بخشی از مقاله

چکیده

در بازار رقابتی امروز، استراتژی قیمت گذاری نقش مهمی در تصمیمات مشتریان دارد و از سویی دیگر با افزایش توجه به اثار مخرب الودگی محیط زیست نقش نشر کربن نیز بر تصمیمات مشتریان در نظر گرفته شده است. در این مقاله یک زنجیره تامین یکپارچه با تقاضای احتمالی در نظر گرفته شده است. پتانسیل بازار وابسته به متغیرهای تصمیم شامل نرخ کاهش نشر کربن و قیمت محصول است و مقدار بهینه متغیرهای تصمیم با بیشینه کردن سود زنجیره تامین بدست امده اند. ما دریافتیم که با کاهش نشر کربن ناشی از تولید محصولات، اشتیاق مشتریان برای خرید محصول افزایش یافته و سود زنجیره تامین افزایش می یابد.

-1 مقدمه و مرور ادبیات

امروزه، با افزایش اثار مخرب گازهای گلخانه بر سبک زندگی بشر و افزایش اگاهی بشر نسبت به عواقب ان، ارائه راهکاری برای حفاظت از محیط زیست به امری مهم تبدیل شده است .[1] در صنعت و تجارت، تولید محصولات سازگار با محیط زیست برای جلب نظر مشتریان رایج شده است که نمونه بارز ان تولید محصولات با نشر کربن کم در محیط است [2]، . [3] برای حمایت از طرح های نشر کربن قوانین دولتی بسیاری وجود دارد که در این تحقیق، قانون ظرفیت و موازنه در نظر گرفته شده است .

[4] در قانون ظرفیت و موازنه به هر تولیدکننده ظرفیت مشخصی برای نشر کربن داده می شود که در صورت تجاوز از ان مقدار معین مجبور به پرداخت جریمه می شود و در صورت نشر کمتر از مقدار مشخص شده دولت، می تواند به دیگر تولیدکنندگان نیازمند نشر، سهم خود را بفروشد. نقش کاهش نشر کربن بر عملکرد زنجیره تامین به امری مهم در صنعت امروز تبدیل شده است. به طور مثال در مرجع [5] با پیاده سازی تولید با کاهش نشر کربن، زنجیره تامین را از حالت سنتی ان به زنجیره تامین سبز ارتقا دادند و باعث بهبود عملکرد زنجیره تامین شدند.

استراتژی قیمت گذاری عامل تاثیر گذار دیگری است که نقش خود را در تولید محصول سازگار با محیط زیست با فاکتور های کاهش نشر کربن که نیازمند صرف هزینه است نشان می دهد که تولیدکننده برای جبران هزینه های ناشی از تولید محصول مناسب نیازمند افزایش قیمت محصولات خود است. انتخاب قیمت مناسب با توجه به توان مالی مصرف کننده برای حفظ سهم بازار بحثی مهم است که در این مقاله در نظر گرفته شده است. برای مثال در مرجع [6] استراتژی قیمت گذاری برای دو محصول جایگزین در یک زنجیره تامین سبز که مشتریان نسبت به محیط زیست خود احساس مسئولیت دارند در نظر گرفته شد و عملکرد زنجیره را مورد بررسی قرار داد.

با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، بخش عمده ای از این تحقیق به استراتژی حفظ محیط زیست اختصاص دارد. در مرجع [7] تئوری هایی در فرایند تولید برای کاهش گازهای گلخانه ای و حفظ محیط زیست ارائه شد. در مرجع [8] نشان دادند در جامعه ای که مردم اگاه نسبت به مسائل زیست محیطی هستند و در انتخاب محصول ان را در نظر می گیرند بکارگیری استراتژی کاهش نشر کربن سود تولیدکنندگان را افزایش می دهد. در فرایند خریدهای روزمره با توجه به اهمیت محیط زیست، مشتریان ترجیح میدهند محصول با نشر کربن کمتر تهیه کنند .[9] در مرجع [10] نشان دادند که متقاضیان خرید اتومبیل در کشور المان متمایل به خرید ماشین هایی هستند که الاینده های کمتری در محیط وارد می کنند.

قوانین دولتی در حمایت از محیط زیست بخش دیگری از تحقیقات است. در مرجع [11] نشان دادند استفاده از قانون دولتی برای مدیریت نشر کربن بر پایه ظرفیت و موازنه بر روی سطح تولید محصولات و تقاضای بازار اثر گذار است. در مرجع [12] قوانین دولتی مختلفی را در فرایند تولید در نظر گرفتند و تاثیر انها را بر تقاضای بازار و تصمیم های عملیاتی کارخانه ها انالیز کرد. استراتژی قیمت گذاری برای محصول بخش مهمی از این تحقیق است.

مرجع [13] تاثیر استراتژی قیمت گذاری بر روی سود زنجیره را با دو سناریو مختلف بررسی کرد متشکل از سناریو با قیمت ثابت و با قیمت متغیر . در مرجع [14] یک زنجیره تامین دو سطحی را در نظر گرفتند و استراتژی قیمت محصول را بر روی تقاضای بازار برای دو محصول جایگزین انالیز کرد و با استفاده از قرارداد بازگشت محصول سود زنجیره را بهبود داد. در این مقاله یک زنجیره تامین یکپارچه سبز در نظر گرفته شد و برای حفظ محیط زیست سرمایه گذاری برای تولید محصول با نشر کربن کم بر پایه قانون دولتی ظرفیت و موازنه انجام گرفت و برای اولین بار تاثیر استراتژی قیمت گذاری بر روی این زنجیره تامین سبز و میزان کاهش نشر کربن و سود زنجیره مورد بررسی قرار گرفت.

-1-2 تعریف مسئله

در این تحقیق، یک زنجیره تامین یکپارچه متشکل از یک تولیدکننده - M - ، یک خرده فروش - - R در نظر گرفته شده است که استراتژی قیمت گذاری و پیاده سازی فرایند تولید با نشر کربن کمتر در ان در نظر گرفته شده است تا محصول سازگار با محیط زیست تولید شود. تقاضای بازار احتمالی و وابسته به قیمت نهایی محصول - p - و نرخ کاهش نشر کربن - s - است. . نرخ کاهش نشر کربن عددی بین - 0 ≤ < 1 - است. زیرا فرض شده است که تولیدکننده قادر به حذف تمام نشر کربن نمی باشد - ≠ 1 - و اگر تولیدکننده هیچ مقداری از نشر کربن را کاهش ندهد نرخ کاهش نشر کربن صفر می شود.

دولت برای حمایت از کاهش نشر کربن و حفظ محیط زیست، یک قانون بر پایه ظرفیت و موازنه در نظر گرفته است به این صورت که به هر تولیدکننده یک ظرفیت مشخص - - تخصیص داده شده است و در صورت نشر بیشتر از حد تعیین شده مجبور به پرداخت جریمه - - به ازای هر واحد نشر بیش از حد مجاز می باشد. همچنین در صورت نشر کربن کمتر از حد مجاز تعیین شده می تواند باقیمانده ظرفیت نشر خود را به دیگر تولیدکنندگان نشر کربن با همان قیمت - - به ازای هر واحد بفروشد. در ادامه با توجه به پارامترهای ارائه شده مدل های مسئله فرموله می شود.

-2-2 پارامترها و متغیرهای تصمیم

با استفاده از پارامترهای تعریف شده در زیر مدل ها در دو سناریو فرمول سازی می شود. هزینه تولید هر واحد محصول جدید از مواد خام قیمت عمده فروش محصول ارائه شده توسط تولیدکننده قیمت نهایی محصول به مشتری - متغیر تصمیم - نرخ کاهش نشر کربن در محیط زیست - متغیر تصمیم - سطح موجودی پیش بینی شده خرده فروش - متغیر تصمیم - 0 پتانسیل بالقوه بازار - حداکثر تقاضای بازار - 1 ضریب تاثیر قیمت نهایی محصول بر روی تقاضای بازار 2 ضریب تاثیر نرخ کاهش نشر کربن بر روی تقاضای بازار ظرفیت مجاز تخصیص داده شده به تولیدکننده برای نشر کربن توسط دولت قیمت جریمه برای هر واحد نشر بیش از حد مجاز یا قیمت فروش برای هر واحد نشر باقیمانده از ظرفیت مجاز γ نرخ نشر کربن در محیط زیست به ازای هر واحد تولید محصول مقدار سفارش محصول از خرده فروش به تولیدکننده μ میانگین تابع توزیع یکنواخت تقاضای بازار  + هزینه نگهداری هر واحد محصول توسط خرده فروش − هزینه کمبود هر واحد محصول توسط خرده فروش Π تابع سود زنجیره تامین در حالت یکپارچه Π تابع سود تولیدکننده Π تابع سود خرده فروش - - متوسط مقدار فروش محصول به مشتری ℎ - - متوسط موجودی باقی مانده در انبار خرده فروش - - متوسط فروش از دست رفته - - متوسط تقاضای بازار ,  ,  به ترتیب از چپ به راست نماد نشان دهنده زنجیره تامین یکپارچه، تولیدکننده و خرده فروش می باشد

-3-2 فرمول سازی مسئله

در این مدل، تقاضای بازار احتمالی و تابع خطی مشابه با مرجع [15] بر اساس نرخ کاهش نشر کربن - s - و قیمت نهایی محصول - p - است که از رابطه زیر پیروی میکند. در رابطه - 1 - ، 0 پتانسیل بالقوه بازار برای خرید محصول است که مستقل از نشر کربن و قیمت محصول است. 1 ضریب تاثیر قیمت نهایی محصول بر روی تقاضا است و 2 ضریب تاثیر نرخ کاهش نشر کربن بر روی تقاضا است. هم چنین متغیر تصادفی برای تقاضای بازار است که از توزیع یکنواخت در بازه 0,  ] پیروی می کند و   - - تابع توزیع احتمال ان و   - - تابع توزیع تجمعی ان می باشد. میانگین این تابع توزیع با    نشان داده شده است. 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید