بخشی از مقاله

چکیده

در شرایطی که به علت تغیرات روز افزون محیطی، سازماتها ناچار به انعطاف لازم دارند؛ شرکتها در این محیط، چگونه باید عمل نمایند تا بتوانند در عین اینکه خود را حفظ مینمایند، بتوانند از تغییرات حداکثر منفعت را کسب نموده و پیشرفت نمایند. سیستم چابکی راه حلی جدید برای مقابله با این چالش است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری چابکی در بیمارستان ام ار ای شیراز انجام میشود. در این تحقیق سعی شده است قابلیت های چابکی شناسایی و اندازه گیری شوند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است. براساس ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی است. فرض صفر پژوهش عبارتست از: مولفههای متغیر (چابکی سازمانی) از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. برای بررسی وضعیت موجود متغیرها در جامعه آماری پژوهش از آزمون t یک نمونه ای؛ برای بررسی فرضیه پژوهش با توجه به نرمال بودن متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، قابلتهای چابکی شناسایی شده عبارتند از سرعت، انعطاف پذیری، شایستگی و پاسخگویی. در این تحقیق ضمن تست نرمالیته ، پایایی و روایی متغیرها نیز موردبررسی قرار گرفته است و همچنین از آزمون t تک نمونه و فریدمن جهت ازمون فرضیات و رتبه بندی متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که همه عوامل چابکی (سرعت، انعطاف پذیری، شایستگی و پاسخگویی) در بیمارستان ام ار ای شیراز از وضعیت مناسبی برخوردار هستند. یعنی سازمان مزبور به لحاظ چابکی در سطح مناسبی قرار دارد. همچنین درجه اهمیت ابعاد چابکی به ترتیب اولویت زیر است: پاسخگویی، سرعت، انعطاف پذیری و شایستگی. این مطالعه برای اولین در سازمانهای خدماتی صورت گرفته است و در مطالعات گذشته مورد مشابهی مشاهده نشده است.

کلمات کلیدی: اندازه گیری، شرایط سازمانی، چابکی.

×َّ

International Conference on Management

Measurement of conditions for organizational agility in MRI Shiraz hospit

1Afarin Rezaei; 2Alireza Anvari

Graduate student of industrial management , Islamic Azad University , Science and Research Branch, Fars, Iran.

Department of Management, science and Research Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran;

Abstract

In the situation due to the increasing environment change, organizations need to be flexible. In this environment, how organizations should act so that at the same time they retain and can obtain maximum benefit and have progress. Agility system is a new solution to deal with the challenges. Therefore present research aimed to measure agility in MRI Shiraz hospital.

In this research has been tried capability of agility to be identified and measured. The aim of the research is applied and is based on the nature and methodology of the descriptive-correlation. The assumption zero of research are as follows: variable components (organizational agility) are not in a good situation. To check the current status of variables in statistical community the research of one sample t-test; to check the hypothesis of research with regard to normal variables, Pearson coefficient of correlation has been used. According to the research literature, agility features are identified as follows: speed, flexibility, competence and accountability. In addition to normality test in this research, reliability and validity of variables is investigated and also one sample t-test and Friedman for matching assumptions and ranking of variables has been used. The results indicate that all factors agility (speed, flexibility, competence and accountability) in MRI Shiraz hospital has a good condition. It means the organization is in a good condition in terms of agility. Also the degree of importance of the dimensions of agility in the following order of priority: accountability, speed, flexibility and competence. This is the first study in service organizations that has taken place and a similar case in the past studies have not yet been observed.

Key words: Measurement, organizational condition, agility

َْ×

International Conference on Management

-1مقدمه

در شرایطی که محیط هر روز به طورسریعتری نسبت به دهه های پیش دچار تغییرات در تکنولوژی، بازار ونیازهای مشتریان میگردد؛ بسیاری از سازمانها برای اینکه از رقبای خود عقب نمانند، شروع به استفاده از ابزارها و شیوه های نوین مدیریتی مانند سیستمهای خودکار و انعطافپذیر تولیدی، مدیریت کیفیت جامع، مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار، الگوبرداری، برونسپاری و بسیاری دیگر از روشها نموده اند (کاظمی و فسقندیس،.(92 محققان مختلف در جمع بندی و تطبیق این روشها و ابزارها، از روش جدیدی در سازمانها صحبت به میان می آورند که چابکی نام دارد و به عنوان سازمان چابک شناخته میشود ( تنگ و لین،.( 2011 بنابراین در محیط آشفته ای(نامطمئن و متغیر) که شرکتهای ما در آن مشغول فعالیت هستند، یکی از مهمترین فاکتورهای بقا و پیشرفت، چابکی آنها است. ویژگی اساسی این محیط تغییر و عدم اطمینان است. شرکتها در این محیط، چگونه باید عمل نمایند تا بتوانند در عین اینکه خود را حفظ مینمایند، بتوانند از تغییرات حداکثر منفعت را کسب نموده و پیشرفت نمایند. سیستم چابک راه حلی جدید برای مقابله با این چالش است (خوش سیما و همکاران، .(1385

هدف اصلی از این تحقیق اندازه گیری چابکی در بیمارستان ام.ار.آی شیراز است. بنابراین با توجه به موضوع تحقیق سعی شده است قابلیت های چابکی شناسایی و اندازه گیری شده اند. از آنجا که انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت وموضوع پژوهش و نیز امکانات اجرای آن دارد، بنابراین می توان گفت این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و براساس ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی است. در ادامه این مقاله به بیان مفاهیم چابکی و همچنین تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته است؛ روش تحقیق و نتیجه گیری پرداخته می شود.

-2 مفاهیم چابکی

واژه چابک در فرهنگ لغات به معنای "حرکت سریع، چالاک، فعال "، "توانایی حرکت به صورت سریع و آسان و "قادر بودن به تفکر به صورت سریع و با یک روش هوشمندانه" به کار گرفته شده است(هارن بای،.(2000 هدف سیستم چابک پیشی گرفتن یک شرکت ازرقبای آن است ( گوناسکاران و همکاران، .((2001سازمان چابک یک مدل جدید است که نتیجه تغییرات در محیط شرکتها است (یوسف و عادلی،.(2002 چابکی در دودهه گذشته مفهومی کلیدی بوده که بسیاری از محققان درباره آن بحث نموده و نظریات مختلفی در رابطه با آن ارائه شده است ( چارلز و همکاران،.(2010 سازمانهای چابک نگران عدم اطمینان محیطی و عدم پیشبینی در محیط کسب و کار خود هستند . این موسسات برای رسیدگی به تغییر، عدم اطمینان و عدم قابلیت پیش بینی در محیط کاری خود، به شماری از قابلیتهای متمایز نیازمندند ( شهایی و رجب زاده،.(1384 این قابلیتها چهار عنصر اصلی را در بر میگیرند که به عنوان مبنای حفظ و توسعه چابکی به شمار می روند . این قابلیت ها عبارتند ازپاسخگویی، شایستگی، انعطافپذیری و سرعت (نارسیم هان و همکاران،.(2006

×ََ

International Conference on Management

• پاسخگویی که به توانایی برای تشخیص تغییرات و واکنش سریع به آنها و کسب بهره از آنها اشاره دارد.

• شایستگی که به توانایی کسب اهداف و مقاصد سازمان شاره دارد.

• انعطاف پذیری و قابلیت سازگاری که عبارت است از توانایی برای جریان دادن به فرایندهای مختلف و کسب اهداف مختلف با استفاده از تسهیلات یکسان.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید