بخشی از مقاله

چکیده

میوه هلو دارای ارزش غذایی بالایی ا ست که به صورت تازه خوری و فرایند شده مورد ا ستفاده قرار می گیرد. از این رو در این تحقیق سعی شده ا ست، تاثیر سطوح مختلف متیل جا سمونات - 0و 100 و 200 میلیگرم بر لیتر - روی هلوی انجیری انجام شد. بدین ترتیب، محلول پا شی درختان، در مرحله نوک صورتی به صورت یک آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در شرایط مزرعه انجام گرفت و ویژگی هایی نظیر،درصد ت شکیل میوه ، وزن میوه و عملکرد مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج ن شان داد، ویژگی های اندازه گیری شده درختان تیمار شده ن سبت به تیمار شاهد، بهبود یافت و در بین تیمارها، تیمار متیل جاسمونات200 میلیگرم بر لیتر بهترین اثر را داشت.

کلمات کلیدی: متیل جاسمونات، عملکرد، هلو

مقدمه

با افزایش روز افزون جمعیت، رفع نیاز تغذیه ای و دستیابی به مرز خودکفایی ضروری می باشد. یکی از راه های رسیدن به این هدف، افزایش میزان عملکرد با ا ستفاده از هورمون های گیاهی می با شد. گیاه هلو خود بارور ا ست و معمولا نیازی به دگر گرده اف شانی نداردو میوه هلو - - Prunus persica L. Batsch به دلیل بافت، عطر و طعم خا صی که دارد ب سیار مورد پ سند مصرف کنندگان می با شد . وزن میوه در ارقام مختلف متفاوت می با شد. به طوری که در انواع وحشی از زیر 50 تا 80-110 گرم میباشد و در ارقام دیررس به بیش از 600 گرم هم میرسد و تنک کردن گل و میوه تازه تشکیل شده هلو، وزن میوه هلو را افزایش می دهد.

بنابراین تلاش محققین جهت افزایش عملکرد هلو ادامه دارد. تحقیقات نشان داد، جهت افزایش وزن و عملکرد میوه هلو، استفاده از عناصر معدنی بسیار موثر می باشد بطوریکه کمبود آهن، رشد رویشی و زایشی هلو را بسیار کاهش می دهد و میزان محصول دهی به حداقل می رسد  مطالعات پیشین  اکوسیستم پایدار و مدیریت آن نشان داد، به منظور بدست آوردن حداکثر عملکرد در هلو، باید با توجه به منطقه، رقم مناسب کشت نمود، بطوریکه در ایتالیا با کشت ارقام با نیاز سرمایی کم، حداکثر محصول بدست آمد تاکنون گزارشی مبنی بر اثر جاسمونیک اسید جهت افزایش و بهبود رشد زایشی و رویشی هلو نشده است و این تحقیق اولین پژوهش در این زمینه می باشد.

جا سمونیک ا سیدو متیل ا سترآن - متیل جا سمونات - ، ترکیبات م شتق شده از سیکلوپنتان لینولنیک ا سید می با شند که در تنظیم فرایند رشد و نمو گیاهان تاثیر دارند. اسیدجاسمونیک و متیل جاسمونات به طورگسترده درگیاهان حضوردارند و پدیده های مختلفی مانند ر سیدن میوه، تولید دانه گرده زنده وفعال، ر شد ری شه، پیچ خوردگی تندریل ها، پا سخ به زخم وتنش های غیرزی ستی ودفاع دربرابر میکروب های بیماری زا وح شرات را تحت تاثیر قرار می دهند.

همچنین، جا سمونات ها ازهورمون هایی هستند که با دخالت در بیان ژن های مختلف، گیاهان را در برابر تنش های مختلف محیطی محافظت می نمایدجاسمونات ها به طورمعمول در برگ ها جوان، گل ها ومیوه ها به وفور یافت می شوند و رشد و نمو میره را افزایش می دهند . متیل جاسمونات واسید جاسمونیک تنظیم کننده های رشد گیاهی مهمی هستند که در پروسه های رشدی متنوعی مانند جوانه زنی بذر، رشد ریشه، باروری و رسیدن میوه و پیری دخالت دارند .

جا سمونات ها خ سارت نا شی از کم آبی، سرما و شوری را کاهش می دهند در گیاه جو  و تنباکو، دیده شد که کاربرد متیل جاسمونات، رشد و نمو رویشی و زایشی آنهارا افزایش داد. سالیسیلیک اسید یا ارتوهیدروکسی بنزوئیک یک ترکیب فنلی است که در طبیعت وجود داشته و در برخی بافتهای گیاهی هم به فراوانی یافت می شود. هدف از انجام این پژوهش،استفاده از هورمون های گیاهی نظیر متیل جاسمونات به منظور افزایش وِیژگی های عملکردی هلوی رقم انجیری بوده است.

مواد و روشها

پژوهش بر روی درختان 7 ساله هلو رقم انجیری با فواصل کشت 4 متر روی ردیف و 6 متر بین ردیف، با سیستم آبیاری غرقابی با دور آبیاری 7 روز انجام گردید.

اکوسیستم پایدار و مدیریت آن

تیمارها شامل متیل جاسمونات با غلظت های صفر، 100 و 200 میلیگرم بر لیتر درختانی که هیچ کدام از تیمارهای فوق روی آنها انجام نشد به عنوان درختان شاهد در نظر گرفته شدند. به منظور دقت بیشتر و به حداقل رساندن خطا، حتی الامکان درختانی که از نظر قدرت ر شد و اندازه یکنواخت بودند انتخاب شدند. درختان در زمان نوک صورتی جوانه محلول پا شی شدند و سپس در زمان رسیدن محصول ویژگی هایی مانند وزن میوه، عملکرد و درصد تشکیل میوه بررسی شد.

تجزیه و تحلیل آماری

پژوهش حاضر، بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و 4 تکرار اجراشد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SAS صورت گرفت. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5 درصد و مقایسه میانگینها توسط نرم افزار MSTATC انجام گرفت. 

نتایج

تاثیر تیمار متیل جاسمونات روی درصد تشکیل میوه، وزن میوه و عملکرد هلوی “انجیری” مقایسه میانگین مربوط به تاثیر محلول پاشی غلظت های مختلف متیل جاسمونات روی تشکیل میوه نهایی - تعداد میوه در زمان برداشت نسبت به تعداد گل های اولیه - نشان داد که بیشترین درصد تشکیل میوه، وزن میوه و عملکرد به ترتیب مربوط به تیمارهای متیل جاسمونات100 و 200 میلی گرم بر لیتر بوده است.

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید