مقاله تأثیر سیستمهای اطلاعاتی بر وفاداری کارکنان

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان

چکیده

هدف پژوهش تأثیر سیستمهای اطلاعاتی بر وفاداری کارکنان شعب بانک ملی شهرستان الشتر است. پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن شامل 200 نفر از کارکنان شعب بانک ملی شهرستان الشتر میباشد که در سال 1394 به کار اشتغال داشته و با سیستم اطلاعاتی در ارتباط بودهاند. با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس 148 نفر انتخاب شده و پرسشنامه مک کلین و زیت هامل که دارای 5 متغیر میباشد را تکمیل نمودند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرمافزار SPSS و با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها نشان داد که در متغیر سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و وفاداری سازمانی سه فرضیه اول، سوم، چهارم با همبستگی 0/191، 0/249، 0/465 تأیید شدند و فرضیه دوم با سطح معناداری0/20 رد شد. فرضیات مورد نظر با اطمینان 99 درصد آزمون شدند و ضریب تأثیرگذاری 31/7 درصد تأثیر سیستمهای اطلاعاتی را بر وفاداری کارکنان میرساند. همبستگی فرضیه اصلی رابطه مثبت و فزاینده را نشان می دهد، ولی همبستگی بین فرضیات نسبت به هم با کارهای انجام شده در حد متوسط است. این مقدار در شعب بانک ملی شهرستان الشتر نشاندهنده ی وجود سیستمهای اطلاعاتی است ولی به منظور بهبود آن پیشنهاد میشود نسبت به بروزرسانی و افزایش اعتمادسازی کارکنان به سرورها اقدام شود تا وفاداری کارکنان افزایش بیشتری داشته باشد.

واژگان کلیدی: وفاداری کارکنان، سیستمهای اطلاعاتی، تعهد سازمانی

مقدمه

کنترل مدیریتی نیازمند اطلاعاتی است که بخشی از آن توسط سیستمهای پردازشِ مبادلات تولید میشوند - دیویس و اولسون5، . - 1985 سیستمهای اطلاعاتی پشتیبان کنترل مدیریتی، اطلاعات تولید شده توسط سیستمهای پردازش مبادلات را پردازش کرده و آنها را در شکل جدید معنیداری به مدیر ارائه میکنند، چنین سیستمهای اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعات مدیریتی نامیده میشوند - لی1، . - 2008 سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی است یکپارچه که از کاربر و ماشین برای ارائه اطلاعات در پشتیبانی از عملیات مدیریت و تصمیمگیری در سازمان تشکیل شده است. این سیستم از نرمافزار و سختافزار رایانهای، راهنما و دستورالعملها، مدلهایی برای تحلیل، برنامهریزی، کنترل و تصمیمگیری و یک پایگاه اطلاعات بهره میگیرد - والدمیر2، . - 2012 این سیستم ها به عنوان گونهای از سیستمهای اطلاعاتی رایانهای، میتواند اطلاعات را از منابع مختلفی در مؤسسه برای تصمیمگیری در رده مدیریتی جمعآوری و پردازش کند - احمدی،. - 1376 به عبارتی سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی است که داده های محیطی را جمع آوری و دادههای تبادلات و عملیات سازمانی را ثبت میکند و سپس آنها را فیلتر، سازماندهی و انتخاب کرده و به عنوان اطلاعات به مدیران ارائه می نماید و ابزاری برای مدیران فراهم می آورد که اطلاعات مورد نیاز خود را تولید نمایند - موردیک و مانسون3، 1986، - 6 و به مرحله عینیت میرساند - انوالن4، . - 2007 اجزاء اصلی این سیستم عبارتند از: - 1 - سیستمی یکپارچه برای خدمت به تعداد زیادی کاربر - 2 - سیستمی رایانهای که تعدادی نرمافزار اطلاعاتی را از طریق یک پایگاه اطلاعات به هم ربط داده است - 3 - رابط کاربر- ماشین که به جستجوهای فوری و موقتی پاسخ داده است - 4 - ارائه اطلاعات به تمام سطوح مدیریتی و - 5 - پشتیبانی از عملیات و تصمیمگیری - کلیک5، . - 2012 سیستم اطلاعات مدیریت سازمان چیزی متمایز و جدا از دیگر سیستمهای اطلاعات نیست، بلکه چارچوبی کلی ارائه میکند که دیگر سیستمهای اطلاعات بر مبنای آن با یکدیگر همخوان میشوند. اکنون سیستم اطلاعات مدیریت به منزله فدراسیونی از زیرسیستمها در نظر گرفته میشود که در صورت نیاز طراحی و اجرا میشوند اما منطبق بر طرح کلی استانداردها و رویههای سیستم اطلاعات مدیریت هستند - لوکاس6، . - 1988

لزوم ایجاد چنین سیستم هایی این است که دنیای رقابتی امروز، نیازمند مدیرانی است که بتوانند با سرعت و دقت بالا تصیم بگیرند. مدیریت برای تصمیمگیری به اطلاعات نیاز دارد و برای دستیابی به اطلاعات باید از طریق دسترسی به دادهها، آنها را به اطلاعات تبدیل کند. این امر میتواند به صورت دستی یا ماشینی صورت گیرد. در سیستم دستی ما با مسائلی همچون: عدم دسترسی به موقع به اطلاعات، عدم پردازش صحیح و حجم کاری بالا برخورد میکنیم که مانع از تحقق اهداف مدیریت میشود. در مقابل استفاده از سیستم ماشینی شامل فناوری اطلاعات - IT7 - که سختافزار انجام امور است و سیستم اطلاعاتی مدیریت - MIS8 - به عنوان نرمافزار و ابزار تحلیل که نقش تبدیل دادهها به اطلاعات را به عهده دارد، از مزایایی به این شرح برخوردار است: سرعت و دقت بالا، توان پردازش حجم بالای داده و اطلاعات.

در بحران اقتصادی کنونی، امکانات فعلی در پردازش اطلاعات سازمان توسط نیازهای جدید و متنوع به چالش کشیده میشود. در این راستا بانکها برای توسعه و اجرای پیشرفتهتر و جامعتر سیستمهای اطلاعات مدیریت - MIS - و به منظور استخراج تواناییها و ظرفیتهای نوآوری خود و همچنین ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار همواره تلاش مینمایند - قربانی، . - 1393

عناصر اصلی عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی عبارتند از: 1 اقتصاد اطلاعاتی: اقتصادی است که در آن اطلاعات و صنایع و    خدمات مرتبط با اطلاعات به عنوان عامل مولد ثروت تلقی میشود و در کنار دیگر بخشهای اقتصادی، نظیر بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، کارکرد خاص خود را دارا می باشد. -2 فرهنگ اطلاعاتی: فرهنگی است که در آن گردش، توزیع، تسهیم و استفاده درست از اطلاعات، ارزش تلقی میشود - لادون1، . - 2012
وفاداری یکی از ارزشهای اجتماعی بوده و در زندگی و در روابط مابین افراد از اهمیت بالایی برخوردار است در فرهنگ دهخدا وفاداری به عنوان درستی و صداقت، راستی و صمیمیت در زندگی و روابط و صاحب وفا بودن تعریف شده است - دهخدا، . - 1389 منظور از وفاداری به سازمان، به کارگیری تمام توان کارکنان برای نیل به اهداف سازمان، مسئولیت پذیری، انجام مشتاقانهی کار، تلاش مضاعف، هماهنگی با تغییرات و مواردی از این قبیل است. تعاریف متعددی برای وفاداری نگاشته شده است. اچ بکر معتقد است اگر فردی با وجود آگاهی از شرایط بهتر یک شغل، حقوق بیشتر و شرایط مناسب، از پذیرش آن شغل به منظور حفظ شغل فعلیاش امتناع کند، وفاداری فرد به سازمان پنداشته میشود - قره چه، . - 1390 وفاداری سازمانی منعکس کنندهی منشها و سیاستهای کلی سازمان در رابطه با ارزشهای اخلاقی است - آرتور و بویلز2، - 2007 بنابراین به عنوان زیر مجموعه فرهنگ سازمانی تلقی می شود. فرهنگ سازمانی نیز مجموعهای از ارزشها و اصول حاکم بر سازمان است، برای مثال زمانی که وفاداری به سازمان یکی از ارزشهای پذیرفته شده نزد کارکنان باشد، جزو فرهنگ آن سازمان خواهد بود. در واقع فرهنگ سازمانی نشاندهندهی شخصیت سازمان است - برومند، . - 1386

در دورهای که جهانی شدن و آزادی اقتصادی فراگیر شده، کارکنان در حال تبدیل شدن به یک مزیت رقابتی در سازمان ها هستند، یک کسب و کار ممکن است که با تعدادی از کارکنان متوسط مدیریت شود اما کارکنان شایسته میتوانند موجب بالارفتن سطح کسب و کار و ترقی آن شوند .به همین ترتیب کارکنان ناشایست میتوانند یک امپراطوری کسب و    کار بزرگ را به سوی سقوط و نابودی بکشانند. در بازار فشرده و پر از رقابت کنونی، حفظ کارکنان شایسته و همچنین توسعهی وفاداری کارکنان به سازمان، پیوسته اهمیت پیدا کرده است و یه یک چالش دائمی تبدیل گردیده است - لای3،. - 2013

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
فرمت pdf - قیمت 25000 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله تأثیر درجه حرارت و زمان نگهداری دانه گرده در باروری لاین نرعقیم آفتابگردان

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر دما و زمان نگهداري دانه گرده چهار لاین برگشتدهنده باروري بر قابلیت زیست دانه گرده و بارورسازي لاین نرعقیم آفتابگردان در ایستگاه تحقیقات کشارزي و منابع طبیعی خوي در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی به اجرا درآمد. 4 لاین بازگرداننده باروري با فواصل زمانی 20 روز کشت شده ...

مقاله تأثیر تغذیه برگی نانو کلات پتاسیم و روی بر ویژگی¬های مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه دارویی خرفه ( Portulaca oleracea L . ) تحت سطوح مختلف آبیاری

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور بررسی تأثیر نانو کلات پتاسیم و روي بر ویژگیهاي مورفولوژیک و اجزاي عملکرد گیاه دارویی خرفه تحت سطوح مختلف آبیاري، آزمایشی مزرعهاي به صورت کرتهاي خرد شده در قالب بلوكهاي کامل تصادفی در شهرستان سبزوار با سه تکرار اجرا شد. تیمارهاي آزمایشی شامل تنش خشکی به عنوان عامل اصلی: 90، 70 و 50 درصد ...

مقاله تأثیر سایه¬اندازی بر روند سرعت پر شدن دانه گیاه گندم ( Triticum aestivum ) در رقابت با علف¬های هرز

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده با توجه به اهمیت میزان نور دریافتی در رشد و عملکرد گیاهان تحت شرایط رقابت با علفهاي هرز، مطالعه حاضر جهت بررسی تأثیرپذیري صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه گندم در شدتهاي نوري مختلف در سال زراعی 1393-94 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري اجرا شد. تیمارها بهصورت طرح بلوكهاي کام ...

مقاله تأثیر شرایط محیطی بر خصوصیات جوانه¬زنی و قابلیت انبارمانی بذر سویا

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  چکیده در این آزمایش بهمنظور بررسی تأثیر شرایط محیطی محل تشکیل بذر بر بنیه بذر حاصله و قابلیت انبارمانی آنها، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام پذیرفت. بدین منظور از مکانهاي تولید بذر سویا شامل رقم ویلیامز تولید شده در منطقه مغان و گلستان، رقم L17 تولید شده در منطق ...

مقاله تأثیر سالیسیلک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد علوفه خشک ارقام سورگوم تحت تنش خشکی

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بهمنظور بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی ارقام سورگوم تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی در تابستان 94 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان بهصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. سطوح آبیاري در سه سطح 40 - ، 80 و 110 میلیمتر - تبخیر از ...

مقاله تأثیر تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات جوانه زنی ارقام گندم نان

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور بررسی تاثیر مصرف کودهاي زیستی بصورت بذرمال بر خصوصیات جوانهزنی پنج رقم گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در بهمن ماه 1392 در گلخانه پژوهشکده کشاورزي دانشگاه زابل به اجرا درآمد. فاکتورهاي آزمایشی شامل پنج رقم گندم سیستان، کویر، افلاك، هیرمند و ارگ بودند. ...

مقاله تأثیر جنگ جهانی اول بر امنیت غذایی جامعه ایرانی مطالعه موردی : بحران نان

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده اگرچه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به طور طبیعی به دورانی از تاریخ نظر دارد که مسلمانان به طور عام و ایرانیان به طور خاص منشأ تمدنی درخشان بودند با این حال برای اجتناب از وقایعی که حرکت به سمت پیشرفت را منحرف می کنند باید دوران های سخت تاریخ را نیز در نظر داشت. دوران جنگ جهانی اول یکی از همین زمانهاست ...

مقاله تأثیر خانواده در تحقق اقتصاد مقاومتی در دیدگاه آیت الله خامنه‌ای

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده دشمنان انقلاب اسلامی برای متوقف کردن روند پیشرفت انرژی هستهای در داخل کشور، تحریمهای اقتصادی را بر نظام اسلامی و ملت ایران تحمیل کرده اند. تنها راهکار مناسب در برابر این تحریم ها، اقتصاد مقاومتی میباشد؛ که باید توسط تمام ارکان جامعه، به ویژه خانواده ها انجام پذیرد. خانواده، هستهای کوچک در نظام اجتماع ...