مقاله در مورد تأثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت (چگالی) مواد معدنی استخوان در دوچرخه سواران ، دونده ها و غیر ورزشکاران زن

word قابل ویرایش
30 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تأثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت (چگالی) مواد معدنی استخوان در دوچرخه سواران ، دونده ها و غیر ورزشکاران زن

به نام خدا
تأثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت (چگالی) مواد معدنی استخوان در دوچرخه سواران ، دونده ها و غیر ورزشکاران (مؤنث) زن
دُنا بِشکتور، حین اف، نیکُلز و ایناه رِگو

مرکز توجه مؤثر در آینده، مطالعات مبنی بر مشاهده تأثیر ورزش، و روشهای خاص و مصرف کلسیم روی غلظت مواد معدنی استخوان (BMD) در دوچرخه سواران، دونده ها و غیر ورزشکار (مؤنث) را تعیین می کند. سی زن (۱۲ دوچرخه سوار، ۹ دونده و ۹ نو گروه کنترل ) یعنی، سن ۹/۷  ۶/۴۹ سال ، در خط انتهای زمین والیبال ارزیابی شده اند و ۱۸ ماه بروی جذب کلسیم (۴ روز مسابقه) فعالیت تمرین کششی (یادآوری پرسشنامه)، و BMD ستون فقرات مربوط به ناحیه کمر و کفل (DXA)، سه (دوچرخه سوار، دونده ، کنترل کننده) بوسیله ی دو (۰ و ۱۸ ماه) مقیاس (ANOV) تکرار شدند. تأثیر عکس العمل قابل ملاحظه ورزشی و زمان بر گردن (۴۰>p ) توکی پست ها که نشان داد که (BMD) دراستخوان ران در دوچرخه سواران و دونده ها حفظ شده ولی در گروه کنترل کاهش یافته (۵۰>P) . تأثیر زمان قابل توجه در (BMD) در ستون فقرات مربوط به کمر (۰۱/۰P<) ثبت شده است. و برآمدگی بالای استخوان ران (۰۳/۰P<) BMD ستون فقرات مربوط به ناحیه کمر در دونده ها حفظ شده ولی در دوچرخه سواران کاهش یافته (۰۷/۰P<) و در گروه کنترل (۳/۰P<) ، زمانیکه BMD در همه ی گروه هها کاهش یافته (۱/۰P<) هیچ تأثیر بر هم کنش قابل ملاحظه ی ورزش و جذب کلسیم مربوط به رژیم غذایی برای BMD در هیچ جا ثبت نشده است.

کلمات کلیدی : تمرین، تغذیه، پیشگیری
اُستِ اُپُرسیس یک بیماری ضعیف کننده ی بالقوه است که بوسیله ی کاهش پیشرفته غلظت مواد معدنی استخوان مشخص شده. این به عنوان یک بیماری ساکت بدون معرفی حاکی از علائم مریضی توسعه پیدا می کند تا زمانیکه شکستگی بعدها در سنین بزرگسالی اتفاق بیافتد تصور می شود. زنانی که در موضع وابسته به یائسگی قرار دارند که بالاترین احتمال توسعه اُست اُپُرسُیس را داشته باشند همانگونه که کاهش تولید استروژن وابسته به یائسگی با افزایش تجدید دوران یائسگی و فقدان استخوان ارتباط دارد و مخصوصاً در طی ۵ سال اول مربوط به یائسگی و جذب کلسیم کارا کاهش پیدا می کند (۱۲/۹) . امروزه هیچ عمل مؤثر برای برگرداندن کاهش مواد معدنی مربوط به استخوان که موجب بودجود آمدن اُست اُپرسیس می شود وجود ندارد. بنابراین

عامل جلوگیری این استراتژیها برای نگهدای سلامتی استخوان در افراد بزرگسال ودر محافظت بدن علیه فقدان نیروی استخوان مربوط به سن و احتمال شکستگی متعاقب آن حیاتی می باشد.
شواهد ذاتی بیان می کنند که مصرف کلسیم کافی (۲۲ و ۲۰ و ۴ و ۳) و شرکت در تمرین های مرتب (۲۸ ، ۲۶ ، ۷، ۵، ۲) ممکن است کلید استراتژی هایی برای نگهداری BMD در دوران بزرگسالی می باشد. در سال ۱۹۸۹ راهنماهای مقرری پیشنهاد شده ی مربوط به رژیم غذایی جذب کلسیم ۸۰۰ میلی گرم در روز برای زنان چه در قبل سن یائسگی و چه در موقع سن یائسگی برای محافظت شدن علیه فقدان نیروی استخوان مربوط به سن تجویز شد.
(۲۳) راهنماهای باز جذب رژیم غذایی جدید (DRI)
برای جذب کلسیم برای زنان ۳۱-۵۰ سال و ۷۰-۵۱ سال را اخیراً ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ میلی گرم در روز تنظیم کرده اند. به هر حال تمرکز کوشش تکمیلی کلسیم روی زنان در مدت ۵ سال اول یائسگی، زمانی که فقدان نیروی استخوان بیشترین سرعت را داراست، نشان می دهد که تأثیر کلسیم در نگهداری BMD ممکن است واقعاً به سبب مکان وابسته به استخوان بندی ، سن یائسگی ، و جذب کلسیم معمولی متفاوت باشد. (۳٫۲۲)
راهنماها که برای نوع، کثرت، فراوانی، و مدت تمریناتی که بیشترین منفعت را با توجه به محافظت کردن فقدان نیروی استخوان اَُستِ اُپرتِکسی باشد را هنوز نساخته اند. در این جا علائمی وجود دارد که نشان می دهد نسبت وزن و تمرینات مؤثرپر فشار سود بیشتری در نگهداری BMD از تمرینات بدون نسبت وزن دارد (۲۶ و ۱۶ و ۷ و ۲) . تعدادی از مطالعات محدود اگر چه اظهار می

کنند که همه ی تمرینات مؤثر بر فشار یا نسبت وزن سودهای یکسان را نمی رساند این ممکن است که مشخصات نیروی متنوع ورزشهای مؤثر مربوط به استخوان بندی تأثیرات اُست اُژنیک متفاوت داشته باشند. (۲۶، ۱۹ – ۱۶ ، ۱۳ ، ۱۱، ۸، ۷) . ارزشهای BMD بزرگتری در ورزشکاران مؤنث جوان مشاهده شد که ورزشهای مؤثر پر فشار را شامل می شد (والیبال، ژیمناستیک) در مقابل ورزشهای مؤثر حرکتی (شنا و ]۸[ ) و ورزشهای با سرعت زیاد (پرتاب بدون تحرک زیاد ، تکراری سطح پائین تری می باشد. (اسکی و دوچرخه سواری) تعدادی مطالعات به روز آدرس تأثیرات اسکلتی مکانی خاص را که ناشی از آموزشهای ورزشی طولانی مدت در ورزشکاران مؤنث مسن تر می باشد را داده اند، دوک و کالگیوس گزارش دادند که زنان با سابقه ی ورزش و مسابقات مشارکتی در ورزشهای مؤثر بر فشار (نت بال، دو، هاکی) جسم بزرگتر و BMD ساق پای بزرگتری از خانمهایی که در ورزشهای کم فشار (شنا) یا شیوه ی زندگی بی حرکتی را دار هستند می باشند .

ادری سنگ تن استا ال (۷) همچنین به طور محسوسی سنجشهای BMD گردن و ستون فقرات مربوط به ناحیۀ کمر بیشتردر زنانی با سابقه ی مشارکت در ورزشهای مؤثر بر فشار (دو ، تنیس) در مقایسه با زنان بدون تحرک مشاهده شده است. اگر چه، مطالعات مؤثر نیاز به ارزیابی بهتری درباره ی تأثیرات مشارکت طولانی در ورزشهای مؤثر بر فشار دارد.
با وجود رشد تعداد ورزشکاران با سطح مهارت بالا، اطلاعات کمی درباره ی BMD دونده ها و

دوچرخه سواران مؤنث وجود دارد. بار مؤثر متفاوتی به دونده ها و دوچرخه سواران داده شده، این به خاطر رغبت مقایسه ی BMD ورزشکاران ماهر مؤنث که منحصراً در یک یا چند ورزش دست به کار شدند می باشد و یک برنامه کنترلی در BMD اش به صورت اضافی تغییرات ایجاد می کند. دانش سلامتی استخوان و جذب کلسیم این جمعیت ورزشکاران در تعیین کردن راهبرد مناسب برای جلوگیری از فقدان نیروی استخوان مانند این سن از ورزشکاران مفید می باشد. بنابراین هدف این مطالعه برای ارزیابی کردن و مقایسه BMD و جذب کلسیم در دوچرخه سواران و دونده های مؤنث بالای مدت زمان ۱۸ ماه بود.
روشها
مشارکت ها
ورزشکاران ماهر برای مشارکت اختیاری در مطالعه بوسیله ی کلمه ی دهان در موقعیت پرواز در دویدن و حادثه های دوچرخه سواری نیروی تازه می گیرند.
گنجایش ملاکها شامل (a)، مؤنث ، با سن ۳۵ یا بیشتر ، (b) فاقد بیماریهای قلبی، (c) هیچ استفاده ای از داروهای جانشینی استروژن نداشته باشند ، (d) حدود یک سال آموزش تمرین دویدن یا دوچرخه سواری داشته باشد ، (e) مشارکت مسابقه در ورزشهای مربوط به خودشان برای حداقل ۱ سال یا بیشتر شامل شوند. هیچ ورزشکار زن در محدوده سنی (۲) مسابقه ندادند . تا حالتهای وابسته به یائسگی بوجود آمده را با مدل این موضوعات کنترل کنند. ظرفیت ملاکها برای مشارکت های کنترل همچنین شامل : (a) فاقد بیماریهای قلبی شناخته شده ،

(b)عدم استفاده از داروهای جایگزینی استروژن، (c) عدم سابقه ی ، یا عدم شرکت در هیچ آموزش تمرینی منظم یا مسابقه اساسی پروتکل مطالعاتی بوسیله ی هیئتی برای محافظت افراد انسانی در دانشگاه ایالت سان دیکو تصویب شد.
سابقه ی وابسته به قاعدگی از میان استفاده ی پرسشنامه ی توصیفی ارزیابی شده، و برای اعتماد بیشتر معرفی شده اطلاعات پایین شامل :
سن نخستین عادت ماهانه و سابقه ی فقدان قاعدگی (شماره دفعات) ۳ ماه پی در پی احساسی فقدان عادت ماهانه تا نخستین قاعدگی) سابقه ی مربوط به محیط جغرافیایی (شماره و دفعات احساس فقدان قاعدی (۳ ماه پی در پی تا نخستین قاعدگی) وضع وابسته به قاعدگی رایج و شماره رسان های وابسته به قاعدگی . بند آمدن قاعدگی هنوز به عنوان قاعده شوند تعیین می شود. موضع مربوط به قاعدگی زود به عنوان یک خاتمه ی کاملاً قاعده شونده تعیین می شود (۵ سال خط مبنا و وضع مربوط به قاعدگی به عنوان یک خاتمه ی کامل قاعدگی زنان تعیین می شود) ۵ سال خط مبنا
سنجش مربوط به رژیم غذایی
مصرف تولیدات لبنیاتی در خط مبنا و ۱۸ ماه بوسیله ی پرسشنامه معتبر مخصوص فراوانی غذا که برای کلسیم ساخته شد (۱) . مشارکت ها گزارش داد که فراوانی مصرف برای تولیدات لبنیاتی برای منبع قابل توجه کلسیم ملاحظه شده است (شیر، پنیر، ماست، بستنی) فراوانی مصرف گزارش داد که «بیشتر از هر روز، یکبار هر روز بیشتر از هر هفته، ولی نه هر روز، یکبار در هفته و کمتر از هر هفته و یا هرگز » جذب کلسیم مربوط به رژیم غذایی در خط مبنا ارزیابی شود ۱۸ ماه بوسیله ی رژیم غذایی ۴ روزه ارزیابی وگزارش داده شد. مشارکت ها بوسیله ی ویژه گرهای تغ

ذیه برای ثبت غذا و جذب آشامیدنی در ۳ روز هفته و یک روز آخر هفته تعلیم داده شد.
خوردن گزارش داد و اندازه ی استاندارد برای صحت اطمینان اطلاعات بدست آمده ی مربوط به رژیم غذایی فراهم شد گونه ها و مقدارهای تکمیلی مربوط به رژیم غذایی گرفته شده همچنین گزارش شد و از شرکت کننده ها خواسته شد تا برای همه ی تولیدات تکمیلی استفاده شده با برچسب ها برای بازپرسان فراهم کنند.
گزارش ۴ روز رژیم جداگانه استفاده کردن از ویژه گرهای تغذیه ۴ برنامه ی کامپیوتر را جدا کرد

(شمال S.N محاسبات مساوی، سالم و یا ) . تشریح کامپیوتر معنی جداگانه ی جذب لبنیات برای کلسیم و مواد مغذی دیگر و مقایسه ی جنس و سن مخصوص راهبرد RDA را فراهم کرد.
سنجش فعالیت های فیزیکی

فعالیت های فیزیکی شرکت کننده ها در خط مبنا ودر ۱۸ ماه بوسیله ی فعالیت یک ماهه پرسشنامه ی فعالیت ارزیابی شد. هر شرکت کننده فعالیت ها را (با تحمل وزن و بدون تحمل وزن) که در مدت یک ماه گذشته بر اساس تعداد روز ماه و هفته که فعالیت ها را انجام می داد و کثرت فعالیت، سرعت آن روی مقیاس ۱ تا ۵ (۱= خیلی سبک ، ۲ = سبک ، ۳= متوسط ، ۴= شدید ، ۵= مسابقه ای) بطور منظم تعین شده بود گزارش می داد .
حداکثر اکسیژن مصرفیmax 2 70) شرکت کننده ها بوسیله ی گرما سنج غیر مستقیم با مدار جریان باز تنفس سنجی ، اندازه گیری شده (۷۵) تستmax 2 70 برای ارزیابی سطح آمادگی شرکت کننده ها انجام می شد. دویدن با راه رفتن روی نوار گردان ( ترید میل ) برای ارزیابی max 2 70 دونده ها و گروه کنترل استفاده می شد . یک برنامه دوچرخه سواری بر روی دوچرخه کار سنج برای ارزیابی max 2 70 دوچرخه سواران استفاده می شد. سبکهای متفاوت امتحان کردن برای اجرای روش های مخصوص آموزش شرکت کننده ها بکار گرفته شد. همه ی افراد ۲ دقیقه مراحل امتحان را با خستگی ارادی انجام می دادند. به افراد تشویق های پیوسته در تمرین برای خستگی داده می شد.
سنجش غلظت مواد معدنی استخوان
BMD(gr) شرکت کننده های بوسیله ی انرژی اشعه ی x دوگانه اندازه گیری می شده (DPX کمرنگ : پرتو کمرنگ و مسابقه ی دوم دوچرخه سواری و WI و نرم افزار.۳٫۴V) در ستون فقرات مربوط به ناحیه ی کمر (L1-L4) و در ناحیه ی کفل (گردن و برآمدگی واقع در بالاتنه استخوان ران) همه ی اسکن ها بوسیله تکنسین های رادیولوژیکی بطور یکسان انجام شد. یک تحلیل قوی از تصویر تولید شده کامپیوتری ساختمان بدن اجازه می دهد که اشتباه های موقعیت های ممکن را

تصیح کند . تست های استفاده شده نتیجه ی کیفیت هر روز انجام می شد. تستهایی که استفاده شده از یک استاندارد یکسان با ۳ اتاق شبیه سازی استخوان با ظرفیت مواد معدنی استخوان شناخته شده انجام می گرفت . ارزش یابی بدین صورت بود که هر فرد تمرین را بدین صورت که تمرین را ۷ بار تکرار می کرد برای ستون فقرات و ۵ تمرین را بدین صورت که هر تمرین را ۱۵ بار تکرار می کردند برای استخوان ران هر ۷۱ بار ( مفهوم عامل مشترک تفاوت اختلاف ۱

% برای استخوان پروگزیمال ران و۵% برای ستون فقرات می باشد. )

تحلیل های آماری
همه ی داده ها بوسیله ی یک بسته ی آماری برای علوم اجتماعی (از شیکاگو SPSS,V.6.0) مجزا شدند. سرشماری توصیفی (به معنی SD و ردیف) برای تغییر از سری های وابسته و غیر وابسته محاسبه شده اند. یک راه جدا کردن واریانس (ANOA) با توکی پست هاک تست

بود که برای امتحان گروههای متفاوت در جذب مواد معدنی استفاده شد. سه (دوچرخه – د در BMD و تکرار زمان کلسیم بکار گرفته شدند. برای تغییر پذیری های وابسته که اثرات اصلی قابل توجه را نشان می دهند تست های جفت شده به کاربرده می شود تا تعیین کنند که کدام گروه تغییر کرده اند به صورت قابل توجه از ۰ تا ۱۸۰ ماه تغییر کرده اند . و سر راه ANOVA (گروه بوسیله ی زمان بوسیله ی جذب کلسیم) به کار برده شد تا تأثیرات بر هم کنش ممکن را در BMD در بین روش آموزش دادن و کلسیم مربوط به رژیم غذایی از خط مبنا تا ۱۸ ماه تعیین کنند. برای راحت

ی مقایسه در این آنالیز، جذب کلسیم به عنوان چه بیشتر چه کمتر از RDA 800 میلی گرم کلسیم در روز مشخص شد. داده های آماری مفید در ۵>P برای همه ی آنالیزها تنظیم شد.
نتایج
ویژگیهای شرکت کنندگان در جدول (۱) نشان داده شد. داده شامل فقط آن زمانی که در مطالعه برای مدت زمان خودشان باقی ماندند (۳۰=n) می شد. برای ۳۳ زنی که مطالعه را شروع کرده بودند، ۲ دونده و (۱) فرد گروه کنترل بعد از اینکه اندازه گیری خط مبنا کامل شد از قلم افتادند دلایل برای از قلم افتادگی شامل زخمی شدن در پایان آموزش و مسابقه ، امتناع DXA به سبب آبستنی و آغاز عمل برای اُست اُسینا بود . آخرین جمعیت مطالعه شامل ۱۲ دوچرخه سوار، ۹ دونده و ۹ نفر کنترل کننده می باشند. به استثنای سن نخستین قاعدگی ، و هیچ تفاوت قابل توجهی در مشخصات فیزیکی بین گروههای مطالعه در خط مبنا یادداشت نشد (یا در ۱۸ ماه) . یعنی در سن (SD) . شرکت کننده ها در خط مبنا ۹/۷  ۶/۴۹ سال بود. یعنی شاخص BMJ حجم توده kg/m2 3/2 ۱/۲۱ بود. یعنی وضع وابسته به قاعدگی گروه های افراد تقریباً ۴ سال وضع وابسته به قاعدگی بود. هیچ یک از افراد از دوران قاعدگی نمی رفتند در مدت ۱۸ ماه مطالعه یک نفر کلی (۴ دوچرخه سوار، ۴ دونده را کنترل کنند) اتفاق فقدان قاعدگی را گزارش دادند (< 3 ماه پی در پی فاقد عادت ماهیانه) یا مربوط به ناحیه ی جغرافیایی . (>3 ماه پی در پی فاقد عادت ماهیانه) در سالهای بزرگسالی زود در سن ۲۰ تا ۲۹ سال) . اگر چه فقط ۲ تا از این زنها (۱ دوچرخه سوار) دونده ماهها و سالهای فقدان عادت ماهیانه را گزارش دادند. (۵ سال و ۳ ماه پی در پی به ترتیب).
فعالیت های فیزیکی و۲max vo شرکت کننده ها در خط مبنا همچنین در جدول (۱) نشان داده شده . فعالیتهای فیزیکی و VO2max شرکت کننده ها به صورت قابل توجه از خط مبنا در ۱۸ ماه اندازه گیری مطالعه تفاوت قابل توجهی نداشت و بنابراین نشان داده نشد. بوسیله ی طرح مطالعه و فعالیت های فیزیکی دو گروه ورزشکار به صورت قابل توجه بزرگتر از کنترل کننده ها (۱۰ >P)

بودند. بنابراین گروه کنترل گزارش دادند که آنها در فعالیت فیزیکی دوره ای سبک (<2 ساعت / هفته)
برای متعادل نگهداشتن غلظت بکار گرفته شدند . هیچ کدام به قاعده خاصی آموزش ندیده بودند یا در هیچ ورزشی در هیچ زمانی معین شرکت نکرده بودند . در مقابل، دوچرخه سواران و دونده ها د

ر فعالیت های شدید فیزیکی تقریباً ۵ روز در هفته برای ۴/۹  ۲/۲ و ۵/۴  ۷/۷ ساعت / هفته ، به صورت منظم استخدام شدند. در اینجا هیچ تفاوت قابل توجهی در ورزش ( ساعت / هفته یا روز / هفته ) یا حجم آموزش بین دوچرخه سواران و دونده ها دیده نشد . در جمع VO2max دوچرخه سواران و دونده ها شبیه می باشد.

خصوصیات افراد جدول ۱
کنترل کننده ها
۹=n دونده ها
۹=n دوچرخه سواران
۱۲=n تغییر پذیری
۵/۸۱/۵۰ ۵/۷۹/۵۰ ۴/۸۲/۴۸ سن
۸/۷۲/۵۹ ۹/۳۸/۵۲ ۳/۶۶/۵۸ وزن
۴/۷۸/۱۶۶ ۱/۵۲/۱۶۱ ۶/۵۳/۱۶۵ قد
۸/۲۳/۲۱ ۸/۱۴/۲۰ ۲/۲۵/۲۱ BMI
0/2۴/۱۲ ۱/۲۹/۱۳ ۳۹/۱۹/۱۱ سن نخستین قاعدگی
۵ ۴ ۸ افراد – قاعدگی
۱ ۳ ۱ ۲  قاعدگی زود
۳ ۲ ۳ ۳ قاعدگی دیر
۸/۵۰/۴ ۶/۵۴/۴ ۱/۵۱/۳ سال قاعدگی
b2/4۵/۲۴ a 3/8۲/۴۷ a 6/7۴/۵۱ Vo2max (دقیقه/ کیلوگرم/ میلی)
b1/1۶/۱ a5/4۷/۷ a 2/2۴/۹ ساعت آموزش
b8/1۱/۳ a4/1۹/۴ a 2/1۱/۵ هفته/ روز آموزش
b5/0۶/۲ a5/0  ۲/۴ a 4/0۵/۴ حجم آموزش

جذب کلسیم رایج جدول ۲
کنترل کننده ها
۹=n دونده ها
۹=n دوچرخه سواران
۱۲=n تغییر پذیری
ماه ۱۸ خط مبنا ماه ۱۸ خط مبنا ماه ۱۸ خط مبنا
۲۲۱۶۵۹ ۲۷۹۵۵۲ ۲۹۳۵۲۱ ۴۵۷۵۹۸ ۵۳۵۹۶۱ ۵۸۳۹۸۴ کلسیم مربوط به رژیم غذایی (۱ روز ۱ میلی گرم)
۷۶۲۴۸۹ ۲۸۳۲۰۴ ۵۰۰۶۴۱ ۷۲۰۹۰۱ ۶۶۸۴۷۰ ۴۹۲۴۳۹ کلسیم از ضمیمه ها (۱ روز / میلی گرم)
۹۲۳۱۱۴۸ ۳۱۷۷۵۶ ۶۳۹۱۱۶۱ ۸۲۷۱۵۰۰ ۷۴۱۱۴۳۲ ۷۱۹۱۴۲۴ کلسیم کلی
(۱ روز ، میلی گرم)

هر دو گروه سطح قابل Vo2max بالاتری نسبت به گروه کنترل (۰۰>p) دارند. هر دو دوچرخه سواران گزارش دادند که مشارکت ۳۰/۲  ۶۷/۶ سال، از آنجایی که دونده ها یک مشارکت ۱۶/۴  ۴۴/۱۶ سال (۰٫۰۰۱ = p ) را گزارش دادند.
تجزیه صرف تولیدات لبنیاتی نشان می دهد که هیچ تفاوت قابل توجهی در فراوانی جذب لبنیاتی بین سه گروه مطالعه وجود نداشته. از روی میانگین ، دوچرخه سواران، دونده ها و کنترل کننده ها همه تولیدات لبنیاتی بیشتر از یکبار در هر هفته، ولی نه هر روز مصرف می کنند.
خلاصه ی جذب کلسیم مربوط به رژیم غذایی (از ۴ روز گزارش رژیم غذایی تعیین می شود) در جدول (۲) ارائه داده شده است.

هیچ تفاوت مهمی در جذب کلسیم بتن گروهها یا در بین گروهها از خط مبنا تا ۱۸ ماه مشاهده نشد. جذب کلسیم کلی درگروههای ورزشی و در سنجش برای کنترل گروه ها و در اندازه گیری خط مبنا مقدار مختصری بیشتر بود. ولی این تفاوت از روی آمار قابل توجه نبود. همانطور که در جدول شماره ی (۲) ، استفاده ی مکمل های کلسیم اساساً در جذب کلسیم روزانه شرکت کردند.
مقدار غلظت مواد معدنی استخوان در خط مبنا و در ۱۸ ماه در جدول شماره ی (۳) نشان داده شده است. هیچ تفاوت قابل توجهی در ۱۳MP ستون فقرات مربوط به ناحیه کمر در گروهها یادداشت نشد . (۰٫۰۳ >P) و برآمدگی مربوط به استخوان ران (۰٫۰۱ >P) و یک تأثیر بر هم کنش قابل توجه در گردان (۰٫۳ = اگر سایز ؛ ۰٫۴ >p) .
همانطور که در شکل (۱) رسم شده و BMD گردن در دوچرخه سواران و دونده ها ثابت نگهداشته شد ولی در افراد گروه کنترل کاهش پیدا کرد. (۰٫۵ > p) . تجزیه ی BMD تغییر می کند، در طی هر گروه یک کاهش قابل توجه ستون فقرات در دوچرخه سواران (۰٫۰۷ > p) و در کنترل کننده ها (۰٫۳ > p) را نمایش می دهد، و یک کاهش قابل توجه در BMD برآمدگی بالای تنه استخوان ران در دوچرخه سواران (۰٫۰۱ > p) ، در دونده ها (۰٫۱ > p) و در کنترل کننده ها (۰٫۰۱ > p) وجود دارد . هیچ تأثیر بر هم کنش ورزش و جذب کلسیم مربوط به رژیم غذایی برای BMD در هیچ جا یادداشت نشد.

 

شکل (۱) : غلظت مواد معدنی استخوان گردن در تا ۱۸ ماه

کنترل کننده ها
۹=n دونده ها
۹=n دوچرخه سواران
۱۲=n تغییر پذیری
۱۸ماه خط مبنا ۱۸ماه خط مبنا ۱۸ماه خط مبنا
۱۵۳۹۶۹/۰ ۱۴۸/۰۹۹۳/۰ ۱۳۸/۰۹۹۶/۰ ۱۴۲۹۷۴/۰ ۱۵۵/۰۹۷۰/۰ ۱۵۰/۰ ۹۹۳/۰ L1L4 ستون فقرات
۵/۱۱۳/۱۰۰ ۱/۹۶/۱۰۰ ۱/۱۰۰/۱۰۴ ۱۵۲۱/۱۰۶ ۵/۱۱۹/۹۹ ۹/۱۰۴/۱۰۲ تطبیق سن
۱۴۹/۰۷۱/۰ ۱۵۴/۰۷۳۸/۰ ۰٫۰۹  ۷۴۳/۰ ۰۷۶/۰  ۷۴۲/۰ ۱۳۸/۰۷۷۶/۰ ۱۲۲/۰۷۷۸/۰ گردن
۶/۱۵ ۰/۹۱ ۶/۱۴۹۸ ۱/۱۳۰/۱۰۱ ۳/۱۴۱۰۰ ۷/۱۴۴/۹۹ ۲/۱۱۷/۱۰۴ تطبیق سن
۱۳۵/۰۷۰۱/۰ ۱۱۲/۰۷۸۹/۰ ۱۱۵/۰۶۷۷/۰ ۰۹۲/۰۷۴۵/۰ ۱۴۹/۰۷۲۴/۰ ۱۳۲/۰۸۰۵/۰ برآمدگی در بالای تنه استخوان ران
۷/۱۱۶/۱۰۱ ۲/۱۱۱/۱۰۳ ۵/۱۲۶/۱۰۰ ۶/۱۱۱/۱۰۲ ۵/۱۴۶/۱۰۴ ۸/۱۳۶/۱۰۷ تطبیق سن

مرکز توجه اولیه ی این مطالعات این بود که تفاوت های مخصوص ورزشی در BMP را در دوچرخه سواران و دونده های ماهر مؤنث در طول ۱۸ ماه تعین کند و مقدارBMP این ورزشکاران زن برگزید

ه پائین تر از آن دسته از زنانی که ورزش نمی کنند بود و ، وزن و وضع قاعدگیشان تطبیق یافته بود . دومین مرکز توجه مطالعات تعیین اثر جذب کلسیم روی BMD در ورزشکاران ماهر و غیر ورزشکاران می باشد.
این مطالعات اولین مطالعه ی وابسته به طول جغرافیایی است که تفاوت های مخصوص مکانی ر

ا در BMD بین زنان ماهر دوچرخه سوار در مقابل دونده ها گزارش می دهد. تفاوت BMD در مطالعات ما از فرضیه ایی که با ظرفیت ورزش ها برخورد می کند حمایت می کند. مثل دویدن، بیشترین محافظت قطعات را از ستون فقرات مربوط به ناحیه ی کمر فراهم می کند ، زمانی که هیچ وزنی در ورزش تحمل نمی شود ( مثل دوچرخه سواری که وزن خود را تحمل نمی کنند. ) این بوسیله ی مشاهدات که درصد B (L1-L4) از ۰ تا ۱۸ ماه چه در دوچرخه سواران و کنترل کننده ها ولی نه در دونده ها مشاهده شده توضیح داده شده است. گروه های مهم بوسیله ی واکنش زمان در BMD گردن، در کنار کاهش قابل توجه در BMD در این مکان فقط در کنترل افراد، هر دو ورزش را پیشنهاد می کند که محفاظت از کمبود مواد معدنی استخوان در کفل با زیاد شدن سن را فراهم می کند. امروزه مطالعات کّمی نشانی احتمالی مکان ها به خصوص نتیجه ی تأثیرات BMD را از ورزش های متفاوت مشارکتی دارند. (۱۹).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 30 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد