مقاله استفاده از تکنیکهای GIS در طراحی شبکههای توزیع نیروی برق و بررسی اثرات اقتصادی آن در کاهش هزینهها

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان

استفاده از تکنیکهاي GIS در طراحی شبکههاي توزیع نیروي برق و بررسی اثرات اقتصادي آن در کاهش هزینهها


چکیده

صنعت برق، یکی از مهمترین زیرساخت های حیات هر شهر میباشد که لزوم ایجاد شرایط ایمن و پایدار و دسترسی آسان به اطالعات مورد نیاز کاربران، از مهمترین اولویت شرکت های توزیع نیروی برق در سراسر کشور میباشد. گستردگی و پراکندگی خطوط توزیع برق، باعث گردیده تا به دلیل نداشتن اطالعات کافی از وضعیت موجود شبکه های برق، خدمات مختل به مشتریان با صرف زمان و هزینه فراوان انجام گردد. سیستم اطالعات جغرافیایی جهت رفع اینگونه مشکالت و انجام مطالعات مهندسی و خدمت رسانی به مشتریان، کمک های فراوانی به صنعت برق نموده است. در این مقاله عملیاتی نمودن سیستم GIS و طراحی شبکه های برق بر مبنای GIS در چهار بخش کلی، توضیح داده شده است. استفاده از این روش در واحد طراحی، باعث کاهش مدت زمان تهیه طرح، کاهش تعداد بازدید، باال بردن کیفیت طرح و همچنین جلوگیری از طراحی نامناسب پست ها و تجهیزات حفاظتی شده است. همچنین در آخر اثرات اقتصادی اجرای این طرح از جمله جلوگیری از اتالف زمان هزینه طراح و متقاضی بررسی شده است.

كليد واژه: طراحی، GIS ، شبکه توزیع برق، بهره برداری

-1 مقدمه

با توجه به ماهیت مکانی عوارض شبکه توزیع برق، بکارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی بعنوان علم و فن آوری مدیریت بهینه اطالعات مکان مرجع، می تواند در انجام بهینه فعالیت های توزیع برق، مدیران و کارشناسان توزیع برق را یاری نماید. در خطوط و شبکه انتقال و توزیع نیرو با توجه به گستردگی جغرافیایی آنها بر روی سطح زمین و دارا بودن ماهیت مکان مرجع، بهرهبرداری و توسعه صنعت برق کشور در جهت افزایش بازدهی و بهره وری از شبکه سراسری برق و تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق و تامین نیاز مشترکین نیازمندی به خدمتگیری یک تفکر سیستمی، جامع و بهینه در صنعت برق را روز به روز با اهمیتتر میسازد. از آنجایی که سیستمهای اطالعات جغرافیایی توانایی کسب، ذخیره، سازماندهی، بازیابی، تجزیه و تحلیل دادههای جغرافیایی را دارا هستند، میتوانند در بهبود مدیریت، برنامهریزی و عملیات شبکه انتقال و توزیع نیرو، نقش موثری را داشته باشند.[4]

1

در نتیجه عملیات توسعه و احداث، تأسیسات جدید مانند خط، پست و پایه ایجاد شده و نیاز است که اطالعات مکانی و توصیفی این عوارض جمعآوری و آمادهسازی گردد. میتوان گفت که حجم قابل توجه و مهم فرآیند به بهنگام رسانی اطالعات در پایگاه داده GIS مربوط به پروژههای احداث و توسعه میباشد که اگر حین طراحی این کار انجام گیرد کمک شایانی به کاهش هزینه و زمان میکند، ضمن اینکه عالوه بر بروز ماندن بانک اطالعاتی GIS این سیستم میتواند در ارائه طرح بهینه و اقتصادی نیز موثر واقع گردد، بطوریکه در شرکت توزیع برق بوشهر بطور میانگین %06 طرح های داده شده با استفاده از سیستم GIS و بدون نیاز به بازدید انجام می گیرد.

در این مقاله سیستم طراحی شبکه توزیع برق بوشهر که بر مبنای GIS می باشد، ارائه داده شده است که شامل مراحل درخواست طرح توسط واحد مشترکین و تهیه و ترسیم طرح با استفاده از GIS و در نهایت کدگذاری عوارض GIS می باشد. در نهایت اثرات اقتصادی طراحی با استفاده از سیستم شرح داده شده که بصورت عملیاتی در این شرکت مورد استفاده قرار گرفته است، آورده شده است.

-2 درخواست تهیه طرح :

-1-2 ارائه درخواست تهیه طرح از واحد مشترکین

کلیه متقاضیان برق می بایست جهت تشکیل پرونده،صرفاً تقاضای خود را از طریق واحد امور مشترکین مدیریت های برق ارائه نمایند و تهیه هر طرحی که تقاضای آن از امور مشترکین ارجاع نشده باشد قابل انجام نمی باشد.

ارائه درخواست تهیه طرح از واحد مشترکین به واحد مهندسی، میبایست از طریق نرم افزار کنترل پروژه و با تکمیل اطالعات زیر در فیلد درخواست طراحی انجام شود:
- عنوان پروژه - کد نزدیکترین پایه
- هدف پروژه - کد X و Y ملک متقاضی
- شماره درخواست ثبت شده در فرم تقاضای واگذاری انشعاب
-2-2 ارائه درخواست طرح از واحد بهره برداري

جهت ارائه درخواست تهیه طرح از واحد بهره برداری به واحد مهندسی، می بایست بررسی اولیه پروژه توسط واحد بهره برداری در نرم افزار GIS صورت پذیرد و درخواست طرح بر مبنای کدهای GIS محدوده مورد بررسی آدرس دهی شود.

ارائه درخواست تهیه طرح از واحد بهره برداری به واحد مهندسی، میبایست از طریق نرم افزار کنترل پروژه و با تکمیل اطالعات زیر در فیلد درخواست طراحی انجام شود:

- عنوان پروژه - کد GIS پست
- هدف پروژه - کد GIS پایه
-3-2 ارائه درخواست طرح از واحد طرح و نظارت

کلیه تقاضاهای تهیه طرح که از واحد طرح و نظارت ارائه می گردد میبایست از طریق نرم افزار کنترل پروژه و با تکمیل اطالعات زیر در فیلد درخواست طراحی انجام شود:

- عنوان پروژه - کد GIS پست
- هدف پروژه - کد GIS نزدیکترین پایه به محل مورد نظر
-3 روند تهیه طرح با استفاده از GIS
- 1-3 اطالعات GIS مورد نیاز جهت تهیه طرح هاي متقاضیان جدید

2

-1-1-3 در صورتی که بانک اطالعات GIS شبکه فشار ضعیف تا سطح مشترکین در محددوده مدورد بررسی تکمیل باشد، جهت تهیه طرح نیاز به اخذ اطالعات و انجام مراحل زیر می باشد:

بررسی فاصله و بار نزدیکترین پست های توزیع موجود در محدوده مناسب اطراف ملک متقاضی با استفاده از لینک نرم افزارهای GIS و : ENOX

اطالعات الزم جهت اخذ از ENOX در این مرحله شامل موارد زیر می باشد :

- درصد بارگذاری پست به همراه تاریخ آخرین رکورگیری، درصد نامتعادلی و بار هر فیدر پست به تفکیک
- بررسی حوادث 5 سال اخیر بر روی پست و هر فیدر آن به تفکیک

- بررسی بار فیدر فشار متوسط تغذیه کننده پست
- سایر اطالعات مورد نیاز جهت تهیه طرح های متقاضیان جدید با استفاده از : GIS
- فاصله متقاضی تا ترانس

- تعداد انشعاب روی هر فاز

- طول فیدر فشار ضعیف

- قدرت ترانس

- تعداد انشعاب روی فیدر
- سطح مقطع شبکه های موجود فشار متوسط و فشار ضعیف در محدوده مورد مطالعه

پس از بررسی اطالعات وضعیت بار پست و فیدرها با استفاده از لینک نرم افزارهای GIS و ENOX و بررسی تعداد انشعاب روی فیدرهای پست به تفکیک هر فاز در صورتی که شبکه نیاز به اصالح و باالنس بار داشته باشد :

الف( اصالح وضعیت موجود شبکه ، از الزامات برقرسانی به متقاضی باشد ، طرح اصالح شبکه در طرح متقاضی دیده شود. ب ( برقرسانی به متقاضی با وضعیت موجود شبکه بالمانع باشد ، طرح برقرسانی به متقاضی تهیه و طرح اصالح شبکه به
صورت پیوست به واحد بهره برداری ارجاع گردد.
در صورت مشخص نبودن وضعیت حریم شبکه موجود نسبت به ملک متقاضی، بازدید میدانی انجام پذیرد.

-2-1-3 در صورتی که در محدوده مورد بررسی، صرفا اطالعات GIS شبکه هاي فشدار متوسد در دسترس باشد، جهت تهیه طرح، نیاز به اخذ اطالعات و انجام مراحل زیر می باشد :

بررسی فاصله و بار نزدیکترین پست های توزیع موجود در محدوده مناسب اطراف ملک متقاضی با استفاده ار لینک نرم افزارهای GIS و ENOX

اطالعات الزم جهت اخذ از ENOX در این مرحله شامل موارد ذیل می باشد :

- درصد بارگذاری پست به همراه تاریخ آخرین رکورگیری، درصد نامتعادلی و بار هر فیدر پست به تفکیک
- بررسی حوادث 5 سال اخیر بر روی پست های اطراف و فیدرهای آن به تفکیک

- بررسی بار فیدر فشار متوسط تغذیه کننده پست

با توجه به اینکه پست و فیدر فشار ضعیفی که امکان واگذاری انشعاب از آن وجود داشته باشد، پس از بازدید میدانی مشخص می گردد، تحلیل بیشتر اطالعات در محیط GIS پس از بازدید میدانی توسط طراح الزامی میباشد.

- 2-3 اطالعات GIS مورد نیاز جهت تهیه طرح هاي درخواست شده از واحد بهره برداري

درخواست های ارائه شده از واحد بهره برداری جهت تهیه طرح معموال شامل موارد ذیل می باشد :
الف( تعدیل بار پست و فیدرهاي پربار فشار ضعیف:

جهت تهیه اینگونه طرح ها نیاز به بررسی اطالعات زیر با استفاده از لینک نرم افزار های GIS و ENOX می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی مولفههای تلفات در فیدرهای نمونه شبکه توزیع برق تبریز

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
چکیدهمقاله حاضر نتایج مطالعاتی است که برای بررسی مولفههای تلفات و روشهای کاهش آن در بخشی از شبکه توزیع برق تبریز انجام گردیده و سعی در محاسبه و ارزیابی مولفههای تلفات در بار پیک و همچنین تلفات انرژی روزانه با استفاده از منحنی بار روزانه برداشت شده از ثباتهای نصب شده در شبکه توزیع برق تبریز دارد. مطالعات انجام ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بدون کاغذ بر بهبود ارائه خدمات در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
مقدمهدر شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گرنه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم کرد .( دکترنوردال ، رئیس اتحدیه جهـانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )ســازمان هــا را در عصــر جدیــد از بکــار گیــری سیســتم هــای کــامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیس ...

دانلود مقاله تهیه سندراهبردی و نقشه راه جهت استقرار سیستم اطلاعات مکانی GIS در شرکتهای توزیع برق

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
چکیدهبرنامه ریزي راهبردي؛ فرایند تعیین راهبردها یا خـط سـیر یک سازمان و تصمیم گیري براي تخصـیص منـابع، بـراي دنبال کردن این راهبردهاسـت. در ایـن مقالـه بـه برنامـه ریزي راهبردي و ارائه راهبردهاي پیشنهادي براي حرکـت شرکت توزیع نیروي برق جنوب اسـتان کرمـان بـه سـوي پیاده سازي و بهره بـرداري از فنـاوري سیسـتم اط ...

مقاله بررسی مقایسه ایی شاخص های قابلیت اطمینان میکروگریدها در حالت جزیره ای در سیستم توزیع با استفاده از روش مونت کارلو

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی مقایسه ایی شاخص های قابلیت اطمینان میکروگریدها در حالت جزیره ای در سیستم توزیع با استفاده از روش مونت کارلو خلاصه هدف این پژوهش معرفی مجموعه ای از معیارهای جدید برای ارزیابی قابلیت اطمینان میکروگریدها در حالت جزیره ای در سیستم توز ...

مقاله بررسی تاثیر وصول مطالبات مشترکین در پیشبرد سرمایه گذاری شرکت توزیع برق استان اصفهان

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر وصول مطالبات مشترکین در پیشبرد سرمایه گذاری شرکت توزیع برق استان اصفهان چکیده با توجه به خصوصی شدن شرکتهای توزیع برق ، کمبود نقدینگی تیدیل به یکی از مهمترین مسائل این شرکتها شده است . نقدینگی در شرکتهای توزیع برق که زیرمجموعهای از شرکتهای برق منطقهای و وزارت نیرو میباشند به طور تنگاتنگی تابع وصو ...

مقاله طراحی داشبورد اطلاعات مدیریت مبتنی بر چارچوب علّی فرایندها و استراتژیهای سازمان ( مطالعه موردی : شرکت توزیع نیروی برق شیراز )

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
طراحی داشبورد اطلاعات مدیریت مبتنی بر چارچوب علّی فرایندها و استراتژیهای سازمان (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق شیراز) چکیده — اصلیترین ابزار هر سازمان برای دستیابی به چشمانداز خود،فرایندهای داخلی آن سازمان است. یک ابزار پرکاربرد سازمانهای امروزی برای اجرای نظام مدیریت استراتژیک، کارت امتیازی متوازن است؛ ...

مقاله نقش مدیریت دانش و برنامه ریزی در شرکتهای توزیع نیروی برق

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش مديريت دانش و برنامه ريزي در شرکتهاي توزيع نيروي برق چکيده: تحولات سريع در قرن حاضر وپيچيدگي محيط ،اهميت آشنايي با شيوه هاي صحيح تصـميم گيـري و نحـوه بـه کـار گيـري مناسب آن را براي مديران ضروري ميسازد، چراکه تصميماتي که مديران اتخاذ ميکنند بقاي سـازمان را در جهـان رقـابتي امـروز رقـم ميزند. در اين ميان ...

مقاله نقش طراحی شبکه های توزیع برق بر زیبایی و مبلمان شهری و بررسی اثرات ایمنی ، زیست محیطی و بهداشتی آنها به هنگام احداث و بهره برداری

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
نقش طراحی شبکه های توزیع برق بر زیبایی و مبلمان شهری و بررسی اثرات ایمنی ، زیست محیطی و بهداشتی آنها به هنگام احداث و بهره برداری چکیده زندگی در جوامع شـهری و روسـتایی امروزه نیاز و وابسـتگی شدیدی به برق و زیرساخت های مرتبط با توزیع این انرژی دارد . اصول شـهرسـازی و زیباسازی شهری ارتباط تنگاتنگی با رعایت ...