مقاله ارزیابی بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا TDABC و مقایسه با روش سنتی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

ارزیابی بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا TDABC و مقایسه با روش سنتی

چکیده
حسابداری بهای تمام شده را می توان به عنوان بازوی مدیریت جهت برنامهریزی و کنترل عملیات و فعالیتهای اقتصادی سازمان تلقی کرد. سیستم حسابداری بهای تمام شده سنتی دیر زمانی است که ظرفیت و قابلیت پاسخگویی به نیازهای مدیریت نوین و کمک به حل مسئله در محیطهای سازمانی جدید را از دست داده است. آثار ناشی از تغییرات تکنولوژیک، تشدید رقابت و تغییرات سریع در انتظارات و خواستههای مشتریان، جهانی شدن تجارت وتغییرات ساختاری که در نگرش مدیریت و الگوهای سازمانی پدید آمده است ، مجموعا موجب شده است که دست اندرکاران و صاحب نظران دانش و حرفه حسابداری مدیریت در بخشهای آکادمیک و حرفهای با در هم آمیختن جنبههای نظری و کاربردی مفاهیم حسابداری مدیریت به ابداع روشها و تکنیکهایی برای پاسخگویی به نیازهای جدید سازمانها و مدیران بپردازند.

یکی از اهداف اساسی تحقیق حاضر تهیه اطلاعات صحیح، مربوط و به موقع بهای تمام شده محصولات و شناسایی ظرفیت استفاده شده و بلا استفاده در مجتمع تولیدی صنعتی دنا صنعت یاسوج می باشد. از اهداف دیگر تحقیق حاضر شناسایی و معرفی مبناهای مناسبی برای تعیین قیمت لوله و ارائه راهکارهای مناسب در مورد استقرار سیستم TDABC در شرکت دنا صنعت می باشد. در این تحقیق با مقایسه بهای تمام شده هرمتر لوله به روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان

گرا TDABC و روش فعلی چون t در سطح احتمال یک درصد معنی دار شده است بنابراین با اطمینان 99 درصد می توان گفت که بین محاسبه هزینهها در سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمان گرا TDABC با سیستم هزینهیابی سنتی (روش فعلی) در مجتمع تولیدی دنا صنعت یاسوج اختلاف معنیداری وجود دارد و پیشنهاد می شود که شرکت جهت شناسایی ظرفیتهای کارخانه و بهره وری بیشتر در کارخانه و اتخاذ تصمیم گیریهای صحیح مدیریتی، سیستم TDABC را در شرکت اجرا نموده و از نتایج آن در تصمیم گیریهای خود استفاده نماید.

مقدمه
سیستم متداول هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از مهمترین پدیده های نوینی می باشد که باعث ظهور انقلاب در زمینه محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات شده است این روش در دهه 1980 توسط کپلن و کوپر (1988) و جانسون (1988) معرفی شد. روش فوق در ابتدا به طور گسترده در بسیاری از صنایع و کشورها حتی در ایران بکار گرفته شد،اما اجر ای این سیستم برای بسیاری از سازمان ها ، به دلیل هزینه های بالای مصاحبه و بررسی نظرات افراد برای الگو و مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،استفاده از تخصیص های زمانی ذهنی و پر هزینه ، مشکلات در بروز رسانی ، امری دشوار به شمار می رود . جهت رفع برخی از مشکلات سیستم متداول هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا(( TDABC در سال 2004 توسط آقایان کپلن و اندرسون معرفی شد و در کتاب جدید خود نیز که در سال 2007 تحت همین عنوان منتشر شد ، آن را با جزییات بیشتر تشریح کردند.
روش هزینه یابی بر مبنای فع الیت زمان گرا به طور عمده مبتنی بر استفاده از محرک زمان بوده و روش اجرایی آن بسیار متفاوت از مراحل اجرایی روش متداول هزینه یابی بر مبنای فعالیت است . سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا بر خلاف سیستم متداول هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، در مرحله اول فعالیت ها را شناسایی نمی کند و هزینه های مربوط را به فعالیت ها تخصیص نمی دهد بلکه در این روش مدیریت ابتدا به طور مستقیم منابع مورد نیاز را برای هر موضوع هزینه (کالا ، خدمات ، مشتری ...) پیش بینی می کند . بجای اینکه بر اساس مصاحبه از کارکنان یا ارائه پرسشنامه به آنان زمان انجام فعالیتها را مشخص سازند ، منابع هزینه را بر اساس معادله زمانی تعیین و به طور مستقیم و خودکار به فعالیت ها و عملیات انجام شده تخصیص می دهند.

بیان مساله تحقیق
سوال محقق در تحقیق حاضر این است که :
آیا در شرکت دنا صنعت یاسوج، جهت محاسبه بهای تمام شده هر متر لوله و فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیمگیری بین روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا (TDABC) باروش فعلی شرکت اختلاف معناداری وجود دارد؟

فرضیه تحقیق:
بین محاسبه هزینه ها در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گراTDABC با روش هزینه یابی سنتی (فعلی) در مجتمع تولیدی صنعتی دنا صنعت یاسوج اختلاف معناداری وجود دارد.

روش جمع آوری داده ها
روش گرد آوری اطلاعات در این تحقیق مبتنی بر مصاحبه و عملیات میدانی بوده و با مراجعه حضوری و بررسی اسناد و مدارک واقعی موجود در مجتمع تولیدی دنا صنعت یاسوج می باشد.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
محقق پس از گردآوری اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات تولید شده در شرکت دنا صنعت یاسوج به روش سنتی وسیستم TDABC با استفاده از نرم افزارSPSS آنها را مورد آنالیز قرارداده است . آزمون مورداستفاده در این تحقیق آزمون T دونمونه ای مستقل می باشد.
فرمول آزمونT استودنت به صورت زیر است :


جامعه آماری
مجتمع تولیدی صنعتی دنا صنعت کلیه محصولات تک جداره خود را بر اساس دو نوع ماده اولیه پلی اتیلنی PE80 و PE100 و با استفاده از ماشین آلات این مجتمع که از تکنولوژی روز شرکت کراسمای آلمان می باشد تولید می نماید. با توجه به تنوع تولید انواع لوله با اقطار مختلف در مجتمع تولیدی دنا صنعت یاسوج، بنابراین تمام ی خطوط تولید مجتمع تولیدی صنعتی دنا صنعت یاسوج به عنوان جامعه آماری تحقیق مد نظر قرار می گیرد.

یافته های پژوهش
مدل TDABC ، مرحله تعریف فعالیت را حذف می کند و در نتیجه نیازی به تخصیص هزینهها به فعالیتهای چندگانه ندارد و در مقایسه با روش سنتی هزینهیابی نیازی به تخصیص هزینههای تبدیل به محصولات بر اساس مواد و یا دستمزد مستقیم نمی باشد و در عمل از معادلاتی که مستقیما و به گونه اتوماتیک هزینه های منابع را به فعالیت ها و معاملات انجام شده تخصیص می دهد، استفاده می نماید.
مدل TDABC فقط دو پارامتر را برآورد می کند:
نرخ هزینه ظرفیت برای دایره و استفاده از ظرفیت در هر تراکنش پردازش شده در دایره و هردو پارامتر می توانند بطور ساده و مستند برآورد شوند و نرخ هزینه ظرفیت از فرمول زیر بدست می آید:

برآورد هزینه های دایره

هزینه منابع عرضه شده به یک دایره، از چندین مورد زیر تشکیل می شود :
· هزینههای کارکنان - شامل هزینههای دستمزد مستقیم و هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد از قبیل مالیات، بیمه درمانی و مزایای بازنشستگی
· هزینههای سرپرستان - حقوق و دستمزد مستقیم و مزایای مربوط به آنان
· هزینههای غیر مستقیم - حقوق و دستمزد ، مزایای غیرمستقیم کارکنان و سرپرستان و دوایر پشتیبانی از قبیل آنهایی که در دایره کنترل کیفیت و برنامه ریزی خدمت می کنند.
· هزینههای فضا - شامل هزینههای عرضه محل به کارکنان و سرپرستان آنها و تجهیزات
· سایر هزینههای غیرمستقیم و منابع پشتیبانی - سهم هزینها از دایره های پشتیبانی مانند هزینه دایره منابع انسانی، مالی و سیستمهای اطلاعاتی
در مجتمع تولیدی دنا صنعت یاسوج هزینه ظرفیت عرضه شده در دایره تولید شامل کلیه هزینه های دستمزد مستقیم تولید و سربار ساخت به شرح جدول 1 بر اساس صورتهای مالی می باشد.

ظرفیت عملی منابع عرضه شده

جهت محاسبه مخرج کسر ، ظرفیت عملی دایره ( سازمان ) مورد مطالعه باید تعیین شود . این کار با استفاده از روش های زیر امکان پذیر است:
- 1 به عنوان یک قاعده سر انگشتی، می توان در حدود % 80 تا % 85 ظرفیت نظری را معادل ظرفیت عملی قرار داد. به عنوان نمونه اگر کارمندی یا ماشین آلاتی در هر ماه می تواند معادل 166 ساعت کار کند ، ظرفیت عملی در حدود 132 ساعت تا 141 ساعت خواهد بود .

در شرکت تولیدی دنا صنعت یاسوج با توجه به اینکه تمامی ماشین آلات و دستگاهای خط تولید به صورت پیوسته و تمام اتوماتیک می باشند و نیروی کار فقط نقش نظارتی و سرپرستی دارد بنابراین تمامی خطوط تولید را به عنوان ظرفیت عملی منابع عرضه شده در نظر می گیریم و با توجه به اینکه این خطوط به صورت سه شیفت یعنی 24 ساعته فعالیت می کنند بنابراین هر یک از خطوط تولید در شبانه روز 24 ساعت فعالیت می کند و شروع فعالیت تولید شرکت از اول خرداد ماه سال 1388 می باشد و با توجه به اینکه خطوط تولید در سال 1388 ده ماه فعالیت داشته و در واقع ماشین آلات تولیدی کلا 304 روز فعالیت داشته است و باتوجه به اینکه تعداد خطوط تولید شامل 3 خط تولید لوله های تک جداره و دو خط تولید لوله های 2 جداره می باشد می توان ظرفیت عملی منابع عرضه شده را بشرح زیر محاسبه نمود:
از آنجایی که پنج خط تولید طی سال 304 روز فعالیت داشته اند :

و باتوجه به اینکه شرکت در سه شیفت یعنی 24ساعته فعالیت داشته:

و ظرفیت عملی منابع عرضه شده
بعد از محاسبه هزینه ظرفیت عرضه شده و ظرفیت عملی منابع عرضه شده می توان نرخ هزینه ظرفیت را بدست آورد:

مدل زمان گرای دنا صنعت
مدل کلی TDABC برای دایره تولید شرکت تولیدی صنعتی دنا صنعت به شرح زیر می باشد: زمان تولید لوله های تک جداره = زمان تعویض قالب
زمان تولید لوله های دو جداره : زمان تعویض قالبزمان لازم برای کل تولیدات سال 1388 شرکت در جدول 2 براساس مدل ساخته شده ارائه گردیده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت ، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
 هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد. برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعال ...

دانلود مقاله در مورد آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
هزینه‌یابی برمبنای فعالیت1، ارزیابی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی3 ابزارهای مدرنی شمرده می‌شوند که به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد مدیریت به‌کار می‌روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می‌کنند.آیا چارچوبهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می‌ ...

دانلود مقاله َایجاد مدل ارزیابی پروژه های فناوری اطلاعات ( IT ) با روش بودجه بندی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
ایجاد مدل ارزيابي پروژه هاي فناوري اطلاعات (IT) با روش بودجه بندي و هزينه يابي بر مبناي فعاليت فازيچكيده:در اين مقاله ما به ایجاد سيستم بودجه بندي و هزينه يابي برمبناي فعاليت فازي براي توسعه يك رويكرد انعطاف پذير، اندازه گيري عملكرد و كنترل مديريتي پروژه هاي فناوري پرداخته ایم. بدین منظور، يك چارچوب ارزيابي ب ...

دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا ( TDABC )

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC) چکیده فعالیتها ، مجموعه اقدامات و مصرف کننده منابع بوده و منابع نیز از عوامل کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی هستند اهمیت و اثرگذاری فعالیتها در کسب و کار موجب گردید که نظامهای اطلاعاتی مبتنی بر آن نظیر حسابداری بر مبانی فعالیت شکل گیرد و در چارچوب این   ن ...

مقاله محاسبه بهای تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان اردیبهشت شیراز به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
***  این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست  *** محاسبه بهای تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان اردیبهشت شیراز به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا چکیده پژوهش حاضر به بررسی نحوه به کارگیری مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا به عنوان ابزاری مدیریتی برای محاسبه بهای تمام ش ...

مقاله مقایسه بهای تمام شده خدمات ارائه شده به بیماران مبتال به دیابت با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا و روش سنتی - مطالعه موردی ; مرکز دیابت نادر کاظمی شیراز -

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مقایسه بهای تمام شده خدمات ارائه شده به بیماران مبتال به دیابت با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا و روش سنتی -مطالعه موردی; مرکز دیابت نادر کاظمی شیراز   چکیده یکی از روش های مدرنی که امروزه در بسیاری از شرکت ها برای مح ...

مقاله ارزیابی جنبه وریسک فعالیت های نیروگاه آبادان با استفاده از روش FMEA

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی جنبه وریسک فعالیت هاي نیروگاه آبادان با استفاده از روش FMEA چکیده : این تحقیق با هدف حذف ، کاهش و کنترل ریسک ها شغلی و جنبه هاي زیست محیطـی موجـود در نیروگـاه گازي آبادان به انجام رسید. بدین منظور کلیه فعالیت ها و فرآیندهاي در حال انجام که منجر به ایجاد جنبه هـا و ریسـک می شوند، شناسایی شد. سپس با اس ...

مقاله طبقه بندی و ارزیابی روشهای مبتنی بر سناریو در تحلیل معماریسیستمهای نرم افزاری

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از مهمترین شاخه های بحث معماری سیستمهای نرم افزاری مسئله تحلیل معماری میباشد.در این مقاله پس از تبیین جایگاه و اهمیت مقوله تحلیل در معماری سیستمهای نرم افزاری،رویکردهای متنوع موجود برای تحلیل معماری معرفی می شوند.از آنجا که روشهای مبتنی بر سناریو به عنوان مهمترین و رایج ترین روشهای تحلیل معماری نرم ...