بخشی از مقاله

چکیده

چندی است گرایش جدیدی از عرفان اسلامی با عنوان عرفان کیهانی - حلقه - در ایران ارائه شده است. این گرایش با استفاده از برخی مبانی عرفان اسلامی و آیات قرآن، تلاش میکند تا رویکردی جدید و جذاب از عرفان اسلامی به مخاطب خود ارائه نماید. این مقاله درصدد روشن کردن برخی تناقضات عرفان حلقه با قرآن و روایات است. از نظر مؤسس آن، شناخت و عشق و عبادت خداوند ممکن نیست. همچنین تلاشهایی که در راستای ایرانی یا اسلامی نشان دادن آن صورت گرفته یا موجب تحریف تعالیم اسلام شده و یا به تعارض و تناقض با سخنان پایهگذار این جریان کشیده شده است. روش مورد استفاده برای انجام این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای میباشد که در صدد پاسخ به این سؤال است چقدر عرفان کیهانی - حلقه - ، با قرآن و روایات شیعه مطابقت دارد؟

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید