییت و…)و ورود اطلاعات به سیستم مکانیزه
 تهیه و تنظیم اسناد مربوط به پرداختهای کارکنان ( حقوق و مزایا ، ماموریت ، تفاوت ، ذخیره سنوات و مرخصی و…)
 تهیه و تنظیم سایر اسناد هزینه با توجه به مدارک و مستندات مر بوطه
 تهیه و تنظیم ماموریت کارکنان ستادی و واحدهای طابعه سازمان
 نظارت و ارجاع کار ( ورود اطلاعات و تهیه و تنظیم اسناد و …) به افراد تحت مسئولیت
 تهیه گزارشات لازم
 تهیه پیشنویس مکاتبات لازم

مسئول کنترل بوجه و اعتبارات :

 آشنایی کار در حد سیستم های تعریف شده
 تعهد در قالب اعتبارات ابلاغی و پی گیری جهت قطعی نمودن تعهد
 مطالعه دقیق موافقت نامه های ابلاغی و رعایت مفاد آ ن حین اقدام

 انجام همکاری های لازم در تنظیم بودجه سالیانه شرکت
 تهیه پیش نویس مکاتبات لازم
 انجام سایر امور محوله در محدوده وظایف حوزه
 تهیه گزارشات لازم در خصوص مقایسه عملکرد با بودجه مصوب ابلاغی
 کنترل و تامین اعتبار احکام پرسنل با ردیفهای اعتباری در قالب بودجه مصوب ابلاغی
 تهیه و تنظیم در آمدهای مصوب در بودجه به تفکیک مراکز به منظور تطبیق با عملکرد مربوطه و تهیه گزارشات لازم
 تطبیق حسابهای ثبت شده ( هزینه،به تفکیک مراکز هزینه و سر فصلها)و رفع و اصلاح موارد

مسئول رسیدگی اسناد:

مطالعه دقیق کلیه ی بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ائین نامه ها و سایر مقررات و ضوابط مالی به منظور نظارت بررعایت دقیق انها در اسناد مالی صادر شده
 نگهداری یک نسخه از قوانین جهت مراجعه و استفاده از انها
 تهیه دستورالعملهای لازم در خصوص بخشنامه ها و آیین نامه ها با هماهنگی قبلی مسئولین جهت ارسال به واحدهای ذیربط
 بررسی کامل زمائم اسناد و مدارک و تطبیق آ نها با قوانین و مقررات حاکم بر مسائل مالی و تائید صحت آنها

 تائید اسناد مالی که با مقررات جاری مقایرتی نداشته باشد
 بررسی کامل قراردادهای و رعایت مفاد مندرج در قراردادها و مراحل انجام کار در حین رسیدگی به اسناد مربوطه
 بررسی و تائید تشخیص حساب ، اسناد و مراجعه به سوابق (ثبتها و اسناد قبلی ،…) در صورت نیاز و تطبیق آنها و پیشنهاد جهت اصلاح حساب

مسئول دفتر داری :

مطالعه و رعایت بخش نامه ها وآئین نامه ها و مقررات در خصوص ثبت و ضبط اسناد و ن

وشتن دفاتررسمی و قانونی و نگه داری حسابها
 تهیه دفاتر رسمی مورد نیاز طبق مقررات
 تهیه شیفریه جهت ثبت در دفاتر رسمی و نظارت کامل در انجام آن
 تهیه طراز ماهانه و سالانه شرکت
 نظارت بر حسابهای ثبت شده و بررسی آنها ر رفع مغایرتهای موجود و صدور برگه های اصلاحی
 تهیه گزارشات لازم در خصوص پی گیری مانده حسابها
 ارسال اسناد مالی بعد از تکمیل به بایگانی اسناد
 همکاری مستمر در تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت
 تهیه پیش نویس مکاتبات لازم
 نظارت و کنترل کیفی و بررسی حسابها ( در سطوح کل، معین ، تفصیری)

مسئول حسابهای بانکی :

 مطالعه و رعایت دقیق بخشنامه ها و آئین نامه های مر بوطه و نگه داری آنها در پر ونده های مر بوطه
 پیگیری و اخذ اسناد مالی مربوط به دریافت (درآمدها) و بررسی آنها و ثبت یا ورود اطلاعات و اسناد به سیستم مکانیزه موجود و تهیه صورت مغایرات بانکی مربرطه
 صدور چک برای اسناد تائید شده در مرحله پرداخت و ثبت و ورود اطلاعات و تهیه صورت مغایرت بانکی مربوطه
 تشکیل پرونده ضمانت نامه ها به تفکیک مورد و نظارت و نگهداری ضمانت نامه و پیگیری جهت تمدید یا ابطال و اقدام لازم با رعایت مقررات جاری
 کنترل و اخذ تائید به حسابهای خزانه و جابه جایی وجه
 تطبیق حسابهای موجود با حسابهای ثبت شده و کنترل موجودی حسابهای جاری و رفع و اصلاح حسابها
 ارسال کلیه اسناد به دفتر داری جهت انجام اقدامات بعدی

 همکاری در تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت
 انجام اقدامات لازم در جهت افتتاح یا بستن حسابهای بانکی با هماهنگی قبلی با مسئولین ذیر بط

مسئول حسابداری بیمه و بازنشستگی:

 

 آشنایی کار با کامپیوتر در حد سیستم های تعریف شده
 مطالعه دقیق بخشنامه ها وآئین نامه ها و مصوبه های مربوطه و نگه داری انها در پرونده های مربوطه
 صدور درخواست وجه در خصوص حقوق و افزایشات باز نشستگان و وظیفه بگیران سازمان و واحد های تابعه و تسجیل ان در سازمان باز نشستگی کشوری
 اخذ وجه از سازمان بازنشستگی کشوری
 بررسی و تطبیق وجه دریافتی از سازمان بازنشستگی کشوری و حفظ سوابق مربوطه
 صدور حواله های بانکی شهرستانها و کنترل لیستهای ارسالی و تطبیق انها و مرکز
 ایجاد ارتباط با بازنشستگان جهت تکمیل فرمهای مربوطه در موارد لازم و اخذ مدارک لازم
 تایید فرمهای مربوط به بازنشستگان و ارسال انها به سازمانهای ذیربط
 ورود اطلاعات مربوطه به بازنشستگان و تهیه و تنظیم لیستهای مربوطه و ارائه دیسکتهای مربوط به بانک
 تطبیق حسابهای معیین موجود با حسابهای ثبت شده و رفع مغایرت ها

کارشناس حسابداری انبار :

 آشنایی کار با کامپیوتر در حد سیستم های تعریف شده
 هماهنگی های لازم با انبار دارها در خصوص فرمهای مورد استفاده در انبار

 پی گیری و دریافت رسید انبارها و حوالی انبارها ،برگشت کالا ،…جهت اعمال حساب و صدور و ثبت اسناد مربوطه
 بررسی و رفع مغایرتهای موجود قبل از انبار گردی در پایان سال مالی و تهیه فرمهای مربوط و انبار گردانی
 تهیه گزارشات لازم در خصوص عملکرد ،اجناس راکد انبارها
 پیش بینی و تعیین نکته سفارش
 نگه داری مدارک لازم در خصوص کالا های امانی و پیگیری اقدامات انجام یافته
 بررسی و کنترل کالاهای بین راهی و پیگیری اقدامات انجام یافته و صدور و ثبت اسناد مربوطه
 ارسال اسناد بعد از تکمیل و ثبت به دفترداری
 تطبیق حسابهای انبار و موجود با اسناد ثبت شده و رفع واصلاح موارد

 همکاری در تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت
 تهیه پیش نویس مکاتبات لازم

کارشناس حسبداری درامد مشترکین:

 تهیه وتنظیم اسناد نبعی از قراردادهای منعقده با توجه به مدارک و سوابق تائید شده و نگهداری حسابهای مربوطه و ارائه گزارشهای حسابها به مسئولین ذیربط
 پی گیری وصول درامد ها و مطالبات شرکت از قرارداد های موجود در پر ونده های مربوطه
 تطبیق مستمر حسابهای ثبت شده با خلا صه حسابهای هر قراردادهای موجود در پرونده های مر بوطه
 گزارش مستمر در خصوص در امد ها و مغایرتهای موجود به مسئولین ذیربط
 تحویل بخش در امدهای مصوب بودجه و تطببیق عملکرد درامد به تفکیک مراکز و سر فصل و کنترل وتهیه گزارشات لازم
 تهیه پیش نویس مکاتبات لازم

بایگانی مالی:

 در یافت کلیه اسناد مالی بعد از ثبت انها و کنترل ضمائم و مستندات مربوط به اسناد
 تفکیک اسناد به ترتیب شماره ثبت شده
 تنظیم پرونده های مربوط به اسناد تفکیکی و بایگانی انها
 حفظ حراست از اسناد و نگهداری انها در محل مناسب
 پیگیری جهت عودت اسناد تحویل شده
 تحویل اسناد به اشخاص مجاز در مقابل اخذ رسید طبق دستور و موافقت مسئولین مر

بوطه

 

متصدی امور دفتر و پیگیری پست:

 ثبت نامه های وارده و صادره در دفاتر مربوطه یا سیستم مکانیزه
 تشخیص و توزیع اسناد دریافتی و نامه های رسیده و ارسال انها به قسمتهای مربوطه
 پی گیری نتیجه اقدامات انجام یافته از مسئولین ذیربط در خصوص کارهای ارجاع شده( اسناد، نامه ها ،…) و گزارش موارد به طور مستمر به مدیریت
 پاسخ گویی به ارباب رجوع و کنترل تلفنهای منشی مدیریت مربوطه و تهیه و تنظیم برگ در خواست کالا جهت نیازهای ملزومات امور و تحویل انها
 کنترل و مقابله نامه های تایپ شده که در حوزه مدیریت تهیه شده است
 بایگانی موارد در صورت صلاحدید مدیریت به منظور دست یابی سریع به انها در پرونده های مربوطه

تعداد کارکنان در بخشهای مختلف قسمت امور مالی
نام بخشها تعداد افراد

ذیحساب و مدیر امور مالی ۱
اداره حسابهای مالی ۱
تنظیم اسناد ۲
کنترل بودجه و اعتبارات ۲
رسیدگی اسناد ۲
دفتر داری ۲
حسابهای بانکی ۲
حسابداری بیمه و باز نشستکی ۲
حسابداری صنعتی ۲
حسابداری درامد مشترکین ۱
بایگانی مالی ۱
امور دفتر و پیگیری پست ۱

کدام کارها به صورت کامپیوتری و دستی انجام میگیرد؟

تمام کارها به صورت کامپیوتری انجام میگیرد اما دربخش تنظیم اسناد کارهای زیر به صور

 

ت دستی انجام میگیرد:
۱) تهیه و تنظیم اسناد مربوط به پیمانکاران
۲) تنظیم کلیه اسناد هزینه های متفرقه

جریان کار در قسمت امور مالی
جریان کار در این قسمت به این گونه است که ، شخصی مانند پیمانکار یک سد که برای اداره کار میکند هر ماه یک صورت وضعیت از کل کارهای خود به اداره میفرستد و اداره این صورت وضعیت ها را به اداره قراردادها ارسال میکند و اداره قراردادها بر اساس قوانین و ائین نامه های مربوطه این صورت وضعیت ها را کنترل کرده وبعد از تایید انها مبلغی که باید به پیمانکار داده شود را مشخص می کند.سپس با اسنادی انها را به قسمت امور مالی می فرستد. سپس این اسناد به قسمت تنظیم اسناد تحویل داده می شود.و مسئول تنظیم اسناد ، این سندها را تنظیم کرده و به قسمت اعتبارات می فرستد و در ان قسمت مسئول اعتبارات قسمتهای (کل معین و تفصیلی ) موجود در صنعت را پر میکند و سپس سند به بخشهای (رسیدگی و حسابداری و امور مالی ) فرستاده میشود و بعد از تائید بخشهای مر بوطه این سند به مدیر عامل تحویل داده میشود و مدیر عامل سند را بررسی کرده و به بخش صدور چک میفرستد و مسئول این بخش قسمت پایین سند را پر میکند و بعد از در یافت امضا از پیمانکار چکی را به او تحویل میدهد و سند را به قسمت دفتر داری میفرستد و مسئول این بخش کدهای مربوط به (کل ، معین و تفصیلی ) را ذخیره میکند و سند به قسمت بایگانی فرستاده میشود و بایگانی میشود .

تعاریف واصطلاحات

بودجه کل کشور :

برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه میشود و حاوی پیش بینی در امدها و سایر منابع تامینی اعتبار و براورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به رسیدن به هدف های دولت میشود بوده است و از سه قسمت تشکیل شده است :

۱) بودجه عمومی دولت :

الف: بودجه عادی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی: این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد بود که مستقیما مربوط به وظایف یک وزارت خانه یا موسسه دولتی نیست و تحت عنوان خاص منظور میگردد

ب: بودجه عمرانی: برای اجرای برنامه های عمرا نی

 

۲) بودجه شرکتهای دولتی
بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود .

در امد عمومی :
عبارت است از درامدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر منابع تامینی اعتبار که در بودجه کل کشور تحت عنوان درامد عمومی منظور میشود .

در امد اختصاصی :
عبارت است از درامدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درامد اختصاصی منظورمیگردد .

در امد شرکتهای دولتی:
عبارت است از در امدها و سایر منابع تامینی اعتبار که در بودجه شر کتهای دولتی تحت عنوان در امد شرکتهای دولتی اورده شده است .

تامین اعتبار :
عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین.
حواله:
سندی است که وسیله وزارت خانه یا موسسه دولتی برای پرداخت ا ز محل اعتبارات مربوط ، عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود .

وزارتخانه :
واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به ا ین عنوان شناخته شده است .

موسسه دولتی :
واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره میشود.

شرکت دولتی :
واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد میشود و بیش از ۵۰ % سرمایه ا ن متعلق به دولت میباشد .

سال مالی :
سال مالی یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه اغاز و به پایان اسف

 

ند ماه ختم میشود

اعتبار :
عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می رسد

مواد هزینه :
نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از عملیات یک وزارتخانه یا موسسه مشخص میکند
در خواست وجه:
سندی است که ذیحساب برای پرداخت حواله های صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت به عهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه یا موسسه مربوطه صادر میکند.

هزینه:
عبارت است از پرداختها یی که به ذینفع در قبال انجام تعهد و یا عنوان کمک یا اعانه و هر عنوان دیگری که در بودجه عمومی دولت منظور شده است صورت میگیرد.

تنخواه گردان پرداخت:
عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حساب داری از طرف ذیحساب برای انجام پاره ای هزینه های جزئی در اختیار جمع دار قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجددا وجه دریافت دارند.

پیش پرداخت:
عبارت است از پرداختی که از عتبارات مربوطه طبق احکامو مقررا ت و قرار دادها پیش از انجام تعهد صورت میگیرد

علی الحساب:
عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت میگیرد .

صورتهای مالی :
عبارت است از تهیه صورت حسابهای سود و زیان و تهیه طراز نامه ها .

جمعدار:
ماموری است که به موجب مقررات با موافقت ذیحساب به حکم وزارتخانه یا موسسه مربوطه مسئولیت تحویل و تحول و نگه داری وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادر و اموال وزارتخانه ها یا موسسه کلا یا بعضا به عهده او واگذار میشود .

ذیحساب:
ماموری است که به موجب حکم وزارت دارایی برای اداره امور حسابداری وزارتخانه

 

یا موسسه دولتی و نگه داری حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مرکز و یا در شهرستان به این سمت منصوب میشود و نیز به عنوان عامل خزانه مسئولیت تحویل و تحول و نگاه داری وجوه و نقدینه های دولتی و سپرده ها و اوراق بهادار را به عهده دارد ذیحساب زیر نظر و زیر یا رئیس موسسه مربوط وظایف خود را انجام میدهد .

ابوابجمعی:
اموالی است که زیر نظر جمعداران است .

مفاصا:
تصفیه حساب.

تسجیل:
تامین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبت و اسناد قابل قبول .
استهلاک: فرسو

ذنفع:
کسی است که پولی را در خواست میکند نسبت به حقی که دارد.

شیفریه:
تهیه ار قام جهت ثبت در دفاتر .

فصل چهارم : فعالیتهای طرحهای عمرانی

پیمان:
پیمان اعم ازکوچک وبزرگ ،یک توافق دو جانبه است که به موجب آن پیمانکار می تواند عملیاتی را تعهد واجرا نماید . مانند ساختن پل ، ساختمان ، کشتی ، جاده سازی یاریل گذاری راه آهن . پیمانهای بزرگ نیاز به مدت وزمان طولانی برای تکمیل دارند .

تعریف واژه ها

کارفرما :
اشخاص حقیقی ویا حقوقی که عملیاتی را برای اجرا وساخت وساز به اشخاص دیگری واگذاری می نمایند.

پیمانکار :
اشخاص حقیقی ویا حقوقی که عملیاتی رااجرا نماید وطرف دیگر قرارداد می باشند .

قرارداد :
توافق بین پیمانکار وکارفرما برای تکمیل ویا ساخت وساز یک عملیات را قرارداد نامند .

مبلغ قرارداد :
رقم توافق شده ای است که کافرما متعهد می گردد آن را در پایان مدت ویا در مقاطع معین پرداخت نماید .

قرارداد دست دوم :

بعضی اوقات پیمانکار دست اول (اصلی ) یک بخشی از کار را به پیمانکار دست دوم واگذار می نماید وبرای انجام عملیاتی مانند رنگ کاری ، سنگ ریزی کف وغیره با او قرارداد منعقد می نماید دراین صورت این قرارداد را دست دوم نامند .

کار گواهی شده :
پیمانکار براساس درصد پیشرفت کار در مقاطع مختلف اقدام به تهیه وارسال صورت وضعیت برای کارفرما می نماید . این صورت وضعیتها باید با تایید دستگاه نظارت ویا ناظر مقیم که از سوی کارفرما تعیین می شود ، برسد .مبلغ کار انجام شده توسط پیمانکار که به تایید دستگاه نظارت برسد (( کار گواهی شده )) نامند .

کار گواهی نشده :
اگر پیشرفت عملیات نا مطلوب باشد وبه مرحله مورد انتظار نیز نرسد ، اگر چه فعالیت تکمیل وانجام شده است ، لکن بعلت نداشتن کیفیت نایید نخواهد شد . لذا در اصطلاح آن را (( کار گواهی )) نشده )) نامند

قراردادهای امانی :
در این موارد پیمانکار بهای تمام شده واقعی را که حاشیه سود به آن اضافه شده باشد قبول می نماید این سود می تواند به شکل رقم ثابت ویا درصدی نسبت به بهای تمام شده باشد . در این قراردادها کارفرما با هزینه های انجام شده ،پیمانکار را مورد بررسی ومداقه قرار می دهد زیرا نسبت به آن حق مالکیت دارد .

قرارداد مقطوع :
در این قراردادها ، پیمانکار در مورد مبلغ مقطوع کلی ویا مبلغ معینی برای هر واحد کار با کارفرما توافق می نماید ، لکن در متن قرارداد ماده ای برای جبران خسارت از نظر تطبیق دادن تغییرات قیمت در مواد ودستمزد که در بازار دچار نوسانات شده است ، منظور می نمایند

شاخص :
شاخص عددی است که متوسط قیمت هر دوره را نسبت به یک دوره معین که دوره پایه نامیده میشود ، به درصد نشان می دهد .

شاخص کلی :
شاخص کلی ، عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام فهرستهای بهای پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه آنها به درصد نشان می دهد .

شاخص سه ماهه :
شاخص دوره سه ماهه ، عبارت از شاخصهای کلی ، رشته ای وگروهی در هریک از دوره های سه ماهه منتهی به پایان ماههای خرداد ، آذر واسفند ماه هر سال است . شاخصهای یاد شده ، توسط سازمان برنامه وبودجه اعلام می شود .

شاخص مبنای پیمان :
شاخص مبنای پیمان برای پیمانهایی که با استفاده از فهرستهای پایه منعقد می شوند ،برحسب روش پیش بینی شده در پیمان مربوط ، مطابق یکی از سه روش زیر می باشد :

الف ) شاخص مبنای پیمان ، دوره سه ماهه ای است که فهرست بهای مربوط به پیمان براساس قیمت آن دوره محاسبه شده است .
ب ) شاخص مبنای پیمان ، دوره سه ماهه ای است که پیشنهاد قیمت پیمانکار طی آن دوره تسلیم شده است . در این نوع پیمانها در صورتی که ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه باشد ، شاخص دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار در آن دوره به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده باشد ، شاخص مبنای پیمان خواهد بود .
ج ) شاخص مبنای پیمان برای پیمانهایی که بدون استفاده از فهرستهای پایه منعقد می شوند ، شاخص دوره سه ماهه ای است که پیشنهاد قیمت پیمانکار طی آن دوره تسلیم شده باشد .

ضریب تعدیل :
ضریب تعدیل برابر است با حاصل نسبت شاخص دوره انجام کار به شاخص مبنای پیمان منهای عدد یک . نتیجه در عدد ۹۵/۰ ضرب می شود ، یعنی :

۹۵/۰ * (۱-( شاخص مبنای کار / شاخص دوره انجام کار ) )= ضریب تعدیل

شا خص گروهی :
شاخص گروهی عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام هریک از فصول فهرستهای بها ی پایه در هر دوره رانسبت به دوره پایه همان فصل فهرست بها به درصد نشان دهد .

شاخص رشته ای :

شاخص رشته ای عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام هریک از فهرستهای بهای پایه در هر دوره را ، نسبت به دوره پایه همان فهرست بها ، به درصد نشان می دهد .

دستگاه نظارت :
دستگاه نظارت عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که کارفرما به منظور اجرای پیمان تعیین وکتبا به پیمانکار معرفی می نماید .

ناظر مقیم :
ناظر مقیم کسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعیین وکتبا به پیمانکار معرفی می شود واصولا مقیم کارگاه خواهد بود .

کارگاه :
مراد از کارگاه ومحل کار کلیه اراضی ومحلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آنها اجرا می گردد .
طرح :
مچوعه عملیات منظم وخدمات مشخصی را که طی مدت معین برای نیل به هدفهای برنامه های میان مدت عمرانی ویا تحصیل داراییهای ثابت عمومی انجام پذیرد ، طرح گویند .

انواع طرح :
بند ۱۰ ماده یک قانون برنامه وبودجه کشور ، طرح عمرانی را چنین تعریف نموده است :

طرح عمرانی :
منظور مجموعه عملیات وخدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی واقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی طی مدت معین وبا اعتبار معین انجام می شود . وبه سه نوع انتفاعی غیر انتفاعی ومطالعاتی تقسیم می گردد .

الف ) طرح عمرانی انتفاعی – منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری ، علاوه بر تامین هزینه های جاری واستهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید .
ب) طرح عمرانی غیر انتفاعی – منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی وعملیات زیر بنایی ویا احداث ساختمان وتا سیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد وهدف اصلی آن حصول درآمد نیست .
ج ) طرح مطالعاتی – منظور طرحی است که براساس قرارداد بین سازمان وسایر دستگاههای اجرایی با موسسات علمی ویا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می گردد.

مراحل اجرای طرح
مرحله اول : مطالعات مقدماتی طرح
مرحله دوم : ارجاع کار به پیمانکار
مرحله سوم : انعقاد قرارداد
مرحله چهارم : اجرای کار
مرحله پنجم : خاتمه کار

 

مرحله اول : مطالعات مقدماتی طرح
قبل از انجام واجرای طرحها می بایست مطالعات مقدماتی درباره آن طرح انجام شود. این مطالعات در زمینه های مختلف وتاثیراتی که آن طرح از لحاظ فرهنگی ، اجنماعی ، اقتصادی برروی منطقه خواهد گذاشت مورد رسیدگی وبررسی قرارگیرد .
دراین تحقیقات وبررسیها ، هدف طرح ، امکانات ومقدورات ومحدودیتها ، نیروی انسانی موجود ، زمان اجرا ، محاسبات اقتصادی ، تجهیزات ، میزان اعتبار مورد نیاز ، مطالعات توجیهی فنی واقتصادی ، آزمایشهای مکانیک خاک ، نقشه برداری ، مخارج دوره طرح ، طرح زمان بندی آن وبه طور کلی بازده سرمایه گذاری را با کمک مهندسین مشاور انجام خواهد گرفت .
مهندسین مشاور پس از مطالعات لازم ، مشخصات کلی را تعین ونسبت به تهیه نقشه کلی وجزیی آن اقدام نموده ومیزان هزینه های لازم جهت اجرای آن رابرآورد می نمایند .

مرحله دوم : ارجاع کار به پیمانکار

اجرای طرحهای عمرانی به دو صورت قرارداد مقطوع وقرارداد امانی اجرا می گردد . معمولا اجرای طرحهای عمرانی به صورت قرارداد مقطوع به پیمانکار ارجاع می گردد . ارجاع کار به پیمانکار به سه حالت زیر میسر می باشد :

۱ -مناقصه عمومی : دراین حالت پس از تهیه شدن اسناد ومدارک مناقصه ، ومبلغ پیمان ازطریق جراید به اطلاع کلیه پیمانکاران میرسد . پیمانکاران مجاز واجد شرایط بادریافت اسناد ومدارک مناقصه مبلغ پیشنهاد خود را در یک پاکت ومبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه رادرپاکت دیگر برای دستگاه اجرایی ارسال می نمایند .

۲ – مناقصه محدود : دراین روش از پیمانکاران ذیصلاح کتبا دعوت به عمل می آید تا دراین مناقصه شرکت نمایند وبا توجه به ضوابط بند ۱اقدام به تعیین برنده مناقصه مینمایند تا نسبت به عقد قرارداداقدام لازم صورت پذیرد .

۳- ترک تشزیفات مناقصه :طبق مادتین ۸۳ و۸۴ قانون محاسبات عمومی کشور در مواردی که انجام مناقصه بنابر مصلحت وتشخیص بالاترین مقامات دستگاه اجرایی ممکن وبه صرف وصلاح نباشد ، می توان پیمانکار را از طریق ترک تشریفات مناقصه انتخاب نمود .

مرحله سوم : انعقاد قرارداد
در این مرحله دستگاه اجرایی با برنده مناقصه قرارداد منعقد می نماید واقدامات زیر صورت می پذیرد :
الف ) ضمانتنامه یا سپرده شرکت در مناقصه برنده آزاد می گردد.
ب ) ۵۰% کل پیمان به عنوان ضمانتنامه حسن انجام کار از پیمانکار اخذ می گردد .
ج ) پیمان نامه پس از امضاء مبادله می گردد.

در این پیمان نامه موارد زیر ذکر می گردد :
نام طرفین قرارداد ، مبلغ ، مدت وموضوع پیمان ، دوره تضمین ، نظارت در اجرا ، تعدیل آحاد پیمان ، تاییدات وتعهدات پیمانکار ، تعهدات واختیارات کارفرما ، پیش پرداخت ، کس

ور وجه الضمان واسترداد ، کسور قانونی ، تحویل موقت وقطعی ، نحوه واریز پیش پرداخت ، جریمه تاخیر ، تغییر مقادیر کار ، کارهای جدید ، تغییرات مدت پیمان ، اختیارات مهندس مقیم ،

مرحله چهارم : اجرای کار

بعد از انعقاد قرارداد دستگاه اجرایی اقدامات زیر را انجام می دهد :
کلیه زمینها یا محل اجرای کار را در اختیار پیمانکار قرار می دهد .
دستگاه نظارت وناظر مقیم ، جهت نظارت بر عملیات پیمانکار را کتبا به وی معرفی می نماید .پیمانکار دراین مرحله نیز گامهای زیر را بر می دارد :
– رئیس کارگاه را کتبا به کارفرما معرفی می نماید .
– شروع کار را کتبا به کارفرما ودستگاه نظارت اعلام می نماید .
– مسئولیت اجرایی کلیه نقشه ها را به عهده خواهد داشت .

در صورتی که درمتن پیمان نامه منع ارجاع به شخص غیر را نداشته باشد می توان قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم واگذار نماید .
کارفرما به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار وتکمیل تجهیزات او جمعا معادل ۲۵% مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت به شرح زیر به پیمانکار پرداخت می کند :

الف ) معادل ۱۰% مبلغ اولیه پیمان بعد از امضاء ومبادله آن .
ب ) معدل ۵% مبلغ اولیه پیمان پس از تهیه حدود ۶۰% ماشین آلات مورد نیاز اجرای کار وتجهیز کامل کارگاه .
ج) معادل ۵% مبلغ اولیه پیمان بعد از آنکه پیمانکار معادل ۲۰% مبلغ اولیه پیمان بر طبق صورت وضعیتهای ماهانه کار را انجام داده باشد .
د) معادل ۵% مبلغ اولیه پیمان بعد از آنکه پیمانکار معادل ۴۰% مبلغ اولیه پیمان بر طبق صورت وضعیتهای ماهانه کار را انجام داده باشد .

مبالغ بالا به ترتیب زیر واریز می شود :
بابت ۱۰% موضوع بند الف از اولین صورت وضعیت به بعد ، تا میزان ۱۲% مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت کسر خواهد شد بابت بقیه پیش پرداختها طبق تشخیص کارفرما درصدی از مبلغ نا خالص هر صورت وضعیت کسر می گردد به طوری که کلیه مبالغ پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود .

آخرین بخشنامه برای پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار حاکی از آن است که پیش پرداخت باید ۲۰% کل مبلغ اولیه پیمان باشد ونحوه پرداخت وباز پرداخت آن به شرح زیر است :
الف ) ۸% پس از تحویل زمین به عنوان قسط اول
ب) ۵/۶ % پس از حمل ۶۰% تجهیزات به کارگاه به عنوان قسط دوم
ج) ۵/۵% قسط سوم طبق صورت وضعیت بدون احتساب مصالح پای کار
بازپرداخت :۵/۱۴%صورت وضعیت ناخالص علاوه بر اقساط اول ودوم بابت اقساط اول ودوم
% صورت وضعیت ناخالص علاوه براقساط اول ودوم بابت قسط سوم .

کارفرما در فبال واریز پبش پرداخت به پیمانکار معادل آن ضمانتنامه دریافت

می کند وهنگام کسر اقساط پیش پرداخت از صورت وضعیتها ، کارفرما ضمانتنامه پیش پرداخت را تقلیل می دهد .
یمانکار درفواصل مختلف با کمک دستگاه نظارت صورت وضعیت کلیه کارهایی که از شروع عملیات تا این تاریخ انجام داده است به علاوه مواد ومصالح پای کار موجود رابراساس نرخهای منضم به پیمان تقویم می کند .این صورت وضعیتها رادراصطلاح صورت وضعیت موقت نامند وآنها به امضاء دستگاه نظارت وپیمانکار خواهد رسید .

کارفرما پس از رسیدگی واصلاحات پس از کسر کسور زیر بقیه ره به پیمانکار پرداخت می کند
الف) ۱۰% به عنوان سپرده حسن انجام کار
ب) ۵% مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ واصلاحات بعدی آن
ج) ۶/۶ %حق بیمه که ۶/۱% آن سهم پیمانکار و۵% آن سهم کارفرما است ( درمورد قراردادهای با فهرست بها وطرحهای عمرانی )
د) ۲ درهزار صندوق کارآموزی
و) علی الحساب پرداختی بابت صورت وضعیت

مرحله پنجم : خاتمه کار
طبق ماده ۳۹ ، شرایط عمومی پیمان پس از آنکه ۹۷% عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات ونقشه هاوسایر اسناد ومدارک ضمیمه پیمان انجام داد، پیمانکار ازطریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت موضوع پیمان را به کارفرما تسلیم می کند ونماینده خود رابرای عضویت در کمسیون تحویل معرفی می نماید .

دستگاه نظارت مراتب را مورد رسیدگی قرارداده ودرصورت تایید باتعیین تاریخ آمادگی کار جهت تحویل ، تقاضای کمیسیون تحویل موقت راازکارفرما می نماید .این کمیسیون مرکب خواهد بود از :
-نماینده کارفرما ، یک نفر – نماینده دستگاه نظارت ، یک نفر
-نماینده پیمانکار ، یک نفر – نماینده ذیحسابی وامورمالی ، یک نفر

دستگاه نظارت در حضور کمیسیون ، آزمایشات لازم را انجام داده ونقایص کاررا یادداشت میکند وآن را ضمیمه صورت جلسه می نماید . برای پیمانکار ظرف زمانی معین را مشخص می نمایند که این نقایص را رفع نماید وکار را به طور کامل تحویل دهد . دستگاه نظارت پس از پایان مهلت مقرر از عملیات بازدید بعمل می آورد ودر صورت رفع تمام عیوب ونقایص ، گواهی آن صادر وصورت جلسه موقت را امضاء می نماید .

پس از تحویل موقت اقدامات زیر انجام می پذیرد :
– باقی مانده ضمانتنامه پیش پرداخت آزاد می گردد .
– ضمانتنامه حسن انجام کار پیمانکار آزاد می شود .

دستگاه نظارت با نماینده پیمانکاراقدام به تهیه وصورت وضعیت قطعی ونهایی می نماید ، صورت وضعیت قطعی ونهایی حداکثر ظرف ۶ ماه به کارفرما تحویل داده می شود

پس از تصویب صورت وضعیت قطعی ونهایی نصف سپرده حسن انجام ک

ار پیمانکار آزاد می گردد . تحویل قطعی کار پس ازرفع کلیه نقایص مندرج درصورت جلسه تحویل موقت انجام می گیرد. و بقیه سپرده حسن انجام کار نیزآزاد می گردد .

هزینه نگهداری دردوره تضمین :
طبق ماده ۴۲ هزینه نگهداری عملیات موضوع پیمان به عهده کارفرما می باشد ولی هزینه های ناشی از نقص عمل پیمانکار به عهده او است .

نحوه ثبت حسابداری

نظر به اینکه اجرای قراردادهای بلند مدت زمان طولانی لازم داردتا به پایان برسد ، بنابراین شناسایی سود رابا مشکلاتی همراه می سازد . به طور کلی دراصول پذیرفته شده حسابداری ، دو روش برای حسابداری این قبیل قراردادها به کار گرفته می شود :
۱- روش کار تکمیل یافته
۲- روش درصد پیشرفت کار
۳- روش کار تکمیل یافته

۱) درروش کار تکمیل یافته

سود هنگامی شناسایی می گردد که بخش اعظم عملیات مربوط به قرارداد پایان یافته ومخارج باقیمانده برای تکمیل کار غیر قابل توجه باشد .
درترازنامه پیمانکار ، مازاد بهای تمام شده انباشته نسبت به صورت وضعیتهای تایید شده مربوط به عنوان دارایی جاری انعکاس می یابد لکن اگر صورت وضعیت تایید شده بیشتر ازمخارج باشد ، به عنوان بدهی جاری قلمداد می گردد.

درصورتی که پیمانکار ، قراردادهای متعددی رااجرا می کند ، لازم است بهای تمام شده انباشته وبدهیهای مربوط به هر قرارداد ، جداگانه در ترازنامه انعکاس یابد .
ازمزایای این روش این است که اندازه گیریها برمبنای نتایج واقعی صورت می گیرد وارقام برآوردی نمی باشد . معایب روش تکمیل یافته آن است که این روش نیز عدم انعکاس فعالیتهای جاری در صورتهای مالی دوره جاری است .

۲) روش درصد پیشرفت کار

در روش درصد پیشرفت کار برمبنای استدلالات زیر شناسایی درآمد درمقطعی زودتر ازتکمیل فرآیند کسب سود ، مجاز شناخته شده است :
۱-، شواهد کافی برای وصول درآمد وجود دارد .
۲-، عملیات با اطمینانی معقول قابل اندازه گیری است .
۳- به کار گیری این روش ، موجب اندازه گیری منلسبتری از سود دوره های مالی ورعایت مفهوم تطابق هزینه ها با درآمد است

ثبت عملیات حسابداری درارتباط با مرحله اول

 

 

مرحله اول : مخارج مقدماتی طرح :
مطالعات مقدماتی طرح به عهده کارفرما بوده ، لکن انجام آن به مهندسین مشاور واگذار می گردد .

نحوه ثبت عملیات در دفتر مهندسین مشاور
فرض شود موسسه دولتی الف ارائه خدمات مهندسی جهت طراحی کامل ساختمانها را به مناقصه بگذارد ومهندسین مشاور ب دراین مناقصه شرکت نماید . مبلغ این خدمات ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ریال باشد وشرکت کنندگان در مناقصه باید ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال به عنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه به موسسه دولتی ارائه دهند . نحوه ثبت چنین است :

حساب انتظامی –ضمانتنامه شرکت در مناقصه ۲۰۰۰۰۰۰۰
حساب انتظامی –وثیقه شرکت در مناقصه ۲۴۰۰۰۰۰۰
طرف حساب انتظامی ضمانتنامه ۲۰۰۰۰۰۰۰
طرف حساب انتظامی – وثیقه ضمانتنامه ۲۴۰۰۰۰۰۰
۲۴۰۰۰۰۰۰ = ۱۲۰% * ۲۰۰۰۰۰۰۰

وثیقه ضمانتنامه نزد بانک ( غیر نقدی ) برای صدور ضمانتنامه از طرف بانک کارمزدی به مبلغ ۹۵۰۰ بابت صدور ضمانت نامه آ تعلق می گیرد

هزینه کارمزد بانکی ۹۵۰۰
بانک ۹۵۰۰

فرض شود مهندسین مشاور ب برنده مناقصه گردد وبا آنها قرارداد منعقد گردد . درمتن قرارداد حدود خدمات مهندسی که در چند مرحله انجام می پذیرد روشن می گردد :
الف : مرحله اول ، شناسایی وبررسیهای مقدماتی وتهیه گزارش توجیهی ونقشه ها وبرآورد های مقدماتی وبرنامه کار
ب : مرحله دوم ، شامل تهیه طرح ونقشه های اجرایی ومحاسبات فنی و برآورد قطعی براساس مصوبات مرحله اول وتهیه آن قسمت از اسناد مناقصه ، گزارش مالی ومرحله دوم وبرنامه مالی واجرای کار در مرحله سوم
ج:مرحله سوم ، شامل انجام عمل مناقصه ونظارت براجرای کار واظهار نظر د رمورد دعاوی احتمالی پیمانکار ، تهیه گزارش جامع

حق الزحمه مهندسین مشاور در هرمرحله به شرح زیر پرداخت خواهد شد :
در مرحله اول : ۲۵% به عنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانتنامه
۲۵% حق الزحمه مرحله اول پس از انقضای نصف مدت انجام مرحله اول
۲۵درصد حق الزحمه پس از تسلیم گزارش مرحله اول
بقیه حق الزحمه مرحله اول پس از تصویب گزارش ومدارک کامل آن مرحله
ضمنان ضمانتنامه مربوط به ۲۵% پیش پرداخت این مرحله پس از تصویب گزارش مرحله اول آزاد خواهد شد .
ضمانتنامه حسن انجام تعهدات درمورد مهندسین مشاور ۱۰% از هر پرداخت به عنوان تضمین حسن انجام کار مهندسین مشاور کسر ونگهداری می شود ودرصورت عدم انجام تعهدات مهندس مشاور ویا خاتمه دادن به قرارداد به علت قصور مهندس مشاور درانجام تکالیف به نفع کارفرما ضبط می گردد.

وجه الضمان دریافتی پس از خاتمه هرمرحله وتصویب گزارش آن مرحله آزاد خواهد شد .
در مرحله نظارت بر کار پیمانکاری که به عهده مهندس مشاور واگذار شده باشد ، نصف مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات در مرحله نظارت پس از خاتمه تحویل موقت کار وتصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار ونصف دیگر آن پس از تحویل قطعی کار مسترد خواهد شد .

مثال ۱-۲- قرارداد منعقده بین مشاور ب با موسسه دولتی الف در سه مرحله به ش

رح زیر می باشد :
مرحله اول ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
مرحله دوم ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
مرحله سوم ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال – پس از انعقا د قرارداد ، ضمانتنامه شرکت در مناقصه با طل می گردد .

فرض کنیم ۲۵% مرحله اول به عنوان پیش پرداخت در قبال ضمانتنامه به مهندسین مشاور پرداخت می گردد وسپس سایر حق الزحمه ها در مرحله اول پرداخت می شود . نحوه ثبت در دفتر مهندسین مشاور چنین است :
ضمانتنامه ۵۰۰۰۰۰۰۰ = ۲۵% * ۲۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده نقدی ۵۰۰۰۰۰۰ = ۱۰% * ۵۰۰۰۰۰۰۰
۴۵۰۰۰۰۰۰ = ۵۰۰۰۰۰۰ – ۵۰۰۰۰۰۰۰
۵۴۰۰۰۰۰۰ = ۱۲۰% * ۴۵۰۰۰۰۰۰
کارمزد بانکی آن ۱۲۰۰۰ ریال است

حساب سپرده نقدی ۵۰۰۰۰۰۰
حساب هزینه کار مزد ۱۲۰۰۰
حساب بانک جاری ۲۰۰ ۵۰۱۲۰۰۰

حساب بانک جاری ۲۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰
حساب پیش دریافتها ۵۰۰۰۰۰۰۰

طرف حساب انتظامی – ضمانتنامه ۳۵۰۰۰۰۰۰
طرف حساب انتظامی – وثیقه ضمانتنامه ۴۲۰۰۰۰۰۰
حساب انتظامی –ضمانتنامه ۳۵۰۰۰۰۰۰
حساب انتظامی – وثیقه ضمانتنامه ۴۲۰۰۰۰۰۰

ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه پس از امضاء قرارداد
اولین صورت وضعیت ارسال می گردد :
۵۰۰۰۰۰۰ = ۲۵% * ۲۰۰۰۰۰۰۰۰

کسور قانونی در مورد مهندسین مشاور به شرح زیر می باشد :
۱٫ ۱۰%سپرده حسن انجام تعهدات از هر صورت وضعیت به طور نا خالص ۵۰۰۰۰۰۰ = ۱۰% * ۵۰۰۰۰۰۰۰
۲٫ بیمه مکسوره از صورت وضعیت مهندسین به شرح زیر می باشد
۱۲% از هر صورت وضعیت حق بیمه سهم کارفرما
۶ % از هر صورت وضعیت حق بیمه سهم مهندس مشاور

 

 

بیمه سهم مهخندس مشاور ۱۸۰۰۰۰۰۰= ۶٫۳ *۵۰۰۰۰۰۰۰
۳٫ مالیات ۵% به استناد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم
۲۵۰۰۰۰ =۵%* ۵۰۰۰۰۰۰۰

کسر پیش دریافت از هر صورت وضعیت ( ۳/۱ )
دو در هزار صندوق کارآموزی معاف می باشند
هنگام ارسال صورت وضعیت وپرداخت آن توسط کارفرما ، ثبت آن در دفتر مهندسین مشاور به شرح زیر است :

حساب کارفرما ۵۰۰۰۰۰۰۰
حساب درآمد حاصله از مطالعات طرح ۵۰۰۰۰۰۰۰

حساب بانک جاری ۲۰۰ ۲۴۰۳۳۳۳۳
حساب سپرده حسن انجام تعهدات ۵۰۰۰۰۰۰
حساب پیش پرداخت مالیات ۲۵۰۰۰۰۰
حساب بیمه ۱۸۰۰۰۰۰
حساب پیش دریافت ۱۶۶۶۶۶۶۷
حساب کارفرما ۵۰۰۰۰۰۰۰

پرداخت صورت وضعیت دوم برمبنای ۲۵% بعدی مانند اولین پرداختی صورت می پذیرد .

کارفرماضمنتنامه پیش پرداخت را به میزان هر صورت وضعیت کاهش می دهد
طرف حساب انتظامی – ضمانتنامه ۱۶۶۶۶۶۶۷
طرف حساب انتظامی – وثیقه ضمانتناتمه ۱۸۰۰۰۰۰۰
حساب انتظامی – ضمانتنامه ۱۶۶۶۶۶۶۷
حساب انتظامی وثیقه ضمانتنامه ۱۸۰۰۰۰۰۰
۱۶۶۶۶۶۷ = ۱۰% * ۱۶۶۶۶۶۶۷
۱۵۰۰۰۰۰۰ = ۱۶۶۶۶۶۷ – ۱۶۶۶۶۶۶۷
وثیقه ۱۸۰۰۰۰۰۰ = ۱۲۰% * ۱۵۰۰۰۰۰۰
ابطال بخشی از ضمانتنامه پیش پرداخت در صورت وضعیت اول

طرف حساب انتظامی – ضمانتنامه ۱۶۶۶۶۶۶۷
طرف حساب انتظامی – وثیقه ضمانتنامه ۱۸۰۰۰۰۰۰
حساب انتظامی – ضمانتنامه ۱۶۶۶۶۶۶۷
حساب انتظامی – وثیقه ضمانتنامه ۱۸۰۰۰۰۰۰

ابطال بخشی از ضمانتنامه پیش پرداخت در صورت وضعیت دوم

آخرین صورت وضعیت مرحله اول برای کارفرما ارسال می گردد .
۱۰۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ -۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰% ۱۰۰۰۰۰۰۰ = ۱۰% * ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
مالیات ۵۰۰۰۰۰۰ = ۵% * ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
بیمه ۳۶۰۰۰۰۰ = ۳٫۶ % ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
آخرین قسط ۱۶۶۶۶۶۶۶ = (۱۶۶۶۶۶۶۷ * ۲ ) – ۵۰۰۰۰۰۰۰

ثبت صورت وضعیت مرحله اول
حساب کار فرما ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
حساب درآمد حاصله از مطالعات طرح ۱۰۰۰۰۰۰۰۰

حساب بانک ۶۴۷۳۳۳۳۴
حساب سپرده حسن انجام تعهدات ۱۰۰۰۰۰۰۰
حساب پیش پرداخت مالیات ۵۰۰۰۰۰۰
حساب بیمه ۳۶۰۰۰۰۰
حساب پیش دریافت ۱۶۶۶۶۶۶۶
حساب کارفرما ۱۰۰۰۰۰۰۰۰

باپرداخت آخرین صورت وضعیت مرحله اول وتصویب گزارش آن توسط کارفرما ، ضمانتنامه پیش پرداخت ابطال می گردد ووجه الضمان آین مرحله آزاد می شود . نحوه ثبت در دفاتر مهندسین مشاور چنین است :

طرف حساب انتظامی –ضمانتنامه ۱۶۶۶۶۶۶۶
طرف حساب انتظامی –وثیقه ضمانتنامه ۱۸۰۰۰۰۰۰
حساب انتظامی ضمانتنامه ۱۶۶۶۶۶۶۶
حساب انتظامی وثیقه ضمانتنامه ۱۸۰۰۰۰۰۰

حساب بانک ۵۰۰۰۰۰۰
حساب سپرده نقدی ۵۰۰۰۰۰۰
(واریز سپرده نقدی به حساب جاری مهندسین مشاور )

حسابداری پیمانکاری

پس از آنکه کارفرما از طریق آگهی مناقصه ،پیمانکاران را برای شرکت در مناقصه دعوت نمود هر پیمانکار در صورت تمایل به کارفرما مراجعه واسناد ومدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسین مشاور خریداری می نماید تا آن را به قسمت مهندسی خود( مترور ) ارجاع نموده وبرآورد قیمت نماید .

مرحله سوم : انعقاد قرارداد
پس از آنکه دستگاه مناقصه گزار ، مناقصه را برگزار وآقای x را بارقم پیشنهادی به عنوان برنده اول اعلام نمود وآقای x (پیمانکار) حاضر به انعقاد قرارداد شد وپیمان نامه بین دوطرف مبادله گردید ، پیمانکار باید اقدامات زی را انجام دهد .

۱- سپردن ۵% مبلغ پیمان به عنوان ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما
۲- کلیه هزینه های قبلی را که ارتباط با این پیمان انجام شده است به حساب آن پیمان منتقل نماید
۳- پیمانکار برای هر یک از پیمانها ، حساب جداگانه ای نگهداری می کند ، با این کار تسهیلاتی برای محاسبه سود یا زیان هریک از پیمانها فراهم می شود .
۴- برای سپردن ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما ، پیملنکار به بانک مراجعه می فرماید وتقاضای مبلغ ضمانتنامه می نماید
طبق تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه صدور ضمانتنامه از طرف بانکها ، پیمانکار باید ۱۰% مبلغ ضمانتنامه را نقدا به حساب بانک واریز نماید وبرای بقیه آن ۱۲۰% وثیقه غیر نقد

ی به بانک بسپارد
۵- درصورتی که آقای x (پیمانکار ) در این مناقصه برنده نگردد کلیه هزینه شرکت در مناقصه وکارمزد بانکی ضمانتنامه شرکت در مناقصه به حساب اداری وتشکیلاتی پیمانکار منتقل می گردد
تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد مناقصه است که همراه با پیشنهاد قیمت از طرف پیمانکار به مناقصه گزار تسلیم می شود وبه در خواست مناقصه گزار حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است .
۶- پس از امضاء قرارداد، طبق مفاد پیمان وبراساس تصویب نامه ،پیش پرداخت وتادیه آن برای طرحهای عمرانی وبرای کارهای پیمانکاری برابر ۲۰% است که به شرح ذیل در وجه پیمانکار پرداخت می شود :

الف ) قسط اول معادل ۸% مبلغ اولیه پیمان بلافاصله پس از تحویل زمین
ب)قسط دوم معادل ۶٫۶ % مبلغ اولیه پیمان پس از حمل ۶۰% از تجهیزات وماشین آلات به کارگاه
ج) معادل ۵٫۵ % مبلغ اولیه پیمان پس از دریافت صورت وضعیتهای ماهانه ( بدون احتساب مصالح پای کار ) با توجه کارانجام شده .

مرحله چهارم : اجرای عملیات
معمولا دفتر مرکزی پیمانکار دور از کارگاه اجرای عملیاتی است .اکثر هزینه های هر پیمان نیز د رگارگاه انجام می پذیرد ، شماره کارگاه همان شماره پیمان است ودفتر مرکزی از طریق تنخواه گردان کارگاه ، هزینه ها را کنترل می نماید.

هزینه های کارگاه به دو دسته تسیم می شود :
هزینه های جاری
هزینه های سرمایه ای

هزینه های جاری کارگاه عبارتند از :
الف ) پرداخت دستمزد کارگران
ب) پرداخت حقوق سرپرستان روسای کارگاه
ج) پرداخت مواد ومصالح ضروری
د) سایر هزینه های دیگر کارگاه
پرداخت دستمزد کارگران به دو صورت خالص ویا ناخالص مطرح می گردد .

رویه حسابداری در پیمانکاری
حسابهای مهمی که در پیمانکاری مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از

 

۱- مواد : مواد هر پیمان از طرق زیر تامین می گردد :
الف) خرید مستقیم
ب) ارسال مواد از انبار مرکزی
ج) جابجایی مواد ومصالح در انبار کارگاه

۲- دستمزد : پیمانها در کارگاه عملیات ساخت وساز را انجام می دهند نیروی انسانی به کار گرفته شده در هر پیمان را دستمزد مستقیم می نامند ، که بهای انجام شده برای این نیروی انسانی به حساب پیمانکار بدهکار می گردد
پرداخت دستمزد به دو صورت انجام می گیرد :
الف ) براساس کارت کارکرد کارگردان در کارگاه نسبت به پرداخت دستمزد آنها اقدام می گردد
ب) در صورتی که دفتر مرکزی نزدیک کارگاههای عملیاتی باشد دفتر مرکزی لیست دستمزد کارگران را جداگانه تهیه نمودهوآن را برای پرداخت به کارگاه ارسال می نماید دراین صورت جمع مبلغ دستمزد هر پیمان به ترتیب به حساب آن پیمان بدهکارمی شود .

۳- سربار : معمولا برای سرشکن کردن سربار نسبتی وجود ندارد زیرا بیشتر هزینه ها مانند روشنایی ، نیرو و….به حساب پیمان سرشکن می گردد

ماشین آلات : برای استفاده از ماشین آلات دو روش وجود دارد
الف ) بهای تمام شده ماشین آلات بکار گر فته شده به حساب آن پیمان منظور گردد ، در این حالت ارزش دفتری ماشین آلات به حساب پیمان بدهکار می شود .در پایان دوره ماشین آلات تجدید ارزیابی می گردد و بهای تمام شده ارزیابی شده به بستانکار پیمان منظور خواهد شد. در موارد خاص ( ماشین آلات مستهلک ) ارزش ماشین آلات مستهلک شده به عنوان مانده افتتاحیه به حساب پیمان منتقل می گردد .
ب) روش دیگر اینست که استهلاک ماشین آلات بر اساس یکی از روشهای متداول استهلاک در حسابداری محاسبه گردیده وبه حساب پیمان بدهکار می شود در این روش حسابی به نام ((حساب تعمیرات ویا نگهداری ماشین آلات)) افتتاح شده وکلیه هزینه های جاری ماشین آلات به این حساب بدهکار گردیده وسپس با روش ثابتی به حساب پیمان بدهکار وسر شکن خواهد شد .

تنظیم صورت وضعیت وارسال آن برای کارفرما

پیمانکار با کمک دستگاه نظارت ، صورت تمام کارهاییکه از آغاز عملیات تا تاریخ تهیه صورت وضعیت انجام شده است وهمچنین مواد ومصالح لازم برای اجرا ی پیمان که درپای کار موجود باشد براساس نرخ های منضم به پیمان ارزیابی می نماید وبه کارفرما ارسال م

ی کند در این صورت وضعیتها جنبه موقت داشته لکن صورت وضعیت قطعی پس از تحویل موقت تهیه خواهد شد

پرداخت صورت وضعیت دوم
صورت وضعیت دوم نشان دهنده کارهای انجام شده پیمانکار از آغاز تا این تاریخ است ،لذا باید جمع ارقام مندرج در صورت وضعیت اول از این صورت وضعیت کسر گردد تا کارکرد پیمانکار از صورت وضعیت اول به دست آید .

گاهی اوقات پیمانکار نیاز به نقدینگی دارد وچون تایید صورت وضعیت توسط دستگاه نظارت به طول می انجامد ،لذا از کارفرما تقاضای علی الحساب می نماید که کارفرما با ۴/۱ آن موافقت می نماید در این حالت ذیحساب دستگاه اجرایی پس از کسر ۵% مالیات اقدام به پرداخت می نماید ودر پرداخت نهایی صورت وضعیت دوم ،آن را کسر می نماید .

انجام هزینه های مربوط با پیمان
بعضی اوقات دفتر مرکزی هزینه هایی را در ارتباط با پیمان خاصی انجام میدهد که باید این هزینه ها به حساب آن پیمان منظور گردد .این هزینه هامی تواند هزینه های جاری ویا هزینه های سرمایه ای باشد .

مرحله پنجم : خاتمه

وقتی که ۹۷% کار به پایان رسید پیمانکار تقاضای تحویل موقت می نماید وصورت جلسه تحویل موقت بین پیمانکار دستگاه نظارت وکارفرما امضاء گردیده وچنانچه پیمان نواقصی نداشت پیمانکار باید مفاصا حساب بیمه را بکارفرما اعطا نماید تا ضمانتنامه انجام تعهدات آن آزاد گردد

جرایم دیرکرد وسایر جریمه ها

چنانچه پیمانکار در اجرای پیمان مشمول پرداخت جریمه ویا خسارت گردد تمام این جرایم وخسارات عینا به پیمان سرشکن می گردد .
هزینه های بعد از تحویل موقت
از فاصله تحویل موقت وقطعی چنانچه نواقصی در کار پیدا گردد باید هزینه رفع نواقص توسط پیمانکار تقبل شود این گونه هزینه ها به حساب پیمان منظور خواهد شد .
پس از اخذ مفاصا حساب بیمه وارائه آن به کارفرما ، سپرده نقدی ضمانتنامه ها آزاد می شود وکارفرما ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ابطال می نماید .

بستن حساب صندوق کار آموزی به پیمان
مانده حساب صندوق کار آموزی عینا به حساب پیمان بسته می شود واین حساب جزء مخارج پیمان تلقی می گردد .

تهیه صورت وضعیت قطعی ونهایی
پس از آنکه تحویل موقت انجام گرفت ،دستگاه نظارت وپیمانکار اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی ونهایی نموده وآن را برای کارفرما ارسال می نماید . این صورت وضعیت مبنای پرداخت قطعی محاسبات بوده وتصفیه نهایی با آن انجام می پذیرد .کارفرما پس از آنکه

صورت وضعیت قطعی پیمانکار را تصویب نمود ، ۵۰% از سپرده های حسن انجام کار پیمانکار را آزاد می کند

تحویل قطعی

طبق ماده ۴۱ پیمان در پایان دوره تضمین مندرج در ماده ۵ پیمان ،کارفرما به تقاضای پیمانکاراعضای کمیسیون تحویل قطعی وهمچنین تاریخ تشکیل کمیسیون را تعیین وبه پیمانکار ابلاغ می نماید . کمیسیون پس از بازدید از کارها در صورتی که پیمان انجام شده هیچ گونه عیب ونقصی نداشته باشد ، تحویل قطعی را انجام خواهد داد وصورتجلسه تحویل قطعی تنظیم می گردد و تحویل قطعی صورت می گیرد . کار فرما ۵۰% دیگر سپرده حسن انجام کار را آزاد می نماید

محاسبه سود در پیمانهای تکمیل یافته
در پایان کار ، پیمانکار نسبت به انبار گردانی از انبار کارگاه اقدام می نماید وپس از قیمت گذاری موجودی مواد ومصالح ویا سایر اقلام مصرف نشده ، جمع این اقلام را به حساب پیمان بستانکار می کند . ضمنا در مورد موجودی مواد ومصالح پای کار به همین نحو عمل خواهد نمود .

مخارج واقعی حساب پیمان – کار گواهی شده = سود ( یا زیان ) پیمان
حال این سود یا زیان به حساب سود یا زیان شرکت انتقال می یابد .
فرض شود موجودی انبار ومصالح داخل انبار ۱۰۰۰۰۰۰ ریال وموجودی مواد ومصالح پای کار ۳۰۰۰۰۰ ریال باشد نحوه پبت در دفاتر چنین است :

موجودی مواد مصالح ۱۳۰۰۰۰۰
حساب پیمان ۱۳۰۰۰۰۰
( ۳۰۰۰۰۰ +۱۰۰۰۰۰۰(

محاسبه سود پیمان ناتمام

درپیمانهای بزرگ رقم دقیق سود فقط بعد از تکمیل کار مشخص می گردد . پیمانهای ناتمام را به عنوان کار در جریان ساخت می نامند وبه بهای تمام شده ارزش گذاری می شود ، و سود درآن دخالت ندارد .در این حالت ، هیچ سودی نباید به حساب سود وزیان شرکت نسبت به پیمانهای ناتمام انتقال داده شود. اگر چنین موردی وجود داشته باشد ممکن است نوسانات زیادی در حساب سود وزیان ایجاد کرده وآن را دچار دگرگونی شدید نماید .

به طور مثال ، ممکن است علیرغم سود آور بودن فعالیت سال ، حساب سود و زیان در پیمانهای ناتمام زیان نشان بدهد .

ثانیا-نتیجه عملکرد از سالی به سال دیگر متفاوت خواهد بود

ثالثا-اگر سود بعد از تکمیل پیمان مشخص و معین گردد،نرخ مالیات بیشتری باید پرداخت شود. به لحاظ وجود این موانع ،مناسب آن است که کل سود در یک سال نشان داده نشود.

ماهیت سود

۱-اگر پیمان اخیرا شروع شده باشدو کار تکمیل یافته ۴/۱ یا کمتر از ۴/۱ از کل پیمان باشد هیچ سودی نباید به حساب سود و زیان انتقال یابد.

۲-اگر پیمان به طور منطقی پیشرفت داشته باشد و دستگاه نظارت کارفرما آن کار را به بیش از۴/۱ تا کمتر از نصف تائید و گواهی نماید ،باید ۳/۱از سود ظاهری را به حساب سود و زیان بستانکار نمود. این رقم با نسبت وجوه دریافتی از کارفرما به کارگواهی شده تعدیل خواهد یافت.
سود ظاهری=کارگواهی شده – بهای تمام شده کارگواهی شده
سود تعدیل شده = سود ظاهری*۳/۲ * (کارگواهی شده /وجوه دریافتی از کارفرما).
۳- اگر بیشتر از نصف پیمان نزدیک به تکمیل باشد ، می توان ۳/۲ سود ظاهری و یا درصد دیگری بر مبنای وجوه نقد دریافتی به حساب سود و زیان بستانکار نمود.
سود تعدیل شده = سود ظاهری *۳/۲*(کار گواهی شده / وجوه دریافتی از کارفرما)
درمورد دوم،۳/۲ و در مورد سوم ،۳/۱ سود بیشتر برای پیش آمدهای آتی مانند جریمه باقی میماند تا به نحوی بهای تمام شده یا زیانها را پوشش دهد.

کار در جریان ساخت

کار در جریان ساخت شامل ارزش کارگواهی شده و بهای تمام شده کار گواهی شده و کار گواهی نشده می باشد.موقعی که کمتر از ۳/۱ کار تکمیل شده باشد مخارج خالص که تا آن تاریخ انجام شده است باید به ارزش کار در جریان منتقل گردد. مخارج خالص شامل مخارج ناخالص منهای ارزش مواد یا ماشین آلات در پایان سال است.در هنگام پیشرفت کار یا نزدیک

اتمام کار:
کار در جریان ساخت (wip)=مخارج خالص +سودی که به این حساب بستانکار می شود .
فصل پنجم: فعالیت در انبار داری

انبارگردانی :
در ابتدا به توضیح مختصری از انبار می پردازیم :
انبار محل و فضایی است که مواد اولیه برای ساخت محصولات کالای نیم ساخته در جریان ساخت، محصول ساخته شده، مواد و لوازم مصرفی، قطعات یدکی و ماشین آلات، ابزار آلات و اجناس اسقاطی و…. بر اساس سسیستم محیطی طبقه بندی و جاگذاری شده اند و از دو بعد فیزیکی و اطلاعاتی مورد بررسی و توجه قرار می گیرند .
درکل در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی سه نوع انبار داریم :
۱- انبار پوشیده
۲- انبار سر پوشیده ( هانگارد )
۳- انبارهای باز ( بار انداز )

انبار پوشیده :
از تمام اطراف بسته بوده و داری سقف ووسایل ایمنی کامل است .

انبار سر پوشیده ( هانگارد ) :
فقط دارای سقف بوده و چهار طرف آن باز می باشد . این نوع انبار کالاها را فقط در برابر باران و آفتاب محافظت می نماید. در این انبار بیشتر آهن آلات نگهداری می شود. برای این است که چهار طرف انبار باز است که بارگیری وحمل آهن آلات به راحتی انجام گیرد .

انبارهای باز:
فاقد سقف بوده و فقط فضایی برای تخلیه بار می باشد. در این انبار کالاهایی چون تیر سیمانی، ایرانیت سیمانی، تیرچه چدنی و امثال اینها نگهداری می شود .
در شرکت آب منطقه ای از لحاظ کالاهایی که در انبارها نگهداری می شوند آنها به انبار کالاهای عمومی، انبار کالای سیمان و انبار کالای بزرگ تقسیم می شوند .

انبار عمومی : انباری است که کلا کالاهای تمامی ادارات در آن نگهداری می شود .
انبار سیمان : انباری است که فقط مختص به سیمان است یعنی فقط سیمان در آن نگهداری می شود .

انبارکالاهای بزرگ : انباری است که ماشین آلاتی چون بیل مکانیکی و… در آن نگهداری می شود .

طبقه بندی کالاهای مورد نیاز سازمان :

کلیه نیازهای سازمان را شامل می شود به گروههای عمده تقسیم نموده و هرگروه را با توجه به عملیات و فعالیتها، در انباری خاص جای داده و آن انبار را به همان نام نامیده است
در شرکت آب چندین نوع اداره داریم و هریک از این اداره ها یک انبار برای خود دارد به همین دلیل چندین نوع انبار داریم
۱ _ ستاد ۲_ پشتیبانی ۳_ طرح و برنامه ۴_ آب و خاک ۵ _ قرنطینه

همانطور که در بالا گفته شد این اداره ها هرکدام برای خود یک انبار خاص دارند و اسم هر انبار به نام آن اداره است .
این انبارها در داخل انبار مرکزی کاملا از همدیگر جدا هستند یعنی هرکدام از این انبارها اتاقی برای خود دارند و هیچ نوع ارتباطی با همدیگر ندارند .
در ضمن انبار دار برای جداکردن انبارها در انبار مرکزی می تواند از سلیقه خود استفاده کند .
این انبارها هرکدام کالای مربوط به اداره خود را دارند یعنی هر یک از این اداره ها در انبارهای خود کالاهای تخصصی برخوردارند، چون هر اداره با بودجه خود کالای مورد نیاز خود را خریداری می کند
حالا برخی از انواع کالاهای انبارشرکت می پردازیم:

انبار ستادی :
در این انبار ملزومات اداری وجود دارد . مانند میز، صندلی، کامپیوتر، کاغذ و …. وجود دارد . درکل این انبار یک انبار عمومی است اگر یک کالا یا کالاهایی برای اداره باشد وارد انبار ستادی می شود .

انبار پشتیبانی :
در این انبارکلا قطعات ماشین آلات وجود دارد. در شرکت آب منطقه ای قبلا از ماشین آلات سنگین استفاده می شد اما در حال حاضر از ماشین آلات سبک استفاده می شود

انبار طرح و برنامه :
این اداره در شهرستانها انباری ندارد و تحت نظر انبار ستادی است . اما در استان این اداره برای خود انبار دارد

انبار صنایع دستی :
در این انبار انواع لوله و الکترو موتورها وجود دارد و وسایل نقشه کشی ههچون دوربین، پایه دوربین وجود دارد.

انبار قرنطینه :

این اداره مربوط به کالاهایی است که از مرز وارد ایران می شوند. این اداره بر این کالاها نظارت دارند . نظارتی همچون که آیا این کالایی که وارد ایران می شود مجاز است یا قاچاق، آیا جواز ورود دارد .
در میان این اداره ها به ترتیب اداره ستادی، پشتیبانی بیشتر از سایر اداره های دیگر به انبار نیاز دارند یا به بیان ساده ای بگوییم انبارهای این اداره ها بیشتر از سایر انبارها مورد استفاده قرار می گیرند.
این بیانی بود در باره انبارهای شرکتهای آب منطقه ای و انواع کالاهای موجود در این انبارها. حالا به چگونگی وارد شدن کالاها به انبار می پردازیم :
در شرکت آب منطقه ای کالاها به سه طریق وارد انبار می شوند :
۱_کالای ترانزیت
۲_کالاهای خریداری
۳_کالاهای حواله ای ( رسیده ای )

۱_کالاهای ترانزیت :
کالایی است وقتی در موقع خرید خریداری می شود دیگر به انبار نمی رود و مستقیما به سر پروژه یا طرح می رود. این نوع کالاها خیلی کم مورد استفاده قرار می گیرند. حالاکار انباردار در این نوع کالا این است که اول برگ درخواست کالا را دریافت می کند بعد برگه حواله ای که از استان صادره شده است را دریافت می کند

۲_کالای خریداری :
کالای خریداری کالایی است که توسط مامور خرید یاکارپرداز خریداری می شود . باید مامور خرید یا کارپرداز حتما فاکتور خرید را همراه داشته باشند. چون انباردار از روی فاکتور خرید کالا را تحویل می گیرد و آن را وارد انبار می کند.

۳_کالای حواله ای ( رسیده ) :
شرکت آب منطقه ای به یک اداره اعلام می کند که یک کالا دارید و بیایید آنرا تحویل بگیرید.

اداره وقتی کالایی نیاز داشته باشد باید اول اعلام نیازکند و برگه سفارش خریداری کند . این برگ سفارش خرید باید اول شخص درخواست کننده آنرا امضاء کند بعد مسئول فنی اداره هم آنرا باید امضاء کند و حسابدار هم باید آنرا تائید و امضاء کند و بعد از آن هم مدیر باید آنرا تائید و امضاء کند . پس از تصمیم گیریهای نهایی مدیر است .
برگ سفارش خرید یا درخواست خرید : در مواقعی که موجودیهاکفایت نمی کند وکمتر از نیاز هستند صادر می شوند .
وقتی که برگ سفارش خرید یا برگ درخواست خرید این مراحل را طی کند آن موقع است که مامور خرید یا کارپرداز اقدام به خرید کالا می کند و وقتی که کالا را خریداری کرد بعد از خرید می خواهد کالا را تحویل انبار دهد حالا به چگونگی وارد شدن کالا به انبار می پردازیم :
انباردار باید اول از همه اعلام وصول یا رسید انبار کند پس باید اولا کلا” مشخصات کالا را در سبد انبار بنویسد و پس از اولین مرحله در دومین مرحله باید آن کالا کد گذاری شود و پس از کدگذاری باید آنرا وارد کارت الصاق نمود و پس از این مرحله باید آن کالا وارد کارت کاردکس شود و پس از اینکه وارد کارت کاردکس شد آن کارت وارد خود کاردکس می شود . بعد از این مراحل حسابدار هم باید آن کالا را وارد سیستم انبار کامپیوتر کند .
تعریف و فواید کدگذاری کالاها : به ایجاد رویه و سیستمی که به وسیله آن اطلاعات و نشانه های مورد نیاز از شخصی به شخص دیگری یا از نقطه های به نقطه دیگر به طور خلاصه منتقل می شود کدگذاری گویند .

فوایدکدگذاری کالاهای انبار عبارتند از :
۱- جلوگیری از درج جملاتی طویل و توصیفی جهت شناسایی ساده و دقیق ترکالاها .
۲- استانداردکردن کالاها و کمک به جمع آوری صحیح آمار و اطلاعات و محاسبات لازم .
۳- ثبت و نگهداری حساب دقیق موجودی انبار توسط سیستمهای الکترونیکی، پیشرفته و رایانه.
۴- صدور سفارش خرید به نحوه ساده، مطمئن، دقیق و پیگیری ساده تر امور، و سهولت در برنامه ریزی .

کاردکس :

کمدی بزرگ است که تمامی کار کدگذاری کالاها در آن نگهداری می شود . تمامی کالاهای موجود در انبار شرکت آب فقط یک کاردکس دارند اما چندین کارت کاردکس دارند. در ضمن باید مانده کالاها در انبار، کاردکس و سیستم یکی باشد و با هم برابر باشند.
کاردکسی که در انبار وجود دارد همانند آن در حسابداری وجود دارد این نوع کاردکس هیچ ارتباطی با هم ندارند اما در پایان سال باید مانده کاردکس انبار و کاردکس حسابداری یکی باشد

برگ رسید انبار :
فرم تائید و تحویل کالا به انبار است .

نظارت وکنترل انبار به عهده شخص حسابدار است .
در ضمن پرکردن کارت الصاق کالا توسط کارشناسان اداره می باشد .

حالا به چگونگی از بیرون آوردن کالا از انبار می پردازیم :

وقتی اداره ای بخواهد کالایی را از انبار خود بیرون آورد باید برگ درخواست کالا را پرکند وقتی که برگ درخواست کالا پر شد باید شخص درخواست کننده کالا آنرا امضاء کند و بعد از اینها باید مدیر آن اداره آنرا امضاء کند و دایره حسابداری می تواند برگ حواله کالا را صادرکند و آن موقع است که انباردار می تواندکالا را به آن اداره تحویل دهد .
برگ درخواست جنس از انبار : این فرم توسط مصرف کننده تکمیل می شود به عنوان مبنائی جهت صدور درخواست خرید و حواله انبار مورد استفاده قرار می گیرد. کالایی که در یک انبار است مختص به اداره همان انبار است . یعنی کالایی که در انبار پشتیبانی است فقط اداره پشتیبانی است که می تواند آن کالا را از آن انبار استخراج کند. و دیگر هیچ اداره دیگری نمی تواند آن کالا را بیرون آورد اما مدیریت می تواند در مواقعی که یک اداره از انبار ی که مربوط به خودش نیست کالایی را بیرون آورد که اداره آن انبار توافق داشته باشد که اداره دیگری بیارد و از انبارکالایی راکه نیاز دارد بیرون آورد مورد استفاده قرار گیرد .

انباردار در انبار برای کالای فاسد شدنی چون سیمان و …. از روش FiFo استفاده می کند. درکل شرکت آب منطقه ای بیشتر از این روش استفاده می کند .

کالای موجود
در انبار دو نوع کالا داریم :
۱- کالای مصرفی ۲- کالای غیر مصرفی

کالای مصرفی :
کالایی است که خیلی زود به مصرف می رسند مانند چسب، خودکار، بذر، سم، کاغذ، سنجاق و….. .

کالای غیر مصرفی :
کالایی است که مدت مصرف آنها طولانی است مانند میز، صندلی، کامپیوتر، و…. وقتی این کالاها خراب هستند و بایدکالاهای تازه ای جایگزین آنها شود باید استوار آن کالاهای خراب شده عمر مفیدشان محاسبه شود و باید حتما به آنها بر چسب زده شود و اموال شوند و بعد از آن میزان کالای جدید را جایگذاری کالای کهنه کرد .

فواید فرمهای سیستم اطلاعاتی انبار :

فرمها وسیله ای برای مستند سازی اطلاعات عملیات وسیله ای جهت نقل و انتقال اطلاعات می باشند .
فرمها وسیله ای جهت اهداف زیر هستند :
۱- ثبت موجودی حاضر و نشان دادن اختلافات در هنگام موجودی برداری .
۲- تامین اطلاعات لازم برای تدارک کالاهایی که سازمان به آنها نیاز دارد .
۳- کاهش نیاز به دو چند باره نویسی اطلاعات در بخشهای مختلف سازمان .
۴- کاهش تعداد پرسشهای مختلف و اطلاع رسانی به بخشهای سازمان .

در پایان مرحله به چگونگی انبارگردانی در شرکت آب منطقه ای می پردازم :

درکل انبارگردانی به سه طریق انجام می گیرد :
۱- انبارگردانی که به سلیقه انباردار صورت می گیرد .
۲- انبارگردانی که ۶ ماه یکبار صورت می گیرد .
۳- انبارگردانی که سالی یکبار صورت می گیرد .
انبارگردانی که با سلیقه خود انباردار صورت می گیرد امکان دارد ماهی یکبار یا در طول یک سال ۵ یا ۶ بار انبارگردانی را انجام دهد .
وقتی که انبارگردانی را انجام می دهد اول به کاردکس مراجعه می کند و بعدا به انبار مراجعه می کند . انبارگردانی که انباردار انجام می دهد فقط برای خودش است و برای اطمینان کاری خودش می باشد .
انبارگردانی که در مدت ۶ ماه یکبار انجام می گیرد توسط افرادی چون ۱-نماینده امور مالی ۲- نماینده مدیریت ۳- پشتیبانی و خود انباردار صورت می گیرد. این نوع انبارگردانی کاری به کاردکس ندارد و فقط به انبار مراجعه می کنند و در پایان انبارگردانی برگ انبارگردانی را به سراغ حسابدار و برگ انبارگردانی را با سیستم انبارداری کامپیوتری مقایسه می کند اگر مانده برگ انبارگردانی و سیستم انبارداری یکی باشد یک لیست جدید مربوط به کالاها صادر می کند و دیگر تمامی کارت کاردکس ها و کارت الصاق کالاهایی که مانده زآنها صفر شده باطل می شود

نقاط قوت انبار شرکت آب منطفه ای آذربایجان شرقی از دیدگاه کارآموز (خودم ) :

از نقاط مهم و قوت سیستم انبار و مزیت آن برای شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی می توان اشاره نمود:
۰۱ سیاست خرید و اتخاذ قیمت ها مانند
الف) استعلام بها با دریافت ضمانت تثبیت قیمت
ب) مناقصه آزاد برای خریدهای محلی
ج) مذاکره با توجه به اینکه خریدهای این واحد توسط شرکت آب ایران تهیهمی شود(نیابتی )
د) منابع بطور مساوی تقسیم می شوند
۰۲ عامل مهمتر , بهره وری از سیستم مدیریت و یکنواخت کالا
۰۳ استفاده از فرم های متعدد در قالب ۴-۶ برگی برای اکثر فرم ها
۰۴ جدایی سیستم هایی خرید , فروش کالا از هم دیگر
۰۵ تشکیل فایلهای اطلاعاتی دقیق تر در بخشهای مختلف و تسزیع در امر ارسال آمار و اطلاعات تصمیم گیریهای مدیریت
۰۶ شناسایی کالاهایی موجود در انبار بنحوی آسانتر و دسترسی راحتر به کالاها
۰۷ ایجاد اطمینان خاطر در مدیریت وﻤﺳﺌولین بخشها با وجود سیستم
۰۸ کاهش هزینه های مصرف بدون مواد

نقلط ضعف:از نقاط ضعف این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۰۱ کمبود فضا , برای اینکه کالاها خوب چیده نشده و محلی نامناسب با مقدار و اندازه کالاها
۰۲ در معرض مستقیم کالاها در برابر بارندگی و نور و هوا که باعث پوسیدگی لوله ها و اتصالات مصرفی می شود.
۰۳ نبود انواع موجودیهای انبارها

فصل ششم:طراحی سیستم حقوق ودستمزد

سیستم حقوق و دستمزد

در حسابداری بهای تمام شده ، هزینه دستمزد و سهم نیروی کاری که بطور مستقیم و غیر مستقیم در تولید محصول مصرف شده است یکی از عوامل بهای تمام شده است. وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق و دستمزد در عین سادگی بسیار با اهمیت است محا

سبه و پرداخت درست و مدارک مناسب سیستم حقوق و دستمزد از عوامل اساسی در برقراری رابطه مطلوب بین کارکنان مدیریت و مقامات قانونی است. دستمزد تولیدی عبارت است از وجوهی که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد. بنابراین کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه های مربوط به آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب ، کیفیت نیروی کار حفظ شود. کنترل حقوق و دستمزد به لحاظ ارتباط و تاثیری است که این هزینه ها با تولید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند. کاهش و یا تثبیت بهای تمام شده، از یک طرف با تشویق و ترغیب کارگران به تولید بیشتر و از طرف دیگر با سرپرستی و کنترل مداوم آن امکان پذیر است . همچنین با کنترل هزینه های دستمزد و اطلاع از جزئیات آن امکان افزایش تولید و کاهش زمان استاندارد انجام کار فراهم می گردد. توضیح برخی اصطلاحات در سیستم حقوق و دستمزد به شرح زیر است.

دستمزد مستقیم

عبارتست از هزینه کار انجام شده ای که مستقیما به جهت ساخت محصول پرداخت و یا تعهد شود . به عبارت دیگر، دستمزد کارگرانی که مستقیما به ساخت محصول اشتغال دارند دسنمزد مستقیم می گویند مانند دستمزد کازگران در طرح سد آیدغموش

دستمزد غیر مستقیم

عبارتست از هزینه نیروی کار انجام شده که مستقیما در ساخت محصول صرف نشده باشد. به عبارت دیگر، دستمزد سر کارگران، سرپرستان و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیما تاثیری در تولید ندارند ، دستمزد غیر مستقیم می گویند.

 

 

زمان عادی انجام کار:
عبارتست از مدت زمانی که طبق روال عادی برای انجام کار لازم است.

زمان استاندارد انجام کار:
عبارتست از میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین، زمان استاندارد از طریق زمان سنجی حرکات لازم برای تولید و با در نظر گرفتن اوقات استراحت ، توقف و تاخیرات احتمالی بدست می آید .

دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد

واحدهای تولیدی به منظور کنترل حقوق و دستمزد از دوایری نظیر کارگزینی ، برنامه ریزی تولید ، زمان سنجی، ثبت اوقات کار، دایره حقوق و دستمزد و دوایره حسابداری بهای تمام شده استفاده می کنند این دوایر اطلاعات لازم را جمع آوری، ثبت، نگهداری و به مدیریت واحدهای دیگر گزارش می نمایند. وجود تمام یا بعضی از دوایر کنترل کننده فوق، به وسعت عملیات تولید و تعداد کارکنان بستگی دارد. اکنون به توضیح مختصری در مورد وظایف هر یک از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد می پردازیم :

۱) دایره کارگزینی
وظایف عمده این دایره تهیه و تدوین و یا اصلاح دستورالعمل ها، آیین نامه های استخدامی و فرم های پرسنلی می باشد به گونه ای که با قانون کار و مقررات بیمه و تامین اجتماعی منطبق باشد.

۲) دایره زمان سنجی
وظیفه این دایره بررسی و محاسبه زمان استاندارد برای ساخت یک واحد محصول است. زمان استاندارد انجام کار را با توجه به امکانات و شرایط فیزیکی تعیین می کنند .

۳) دایره برنامه ریزی تولید
این دایره قبل از شروع عملیات، با استفاده از زمان استاندارد محصول، برنامه تولید را برای هر سفارش، دایره و یا مرحله تولید تهیه می کند، تا از این طریق امکان مقایسه و کنترل هزینه های واقعی دستمزد با بودجه دستمزد، همچنین مقایسه ساعت کار واقعی با ساعات استاندارد و تولید واقعی با تولید پیش بینی شده فراهم گردد.

۴) دایره ثبت اوقات کار
وظیفه این دایره گردآوری اطلاعات مربوط به اوقات کار انجام شده در مورد هر یک از سفارش

ات مراحل تولید و یا محصولات می باشد .
اطلاعات مربوط به اوقات کار صرف شده با استفاده دو کارت ( کارت ساعت و کارت اوقات کار) مشخص، ثبت و نگهداری می شود

۵) دایره حسابداری حقوق و دستمزد
وظیفه این دایره، تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین ناخالص و خالص حقوق و دستمزد است. همچنین این دایره بر مبنای اطلاعاتی که از دوایر دیگر دریافت داشته است، وظیفه طبقه بندی لیست حقوق و دستمزد را بر حسب نوع کار، دوایر و مراحل تولید بر عهده دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12900 تومان در 84 صفحه
129,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد