مقاله در مورد سرو مکانیسم

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان

سرو مكانيسم


سرومکانيسم(سيستم کنترل ردياب):
مكانيسم هاي سرو كه به اختصار سروها يا سيستم هاي سرو ناميده مي شوند،در عمليات تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي كاربردهاي بيشماري دارا هستند.دركار با رادار وآنتن، هدايت كننده ها ، ابزار محاسبه ،ارتباطات دريايي،كنترل دريايي و بسياري از ديگر تجهيزات،كه اغلب راه اندازي باري مكانيكي دور از منبع كنتــرل آن ضروري ولازم است.


براي بدست آوردن عملياتي دقيق ، مداوم و يكنواخت ،اين بارها توسط سنكروهابه بهترين شكل نرمال كنترل مي شوند. همانطور كه از پيش مي دانيم،مسئله بزرگ و مهم در اينجاست كه سنكرو ها آنقدر قوي نيستند كه هر ميزان كار بزرگ را انجام دهند.اينجاست كه سروها بكار مي آيند.يك سيستم سرو براي حركت بارهاي بزرگ به جايگاه دلخواه با دقت بسيار زياد ،از يك سيگنال كنترل ضعيف استفاده مي كند.


در اين پروژه به بررسي سيســـتمهاي سرو مكانيسم پرداخته كه در صنعت هوايي و دريايي كاربرد بسيار دارد . سرو ها در كنترل هواپيما هاي مدل و يا در صنايع نظامي موارد استفاده زيادي دارند.
در کاربردهاي مـدرن ، واژه سرو يا مکانيــسم سرو به يک سيستم کنـترلي فيدبک که متغير کنترل شونده ، موقعيت يا مشتق موقعيت مکانيکي به عنوان سرعت و شتاب است، محدود مي شود.
يک سيستم کنترلي فيدبک ، سيـستم کنـترلي است که به نگهـداشتن يک رابطه مفروض بين يک کميت کنـترل شده و يک کميـت مرجع ، با مقايسه توابع آنها و اسـتفاده از اختلاف به عنوان وسيله کنترل منجر مي شود.


سيستم کنـترلي فيدبک الکتريکي ، عموما براي کار به انرژي الکتـريکي تکيه مي کند . مشخصـات مهمي که معمولا براي چنين کنترلي مورد نياز است ، عبارتند از :
1- پاسخ سريع ،
2- دقت بالا ،
3- کنترل بدون مراقبت و
4- کارکرد از راه دور .
نياز هاي چنين کنترلي عبارتست از :
1- وسيله آشکار سازي خطا ،
2- تقويت کننده و
3- وسيله تصحيح خطا ،


هر عنـصر هدف ويژه اي در هماهنگ کردن کميت مرجع با کميت کنترل شده ايفا مي کند . وسيله آشکـــارسازي خـطا هنــگامي که کميـت تنظيم شده متفاوت از کميت مرجع است ، خطا را آشکار مي کند . سپـس يک سيگنـال خطا به تقويت کنـنده اي که قــدرت وسيله تصـحيح خطا را فراهم مي کند مي فرسـتد . با اين تـوان وسيـله تصـحيح خطا ، کمـيت کـنترل شـده را آنـچنـــان تغيير مي دهد که با ورودي مرجع هماهنگ گردد .


به موتورهـايي که به سرعـت به سيگنال خطا پاسخ مي دهنـد و سريعا به بار شتاب مي دهنـد سرو موتور گفته مي شود . نسبت گشتاور به اينرسي (T/J) يک جنبه بسيار مهم يک سرو مـوتور است ، زيرا موتور با اين فاکتور شتاب مي گيرد .
مشخصات اصلي که در هر سرو موتور ديده مي شود عبارتست از :
1- گشتاور خروجي موتور بايد متناسب با ولتاژ بکار گرفته شده آن باشد .
2- جهت گشتاور سرو موتور بايد به پلاريته لحظه اي ولتاژ کنترل بستگي داشته باشد .


سرو موتور به دو دسته کلي سرو موتورهاي و سرو موتورهاي تقسيم مي گردد .
سرو موتورهاي عموما به سرو موتورهاي ترجيح داده مي شوند ، بجز براي استفاده در سيستمهاي با قدرت خيلي بالا، سرو موتورهاي به دليل اينکه نسبت به سرو موتورهاي داراي بازده بيـشتري هستنـد ترجيـح داده مي شونــد . اگــر چه تلفـات تـوان نگــراني اصـلي در سرومکانيسمها نيستند ، يک موتور پربازده از تلفات بيش از اندازه توان جلوگيري مي کند .
سرو موتورهاي :


در بين سرو موتورهاي مختلف ، موتورهاي سـري ، موتورهاي سري چــاکدار ، موتور کنترل موازي ، و موتور موازي مغناطيس دائم ( تحريک ثابت ) قرار دارند . اين واحدها توان خروجي بالايي نسبت به اندازه آنها تحويل مي دهند و در مورد موتــور موازي با تحريک کنترل شده ، توان کنترلي کمي مورد نياز است .


موتور سري داراي گشتــاور راه اندازي بالايي است و جريان زيادي مي کشد و تنظيم سرعت کمي دارد . کارکرد معکوس مي تـواند با معکـوس کــردن پلاريتـه ولتاژ ميدان با سيم پيچ ميدان سري ( يعني يک سيم پيچ براي هرجهت چرخش ) به دست آيد . مــــورد اخيـــر بازده موتور را کاهش مي دهد .
موتور سري چاکدار مي تواند به عنوان يک موتور تحريک مستقل با ميدان کنترل شده به کار گرفته شود ، آرميچر بايد از يک منبع جريان ثابت تغذيه شود .
يک منحني گشتاور سرعت نوعي ، گشتاور ايستاي بالا و کاهش سريع گشتاور با افزايش سرعت را نشان مي دهد . اين امر ميرايي خوب و خطاي سرعت بالا را نتيجه مي دهد .


نوع موازي سروموتور از ساير موتورهاي موازي براي کارکرد عمــومي متفاوت نيست . اين موتور دو سيم پيچي مجزا - سيم پيچي ميدان که روي استاتور قرار داده شده و سيم پيچي آرميچر که روي روتور قرار داده شده - دارد .
هر دو سيم پيچي به يک منبع تغذيه متصل شده اند . در يک موتور موازي معـمولي ، دو سيم پيچي به صورت موازي به تغذيه اصلي متصل شده اند . اما در يک کارکرد سرو ، سيم پيچي ها با منابع جداگانه اي تغذيه مي شوند ، در مورد يك موتور با ميدان كنترل شده. ميتوان گفت ، ميدان با سيگنال تقويت شده خطا تحريک شده و سيم پيچي آرميچر از يک منبع جريان ثابت نيـرو مي گيرد . گشتاور تحويلي تا اشباع متنـاسب با جريان ميدان است .


، در سروموتورهاي کوچک بکار مي رود ، زيرا پاسخ ديناميکي آن از موتور با آرميچر کنترل شده آهسته تر است .
جهـت چرخـش موتـور اگر پلاريـته ميـدان معـکوس شود عکس مي شود.آرميچر موتور با سيگنال تقويت شده خطا وميدان از يک منبع جريان ثابت تغذيه مي شوند .
ميدان اين موتور عموما بالاتر از زانوي مشخصه اشباع کار ميکند ( جهت حفظ گشتاور با حساسيت کمتر نسبت به تغييرات جزيي در جريان ميدان ) . همـچنين چگـالي شـار ميـدان بالا ، حســاسيت گشتـاور موتـور را افزايـش مي دهد ، زيـــرا براي تغييـرات کوچـک در جـريان آرميچر، گشتاور با حاصلضرب جريان در شار متناسب است .


پاسخ ديناميکي درموتور نوع کنترل شده ميدان سريعتر است ، زيرا مـدار آرميچـر لزومـا يک مـدار مقاومتي است وثابـت زماني کوتاهـتري دارد . اگر پلاريـته سيگنـال خطا معـکوس گردد ، موتور در جهت معکوس مي چرخد .


موتور مغنـاطيس دائـم يک موتور تحريک ثابت موازي است که ميـــدان ، با يک مغناطيس دائم تغذيه مي شود . کارکرد شبيه به موتور با مـيدان ثابت و آرميچر کنترل شده است.
سروموتورهاي :
سروموتورهاي همانطـور که قبلا ذکر شد انتخاب مناسبي براي کاربـــردهاي با توان پايين هستند و به همين دليل است که موتورهاي هميشه به موتورهاي ترجيح داده ميشوند. مزاياي سروموتورهاي به سروموتورهاي شامل موارد زير است :


1- روتورهاي قفس سنجابي ساده هستند و در مقايسه با سيم پيچي آرميچر ماشينهاي از نظر ساختاري ، محکمتر هستند.
2- سروموتورهاي داراي جاروبک براي کموتاسيـون نيستنـد و نياز به تعمير ونگهداري دائم ندارند.
3- هيچ عايقي در اطراف هادي آرميچر آنچنان که در موتور وجود دارد نيست پـس آرميـچر مي تواند بسيار بهتر گرما را پخش کند.


4- بدليل اينکه آرميـچر، سيـم پيچي هاي عايـق دار پيچـيده اي ندارد ، قطر آن مي توانـد براي کاهش اينرسي روتور بسيار کاهش يابد . اين امر به جلوگيري از Over Shoot در مکـانيسم سـرو کمک مي کند .
يک سروموتور اصولا يک موتور دوفاز القايي است به جز در مورد جنبه‌هاي خـاص طراحي آن.
توان مکانيکي خروجي يک سروموتور از 2 وات تا چند صد وات تغيير مي کند . مــوتورهاي بزرگتر از اين توان بسيار کم بازده اند واگربامشـخصات گشتـاور سرعت مطلوب ساخته شده باشند براي استفاده در کاربردهاي سرو بسيار مشکل ساز خواهند شد . سرو موتورهاي دقيق در کامپيوترها ابزارهاي سرو و شماري ازکاربردها که به دقت بالايي نياز است بکار مي روند.


کاربردهاي سروموتور:
در ادامه به نمونه هايي از كاربرد سرو موتور در صنعت اشاره مي شود:
تغذيه دستگاه پرس :
در اين کاربرد ، ورقـه هاي فلز به داخل دستگاه پرس تغذيه مي شوند که در آنجا به وسيله يک تيغه چاقو به طول بريده مي شونـد . ورقـه هاي فلزي ممکن است داراي يک آرم يا ديگر تبليغات باشند که بايد علائم با نقاط برش هماهنگ شوند . در اين کاربــرد سرعت و موقعيت ورقه فلز بايد با نقاط برش صحيـح همزمان شود . سنـسور فيدبک مي توانـد يک باشد که با يک سنسور فتوالکتـريک براي تشخيص موقعـيت فلز کوپل شود . يک تابلو اپراتوري نصب شده ، آنچنــان که اپراتور مي

تواندسيــستم را براي حفاظت از برخورد تيغه ها جلو يا عقب ببرد يا عمل بارگذاري نورد جديد را انجام دهد . تابلو اپراتوري همچـنين مي تواند براي احضـار پارامتـرهاي درايو مطابق با نوع فلز ، استفاده شود . همچنين سيستم مي تواند با يک کنترل کننده قابل برنامه ريزي يا ديگر انــواع کنترل کننده کامل شود و تابلو اپراتوري مي تواند براي انتخاب نقاط صحيح برش براي هر نوع فـلز استفاده شود .


پر کردن بطري در خط :
در اين کاربرد چنـد پر کنـنده با بطريها به صورتي که آنها در طي يک خط پيوسته حرکت کنند ، در يک خط قرار گرفته است . هر کـدام از پرکنـنده ها بايد با يک بطري هماهنگ شوند و بطري را در حال حرکت آن تعقيب کنند . محصول هنبامي که نازل با بطري حرکت مي کند ، توزيع مي شود .


در ايـن کــاربرد 10 نـازل روي يـک نـوار قـرار گـرفته اند که با يک مکانيسم توپ – پيچ حرکت مي کنـند . وقـتي موتـور شفـت را حـرکت مي دهد ، نـوار به صورت افقي در طول شفت شروع به حرکت مي کند . اين حرکت صاف خواهد بود آنچنانکه هر کدام از نازلها بتواند محصـول را در داخل بطزيها بدون سرريز پخش کند .


سيـستم درايو سرو از يک کنتـرل کنـنده موقـعيت با نرم افزار استفــاده مي کند که اجازه مي دهد موقعيت و سرعت همانطور که خط بـطريها را حـرکت مي دهد ، دنبال شود . Encoder اصـلي بطريها را هنگامي که در طي خط حرکت مي کنند ، تعقيب مي کند .
همچــنين براي اطمينان از اينـکه اگر يک بطري گم شده يا فاصله زيادي بين بطريها ظاهر شود ، هيچ محصولي از نازل پخش نشود يک آشکار ساز به سيستم متصل مي شود .


سيستم درايو سرو ، موقعيت بطريها را از Encoder اصلي با سيـگنال فـيدبک مـقايـسه کرده که موقعيت نوار پرکننده ها را نشان مي دهد . تقويت کننده سرو سرعت نوار را آنچنان که نازلها دقيقا با بطريها همسرعت شوند ، افزايش يا کاهش مي دهد .


کارگذاري برچسب :
کاربرد بعدي داراي کنترل سروموتوري سرعت يک مکانيسم تغذيه برچسب است که برچسبهاي از پيش چاپ شـده را از روي يک رول روي بســته هـايي که روي يک سيـستم حـمل کننده حرکت مي کنـند ، قـرار مي دهـد . سيگنالهاي فيدبک با يک Encoder که موقعيت حمل کننده را نشان مي دهد ، تاکوژنراتور که سرعت حمل کننده را نشان مي دهد ، و يك سنسور که علامت ثبت

شده روي برچسب را نشان مي دهد به دست مي آيند . سيستم موقعيت سرو با يک ميکرو پروسـسور که سيگنـال خـطا را تنـظيم مي کند و تقويت کننده سرو که سيگنالهاي تـوان را براي سرو موتور تهيه مي کند کنترل مي شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله خسرو پسر حارث

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان
خسرو پسر حارث از خاندانهای معروف قریه قبادیان بود. قبادیان ناحیه ای از نواحی تابعه شهر بلخ در کنار یکی از شاخه های رود جیحون بنا شده بود. خسرو در دیوان والی صاحب شغلی بود و از بزرگان به شمار می رفت او دارای دو پسر بود که پسر دوم او همان ناصر خسرو قبادیانی که در سال 382 دیده به جهان گشود. توجه بیش از حد خسرو ب ...

دانلود مقاله تباین و تنش در ساختار شعر « نشانی» سروده سهراب

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
تباین و تنش در ساختار شعر « نشانی» سروده سهراب شعر کوتاه «نشانی» در زمره‌ی معروف‌ترین سروده‌های سهراب سپهری است و از بسیاری جهات ‏می‌توان آن را در زمره‌ی شعرهای شاخص و خصیصه‌نمای این شاعر نامدار معاصر دانست. این شعر ‏نخستین بار در سال 1346 در مجموعه‌ای با عنوان حجم سبز منتشر گردید که مجلد هفتم (ماقبل ‏آخر) ا ...

دانلود مقاله ویندوز سرور 2003

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان
فصل اول : معرفی ویندوز سِرور 2003 ویندوز سرور 2003 نسبت به ویندوز 2000 گام بزرگی به جلو محسوب می‌شود. برای مدیران شبکه‌های ویندوز NT هم این نگارش جدید سیستم‌عامل مایکروسافت آن قدر ابزار و کنترل‌های مدیریتی زیادی را به ارمغان آورده است که آنها را از ادامه کار با NT منصرف می‌کند. ویرایش‌های ویندوز سرور 2003* ...

دانلود مقاله وب سرویس و ویروسهای اینترنتی

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
وب سرويس چيست ؟ اشاره :کساني که با صنعت IT آشنايي دارند حتما ً نام وب سرويس را شنيده اند . براي مثال ، بيش از 66 درصد کساني که در نظر سنجي مجله InfoWorld شرکت کرده بودند بر اين توافق داشتند که وب سرويس ها مدل تجاري بعدي اينترنت خواهند بود . به علاوه گروه گارتنر پيش بيني کرده است که وب سرويس ها کارآيي پروژه ها ...

دانلود مقاله مفاهیم اولیه سرویس های وب

word قابل ویرایش
46 صفحه
18700 تومان
مفاهيم اوليه سرويس های وب سرويس های وب ، نقطه عطفی در معماری برنامه های توزيع شده بر روی اينترنت می باشند . بدون شک، يکی از مهمترين تحولات در زمينه برنامه های توزيع شده ، مطرح شدن سرويس های وب است که تاثيرات فراوانی را در رابطه با وضعيت نرم افرار خصوصا" بر روی اينترنت بدنبال خواهد داشت . ما شاهد نقط ...

دانلود مقاله مدیریت اداره شبکه های نسل دوم سرویس مطمئن برای سرویس های IP

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان
مدیریت اداره شبکه های نسل دوم سرویس مطمئن برای سرویس های IP مفاهیم فنی ملاحظات بازرگانی:ظهور کنونی شبکه های ابتدایی و صدا به صورت شبکه های نسل بعدی و سبب کاهش هزینه های سرانه مزایای مالی با اهمیت دارد فروشندگان خدمات و شرکتها اکنون خدمات کاملا تازه ای ارائه می دهند که آنان را پیش از پیش پیشرو و بر درآمد آنان ...

دانلود مقاله ناصرخسرو

word قابل ویرایش
47 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
ناصرخسرو حكيم ابومعين ناصربن خسرو بن حارث القباد ياني البلخي المروزي ملقب به «حجت» از شاعران بسيار توانا و بزرگ ايران و از گويندگان درجة اول زبان فارسي است. وي در ماه ذيقعدة سال 394 هجري در قباديان از نواحي بلخ متولد شد و در سال 481 در يمكان بدخشان درگذشت.نام او و پدرش در اشعار وي چند بار آمده و از آن جمله اس ...

مقاله در مورد تعیین برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
تعیین برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرتچکیده ویروس کوتولگی زبر ذرت (maize rough dwarf virus – Iranian isolate , mrdv-i) یکی از ویروس های مهم در استان فارس محسوب می شود . رابطه این ویروس با ویروس های مشابه در داخل و خارج از ایران هنوز روشن نشده و ردیابی سرولوژیک ...