مقاله در مورد بررسی سیستم اندازه¬گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه: صاحبان بیمارستانها برای اینکه بتوانند عملکرد خود را در سطح مطلوب حفظ نموده و بقای خود را تضمین نمایند، باید بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ نمایند، لذا ملزم به رعایت اصولی از جمله ارزیابی و اندازه¬گیری عملکرد و دریافت آگاهی از وضعیت بیمارستانهای تحت مدیریت خود می¬باشند. لیکن بدلیل عدم بررسی دقیق روشهای اصلی مورد استفاده برای اندازه¬گیری عملکرد در حیطه بیمارستانها انجام پژوهش بیشتر در این زمینه ضروری می-نماید و در پژوهش حاضر به بررسی سیستم اندازه¬گیری عملکرد در بیمارستان (مرکز آموزشی درمانی) فیروزگر تهران در سال ۱۳۸۲ پرداخته شده است.

روش¬پژوهش: این پژوهش بصورت مقطعی انجام گرفته است. جامعه این پژوهش، مرکز آموزشی درمانی (بیمارستان) عمومی فیروزگر تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است. بدین منظور، پس از مطالعه کتابخانه¬ای و جمع¬آوری اطلاعات اولیه و طبقه بندی آنها بر اساس اهداف پژوهش، ” ملزومات سیستم اندازه¬گیری عملکرد” در نه بخش توسط پرسشنامه¬ و “ویژگیهای سیستم اندازه¬گیری عملکرد” در ۶ بخش توسط چک¬لیست ارزیابی گردید. پس از تایید اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و متخصصین امر و ثبات آن به روش آزمون باز آزمون در مجموع ۳۸ پرسشنامه تکمیل گردید و داده های بدست آمده بهمراه چک¬لیست تکمیل شده به روش مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک پس از ورود اطلاعات در نرم¬افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و بر اساس یافته¬های پژوهش و مقایسه آن با وضعیت اندازه¬گیری عملکرد در سیستم بهداشتی درمانی کشورهای کانادا، انگلستان و نیوزیلند، الگوئی برای سیستم اندازه¬گیری عملکرد بیمارستان فیروزگر پیشنهاد گردید.

یافته¬ها: یافته¬های پژوهش در ۲۱ جدول ارائه گردیده است. یافته¬های مربوط به ملزومات اندازه¬گیری عملکرد نشان داد که سیستم ارتباطات دارای بهترین وضعیت با امتیاز ۵۹(۸۲%) و وضعیت فرایندهای کلیدی و سیستم پرداخت بترتیب با کسب امتیاز ۴۳(۶۰%) و ۴۵(۶۲%) دارای ضعیفترین وضعیت بوده¬اند. و در زمینه ویژگیهای سیستم اندازه¬گیری عملکرد از مجموع ۷۰ آیتم نامبرده شده۲۸ مورد (۴۰%) در بیمارستان فیروزگر وجود داشته است.

نتیجه¬گیری: بر اساس نقاط ضعف وضعیت موجود اندازه¬گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر، الگوئی پیشنهاد گردیده است که کاربرد و اجرای آن به حل مشکل سیستم اندازه¬گیری عملکرد کمک نموده و با فراهم سازی اطلاعات جامع از همه بخشهای بیمارستان، در نهایت موجبات بهبود عملکرد بیمارستان را ایجاد خواهد نمود.
کلید واژه¬ها: اندازه¬گیری عملکرد، بیمارستان، اندازه-گیری، عملکرد، سیستم.
Performance Measurement System Survey in Phiroozgar Hospital In Tehran-1382

Abstract
Introduction: Hospital’s owners should make wise decisions for maintaining their performance in desired level and surviving; therefore, they are needed to evaluate and measure their performance and get information about their hospitals, but main methods of performance measuring in hospitals precisely; therefore, researching is needed in this context. This researching is done to review performance measurement system in Firoozgar Hospital in 1382.

Research Methodology: The research was done cross sectional. After searching the subject in books and articled and also internet, the researcher divided the performance measurement system into two parts: the requirements performance measurement system, and the characteristics performance measurement system. In order to measure the aforementioned factors a questionnaire and a checklist were prepared and distributed among 38 staff from different wards of hospital. It was done after determining their validity and reliability. Finally, according to the collected information, a framework for performance measurement system was proposed.

Finding: The finding of the research are presented in 21 table. According to checklist which 40% (28items out of 70) of total items related to the characteristics and of performance measurement system was available. According to the questionnaire, communication system whit score 59(82%) is in the best position and the key processes whit score 43(60%) and payment system whit score 45(62%) have been in the weakest position.

Conclusion: According to the weakest point of the existing condition of the performance measurement in the Firoozgar Hospital, there is recommended a plan that by utilizing it we will help the problem solving performance measurement system and through providing comprehensive information about finally, it will lead to improvement in hospital performance.
Keywords: performance measurement, hospital, performance, measurement, system.

مقدمه:
امروزه فشار بسیار زیادی بر سیستمهای بهداشتی درمانی وارد می¬شود تا عملکرد خود را بهبود بخشند. پیشرفتهای تکنولوژیک، رشد انتظارات مشتریان، افزایش تقاضا، کمبود منابع، افزایش رقابت، بعلاوه نگرانیهائی که در مورد قصورات و خطایای سیستمهای بهداشتی درمانی وجود دارد، موجب گردیده است که بر مسئله اندازه¬گیری و ارزیابی دقیق و صریح عملکرد سازمانهای بهداشتی، درمانی تاکید بسیاری شود.

بدیهی است برآورده ساختن این انتظارات تنها از طریق اعمال مدیریتی کارا و مؤثر در سطح کل سازمان و در سطوح خرد آن، امکان¬پذیر خواهد بود. اندازه¬گیری عملکرد یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی هر سازمان می¬باشد که تصویری از عملکرد بیمارستان در دوره های زمانی مشخص و متوالی ترسیم نموده و پایه ای برای اتخاذ تصمیمات مدیریت بیمارستان ایجاد می¬نمایند. اندازه گیری عملکرد به نیاز مدیران برنامه و سازمان های تامین کننده مالی برای اندازه گیری سیستماتیک اثربخشی فعالیتهای برنامه پاسخ می دهد. افزایش اثر بخشی برنامه در سایه منابع محدود در دسترس جهت برآورده سازی نیازهای افراد و جوامع حیاتی می باشد. اندازه گیری عملکرد

اطلاعات قابل اطمینانی برا ی تصمیم گیرندگان در مورد اثربخشی فعالیتهای برنامه در دستیابی به نتایج مورد نظر فراهم می سازد. به طور خلاصه اندازه گیری عملکرد را می¬توان با اهداف ذیل بکار برد: کنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری، شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت ‌ها، بهبود تصمیم‌گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت‌ها، برنامه ها و اهداف آینده سازمان، بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه‌های مصوب، ارتقای پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه‌ها، ارتقاء توانمندی سازمان در ارایه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری. هدف نهایی از اندازه¬گیری عملکرد، افزایش کارایی، اثر بخشی و بهبود سازمان است. اندازه¬گیری

عملکرد جمع¬آوری، تحلیل و گزارش-دهی سیستماتیک اطلاعات به منظور پیگیری منابع مورد استفاده، کار تولید شده و نتایج مورد نظر و دست¬یافته می¬باشد. لیکن اندازه¬گیری عملکرد به مفهوم تحقیق تجربی، ارزیابی برنامه، جایگزینی برای تحلیل عمیق و دقیق و یا یک راه حل معجزه¬آسا نمی¬باشد.
مهمترین اجزا و ملزوماتی که درسیستم اندازه گیری عملکرد یکپارچه باید مورد توجه قرار بگیرند عبارتند از: برنامه ریزی استراتژیک و تعیین استراتژیهای سازمان، تعیین فرایندهای کلیدی سازمان، درگیری و تعهد بالای مدیریت ارشد، مشارکت کارکنان، درک نیازها و الزامات مشتریان و ذینفعان، پاسخگوئی در مقابل شاخصها، ارتباطات و اشاعه نتایج اندازه گیری، احساس ضرورت برای اندازه گیری، استفاده از یک چارچوب مفهومی ودر نهایت ارتباط سیستم اندازه گیری با پرداخت و پاداش کارکنان.

کاربرد موفقیت آمیز اندازه گیری عملکرد در چارچوب یک نظام مدیریت عملکرد، از طریق گردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به عملکرد و ایجاد بینش صحیح نسبت کارائی و اثربخشی برنامه ها، فرآیندها و افراد در حکم برگ برندهای در دست رهبران سازمان جهت اداره موفق آن می باشد. ادبیات اندازه گیری عملکرد نشان می دهد که الگوها، روشها و چارچوب های بسیاری در این زمینه در سالهای اخیر ایجاد شده است. اندازه گیری عملکرد یکی از اصول پایه ای جوایز بالدریج و EFQM ، مدلهای تعالی سازمانی می باشد. هر دو مدل کاربرد معیارهای عملکردی را تشویق می نمایند، اما بیشتر این مدلها، طراحی سیستم های اندازه گیری عملکرد را به منظور تضمین همسوئی

معیارها با استراتژیها وفعالیت موثر سیستم در پایش، برقرارسازی ارتباطات و تحریک عملکرد مورد توجه قرار می هند.
در استانداردهای اعتبار بخشی سال ۲۰۰۰، شورای مشترک اعتبار بخشی سازمان¬ها و مراکز بهداشتی درمانی (JCAHO ) نیز بر اندازه¬گیری عملکرد به منظور تسهیل خودارزیابی عملکرد بیمارستانها تاکید گردیده است. این استاندارد بیمارستانها را ملزم نموده است در فرایند اندازه¬گیری عملکرد خود از طریق انتخاب دست کم یکی از روشهای پیشنهادی شورای مشترک جهت اندازه¬گیری عملکرد، مشارکت نمایند. از اینرو مدیران ارشد بیمارستان باید نسبت به تدوین انتظارات و توضیح برنامه ها و مدیریت فرایندها، برای اندازه گیری و بهبود کیفیت اداره امور بیمارستان، مدیریت عملکرد بالینی و حمایت از فعالیت ها اقدام کنند.

 است که بر مدیریت، ارزیابی و اندازه¬گیری عملکرد در بطن خود تاکید می نمایند. از جمله آنها می¬توان از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور۱۳۷۸، پیش نویس لایحه مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاهها اجرائی کشور۱۳۸۱ را نام برد.
در نتیجه می توان گفت با توجه به رویکرد اصلاحات در نظام سلامت، بررسی و اصلاح سیستم اندازه گیری عملکرد بیمارستانها یکی از ضرورتهای اصلی اصلاحات می باشد، لیکن پیش از ایجاد تغییر یا استقرار یک سیستم جدید، شناسائی کاستیها و نواقص موجود ضروری می باشد. از آنجا که اطلاعات پژوهشی و علمی بسیار کمی در خصوص اندازه گیری عملکرد درکشور ما بویژه در بیمارستانها وجود دارد و بدلیل اهمیت این مقوله در امر مدیریت بیمارستانها، پژوهشگر درصدد است تا ملزومات و ویژگیهای سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر تهران را بررسی کرده و پس از تعیین نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود، الگوئی مناسب را پیشنهاد نماید و بنظر می رسد چنین پژوهشهائی بتوانند با بررسی تجارب موجود و نیز زمینه¬ها و شرایط بیمارستانها و تعیین پیش نیازهای ضروری مبنائی مفید برای برنامه¬ریزان و مجریان نظام سلامت باشند.

روش پژوهش: این پژوهش به روش مقطعی صورت گرفت. جامعه این پژوهش، مرکز آموزشی درمانی (بیمارستان) عمومی فیروزگر تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است. این بیمارستان در سال ۱۳۴۳ تاسیس گردیده است. و دارای ۲۵۱ تخت ثابت و ۱۹۰ تخت فعال می-باشد. دلیل انتخاب این بیمارستان قدمت آن از نظر شروع فعالیت و در نتیجه سابقه زیاد در انجام ارزیابی و اندازه¬گیری عملکرد و علاقمندی و همکاری مسئولین بیمارستان جهت انجام این طرح پژوهشی بوده است. برای انجام پژوهش پرسشنامه¬ای در نه بخش و با ۴۲ سوال بسته به منظور بررسی ملزومات سیستم اندازه¬گیری عملکرد و چک-لیستی جهت بررسی ویژگیهای

سیستم اندازه¬گیری عملکرد در ۶ بخش و با ۷۰ آیتم تهیه گردید. و به طور صوری توسط اساتید راهنما و مشاور پژوهش و متخصصین امر مورد ارزیابی قرار گرفته و تایید اعتبار گردیده و پایائی پرسشنامه از طریق آزمون- باز آزمون در بین مدیران و کارکنان بیمارستان مورد مطالعه به فاصله ۱۰ روز ارزیابی گردید. در مجموع ۳۸ پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری گردید و در تجزیه و تحلیلها مورد استفاده قرار گرفت. چک لیست پژوهش همزمان با پرسشنامه به روش مصاحبه، مشاهده و

مطالعه اسناد ومدارک تکمیل گردید. لازم بذکر است پرسشنامه و چک ¬لیست با استفاده از منابع مختلف، کتب و مقالات داخلی و خارجی تهیه گردیده است. داده های بدست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و توسط نرم¬افزار SPSS در قالب جداول مورد تحلیل قرار گرفت..
در نهایت بر اساس نقاط قوت و ضعف بیمارستان موجود و مقایسه آن با چارچوبهای انگلیس، کانادا و نیوزیلند،الگوئی برای سیستم اندازه¬گیری عملکرد بیمارستان فیروز¬گرپیشنهاد گردید.

۷۴ ۵۳ ۲۳ ۲۳ ۳۰ ۱۵ تعهد و مشارکت مدیریت ارشد
۶۹ ۵۰ ۲۶ ۲۶ ۲۴ ۱۲ مشارکت کارکنان
۷۴ ۵۳ ۲۳ ۲۳ ۳۰ ۱۵ پاسخگوئینسبت به شاخصها
۶۲ ۴۵ ۳۱ ۳۱ ۱۴ ۷ سیستم پرداخت به کارکنان
۸۲ ۵۹ ۱۷ ۱۷ ۴۲ ۲۱ سیستم ارتباطات
۷۱ ۵۱ ۲۵ ۲۵ ۲۶ ۱۳ احساس ضرورت نسبت

به اندازه گیری عملکرد
یافته¬های پژوهش:تحلیل نتایج بدست آمده از پرسشنامه در خصوص ملزومات سیستم اندازه¬گیری بیمارستان نشان میدهد سیستم ارتباطات بالاترین درصد ۸۲% و وضعیت تعیین فرایندهای کلیدی کمترین امتیاز ۶۰% را کسب نموده اند. و سایر آیتمهای ارزیابی الزامات و نیازهای ذینفعان، تعهد و مشارکت مدیریت ارشد، مشارکت کارکنان، پاسخگوئی نسبت به شاخصها، سیستم ارتباطات و احساس ضرورت نسبت به اندازه گیری عملکرد به ترتیب؛ ۷۵%، ۷۴%، ۶۹%، ۷۴%، ۶۲% و ۷۱% را کسب نموده¬اند(جدول شماره ۱). اطلاعات حاصله از چک¬لیست در زمینه ویژگیهای سیستم اندازه¬گیری عملکرد در بیمارستان مورد مطالعه نشان می دهد که از مجموع ۷۰ آیتم نامبرده شده بعنوان ویژگیهای سیستم اندازه گیری عملکرد ۲۸ مورد(۴۰%)

 

در بیمارستان فیروزگر در زمان پژوهش وجود داشته است. بدین ترتیب بیشترین موجودیت مربوط به اندازه¬گیری کارائی با درنظر گرفتن ۴ مورد موجود از ۷ معیار مربوطه(۸۶%) و کمترین موجودیت مربوط به نظام مند ی بوده است که وجود هیچکدام از از ۸ معیار ارائه شده وجود نداشته است(جدول شماره ۲).

امتیاز ضعیف بسیارخوب آیتم های مربوط به ملزومات سیستم اندازه گیری عملکرد
درصد جمع ارزش فراوانی ارزش فراوانی
۶۵ ۴۷ ۲۹ ۲۹ ۱۸ ۹ برنامه ریزی استراتژیک
۶۰ ۴۳ ۳۳ ۳۳ ۱۰ ۵ وضعیت تعیین فرایندهای کلیدی
۷۵ ۵۴ ۲۲ ۲۲ ۳۲ ۱۶ ارزیابی الزامات و نیازهای ذینفعان
جدول شماره۱) امتیازات ملزومات سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر

جدول شماره ۲) ویژگیهای سیستم اندازه¬گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر (بر اساس چک لیست)
درصد آیتمها موجود تعداد آیتمها آیتمهای مربوط به ویژگیهای سیستم اندازه¬گیری عملکرد
۵۳ ۱۰ ۱۹ ابزارهای اندازه گیری عملکرد
۰ ۰ ۸ نظام مند و سیستمیک بودن اندازه گیری عملکرد
۱۷ ۱ ۶ ساده، جامع بودن سیستم اندازه گیری عملکرد
۳۳ ۲ ۶ وجود معیارهای عملکردی مربوط به مشتریان
۲۹ ۲ ۷ میزان توجه به یادگیری نوآوری و رشد سازمان و کارکنان در اندازه گیری عملکرد
۴۰ ۲ ۵ اندازه گیری فرایندها و عملیات داخلی بیمارستان

۵۷ ۴ ۷ تمرکز بر نتایج عملکرد مالی بیمارستان در اندازه گیری
۸۶ ۶ ۷ تمرکز بر کارائی بیمارستان در اندازه گیری
۲۰ ۱ ۵ تمرکز بر اثر بخشی خدمات بیمارستان در اندازه گیری
۴۰ ۲۸ ۷۰ جمع
در این پژوهش چارچوبها و روشهای مورد استفاده برای اندازه گیری عملکرد سیستمهای بهداشتی درمانی در کشورهای کانادا، انگلیس و نیوزیلند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند ، چارچوبهای اندازه گیری عملکرد آنها با وضعیت بیمارستان مورد مطالعه مقایسه گردیده است. نتایج مقایسه نشان می دهد که در هر سه چارچوب مورد مقایسه بر تعیین اهداف و استراتژیها و الحاق

معیارهای عملکردی با استراتژیها تاکید گردیده است. در حقیقت این اصول نقطه اشتراک چارچوبهای مختلف مورد استفاده در سیستمهای بهداشتی درمانی این کشورها می باشد. به جز مسئله مشارکت مدیران و کارکنان که در سیستم های مورد مطالعه کشور نیوزیلند بر آن تاکید خاصی نشده و به روشنی عنوان نگردیده است. و سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد در چارچوبهای کانادا و نیوزیلند مطرح نگردیده است(جدول شماره ۳).
جدول شماره ۳) مقایسه اندازه گیری عملکرد سیستمهای بهداشتی درمانی کشورهای تحت بررسی

ایران نیوزیلند کانادا انگلیس محورها
نظر سنجی انجام شده نشان می دهد برنامه ریزی کمی وجو دارد و معیارهای موجود مرتبط با اهداف می باشند، لیکن معیارهای کامل مورد توجه قرار نگرفته و برنامه ریزی استراتژیک و مکتوب برای کل بیمارستان نمی باشد. مرتبط با استراتژیهای بهداشتی در سطح سیستمی تمرکز بر اهداف استراتژیها تعیین رسالت و اهدف سیستم و سازمان الحاق معیارهای عملکردی با استراتژی
ظاهرا الزمات مشتریان شناسائی می شوند ولی در تعیین معیارهای عملکردی کاملا مورد توجه قرار نمی گیرند تاکید بر اندازه گیری رضایت مشتری تا حدودی دارای معیارهای مرتبط در نظر گرفتن نیازها و الزامات مشتریان در اندازه گیری

تاحدی وجود دارد ولی مشارکت واقعی نیست و کارائی لازم را ندارد چون از پیشنهادات استفاده نمی شود تاکید خاصی نشده است تاکید برمشارکت فعال مدیران و کارکنان می تواند جزء ویزگیهای سیستم باشد لزوم تعهد و مشارکت مدیران و کارکنان
فقط در زمینه مسئولیتها وجود دارد هدف از اندازه¬گیری پاسخگوئی عنوان شده به صراحت عنوان نشده میزان توجه و اهیت ر.وشن نمی باشدx اهمیت پاسخگوئی در برابر معیارها
رابطه ای بین پرداخت ها و عملکرد وجود ندارد مطرح نشده مطرح نشده در بسیاری حیطه ها ازجمله پرستاری اجرا و امکان سنجی شده است الحاق عملکرد با سیستم پرداخت
عدم صف آرائی معیارها در تمام سطوح تاکید بسیار صف آرائی معیارها از بالا به پائین تاکید بسیار صف آرائی معیارها در سراسر سازمان

(ادامه جدول بالا)
عملا بسیاری از معیارها وجود ندارد تعداد شاخصها بسیار زیاد می-باشد تاکید بر محدود بودن تعداد تاکید بسیار ساده و محدود بودن تعدادمعیارها
سیستم موجود تصویری متوازن و کامل از سازمان ارائه نمی نماید جامعیت بسیار زیاد وجود معیارهای عملکردی جامع ارائه تصویر متوازن از سازمان نظاممندی(همه جانبگی)

بحث و نتیجه¬گیری:
نتایج بررسی و تحلیل اطلاعات پرسشنامه و چک لیست بر اساس اهداف اختصاصی پژوهش به شرح ذیل ارائه می¬گردد:

اطلاعات کسب شده از پرسشنامه در خصوص سیستم اندازه¬گیری عملکرد در بیمارستان مورد مطالعه نشان داد که سیستم ارتباطات با کسب ۵۹(۸۲%) امتیاز در بهترین وضعیت قرار داشت، البته ذکر این نکته بسیار مهم است که نتایج آیتمهای مربوطه نشان داد، بیمارستان از لحاظ سخت افزار و ابزارهای ارتباطی مشکل چندانی نداشت، لیکن از لحاظ نرم افزاری و وجود فرهنگ اشاعه اطلاعات در سرتاسر سازمان با مشکل نسبتا جدی روبرو بود. بعلاوه ضعیف ترین ملزومات در این

بیمارستان ضعف در تعیین و مستندسازی فرایندهای کلیدی با امتیاز ۴۳(۶۰%) بویژه فرایندهای مدیریتی آن بود. در خصوص مستند بودن فرایندهای بیمارستان مورد مطالعه می توان گفت فاصله شدیدی بین عملکرد واحدهای بالینی و پرستاری و سایر واحدها بویژه اداری و مالی وجود داشت. در کل می توان گفت فرایندهای بیمارستان به میزان بسیار کم و پراکنده مستند گردیده بودند و مستندات موجود هم بیشتر مربوط به مراقبتهای بالینی و پرستاری بودند. در حقیقت در بخشهای بالینی دستورالعملها و پروسیجرهای متعددی بکار برده می¬شد و شرح وظایف پرسنل پرستاری و مسیر فرایند بیماران احیائی و اعزامی کاملا مشخص و در اختیار افراد بود.

پس از فرایندها، ضعیف¬ترین وضعیت بیمارستان فیروزگر از لحاظ ملزومات اندازه¬گیری مربوط به سیستم پرداخت به کارکنان با امتیاز۴۵(۶۲%) بود. نتایج بدست آمده نشان داد که سیستم پرداخت پاداش و مزایا به کارکنان در بیمارستان مورد مطالعه به میزان زیادی مبهم بوده و پاداش ها بر اساس معیارهای عملکردی و دستاوردهای افراد صورت نمی¬گرفت. لازم بذکر است که بین احساس ناعادلانه بودن پرداخت ها و ابهام زیاد درآن و میزان پاسخگوئی در برابر معیارهای

عملکردی و میزان مشارکت کارکنان رابطه همسوئی وجود دارد، بدین معنی که بی ضابطه بودن پرداخت ها اثر کاهنده ای بر مشارکت و پاسخگوئی خواهد گذاشت. و بالعکس ایجاد احساس عدالت در پرداختها و عملکردی نمودن آنها میزان پاسخگوئی و مشارکت کارکنان را افزایش خواهد داد.

امتیاز کسب شده در خصوص وضعیت برنامه¬ریزی استراتژیک در بیمارستان مورد مطالعه نیز وضعیت نسبتا ضعیفی۴۷(۶۵%) را نشان داد. در بیمارستان مورد مطالعه برنامه¬ریزی استراتژیک به شکل مکتوب و رسمی انجام نمی¬شد، هرچند در زمان پژوهش بیمارستان مورد مطالعه اقداماتی در این خصوص را شروع شده نموده بود. با این وجود در بسیاری از واحدهای پرستاری و بالینی برنامه¬ریزی عملیاتی ماهانه انجام می¬شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 28 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد