مقاله در مورد تورم

word قابل ویرایش
35 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تورم

سیاست داخلی : تورم
تورم برای مردم کشورمان اکنون کلمه ای بسیار آشناست.کلمه ای چندش آور مهمان ناخواسته ای بوده و به همین راحتی هم دست بردار نمی باشد.
حال چطور این مهمان نا خواسته وارد اقتصاد کشور شده دلایل زیادی متصور است.دلایلی که داخلی هستند و خارجی،دلایلی که حاصل سیاست خودمان می باشد و دلایلی که خواسته و ناخواسته اقتصاد جهانی عامل اصلی آن می باشد اما اگر بخواهیم عوامل اصلی تورم را در کشور نام ببریم به این صورت می باشد که:

اقتصاد نفتی سیاست انبساطی مالی دولت،عدم انضباط مالی دولت،حجم بالای نقدینگی مخرب و سرگردان- گسترش سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و زیربنایی که قابلیت جذب اقتصادی ندارند- برداشت از حساب ذخیره ارزی- افزایش قیمت های جهانی- افزایش قیمت های حاصل انرژی که خود هزینه های تولید را بالا می برد.
اما اگر کمی دقیق تر به موضوع نگاه کنیم به دو عامل بسیار مهمی می رسیم که زیاد بیان نشده اند و کمتر به آنها پرداخته شده که شامل:۱-بهره وری۲-فساد اقتصادی می باشند.
عواملی که در کشورهای جهان سوم بسیار مشهود می باشند.حال چرا این عوامل اکنون به عنوان عوامل اصلی یاد شده اند؟

به چند دلیل است: یکی از دلایل آن این است که در کوتاه مدت یا میان مدت با حل این دو عامل حداقل تورم را در یک سطح مشخص نگه داشت و دلیل دیگر اینکه این دو عامل حداقل تورم را در یک سطح مشخص نگه داشت و دلیل دیگر اینکه این دوعامل به نوعی به خودمان برمیگردد و راحت تر قابل حل شدن است.در شرایطی که اقتصاد داخلی تحت تحریم بین المللی می باشد و همین تحریم هزینه تولید و هزینه واردات را افزایش می دهد.به نظر می رسد راهکار اصلی آن بهره وری یا ارزش آفرینی می باشد.سؤالی که اینجا پیش می آید این است که واقعا ما چقدر ساعات مفید کاری در کشور داریم؟ و سؤالی دیگرآیا ما فرهنگ صرفه جویی را در کشور نهادینه کرده ایم؟ آیا

نمی توان با بهره وری اثر آن را حداقل کرد،اما در مورد فساد اقتصادی به این صورت که فردی را در نظر بگیرند که متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بوده و در این مسیر هم باید بوروکراسی زیادی را طی کند وی برای فرار از این بوروکراسی و سریع دریافت کردن تسهیلات به رشوه دادن متوسل خواهد شد و همین رشوه را به هزینه تولید خود اضافه خواهد کرد،اما طرف دیگر این موضوع همی

ن فرد اگه همین تسهیلات را وارد تولید نکند و آن را در مسکن یا طلا و غیره وارد کرد خود موجبات بحران دیگری را فراهم خواهد کرد.پس در اینجا مبارزه با فساد اقتصادی و کاهش بوروکراسی سیار اهمیت پیدا می کند.
در پایان اینکه با کمی تامل به این نتیجه می رسیم که باز خودمان هستیم که می توانیم اثر تورم را حداقل نماییم.

سیاست خارجی : سیاست خارجی ایران در عراق جدید
در طول چهار دهه گذشته هیچ کشوری در سطح منطقه به اندازه عراق زمینه های چالش و تحمیل هزینه های امنیتی و سیاسی برای ایران فراهم نکرده است.تغییر رژیم بعثی و بروز تحولات جدید که منجربه تغیر ماهیت و ویژگی های جدید در ساخت قدرت و سیاست عراق گردید.نقطه عطفی در روابط دو کشور به حساب می آید،بدین معنی که برای اولین بار تاکید بر اشتراکات و زمینه های فرصت سازی در کنار چالش های موجود معیار برقراری روابط شده است.

منطق اهمیت عراق جدید از حوزه سیاست خارجی ایران بر شکل گیری یک سری متغیرهای جدید همچون ورود تقویت عنصر شیمی در ساخت قدرت و حکومت عراق روند حرکت عراق از یک دشمن استراژیک به یک دوست وهمکار منتقه ای و به طبع تعادل در سیاست ایران با منطقه و جهان عرب و همچنین جایگاه عراق در روابط بین الملل ایران و تنظیم سیلست خارجی با قدرت های بزرگ همچون آمریکا و آثار آن به امنیت و منافع ملی ایران می باشد.به عبارت دیگر نوع حکومت آینده عراق و چگونگی تنظیم روابط با آن،فراتر از روابط دو جانبه در سطوح منطقه ای و بین المللی نیز حوزه سیاست خارجی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.
سابقه تنش و ریشه های بی اعتمادی و تنازع در روابط د

و کشور بیش از آنکه جنبه های استراتژیک و عمیق داشته باشد ماحصل حضور و نقش قدرتهای مداخله گر خارجی در ساخت قدرت و سیاست منطقه از یک سو و رقابت های سیاسی منطقه ای در کشور در پرتو تعریف نقش تهدید گر برای یکدیگر از سوی دیگر بوده است.

بر این اساس با بروز تحولات جدید در ماهیت و شکل قدرت عراق و زمینه های خروج از نقش تهدیدگر متقابله دو کشور می تواند وارد مرحله جدیدی مبتنی بر اعتماد متقابل و در چارچوب همکاریهای استراتژیک سیاسی-امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی در سطح منطقه تعریف شود.
منطق استفاده از نقش عنصر شیعه بر این اساس قرار دارد که سیاست خارجی ایران به دلیل سابقه فرهنگی ،رقابت مذهبی-تاریخی و رقابت و دشمنی ،زمینه ها و ظرفیت هلی اندکی برای حضور در مسائل قدرت و سیاست جهان عرب دارد.به عبارت دیگر،هر چند چگونگی تطبیق نقش عنصر شیعه با سنت ها ،شاخص ها و جهت گیریهای طبیعی سیاسی و فرهنگی تاثیر گذار بر

سیاست خارجی ایران به نوبه خود می تواند یک محدودیتبه لحاظ تنظیم سیاست خارجی ایران در سطح روابط با جهان عرب به حساب آید،اما مهمتر از آن باید توجه داشت که استفاده از این عنصر یک ابزار فرصت ساز در روند انتقال سیاسی-امنیتی خاورمیانه در شرایط جاری میباشد.در واقع با بروز تحولات جدید در عراق نقش عنصر شیعه به عنوان یک مسیر غیر قابل برگشت وارد مسایل قدرت و سیاست خاور میانه شده است.لذا تقویت این نقش در حوزه سیاست خارجی ایران به معنای تقویت جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه به حساب می آید.

فرهگی _ اجتماعی : اعتیاد
اولین ضربه های اعتیاد بر پیکره خانواده و بویژه فرزندان وارد میشود . شاید اگر در یک موقعیت انتزاعی آسیب اجتماعی و روانی مثل اعتیاد را بررسی کنیم،بتوانیم آنان را مقصرین و عاملان اصلی اعتیادشان تلقی نماییم و فرض کنیم آنان پیله اعتیاد را خود خود به دور خویش تنیده اند.
اما با نگاهی جامع تر و عمیق تر و با استفاده از رویکردهای تعمیقی علمی؛ابعاد،علل و عوامل این پدیده چند متغیره تحت عنوان یک آسیب اجتماعی بررسی می شود. در چنین جوامعی نوجوانان در میان مجموعه ای از علل و عوامل روانی،زیستی و اجتماعی معتاد می شوند و فرد به عنوان یک یک عامل میزبان تحت تاثیر دو عامل در دسترس بودن مواد مخدر و محیط آلوده و آسیب زا به رفتار سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر گرایش پیدا می کند.و در این محیط اعتیاد نه فقط یک بزه

کاری،بلکه قبل از آن یک نوع بزه دیدگی است.اعتیاد عبارت است از حالتی که استعمال متوالی یا متناوب ماده مخدر در فرد ایجاد می کند.با استعمال مواد مخدر تحریک پذیری سلولهای عصبی در دستگاه عصبی افزایش می یابد در نتیجه داروی بیشتری لازم است تا او را به حالت تعادل برگرداند.
اعتیاد خطر بزرگی برای ارزش های اسلامی جامعه محسوب می شود.دروغ گفتن،دزدی کردن،جنایت و حتی پشت پا زدن به ناموس همه از عوارض اعتیاد است.در زمینه فکری و فلسفه زندگی ،معتادان بی اعتنا به زندگی ،بدبین،منفی باف،بی هدف ، بی بند و بار،بی هیجان و بی توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه هستند.

علت های اعتیاد
الف:استفاده روز افزون مواد مخدر منحصر به عده خاصی نیست بلکه در تمام گروهها و طبقات مردم کشورهای مختلف در حال پیشرفت است تا حدی که در سال های اخیر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویلن و دانش آموزان بسیار زیاد دیده شده است.
ب:خانواده:براساس نتایج تحقیقات انجام شده محرومیت های عاطفی فرد در دوران کودکی و کمبود محبت لازم منجر به سازوکاری می گردد که نوجوان را برای دستیابی به تسکین ولذت سریع بی اختیارمی سازد.نبودن مرجع و تکیه گاه ثابت پدر یا مادر در خانواده از عوامل مهم است همچنین اعتیاد یکی از والدین به مواد مخدر در فرزندشان این گمان را به جود می آورد که اعتیاد یک عمل معمولی و ازخصوصیات افراد برگسال است.
ج:وفور مواد مخدر:وفور مواد مخدریکی دیگر از علل عمده ای است که دراختیار جوانان و خانواده ها نقش به سزایی دارد.آزاد بودن مصرف مواد مخدر با وجود قوانین ناقص و استعمال مشروط آن دربعضی از کشورها سبب فراوانی و دستیابی آسان به آن می گردد.

د:در دسترس بودن مواد مخدر:یکی ازعوامل مؤثر در اعتیاد جوانان در دسترس بودن این مواد است.وقتی چیزی به آسانی در اختیار مردم قرار گیرد گرایش به آن آسانتر صورت می پذیرد.
اعتیاد یک بزه دیدگی اجتماعی است پس باید به عنوان یک بیمار به معتاد نگاه کرد و برای درمان آنان باید مراکز مشاوره و درمان در کشور راه اندازی شود تا بتوان این عارضه اجتماعی و بلای خانمان سوز از دامن جامعه پاک کرد.

پرسش نامه
۱)نظر شما راجع به اینکه اعتیاد در بین دانشجویان را نباید یک مشکل سیاسی دانست،چیست؟
الف)کاملا موافق ب)بی نظر ج)مخالف د)کاملا مخالف
۲)به نظر شما کدامیک از قطب های زیر تاثیر بیشتری در افزایش اعتیاد در بین دانشجویان دارد؟
الف)ماده تاثیرات آن بر ارگانیسم ب)نقش محیط اطراف

در دوران های مختلف زندگی ج)عوامل عاطفیدر مورد فرد د)فقدان اعتماد به نفس ه)غرور
۳)به چه دلیل دانشجویان غیر بومی بیشتر در معرض خطر اعتیاد هستند؟
الف)تنهایی ب)مواجه با مشکلات و سختی ها ج)استرس های بیشتر د)زندگی جمعی ه)مشکلات عاطفی

۴)رایج ترین انحراف در بین دانشجویان از دیدگاه شما چیست؟
الف)اعتیاد ب)انحراف جنسی ج) دختران فراری د)سرقت ه)تکدی گری
۵)در مرحله آغاز استعمال مواد در بین دانشجویان مهمترین عناصر حوزه فرهنگی-اجتماعی کدام است؟
الف)موانع اجتماعی ب)انتظارات اجتماعی ج)دسترسی به مواد د) فرار از مشکلات ه)فشارهای محیطی
۶)به نظر شما دلایل افزایش مصرف سیگار در بین دانشجویان به ویژه دختران چه بوده است؟
الف)برنامه ریزیهای فرهنگی،اجتماعی،سیاسی گذشته ب)کم کاریهای گذشته ج)عدم مدیریت در گذشته د)امروزه متولد شده است ه)بی نظر
۷)آیا ناهماهنگی درباورهای مذهبی باعث افزایش رفتارهای انحرافی می شود؟
الف)کاملا موافق ب)موافق ج)بی نظر د)مخالف ه)کاملا مخلف
۸)چه عوامل اجتماعی باعث افزایش روی آوردن به مصرف مواد دربین دانشجویان می شود؟
الف)نابرابری اجتماعی و اقتصادی ب)در دسترس بودن مواد ج)عوارض جمعی د)تسلط گروه های اقلیت نژادی ه)جنگ و بحران اقتصادی
۹)انگیزه های مصرف مواد اعتیاد آور دربین دانشجویان چیست؟

الف)کنجکاوی ب)غرور ج)شکست های اجتماعی د)فشارهای عصبی و روانی ه)تفریح و سرگرمی
۱۰)آیا بین وضعیت موجود خوابگاهها و رفتارهای انحرافی دانشجویان رابطه وجود دارد؟
الف)کاملا موافق ب)موافق ج)بی نظر د)مخالف ه)کاملا مخالف
۱۱)به نظرشما چرا امروزه بعضی از دانشجویان مصرف الکل را بدون اشکال می دانند؟
الف)عدم دینداری ب)دسترسی آسان ج)افزایش شانیت د)تربیت نادرست ه)بی نظر
۱۲)آیا بین وضعیت خانواده و رفتارهای انحرافی رابطه وجود دارد؟
الف)کاملا موافق ب)موافق ج)بی نظر د)مخالف ه)کاملا مخالف
۱۳)مهمترین عواملی که بیشترین تاثیر را در گرایش دانشجویان به مواد دارند کدامند؟
الف)فقدان اعتماد به نفس ب)نبود بهداشت روانی و استرس و فشارهای روانی ج)مشکلات عاطفی د)احساس تنهایی و غربت ه)احساس پوچی و بی هدفی
۱۴)دلایل افزایش طلاق های توافقی در بین دانشجویان چیست؟

الف)بی کاری ب)اختلافات طبقاتی ج)اعتیاد د)طولانی بودن مراحل قانونی طلاق
۱۵)چه عوامل خانوادگی باعث افزایش روی آوردن به اعتیاد می شود؟
الف)سردی روابط ب)عدم مهارت والدین در تربیت فرزندان ج)بی توجهی والدین د)خانواده های بد سرپرست،بی سرپرست،تک سرپرست ه)مشکلات عاطفی

تحلیل پرسش نامه
همانطور که در اکثر پاسخها مشاهده می کنیم اعتیاد را نباید یک مشکل سیاسی بدانیم.وقتی اعتیاد را به منزله بیماری در نظر می گیریم نباید وجود این بیماری در دانشگاهها را به مسائل سیاسی مرتبط کنیم. اعتیاد در کل جامعه ما به بحران تبدیل شده است،بنابراین دانشگاهها نیز از این قاعده مستثنی نیستند.اعتیادیک-آسیب اجتماعی است باید آن را بپذیریم و برای حل این مشکل راهکاری ارائه کنیم.

آسیب های اجتماعی بخصوص اعتیاد معضلی نیست که امروزه متولد شده باشد،بلکه ریشه آن در برنامه ریزی های فرهنگی ، اجتماعی ،سیاسی یا کم کاری های گذشته یا عدم مدیریت صحیح در گذشته است. وجود پیوندو ارتباطات عمیق خانوادگی نقش بسزایی در پیشگیری از اعتیاد دارد و هر قدر این ارتباطات به سردی گراید خطر اعتیاد در میط خانواده نیز افزایش می یابد.
دانشجویان غیر بومی بیشتر در معرض خطر اعتیاد هستند.با پیدایش دانشگاههای غیر دولتی و نظیر آن در تمامی شهرهای ایران دانشجویان غیر بومی به شدت افزایش یافته است.بالطبع دانشجو چند سال از خانواده ، دوستان و آشنایان خود دور می افتد و در این بین آمادگی پذیر

ش بسیاری از آسیب ها را دارد.در این میان نقش دوستان بسیار حائز اهمیت است.
اگر دوستانی ناباب در طول سالهای دانشجویی جوان را احاطه کنند و خانواده ها نظارتی بر عملکرد جوان خود نداشته باشند ، باید منتظر عواقبی وخیم بود.از این رو پدران و مادران اگر قصد دارند فرزندشان در شهرهای دیگر به تحصیل ادامه دهد باید بسیار مواظب باشند.
گرایش برخی دانشجویان بیشتر به سمت موادی است که سطح هوشیاری ،یادگیری و پردازش اطلاعات را در آنها افزایش دهد و با این باور غلط که موادی مانند حشیش با یک بار اعتیاد آور نیست ،به این ماده گرایش بیشتر دارند.

حتی اگر همه عوامل بوجو آورنده اعتیاد نیز مهیاباشد ، باز در نهایت خود فرد برای مصرف مواد تصمیم می گیرد.ضعف ایمان،اخلاق،کنجکاوی،تمتع معاشرت با دوستان ناباب و نداشتن اعتماد به نفس و … از عوامل فردی گرایش افراد به مصرف مواد می باشند.
دستیابی به هیجانات دوره جوانی،تقلید از دوستان،خارج شدن از فشارهای عصبی و روانی،فرار از مشکلات زندگی،غرور،کنجکاوی، مسائل جنسى و شکست‏هاى اجتماعی، همه از انگیزه ‏هاى مصرف مواد اعتیادآور در بین افراد جامعه بویژه جوانان محسوب می ‏گردد.بنابر این براى اینکه افراد بتوانند در مواقع خطر خود را از چنگ اعتیاد دور سازند، ارتقاء بخشیدن به توانایی‏هاى ایشان کاملاً

ضرورى بنظر می‏رسد. افزایش مهارت‏هاى زندگى (مهارت حل مشکل، قدرت تصمیم ‏گیری، توانایى
«نه» گفتن، هنر دوست‏یابى …) از عوامل حفاظت‏ کننده فردى است که اگر امروز آنها را به فرزندانمان نیاموزیم فردا در غیاب ما در مقابل اصرار دوستان قدرت مقاومت نخواهند داشت.
در زمینه رفتارهای انحرافی عواملی از قبیل نحوه توزیع در اتاقها ، کاهش شرم حضور ناشی از کمبود فضای تعویض لباس وسوسه های جنسی در رفتار انحرافی در خوابگاه مؤثر بوده و عامل غیر مذهبی بودن و آشفتگی خانواده، زمینه ساز رفتار انحرافی در خوابگاهها است.
جامعه کنونی ما، رقمی درحدود ۲ میلیون دانشجو دارد که بهترین وحساسترین دوران زندگی جوانان است.این دوران ازنظر دانشجویان، دوران بحرانها و سئوالات بسیار است. ازطرفی دوران جدائی ازمحیط امن و مانوس ومالوف خانواده و احساسات وعواطف خانوادگی (مخصوصاً دانشجویان غیربومی خوابگاهی) وازطرف دیگر ورود به فضا و دنیای فراخانوادگی وآماده شدن برای
تشکیل زندگی مستقل وسازندگی جامعه آینده است که پیامد آن، مواجهه شدن با مسائل و

مشکلات زیاد، هجران خانوادگی، روبرویی با شخصیتها و چالشهای علمی، سیاسی، فرهنگی و عدم امکان گذران اوقات فراغت و تفریحات سالم به دلیل کمبودها در این زمینه واضطرابهای استرس ناشی از فراغت از تحصیل، اشتغال و همسرگزینی که بدلیل وجود مسایل یادشده، کلاً یابعضاً بسیاری از خواسته های آنها بسمت و سوی انحرافات اجتماعی، ازجمله روابط اخلاقی نامشروع در مراکز جمعی خوابگاهی و تکاپو در اقناع احتیاجات به شیوه ناپسند جامعه است.

در برنامههای آموزشی، حتی درسطح عالی نیز به مسائل جنسی توجه کمیشده و دختران و پسران بدون داشتن اطلاع صحیح، از زیر چتر نظارت وحمایت خانواده خارج و وارد جامعه بزرگتر و دانشگاه وبعضاً خوابگاه دانشجویی میشوند که حاصل این روند، بلوغ زودرس و فقدان معلومات و آگاهیهای جنسی و عدم وجود شرایط مناسب ارتباط صحیح بین دختر و پسر، گرایش دانشجویان مخصوصاً در خوابگاهها، احتمالاَبسمت انحرافات اخلاقی و رفتاری کشیده میشود.
لازم بذکر است که اساساًزندگیهای گروهی و جمعی، مخصوصاً خوابگاههای دانشجویی، محیطی پر از هیجان جوانی و آسیب زاست و بدلیل ماهیت غیرقابل کنترل، بدون زمان خاص و محدودیتهای یاد شده، وقوع ارتباطات جنسی بصورت غیر معمول و غیر مشروع برای دختران و پسران و نیز رفتارهای انحرافی نامناسب برای هردو جنس دور از انتظار نیست. متاسفانه پژوهشگران ایرانی وهمچنین دانشگاهها، بخاطر همان محدودیتها و ممنوعیتها (باید و نبایدها و ارزشهای حاکم) از اقدام برای پژوهشهای مسائل جنسی احتراز میکنند.
بنابراین، هنگامی که برغم همه این قوانین، مقررات و توصیه های ملی و بینالمللی، انحراف جنسی تهدیدی برای جامعه و خانواده باشد به عنوان یک مسئله اجتماعی(Social problem)
تلقی و آن مسئله همانند موضوع این طرح بمنظور کشف عوامل رفتارانحرافی و دستیابی به راه حلهای ممکن، موردمطالعه تحقیقاتی قرار میگیرد.

نتیجهگیری :
بین شرایط خوابگاهی و شرایط خانوادگی و شرایط جامعه و رفتارهای انحرافی در خوابگاههای دانشجویی رابطه معنی دار وجود دارد.بنابراین موارد ذیل ازجمله پیشنهادات این پژوهش است:
تقویت دیدگاه مثبت دانشجویان غیربومی (خوابگاهی) ازطریق پیش آگاهی دانشجویان قبل از استقرار درخوابگاهها -فرصت برای جابجایی دانشجویان دراتاقها وامکان تعویض اتاق درطول ترم تحصیلی که شناخت بهتری از یکدیگر پیدا میکنند با مشارکت نماینده شورای صنفی و مشاورخوابگاه.

پیش بینی واحدی ولو بعنوان درمانگاه یا کلینیک برای حادثهها، مسمومیتهای دانشجویی وبسیاری از اتفاقات اورژانسی دانشجویان خوابگاهی که دور از خانواده و حمایت خانوادگی هستند.
-تامین نیازهای عاطفی دانشجویان، از طریق ایجاد امکانات لازم برای ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان، بصورت کلان عمدتاً و دانشجویان خصوصاً از طریق ایجاد نهاد مستقل ازدواج در دانشگاهها.
-ازآنجا که در سطح کلان برخورد تا بو گونه برای مدیران درروابط بین پسر ودختر و درسطح میانی، محدودیت بحث و گفتگو با جوانان در زمینه انحرافات جنسی و رفتاری بوسیله نهادهای آموزشی و خانواده و در سطح فردی ویژگیهای شخصی نظیر مهرطلبی، تلقین پذیری (تئوری انتقال فرهنگی رفتارهای انحرافی ادوین ساترلند) و تایید خواهی، مجموعاً عواملی بر رفتارهای انحرافی در خوابگاهها بشمار میروند لذا پیشنهاد میشود:
درسطح کلان و ساختار جامعه، نگاه آسیب شناختی به جوانان به تمهیداتی برای معاشرتهای سلامت وکنترل شده منجر گردد.
در سطح میانی، رسالت نهادهای اجتماعی و آموزشی مخصوصاً نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش زمینه آموزش مهارتهای زندگی و ایجاد امکانات بحث وگفتگو درباره نوع روابط سلامت پسران و دختران بعنوان روش عام پیشگیری از آسیبهای فردی و اجتماعی جوانان باشد. کما اینکه آیت الله امینی نایب رئیس مجلس خبرگان در دیدار با دبیران اعضای تشکلهای غیردولتی جوانان ندادن آزادی معقول و مشروع به جوانان از سوی والدین را مشکلی جدی دانسته و لذا ایجاد شبکههای تخصصی تشکلهای دینی، برای انجام این مهم بنحویکه موجب دین گریزی جوانان نشود را توصیه اصلاحی کردند. و در سطح فردی و در درون خوابگاهها، همسو با نظر هنری کمپ روانشناس آمریکایی

نویسنده کتاب (فریاد جوانی) خوابگاه دانشجویی باید بخشی از منظومه آموزشی دانشگاه به حساب آید وجود مشاوران و مددکاران اجتماعی در دانشگاهها و تشکیل جلسههای پرسش و پاسخ گروهی برای دانشجویان، بنوعی که شرایط تخلیه درونی را برای آنان فراهم نمایند. لازم است که حاصل موارد یاد شده منجر به پیشگیری ازرفتار های انحرافی دانشجویان درخوابگاهها خواهد شد.

اضافه مینماید که علاوه بر موارد مذکور، پیشنهادات دیگری در مورد بومی گرایی درنظام گزینش دانشجو ، معاینه هر ازگاهی کلینیک های تخصصی ازدانشجویان مشکوک به اعتیاد وایدز درخوابگاهها، زمینه سازی اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها، آگاهسازی دانشجویان ازخطر بیماری ایدز درزیستگاههای جمعی، خصوصی سازی خوابگاهها ، فراهم ساختن امکانات اوقات فراغت در خوابگاهها برابر استاندارد جهانی فراغت، سایت خوابگاهی وعطف توجه جامعه به خوابگاهها در گزارش طرح آمده است که بدلیل طولانی بودن از تفصیل آن خود داری میشود.
ضروری بودن توجه به بهداشت روانی برای پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی مانند خودکشی ، اعتیاد، خشونت ، رفتارهای بزهکارانه و اختلالات روانی را واقعیتی غیر قابل انکار است.

برنامه پیشگیری موسوم به آموزش مهارتهای زندگی در سال ۱۹۹۳ به منظور ارتقای سطح بهداشت روان و پیشیری از آسیبهای روانی و اجتماعی از سوی سازمان جهانی بهداشت طراحی و در سطح وسیع در کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته، از راهکارهای مناسب برای تامین بهداشت روانی است.
انجام تصمیمگیریهای درست ،روابط بین فردی مناسب و موثر، انجام مسوولیتهای اجتماعی ، حل مهارتهای زندگی یعنی ایجاد .تعارضها و کشمکشها بدون توسل به اعمال و رفتارهایی که به خود یا دیگران صدمه می زنند.

مردم نگاری استان یزد
یزد شهری نشسته بر مرکز فلات ایران، تکیه زده بر ارتفاعات شیرکوه و چشم دوخته به

دل کویر در جهت طلوع آفتاب، شهری با الگوهای متفاوت و منحصر به فرد در کار و زندگی، حتی در چالشی مدرن مانند حاشیهنشینی است.
البته به رغم شباهتهای بسیار ماهیت این پدپده در شهر یزد با دیگر نقاط کشورمان، ظاهر حاشیهنشینی از منظر ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در یزد شکلی خاص دارد و میتوان گفت که هنوز شکلهای گسترده معضلات این پدیده اجتماعی در این دیار مشاهده نمیشود.
شهر یزد که افزون بر نیمی ازجمعیت یک میلیون نفری استان یزدبا وسعت۱۳۱ هزار کیلومتر مربعی را در خود جای دادهاست، ذهن هر شنوندهای را نخست معطوف به نیکویی و سخت کوشی مردمان این دیار میکند . قنات و قناعت، شیرینی کام و لهجه، بادگیرها و بوی خوش کاهگل و دراوج هر وصفی، تدین مردمان دارالعباده یزد از ویژگیهای خاص بزرگترین شهر خشتی جهان است که آوازه آن قرنها است از گستره ایران زمین فراتر رفته و شهرتی جهانی دارد.

معرفی موزه ها و مراکز فرهنگی استان یزد گشت و گذری در استان یزد

موزه آیینه و روشنایی یزد

این موزه در خیابان آیت الله کاشانی، رو به روی پارک هفتم تیر قرار دارد. موزه آیینه و روشنایی در سال ۱۳۷۷ هجری شمسی، پس از انجام تعمیرات اساسی در خانه “صراف زاده”، در این مکان افتتاح شد. این موزه با زیر بنای ۸۳۷ متر مربع در باغی مصفا با وسعت ۸۱۷۴ متر مربع قرار دارد. این موزه تنها موزه تخصصی در رابطه با موضوع نور در ایران است و شامل انواع پیه سوز، شمع سوز، نفت سوز و اشیای برقی است. اشیای موجود در این موزه از جنس سفال، شیشه، برنج، مس و برنز است.
از اشیای خاص موجود در این موزه می توان به پیه سوزهای پایه دار چند شعله سفالی، آیینه های سنگی و کارهای هنری انجام شده بر روی شیشه و آیینه اشاره کرد.

 

موزه مردم شناسی مهریز
موزه مردم شناسی مهریز به منظور احیای بناهای فرهنگی و تاریخی و در جهت شناخت آداب و رسوم و اعتقادات مردم منطقه در ساختمان یک حمام قدیمی- معروف به حمام استهریج – تشکیل شده است. این بنا فاقد هر نوع کتیبه ای است، ولی با توجه به سبک معماری و شیوه ساخت می توان آن را به اوایل دوره قاجاریه نسب داد.

طرح بنا مانند سایر حمام های قدیمی به صورت زیرزمین است و با مساحتی حدود ششصد و پنجاه متر مربع، در شش متری عمق زمین واقع شده و پشت بام آن هم سطح خانه های اطراف است. قبه های موجود بر روی سقف و شیشه های رنگی که بعد از مرمت در آن به کار رفته است، با انعکاس نور طبیعی محیط زیبایی را برای موزه فراهم می سازد.
عملیات مرمت و بازسازی این بنا توسط اداره کل میراث فرهنگی استان یزد در سال ۱۳۷۶ آغاز شد و با ایجاد تغییرات کلی در کف ساختمان در سال ۱۳۷۹ به پایان رسید. در سال ۱۳۸۰ نیز عملیات تکمیلی شامل سیم کشی، نورپردازی، نصب ویترین ها و همچنین ایجاد سیستم صوتی انجام گرفت. ساختمان این بنا با شماره ۵۶۳ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

در مجموع بیش از ششصد اثر فرهنگی و تاریخی شامل ابزار و ادوات جنگی و کشاورزی، پوشاک سنتی، اسناد و قباله های قدیمی، ظروف شیشه ای فلزی، سفالی و غیره در این موزه گرد آوری شده است.
آثار موجود در این موزه شامل موارد ذیل است:
۱-ابزار و وسایل مربوط به مشاغل سنتی اعم از ریسندگی، پارچه بافی، حلاجی، گیوه دوزی، سبد بافی، چاقو سازی، کشاورزی و …
دیگ سنگ).۲-ظروف فلزی و شیشه ای طبخ و صرف غذا(
است که با دو خط کوفی و ثلث بر روی سنگ کتیبه و سنگ نبشته های قدیمی: قدیمی ترین کتیبه مربوط به قرن ششم هـ-۳
مرمر نوشته شده و دارای نقوش اسلامی در حاشیه های محرابی است.
از سال ۱۲۵۰ هـ. ق)۴-اسناد و قباله های قدیمی شامل وکالتنامه، صداقنامه، سند خرید و فروش زمین، باغ و … (

چادر چاقچور)، تن پوش (شلیته، شلوار، چاقچور و …)، پاپوش،گیوه، جوراب و ۵-پوشاک سنتی مردم منطقه شامل سرپوش (
بقچه حمام قلمکار، سوزنی زیرپایی، طاس حمام، تشت، سفیدآب دان و … ۶-وسایل استحمام:
سپر، زره، گرز، تفنگ، شمشیر و … ۷-ابزار جنگ:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 35 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد