مقاله در مورد ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان

ارزيابي اقتصادي مواد اوليه غذايي براي شير سازيهزينه مواد اوليه اغلب حدود 50 درصد هزينه كل توليد شير را در يك كارخانه توليد مواد لبني در بر مي گيرد . صرفه جويي در هزينه خوراك حتي مقدار كمي دلار در هر تن ، باعث صرفه جويي مهمي در طول يك سال در يك شركت توليد لبني خواهد شد .


در بسياري از كارخانه جات توليد مواد لبني يك نرم فزار براي بالانس كردن سهميه غذايي استفاده مي شود كه در آن از تكنيك برنامه ريزي خطي استفاده مي شود ، اين برنامه جهت شناسايي هزينه يا تعيين قيمت يك خوراك جديد در سهمة غذايي به كار مي رود ، اگرچه نياز به تخصص در نرم افزار بالانس سهميه وجو دارد و اتخاذ يك تصميم سريع و درست بدون آن ممكن نيست .


منظور از اين راهنمايي كه روش هاي ديگر قيمت گذاري غذاها مختلف را توضيح دهيم . در اين خصوص در باره 4 روش كه شامل : هزينه تغذيه مواد مغذي ، شاخص ، معادلات همزمان و روش يكسان سازي محصول بحث خواهيم كرد . محاسبات دستي اين روش ها در اينجا توضيح داده شده است ، اما يك برگه گسترده كه اين روشها از آن استفاده مي كنند براي تعيين ارزش غذايي در دسترسي از طريق سرويس گسترش شركت N M S U به وسيله ارتباط با جورج بتورد ، متخصص لبنيات با شماره ( 646 – 6454 ) – ( 505 ).

چه اطلاعاتي لازم است ؟
براي گرفتن يك تصميم مناسب درباره خري يك خوراك ، اطلاعاتي درباره خوراك لازم است . تجزيه آزمايشگاهي خوراك شامل ماده خشك ، پروتوئين خام ( C P ) و فيبر { مجموع مواد غذايي قابل هضم ، ( TDN ) يا شبكه انرژي براي توليد شير ( NEL ) } و پيش بيني انرژي مورد نياز را شامل ميشود .


بايد به خاطر داشته باشيم كه انرژي { مجموع ما غذايي قابل هضم ، ( TDN ) يا شبكه انرژي براي توليد شير ( NEL ) } در آزمايشگاه اندازه گيري نشده اند اما حجم فيبر حساب شده است .
آزمايشگاه از معادلات متفاوتي براي پيش بيني انرژي از فيبر ، به خصوص براي علوفه ها استفاده مي كند . به اين دليل اگر شما علوفه خريداري كنيد منبع انرژي پيش بيني شده اي را ملاحظه

خواهيد كرد . همچنين با استفاده از جداول چاپ نشده مانند ( ماده مغذي مورد نياز احشام ) در سال 1989 استفاده كنيد ، كه اغلب حجم ماده مغذي در تنوع تغذيه قابل ملاحظه است . براي شركتهاي لبنياتي تغذيه بر اساس يك مبنا خشك بحراني است . بسياري از خوراك اوليه توليد لبنيات مخصوصا علوفه تازه شامل 50 در صد آب است.


تجزيه آزمايشگاهي ، به طور كلي يك منحني مخصوص نمايش مواد غذايي بر اساس مواد خشك تهيه مي كند ، تمركز موئاد غذايي مانند : پروتوئين خام ، NET , TDN يا مواد معدني بر مبناي مواد غذايي خورانده شده تعيين مي گردند.
تقسيم مواد خشك بر حسب درصد اجزا تمركز بر اين مبناي خشك را به دست مي دهد :
درصد مبناي خشك = درصد مواد خشك / درصد اجزاي مبناي خشك
براي مثال : فرض كنيد يك ماده غذايي شامل 40% ماده خشك و 8% پروتوئين خام بر مبناي مواد غذايي خورانده شده باشد .
روي يك مبناي خشك 20% = 40 % / 8 %
براي بر گرداندن پوندهاي ماد غذايي تغذيه شده به پيوندهاي مواد خشك ، ضرب ساده تعداد پيوندهاي مواد غذايي تغذيه شده در درصد مواد خشك :
مقدار مواد خشك = درصد مواد خشك × مقدار مواد تغذيه شده


براي مثال چند پيوند مواد خشك در 1000 پوند مواد تغذيه شده از غله در 35 درصد مواد خشك وجود دارد ؟
مقدار ماده خشك 350 = 35 % × 1000

روش هزينه تغذيه با ماده مغذي با ماده مغذي :
اين يك روش ساده راحت براي حساب كردن در صد هزينه پروتين ، انرژي فيبر و يا ساير اجزاي يك ماده خوراكي مي باشد . بيشتر خوراكي ها براي تامين يا انرژي خريداري مي شوند . هزينه هر پوند از پروتئين خام و هزينه هر مگاكالري ( MCAL ) از NEL به طور كلي مفيد است . در جدل مثال هايي از انواع خوراكي ها و در صد هزينه ماده مغذي وجود دارند .
براي حساب كردن هزينه هر پوند از ماده مغذي 2 بخش لازم است : هزينه ؛ حجم مواد غذايي هزينه بر حسب دلارهاي هر تن عنوان مي شود . به طور طبيعي كار بر مبناي تن ساده است . اگر شما هزينه هر تن ماده مغذي را بدانيد ، هزينه هر پوند از ماده مغذي به وسيله تعيين تعداد پوندهاي ماده مغذي در يك تن از مواد غذايي تخمين زده مي شود :
مقدار اجزا مواد غذايي در هر تن = ( مقدار در تن 2000 × 100 ) / ( درصد ماده خشك × 100 × در صد اجزاي ماده خشك )


با استفاده ازغله پوسته دار به عنوان يك مثال از جدول 1 پيوندهاي پروتوئين خام در يك تن حجم پروتئين حساب مي شود ، 9 % بر مبناي ماده خشك و 89 % ماده خشك :
2/160 = ( 2000 × 100/89 ) × ( 100 / 900 )
بنابر اين يك تن غله شامل 2/160 . ib ، پروتئين خام است .
اگر هزينه غله 150 دلار در تن باشد ، پس هزينه هر پوند پروتئين عبارتست از :
مقدار CP تغذيه شده 936/0 = 2/ 160 / 150


با پيروي از محاسبات تعيين هزينه هر مگاكالري MCAL ماده خشك و %89 ماده خشك :
MCAL در هر تن مواد تغذيه شده :
( مقدار در هر تن 2000 × 100 % ماده خشك ) × مقدار MCAL مواد خشك
( دلار در هر MCAL 0936/0 = 602 / 1 / 150 دلار در هر تن )


در جدول شماره 1 ، سه مثال منابع انرژي وجود دارد : غله ، جو براي قيمت ها و انرژي مغزي جو دو سر پروتئين ، مقدار 58 / 0 در هر دلار پروتئين ، مقدار 58 / 0 در هر دلار پروتئين خالص . علوفه ها بايد به طور طبيعي به سهميه ليست شده است . جو منبع ارزان انرژي است 90 / 0 دلار مگاكالري NEL وجودو سر منبع ارزان انرژي تهيه شده اضافه گردد و نه به پروتئين . بنابراين هزينه هر پوند نبايد به عنوان معياري براي انتخاب يك منبع انرژي در ميان منابع انرژي به كار مي رود .


در ميان منابع پروتئين كه در جدول يك ليست شده استهزينه هاي مختلفي وجود دارد . پنبه دانه داراي كمترين واحد ارزان انرژي و پروتئين است و بنابراين بايد بهترين خريد باشد ، اگرچه ملاحظات ديگر اين است كه پنبه دانه ممكن است داراي سم G OSSYPOL باشد و تغذيه زياد از آن ريسك ميزان سم GOSSYPOL افزايش دهد . غذاهاي ديگر در سهميه غذايي دذر ارزيابي اقتصادي ملاحظه نشده است .


براي منابع پروتئين ( RUP ) خوراك شيره گياهي ارزانترين منبع پروتئين خام است . براي منابع پروتئين ( RUP ) هزينه هر واحد ( RUP ) ممكن است مورد نظر باشد .
اگر ما فرض كنيم كه 82 در صد پروتئين خوراك شيره گياهي ( RUP ) باشد پس هزينه هر واحد از ( RUP ) برابر است با :
%CP (RUP%/100)=RUP
مقدار RUP در هر تن مواد تغذيه شده = ( 2000 × % ماده خشك ) (‌ 100 / % ماده خشك )
RUP در هر دلار = مقدار RUP در هر تن مواد تغذيه شده / دلار در هر تن
مثال :
مقدار RUP در مجموع مواد مقدار مواد خشك % 90CP*(82/100) = 73.8
مقدار RUP در هر تن غذاي شيره گياهي ( 73.8/100 ) * (.9* 2000 ) = 1,328.04
دلار در مقدار RUP 500$ / 1328.4 = 5.38
براي غذاي ماهي ، فرض مي كنيم % 65 RUP مجود داشته باشد محاسبه براب است با :
RUP در مجموع ماده خشك 67*(65/100)=43.6%
RUP در تن غذاي ماهي تغذيه شده ( 43.6/100)*(0.92*2000)=852.2
مقدار RUP دلار 550/805.2=0.69


خوراك دانه روغني در هزينه هر پند از پروتئين خام و R UP خريد بهتري است ، اما به كيفيت آن هنوز رسيدگي نشده است . خوراك ماهي تركيب اسيد آمينه مطلوبتري از خوراك دانه روغني دارد كه اين امر ارزش آن را افزايش مي دهد كه قبل از خريد نهايي اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد.

ضعف/هزينه روش تغذيه با مواد مغذي :
اين يك روش ساده و آسان براي محاسبه است كه بايد نتايج در آن با محاسبه تفسير شوند . ابتدا خوراك بر اساس بيشترين ماده مغذي آنها يا آنچه كه خوراك براي آن خريداري و ارزيابي مي شود . براي مثال غله جو براي اين خريداري مي شود كه انرژي سهميه غذايي را افزايش دهد ، بنابر اين اساس ارزيابي ارزش هر واحد انرژي مي باشد .
ارزيابي غله بر مبناي پروتئين ممكن است نا عاقلانه به نظر مي رسد ، غله به عنوان كمك كوچكي در مجموع پروتئين در خوراك روزانه است .
همينطور منابع پروتئين مانند خوراك دانه س

ويا و خوراك دانه روغن نقش مهمي روي هزينه هر دانه از پروتئين خام را دارا هستند .

جدول1. هزينه / ماده مغذي براي ماهيت غذايي مختلف ( بر اساس ماده خشك ) :
خوراك % DM (%) CP
(MCAL/IB) NEL
( S / TON ) COST
CP $/IB
NEL $/MEAL
منابع انرژي :
غله پوسته دار 89 9.0 0.90 150 0.94 0.94
جو 88 13.0 0.88 140 0.61 0.090
جو و سر 89 13.5 0.80 140 0.58 0.098
منابع پروتئين :
خوراك سويا 90 55.1 0.91 280 0.28 0.171
خوراك پروتئين 93 45 0.74 220 0.26 0.160
منابع RUP :
غذاي ماهي 92 67 0.76 550 0.45 0.393
غذاي شيره گياهي 92 90 0.80 500 0.36 0.347

DM : غذاي خشك
CP : پروتئين خام
NEL : شبكه انرژي براي شير دهي
RUP : rumen undegradable protein

خوراكي كه براي مقدار توسط انرژي و پروتئين تهيه شده اند براي استفاده از اين روش . براي ارزيابي مشكل بيشتري خواهند داشت . براي مثال به طور نمونه غلات عرق كشي شدخه شامل مجموع متوسط انرژي و پروتئين است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 24 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد پروژه راه‌سازی - ارائه مدل ارزیابی فنی اقتصادی احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و بزرگراه ها

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پروژه راه‌سازي - ارائه مدل ارزيابي فني ـ اقتصادي احداث و بهره‌برداري از آزادراه‌ها و بزرگراه هاچكيدهانتخاب بهينه مسيرهاي مختلف راهي به ويژه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها كه به عنوان شريانهاي اصلي از ديدگاه كارشناسان نگريسته مي‌شوند و علاوه بر اين هزينه‌ هاي هنگفت ناشي از ساخت پروژه‌هاي راهسازي، اين سؤال پراهميت را ...

تحقیق در مورد ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
ارزيابي اقتصادي مواد اوليه غذايي براي شير سازيهزينه مواد اوليه اغلب حدود 50 درصد هزينه كل توليد شير را در يك كارخانه توليد مواد لبني در بر مي گيرد . صرفه جويي در هزينه خوراك حتي مقدار كمي دلار در هر تن ، باعث صرفه جويي مهمي در طول يك سال در يك شركت توليد لبني خواهد شد .در بسياري از كارخانه جات توليد مواد لبني ...

دانلود مقاله استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی جهت مدل سازی فرآیند سرخ کردن مواد غذایی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
چکیدهوجود جریان های انتقال جرم طی فرآیند سرخ کردن مواد غذایی یکی از اساسی ترین مشکلات مدلسازی سینتیک (میزان جذب روغن و خروج آب) در این نوع فرآیندها می باشد. شبکه های عصبی مصنوعی توانایی بالا یی در مدل سازی فرآیندهای پیچیده از جمله فرآیندهای پیچیده صنایع غذایی دارند . لذا در این پژوهش کارا یی روش شبکه عصبی مصن ...

دانلود مقاله تعیین وارزیابی میزان آلودگی میکروبی کباب خام و پخته در واحد های مواد غذایی سطح عرضه در بوشهر در سال0931

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده :زمینه :بیماری ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده همواره یکی از مشکلات موجود در سراسر جهان بوده است. در این میان تنوع غذا های گوشتی وفراوری هایی که بر روی آنها انجام می گیرد زمینه را برای آلودگی توسط بسیاری از میکروارگانیسم ها فراهم می نمایددر میان غذاهای رایج که مورد پذیرش ذایقه اکثر مردم می باشد می توان از ...

دانلود فایل پاورپوینت نحوه پیاده سازی طرح کشوری آلاینده ها و تقلبات مواد غذایی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ارتقا توانمندیهای پیشرفته آزمایشگاهی با تخصص های خاص اجرای اثربخش و کارآمد طرح در سطح کشور اسلاید 2 : تشکیل پنج کمیته راهبردی تعیین الویت ها (محصول و آزمون) برنامه ریزی و تعیین نیازهای تجهیزاتی آموزش و انتقال تکنولوژی امور بین الملل کمیته برنامه ریزی ...

مقاله استفاده از قند مایع خرما و شیره خرما به عنوان شیرین کننده در مواد غذایی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از قند مایع خرما و شیره خرما به عنوان شیرین کننده در مواد غذایی چکیده خرما (Phoenix dactylifera) یک منبع تغذیهاي باارزش و پر انرژي است که بر اساس آمار سازمان خواروبار و کشاورزي (FAO)، ایران از نظر میزان تولید آن، داراي رتبه سوم در جهان می باشد. بعلت ضایعات بالاي خرما در ایران و فقدان صنایع تبدیلی ک ...

مقاله تحولات جدید در کاربرد تکنیک های پردازش تصویر برای ارزیابی کیفی مواد غذایی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحولات جديد در کاربرد تکنيک هاي پردازش تصوير براي ارزيابي کيفي مواد غذايي چکيده درسال هاي اخير براي ارزيابي کيفيت مواد غذايي ،تکنيک هاي نوين پردازش تصويري مورد استفاده قرار گرفته است .اين مقاله پيشرفت هاي اخير در تکنيک هاي پردازش تصويري براي ارزيابي کيفيت مواد غذايي،شامل دوربين دو شارژه ، سونوگرافي يا تصو ...

مقاله تاثیر غنی سازی شیر و فرآورده های لبنی با برخی ریز مغذی ها بر امنیت غذایی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر غنی سازی شیر و فرآورده های لبنی با برخی ریز مغذی ها بر امنیت غذایی چکیده شیر منبع خوبی از پروتئین، چربی، کربوهیدرات، برخی مواد معدنی و ویتامین هاست. مصرف شیر و فرآورده های مختلف آن به ویژه فرآورده های تخمیری منجر به افزایش طول عمر ، بازده جسمی و فکری بیشتر ، کاهش بیماری های عفونی و استخوانی و رشد ...