whatsapp call admin

مقاله ارزیابی ریسک تجهیزات دکل حفاری و انتخاب سیاست نگهداری و تعمیرات به روش تحلیل سلسله مراتبی

word قابل ویرایش
15 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

ارزیابی ریسک تجهیزات دکل حفاری و انتخاب سیاست نگهداری و تعمیرات به روش تحلیل سلسله مراتبی
چکیده:
با توجه به تحریمهای چندین ساله کشورهای خارجی و چندین برابر شدن هزینه واردات کالاها، ماشین آلات و تجهیزات خاص، نگهداری از تجهیزات و سرمایه های موجود در داخل کشور به خصوص در صنعت نفت که یکی از مهمترین بخشهای تولیدی کشور بشمار میآید و هرگونه وقفه و محدودیت در فرآیندهای تولیدی آن لطمات اقتصادی سنگینی را به کشور وارد میسازد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف کلی فرآیند نگهداری و تعمیر، افزایش منافع حاصل از انجام عملیات و بهینه کردن هزینه های چرخه عمر با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات ایمنی و مقوله های زیست محیطی می باشد. برنامه ریزی تعمیرات مبتنی بر ریسک، میتواند احتمال خرابی سیستم و عواقب ناشی از این خرابیها (که میتوانند خطرات جانی، مالی و محیطی باشند) را کاهش داده و به مدیری ت، برای اتخاذ تصمیمات درست جهت سرمایه گذاری مناسب در زمینه نگهداری و تعمیرات کمک شایانی نماید و بدین ترتیب منجر به استمرار تولید، استفاده بهتر از داراییها و سرمایه موجود گردد. در این مقاله سعی بر آن است که ریسک ماشین آلات و تجهیزات دکل حفاری به روش آنالیز حالت بالقوه خرابی بر اساس سوابق نگهداری و تعمیر آنها ارزیابی شود و سپس به روش تحلیل سلسله مراتبی بر اساس معیار های هزینه، امکان پذیری، ارزش افزوده و ایمنی، مناسبترین سیاست نگهداری و تعمیرات برای تجهیزات در هر طبقه از ریسک انتخاب شود.
کلمات کلیدی: ارزیابی ریسک – دکل- نگهداری و تعمیرات- آنالیز حالت بالقوه خرابی- تحلیل سلسله مراتبی

-۱ مقدمه :
بدون شک امروزه توجه روز افزونی نسبت به مقوله ریسک و روشهای مبتنی بر ریس ک جهت تدوین استراتژیهای بازرسی، نگهداری و مدیریت در صنایع فرآیندی نفت و گاز و صنایع نیروگاهی سراسر جهان و از جمله ایران به وجود آمده است. درک و مدیریت ریسک به یک موضو ع مهم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تبدیل شده است. در واقع درک ریسک و مدیریت آن، اهمیت بیشتری نسبت یه کاهش و یا حذف آن پیدا کرده و بر خلاف نگرش غلط گذشته مدیران صنعت نسبت به لوکس و بی فایده بودن این گونه فعالیتها، استقبال روزافزون آنها برای سرمایه گذاری در زمینه مدیریت ریسک و فعالیتهای مرتبط با آن به امید رسیدن به سود دهی بیشتر، قابل توجه میباشد. در دهه های اخیر مطالعات در حو زه نگهداری و تعمیرات به عموان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت صرفه جوییهای اقتصادی و بقای سازمان مورد توجه قرار گ رفته است. از جمله اهداف نگهداری و تعمیرات، از یک طرف افزایش زمان قابلیت استفاده و بهره برداری از سیستمهای تولیدی و صنعتی و کاهش نرخ و تناوب خرابی و از کار افتادگی این سیستمها و از طرف دیگر افزایش طول عمر مفید اقتصادی دستگاهها، ماشین آلات و قطعات میباشد و این گونه فعالیتها میبایست طبق برنامه ریزی صحیح و علمی انجام پذیرد و بر پایه اصول محاسباتی مبتنی گردد.

-۲ مبانی نظری تحقیق :
امروزه استفاده از روشهای ارزیابی ریسک در صنایع مختلف رو به گسترش است به طوریکه در حال حاضر بیش از ۷۰ نوع مختلف کیفی و کمی روش ارزیابی ریسک در دنیا وجود دارد این روشها معمولا برای شنا سایی، کنترل و کاهش پیامدهای خطرات به کار میرود. عمده روشهای موجود ارزیابی ریسک روشهای مناسب جهت ارزیابی خطرات بوده و نتایج آنها را میتوان جهت مدیریت و تصمیم گیری در خ صوص کنترل و کاهش پیامدهای آن بدون نگرانی به کار برد. هر یک از صنایع بسته به نیاز خود میتواند از روشهای مذکور بهره لازم را کسب کند. این روشها نسبت به یکدیگر دارای مزایا و معایب مختلف میباشد. معمولا سطح ریسک قابل قبول برای هر سازمان یا هر فرد متفاوت بوده و بستگی به منابع مالی و اقتصادی، محدودیتهای تکنولوژیی عوامل انسانی مجرب، صلاحدید و تصمیم مدیریت وریسک های زمینه ای مثل ریسکهای مخفی دارد. [۱]

ریسک: ریسک واژه ای است با کاربرد کلی برای بیان ترکیبی از احتمال وقوع یک رخداد خطرناک و شدت پیامد های آن. با استفاده از این تعریف میتوان سطوح ریسک را با تخمین احتمال وقوع یک رخداد خطرناک و شدت پیامدهای آن مورد قضاوت قرار داد. هنگام شناسایی خطرات و ارزیابی آثار آنها، واژه ریسکغالباً با کمی تفاوت بسته به رویکرد اتخاذ شده به کار میرود. ارزیابی ریسک در سطوح مختلفی انجام میشود که به صورت زیر است:

.۱-۲ روش کیفی
در این روش به داده های ورودی بر پایه اطلاعات توصیفی، قضاوت مهندسی و تجربه به عنوان اساس آنالیز احتمال و پیامد از کار افتادگی احتیاج دارد. ورودیها اغلب به جای مقادیر مجزا و جداگانه به صورت محدو ده ای از دادهها خواهد بود. نتایجنوعاًبه صورت عبارت کیفی مانند زیاد ، متوسط و کم خواهد بود ولی مقادیر عددی نیز ممکن است به هر کدام از این رده بندیها نسبت داده شود. مزیت این نوع از آنالیز در امکان تکمیل ارزیابی ریسک تحت شرایط نبود داده های کمی میباشد. دقت نتایج حاصل از آنالیز کیفی، بستگی به سابقه تجربی و مهارت شخص آنالیز کننده دارد .[۲]

.۲-۲ روش کمی

آنالیز کمی ریسک روش ی نظام یافته میباشد که انجام آن نیازمند وجود اطلاعاتی درباره تأسیسات، انجام عملیات، تاریخچه عملیات، قابلیت اطمینان قطعات، فعالیتهای انسانی، پیشرفت فیزیکی حوادث و پیامد های پنهان زیست محیطی و سلامتی ممکن، میباشد.
آنالیز کمی ریسک از مدلهای منطقی۲ برای ترسیم ترکیب رویدادهای منجر به حوادث شدید و نیز از مدلهای فیزیکی مبین پیشرفت حوادث و انتقال مواد خطرناک به محیط استفاده میکند. مدلها به روش احتمالاتی ارزشیابی میشوند تا هر دو دید کمی و کیفی درباره سطح ری سک را ارائه داده و بخشهایی از طراحی، ساخت و عملیات که بیشترین اهمیت را از لحاظ ریسک دارند، مشخص گردند. آنالیز کمی ریسک از لحاظ عمق آنالیز و جمع آوری بسیار جزئی دادهها، از روش آنالیز کیفی تمایز داده میشود. مدلهای منطقی آنالیز کمی ریسکعموماًاز درختهای حوادث ۳ و درختهای خطا۴ تشکیل شدهاند. درختهای حوادث، حوادث آغازگر و ترکیب از کار افتادگی و عملکرد سیستم را نشان میدهد در حالی که درختهای خطا چگونگی وقوع از کار افتادگیهای سیستم که در درختهای حوادث نشان داده شدهاند را ترسیم میکنند. این مدلها آنالیز میشوند تا تخمینی از احتمال هر سلسله از حوادث به دست آید. نتایج حاصله از این ش عمدتاً به صورت اعداد ریسکمثلاً( هزینه بر سال) بیان میگردد. بنابراین وجه تمایز رو ش کمی و کیفی در میزان داده های ورودی و دقت این داد هها و دقت نتایج خروجی میباشد.[۲]

.۳-۲ روش نیمه کمی
عبارت نیمه کمی بیان کننده هر روشی است که جنبه های مربوط به هر دو روش کمی و کیفی را دارا بوده و در آن در به دست آوردن مزایای اصلی دو روش قبلی مورد نظر باشدمثلاً( سرعت روش کیفی و دقت روش کمی). به طور کلی اگر داده های استفاده شده در روش کمی برای این روش نیز مورد نیاز است (اما با جزئیات کمتر). نتایج مربوط به احتمال و پیامدمعمولاًبه جای عدد ریسک، به صورت طبقه بندی شده میباشند ولی به منظور محاسبه ریسک و امکان پذیر ساختن به کار گیری معیار مناسبی برای قبول ریسک، مقادیر عددی نیز به هر کدام از این طبقه بندیها تعلق میگیرد. در شکل شماره ۱ طیف روشهای ارزیابی ریسک نشان داده شده است.[ ۳]

.۴-۲ ماتریس ریسک
یک ابزار معمول ارزیابی نیمهکمی ریسک است. در این ماتریس، ریسک در چهار گروه طبقهبندی شده است. محورهای ماتریس : با توجه به تعریف، شامل دو محور شدت پیامد و احتمال وقوع میباشد و در مقیاس ۱ تا ۵ است.
احتمال وقوع : احتمال وقوع بسیاری از حوادث بر اساس سوابق و تجربه پیشین در محدوده ۱ (بسیار بندرت) تا ۵ (اغلب)، قابل تعیین است.
شدت پیامد : با استفاده از این احتمال، عواقب هر حادثه دوباره در یک سیستم ۵ تایی از شماره ۱ (خسارت ناچیز) تا شماره ۵ (خسارت شدید) دستهبندی م یشود. در بیشتر موارد، بدترین حالت لحاظ میشود.
با ترکیب احتمال و شدت پیام د، وضعیت ریسک در یکی از کدهای رنگی شکل شماره ۲ مشخص خواهد شد.

-۳ روش تحقیق:
.۱-۳ تحلیل حالات خرابی و شکست دستگاه
کاربرد روش مذکور در مهندسی نگهداری و تعمیر، اولویت بندی خرابیها جهت تحلیل میباشد و بر خلاف نمودار پارتو که بر اساس تعداد دفعات تکرار، خرابیها را اولویت بندی میکند در این روش به هر یک از خرابیها بر اساس پارامتر فراوانی۵ تبعات ناشی از وقوع خرابی (شدت)۶ و امکان کشف و پیشگیری از وقوع خرابی۷، درجه اولویت مخ اطره آمیز بودن هر خرابی ۸ را با فرمول شماره ۱ محاسبه مینماید:

امتیاز مربوط به تعداد دفعات وقوع (فراوانی) هر خرابی از جدول شماره ۱، امتیاز مربوط به شدت هر خرابی از جدول شماره ۲ و رتبه مربوط به احتمال کشف و پیشگیری از وقوع خرابی از جدول شماره ۳ موجود در پیوست، و با توجه به نظر تیم تحلیل گر و شرایط خاص هر خرابی استخراج خواهند شد. بدین ترتیب بالاترین درجه اولویت مخاطره انگیز بودن هر خرابی عدد ۱۰۰۰ و کمترین آن عدد ۱ خواهد بود و خرابیها بر این اساس اولویت بندی و مورد تحلیل قرار گر فتهاند. شایان ذکر است که بنا به توصیه متخصصین امر اگر یکی از پارامترهای مورد استفاده در محاسبه عدد ریسک، امتیاز ۹ یا ۱۰ را انتخاب کند، خرابی مربوطه علیرغم مقدار کم عدد اولویت ریسک خود نسبت به سایر خرابیها، اولویت بالایی جهت بررسی پیدا خواهد نمود. همچنین متخصصین پیشنهاد میکنند که در صور ت اتخاذ استراتژی پیشگیرانه جهت امور نگهداری و تعمیرات، بهتر است با اولویت اول، حاصلضرب پارامترهای فراوانی و شدت جهت اولویت بندی خرابیها، برای امر تحلیل مورد استفاده قرار گیرد زیرا که بالا بودن امکان کشف به این معنی است که به خرابی امکان وقوع داده میشود ولی وقتی که رخ داد، با ابزارها و روشهایی از پیشامد آن مطلع و اقدامات پیشگیرانه برنامه ریزی میشون د ولی هیچگونه پیش اقدامی برای حل ریشه ای خرابی به عم ل نیامده است.[۴]

.۲-۳ روش تحلیل سلسله مراتبی
روش تحلیل سلسله مراتبی فرآیندی است برای انتخاب یک گزینه از بین چند گزینه بر اساس معیارهای مختلف و به نوعی اولویت بندی کردن بین گزینهها که در اینجا گزینهها انواع سیاستهای نگهداری و تعمیرات میباشد و معیارها بر اساس نظرات کارشناسان امر به صورت هزینه، امکان پذیری، ارزش افزوده و ایمنی تعریف میشود که به صورت شماتیک در شکل شماره ۳ نشان داده شده است … مراحل انجام کار به صورت زیر میباش:[۵],[۴]
-۱ تعیین و ترسیم درخت سل سله مراتبی تصمیم گیری -۲ تعیین اولویتها و وزنها بین معیارها -۳ تعیین وزن بین گزینهها بر اساس معیارهای مختلف
-۴ بررسی سازگاری ماتریسهای مقاسیات زوجی -۵ تعیین وزن نهایی برای هر گزینه و انتخاب بهترین گزینه

.۳-۳ تجهیزات دکل حفاری
دکلهای حفاری شامل ماشین آلات و تجهیزات مهمی میباشند که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

-۴ یافته های تحقیق:
نتایج حاصل از ارزیابی ریسک تجهیزات دکل به روش آنالیز حالات خرابی و شکست نشان دهنده این است که پمپ گل، ژنراتور اصلی، گردونه حفاری، گیربکس، موتور اصلی و هرزگرد از ریسک بالایی برخوردارند و با توجه به نتایج حاصل از انتخاب سیاست نت بر اساس معیارهایی که شرح داده شد، و به روش تحلیل سلسله مراتبی که در پیوست ارائه شده است، انجام سیاست نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای این تجهیزات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادامه لیستی از فعالیت نگهداری پیشگیرانه برای گردونه حفاری ارائه میشود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 15 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد