بخشی از مقاله

چکیده

اگر انسان به این باور برسد که زندگی پس از مرگ توهم یا خرافه است، آیا بخشی از زندگی او فرو نمی ریزد؟

در قرآن نباء العظیم مبنی بر وجود قیامت، خبر جدیدی در ادیان نبود. دین زرتشت و دیگر ادیان قبل از اسلام، وجود رستاخیز را اعلام کرده بودند و اعتقاد به حسابرسی و بهشت و جهنم در باستان وجود داشت. اما مطلبی که در ادیان قبل از اسلام مطرح نشده بود، نظریه جدید اسلام در مورد اندیشه روح بود.

در بینش قدیم، انسان در طول تاریخ تمدنش و در ملل گوناگون تلاش نموده اعتقادات زندگی پس از مرگ خود را به تصویر بکشاند. او با ثبت اندیشه وجود روح در امور روزمره زندگان، در حجاری های باستان، در انجام مراسم دینی و تاجگذاری و پیروزی و یا در تصاویر معابد و مقابر، اعتقاد خود را برای تاریخ آینده به جای گذارد. بشر عصر حاضر نیز با استفاده از هنر و تکنولوژی برداشت خود را از زندگی پس از مرگ به تصویر می کشاند. ساخت فیلمها با داستان هایی از ارواح و اشباح و نشان دادن حضور روح و تأثیر رفتار روح در امور زندگی بازماندگان، نشانه هایی از بینش قدیم است.

تدوین تئوری نفس تلاشی در کشف بینش قرآنی نسبت به انسان است. این تئوری بیان حقیقتی است که حاصل کار تحقیقی در قرآن با روشی جدید به نام روش تنزیل است.

.1 روش تنزیل

برای بررسی و تحقیق در قرآن، بایستی از همان روشی استفاده نمود که در ارتباط وحی با پیامبر ملاحظه می شود. روشی که جهت نگرش و نوع فهم قرآنی پیامبر باشد. زیرا قرآن یک مرتبه نازل نشد بلکه وحی بر اساس ترتیب و شأن نزول آیات، ارسال شد. مخصوصا" در سال های اول بعثت که مفاهیم ایدئولوژی قرآنی مطرح شد:

جدول ترتیب نزول آیات در سال اول بعثت

.2 قانون زوج

راز بزرگی که در روش تنزیل ظهور کرد، قانون زوج در آفرینش است وَکه منشأاِذَاآن،النﱡفُوسُآیه» زُوِّجَتْ« بود. کشف این قانون در یک ممارست عقلی چند ساله در آیات نازله، راز مهمی را در خلقت انسان گشود.

در تاریخ فلسفه، نشانی از این قانون در نظریات فلسفی و بحث های علمی دیده نمی شود. غفلت از این اصل آفرینش هرگونه تفسیر از جهان هستی و فلسفه وجود و ماهیت را با مشکل مواجه می سازد. فلاسفه قواعد و اصولی را در حیات اشیاء و پدیده ها بیان نمودند ولی به قانون زوج که در قرآن مکرر ذکر شده، توجهی نشان ندادند. فلاسفه اسلام و مفسران قرآن، زوجیت در آفرینش را قبول داشتن ولی به وسعت آن و خصوصاً به کاربرد این قانون نیز توجهی ننمودند. چرا؟ شاید شکل گیری ذهن ایشان از فلسفه های غرب و عدم رویکرد روش صحیح در تحقیقات قرآنی، مانع این توجه بوده است.

قانون زوج در قرآن فقط یک بحث علمی مانند زوجیت در میان اعداد، مجموعهها، گرافها، منحنیهای هندسی، ذرات ماده و پاد ماده، فلزات و غیر فلزات، اسیدها و بازها، مولکول های آلی، دو نیمه زنجیره مارپیچی مولکول DNA، ژن ها و کروموزوم ها و....، نیست، بلکه یک راز خلقت است که برای تفسیر آن نیاز به یک نگاه فلسفی دارد. روش تطبیق علم با قرآن، موجب کشف حقیقتی از قرآن نمی شود. ارزش زوجیت در تفسیر انسان و جهان هستی است که موجب تغییر در بینش و عمل مؤمن دارد.

سوره الرحمن بیان کاملیاستاز. قانون زوج برای تعادل در خلقت وضع شد - وَ السﱠمآءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمیزانَ. و آسمان را برافراشت و میزان را بنهاد - . این قانونمندی در سراسر آفرینش وجود دارد و وجود حیات در گرو وجود این اصل زوجیت می باشد : وَ مِنْ کُلِِ - ذاریات/شَئْءٍ49 خَلَقْنا زَوْجَیْنِ. و از هر چیز دو زوج آفریدیم - .

تأکید به قانون زوج، آیه فَبِاَیِّ الآءِ رَبِکُما تُکَذِبانِ. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را - ای جن و انسان - تکذیب می کنید؟ مکرر در این سوره آمده است 31 - مرتبه از 78 آیات در کل سوره - و با نمونه هایی از خلقت در این سوره، اصل زوجیت را در آفرینش نشان می دهد:

-1 انسان زوج جن

صَلْصالٍ کَالْفَخّارِ. وَ خَلَقَ الْجانﱠ مِنْ مارِجٍ مِنْ نّارٍ. - آیات 14 و - 15 انسان را از گل خشکی مانند سفال پخته شده آفرید و جن را از آتش بی دودی آفرید.

-2 زوج در مشرق و زوج در مغرب

َبﱡ الْمَشْرِقَیْنِ الْمَغْرِبَیْنِوَرَبﱡ. - آیه - 17 پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است.

مشرق زوج مغرب است و هر کدام نیز از زوجیت برخوردارند - زوج در زوج - ! چنان چه در ذاریات 49 بیان شد که از هر چیز دو زوج آفریدیم.

-3 یک زوج دریا و برزخ بین آن ها

َجَ الْبَحْرَیْنِ.بَیْنَهُمایَلْتَقیانِبَرْزَخٌ لایَبْغیانِ. - آیات 19 و - 20 دو دریا را آمیخت که به هم برسند. که میان آن ها حایلی است تا بر یکدیگر غلیان نکنند.

برزخ، برش یا خلأیی بین یک زوج است که از اتصال و در هم آمیختگی دو جزء آن جلوگیری میکند. از رحمانیت خداوند، قانون زوج در خلقت - نمود اسم رب - جاری است. قانون زوج بیان میکند که مابین دو جزء یک زوج، برزخ وجود دارد. برزخ شکاف و خلأیی است که اجازه نمی دهد تداخل در دو جزء یک زوج، رخ دهد و همواره این تعادل در هستی برقرار است.

-4 دو زوج بهشت الف - یک زوج بهشت

وَ لِمَنْ خافَ مَقامَبِّهِ رَجَنﱠتانِ. - آیه - 46 و برای کسی که مقام پروردگار خویش بترسد دو بهشت است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید