مقاله در مورد شکست الیافها

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان

شکست الیافها

مقدمه ای بر الیافها
در کاربردهاي مهندسي، اغلب به تلفيق خواص مواد نياز است. به عنوان مثال در صنايع هوافضا، کاربردهاي زير آبي، حمل و نقل و امثال آنها، امکان استفاده از يک نوع ماده که همه خواص مورد نظر را فراهم نمايد، وجود ندارد. به عنوان مثال در صنايع هوافضا به موادي نياز است که ضمن داشتن استحکام بالا، سبک باشند، مقاومت سايشي و UV خوبي داشته باشند و ....
از آنجا که نمي توان ماده‌اي يافت که همه خواص مورد نظر را دارا باشد، بايد به دنبال چاره‌اي ديگر بود. کليد اين مشکل، استفاده از کامپوزيتهاست.


کامپوزيتها موادي چند جزئي هستند که خواص آنها در مجموع از هرکدام از اجزاء بهتر است.ضمن آنکه اجزاي مختلف، کارايي يکديگر را بهبود مي‌بخشند. اگرچه کامپوزيتهاي طبيعي، فلزي و سراميکي نيز در اين بحث مي‌گنجند، ولي در اينجا ما تنها به کامپوزيتهاي پليمري مي‌پردازيم.
در کامپوزيتهاي پليمري حداقل دو جزء مشاهده مي‌شود:
۱.فاز تقويت کننده که درون ماتريس پخش شده است.


۲.فاز ماتريس که فاز ديگر را در بر مي‌گيرد و يک پليمر گرماسخت يا گرمانرم مي‌باشد که گاهي قبل از سخت شدن آنرا رزين مي‌نامند.
تقسيم بندي‌هاي مختلفي در مورد کامپوزيتها انجام گرفته است که در اينجا يکي از آنها را آورده‌ايم:
خواص کامپوزيتها به عوامل مختلفي از قبيل نوع مواد تشکيل دهنده و ترکيب درصد آنها، شکل و آرايش تقويت کننده و اتصال دو جزء به يکديگر بستگي دارد.
از نظر فني، کامپوزيتهاي ليفي، مهمترين نوع کامپوزيتها مي باشند که خود به دو دستة الياف کوتاه و بلند تقسيم مي‌شوند. الياف مي‌بايست استحکام کششي بسيار بالايي داشته، خواص ليف آن (در قطر کم) از خواص توده ماده بالاتر باشد. در واقع قسمت اعظم نيرو توسط الياف تحمل مي‌شود و ماتريس پليمري در واقع ضمن حفاظت الياف از صدمات فيزيکي و شيميايي، کار انتقال نيرو به

الياف را انجام مي‌دهد. ضمناَ ماتريس الياف را به مانند يک چسب کنار هم نگه مي‌دارد و البته گسترش ترک را محدود مي‌کند. مدول ماتريس پليمري بايد از الياف پايينتر باشد و اتصال قوي بين الياف و ماتريس بوجود بياورد. خواص کامپوزيت بستگي زيادي به خواص الياف و پليمر و نيز جهت و طول الياف و کيفيت اتصال رزين و الياف دارد. اگر الياف از يک حدي که طول بحراني ناميده مي‌شود، کوتاهتر باشند، نمي‌توانند حداکثر نقش تقويت کنندگي خود را ايفا نمايند.


اليافي که در صنعت کامپوزيت استفاده مي‌شوند به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
الف)الياف مصنوعي ب)الياف طبيعي
کارايي کامپوزيتهاي پليمري مهندسي توسط خواص اجزاء آنها تعيين ميشود. اغلب آنها داراي الياف با مدول بالا هستند که در ماتريسهاي پليمري قرار داده شدهاند و فصل مشترک خوبي نيز بين اين دو جزء وجود دارد.
ماتريس پليمري دومين جزء عمده کامپوزيتهاي پليمري است. اين بخش عملکردهاي بسيار مهمي در کامپوزيت دارد. اول اينکه به عنوان يک بايندر يا چسب الياف تقويت کننده را نگه ميدارد. دوم، ماتريس تحت بار اعمالي تغيير شکل ميدهد و تنش را به الياف محکم و سفت منتقل ميکند.
سوم، رفتار پلاستيک ماتريس پليمري، انرژي را جذب کرده، موجب کاهش تمرکز تنش ميشود که در نتيجه، رفتار چقرمگي در شکست را بهبود ميبخشد.


تقويت کنندهها معمولا شکننده هستند و رفتار پلاستيک ماتريس ميتواند موجب تغيير مسير ترکهاي موازي با الياف شود و موجب جلوگيري از شکست الياف واقع در يک صفحه شود.
بحث در مورد مصاديق ماتريسهاي پليمري مورد استفاده درکامپوزيتها به معناي بحث در مورد تمام پلاستيکهاي تجاري موجود ميباشد. در تئوري تمام گرماسختها و گرمانرمها ميتوانند به عنوان ماتريس پليمري استفاده شوند. در عمل، گروههاي مشخصي از پليمرها به لحاظ فني و اقتصادي داراي اهميت هستند.


در ميان پليمرهاي گرماسخت پلياستر غير اشباع، وينيل استر، فنل فرمآلدهيد(فنوليک) اپوکسي و رزينهاي پلي ايميد بيشترين کاربرد را دارند. در مورد گرمانرمها، اگرچه گرمانرمهاي متعددي استفاده ميشوند، PEEK ، پلي پروپيلن و نايلون بيشترين زمينه و اهميت را دارا هستند. همچنين به دليل اهميت زيست محيطي، دراين بخش به رزينهاي داراي منشا طبيعي و تجديدپذير نيز، پرداخته شده است.
از الياف متداول در کامپوزيتها مي‌توان به شيشه، کربن و آراميد اشاره نمود. در ميان رزينها نيز، پلي استر، وينيل استر، اپوکسي و فنوليک از اهميت بيشتري برخوردار هستند. در بخشهاي بعدي، رزينها و الياف و روشهاي شکل دهي کامپوزيتها را مورد بحث قرار داده‌ايم.


از آنجا كه نمي توان ماده‌اي يافت كه همه خواص مورد نظر را دارا
باشد، بايد به دنبال چاره‌اي ديگر بود. كليد اين مشكل، استفاده از كامپوزيتهاست.
كامپوزيتها موادي چند جزئي هستند كه خواص آنها در مجموع ازهركدام از اجزاء بهتر است.ضمن آنكه اجزاي مختلف، كارايي يكديگررا بهبود مي‌بخشند. اگرچه كامپوزيتهاي طبيعي، فلزي و سراميكي نيز در اين بحث مي‌گنجند، ولي در اينجا ما تنها به كامپوزيتهاي پليمري مي‌پردازيم.
در كامپوزيتهاي پليمري حداقل دو جزء مشاهده مي‌شود:


*فاز تقويت كننده كه درون ماتريس پخش شده است.
*فاز ماتريس كه فاز ديگر را در بر مي‌گيرد و يك پليمر گرماسخت يا گرمانرم مي‌باشد كه گاهي قبل از سخت شدن آنرا رزين مي‌نامند. تقسيم بندي‌هاي مختلفي در مورد كامپوزيتها انجام گرفته است
كه در اينجا يكي از آنها را آورده‌ايم:
خواص كامپوزيتها به عوامل مختلفي از قبيل نوع مواد تشكيل دهنده و تركيب درصد آنها، شكل و آرايش تقويت كننده و اتصال دو جزء به يكديگر بستگي دارد.
از نظر فني، كامپوزيتهاي ليفي، مهمترين نوع كامپوزيتها مي باشند كه

خود به دو دستة الياف كوتاه و بلند تقسيم مي‌شوند. الياف مي‌بايست استحكام كششي بسيار بالايي داشته، خواص ليف آن (در قطر كم) از خواص توده ماده بالاتر باشد. در واقع قسمت اعظم نيرو توسط الياف تحمل مي‌شود و ماتريس پليمري در واقع ضمن حفاظت الياف از صدمات فيزيكي و شيميايي، كار انتقال نيرو به الياف را انجام مي‌دهد. ضمناَ ماتريس الياف را به مانند يك چسب كنار هم نگه مي‌دارد و البته گسترش ترك را محدود مي‌كند. مدول ماتريس پليمري بايد از الياف پايينتر

باشد و اتصال قوي بين الياف و ماتريس بوجود بياورد. خواص كامپوزيت بستگي زيادي به خواص الياف و پليمرو نيز جهت و طول الياف و كيفيت اتصال رزين و الياف دارد. اگر الياف از يك حدي كه طول بحراني ناميده مي‌شود، كوتاهتر باشند، نمي‌توانند حداكثر نقش تقويت كنندگي خود را ايفا نمايند.
اليافي كه در صنعت كامپوزيت استفاده مي‌شوند به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
الف)الياف مصنوعي
ب)الياف طبيعي
كارايي كامپوزيتهاي پليمري مهندسي توسط خواص اجزاء آنها
تعيين ميشود. اغلب آنها داراي الياف با مدول بالا هستند كه در
ماتريسهاي پليمري قرار داده شدهاند و فصل مشترك خوبي نيز بين اين دو جزء وجود دارد.
ماتريس پليمري دومين جزء عمده كامپوزيتهاي پليمري است.
اين بخش عملكردهاي بسيار مهمي در كامپوزيت دارد. اول اينكه به عنوان يك بايندر يا چسب الياف تقويت كننده را نگه ميدارد. دوم،ماتريس تحت بار اعمالي تغيير شكل ميدهد و تنش را به الياف محكم و سفت منتقل ميكند.
سوم، رفتار پلاستيك ماتريس پليمري، انرژي را جذب كرده، موجب كاهش تمركز تنش ميشود كه در نتيجه، رفتار چقرمگي در شكست را بهبود ميبخشد.
تقويت كنندهها معمولا شكننده هستند و رفتار پلاستيك ماتريس ميتواند موجب تغيير مسير تركهاي موازي با الياف شود و موجب جلوگيري از شكست الياف واقع در يك صفحه شود.
بحث در مورد مصاديق ماتريسهاي پليمري مورد استفاده دركامپوزيتها به معناي بحث در مورد تمام پلاستيكهاي تجاري موجود ميباشد. در تئوري تمام گرماسختها و گرمانرمها ميتوانند به عنوان ماتريس پليمري استفاده شوند. در عمل، گروههاي مشخصي از پليمرها به لحاظ فني و اقتصادي داراي اهميت هستند.در ميان پليمرهاي گرماسخت پلياستر غير اشباع، وينيل استر،فنل

فرمآلدهيد(فنوليك) اپوكسي و رزينهاي پلي ايميد بيشترين كاربرد را دارند. در مورد گرمانرمها، اگرچه گرمانرمهاي متعددي استفاده ميشوند، PEEK ، پلي پروپيلن و نايلون بيشترين زمينه و اهميت را دارا هستند. همچنين به دليل اهميت زيست محيطي، دراين بخش به رزينهاي داراي منشا طبيعي و تجديدپذير نيز، پرداخته شده است.
از الياف متداول در كامپوزيتها مي‌توان به شيشه، كربن و آراميد اشاره نمود. در ميان رزينها نيز، پلي استر، وينيل استر، اپوكسي و فنوليك از اهميت بيشتري برخوردار هستند
تاكنون مشخص شده است كه انواع اليافها مي توانند ظرفيت كرنش مقاومت دربرابر ضربه ميزان جذب انرژي مقاومت سايشي و مقاومت كششي بتن را افزايش دهند. بطور كلي براي كاربرد در سازه الياف فولادي ميتواند نقش مكملي براي ميلگرد داشته باشد. الياف فولادي با پخش تركها مقابله ميكنند ومقاومت بتن را در برابر خستگي ضربه جمع شدگي وتنشهاي حرارتي افزايش داده و بتن در همه مدهاي شكست روي خواص مكانيكي بتن تاثير مثبت ميگذارد.از اهم متغيرهايي كه بر خواص بتن با الياف فولادي اثر ميگذراند ميتوان به خواص ماتريس بتن بازدهي الياف و مقدار اليا

ف اشاره كرد.تكنولوژي بتن پرمقاومت توسعه اي جديد در صنعت ساخت سازه هاي بتني محسوب ميشود. در بتن سخت شده مقاومت و دوام دو عامل اصلي بوده وهر چه مقاومت فشاري بتن بیشتر مي شود بتن تردتر شده ودر نتيجه مقاومت كششي آن به نسبت افزايش مقاومت فشاري افزايش نمي يابد و نيز از تحمل كرنش پايينتر برخوردار است. بدين دليل نياز به استفاده از الياف در بتن پرمقاومت كاملا مشهود است .جهت افزايش مقاومت كششي و جلوگيري از گسترش ترك و بويژه افزايش نرمي از الياف در بتن استفاده ميشود. مقدار افزايش با تغيير اين مقاومت ها بستگي به مقاومت بتن بدون الياف شكل الياف ودرصد الياف دارد.


بتن پرمقاومت شامل الياف فولادي، تركيبي است از سيمان، مصالح سنگي، آب، فوق روان كننده، دوده سيليس وهمچنين درصدي از الياف فولادي كه بطور درهم و كاملا اتفاقي ودر جهات مختلف در مخلوط پراكنده شده است. وجود الياف فولادي مشخصات مکانيکی بتن را نسبت به حالت بهبود

مي‌بخشد. بتن پرمقاومت يك ماده ترد وشكننده است در حاليكه افزودن الياف فولادي به بتن 3پرمقاومت سبب بهبود رفتار ترد بتن وتغييرمد شكست آن مي‌گردد. مزاياي بتن اليافي در مقايسه با بتن بدون الياف را مي توان بطور خلاصه بشرح ذيل بيان داشت:
1. مقاومت د‍ر مقابل تورق وسايش
2. مقاومت در مقابل تنش هاي خستگي
3. مقاومت عالي در مقابل ضربه
4. قابليت كششي وظرفيت زياد تغيير شكل ن

سبي
5. قابليت باربري بعد از ترك خوردگي
6. افزايش در ميزان جذب انرژي
قابليت انعطافي كه بتن اليافي دارد همانند خواص مواد پلاستيكي باعث مي شود كه بتن اليافي گسيختگي ناگهاني نداشته باشد. از آنجا كه الياف فولادي در جسم بتن در همه جهات پراكنده مي شود در صورت تشكيل يك ترك در جهات مختلف الياف اتصالاتي را بوجود آورده و از گسترش ترك جلوگيري مي نمايد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسیی همه جانبه ورشکستگی

word قابل ویرایش
113 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسیی همه جانبه ورشکستگیدر شهر ما، ابطال معاملات تاجر يا شركت تجاري بعد از تاريخ توقف با هدف افزايش اعتبارات عمومي و تأمين امنيت قضايي معاملات تجاري صورت مي گيردو علاوه بر اين حفظ انتقال و جلوگيري از بيكاري نيروي كار را هم مدنظر قرار داده است.اصولاً اعلام ورشكستگي بايد به وسيله خود تاجر و يا مديران شركت تجار ...

دانلود مقاله مدل پیش بینی ورشکستگی پیمانکار SME با استفاده از سیستم های پویا وفرایند تحلیل شبکه ایANP

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیده :با افزایش رقابت بین شرکت ها در سال های اخیر، احتمال ورشکستگی شرکت های متوسط و کوچک افزایش یافته است.در این مقاله سعی شده تا با یک مدل پویا رفتار مالی شرکت های متوسط و کوچک پیمانکاری از جهت احتمال وقوع ورشکستگی موردبررسی قرار گیرد.عوامل تاثیر گذار در مدل بر مبنای داده های گزارشات مالی شرکت های پیمانکار ...

دانلود مقاله مبانی نظری قانونگذاری ورشکستگی درلایحه جدید قانون تجارت

word قابل ویرایش
24 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
چکیده :قانونگذاري هنري است بر پایه علم . ( کاتوزیان ، دکتر ناصر ، 1385 ، ص ( 3 از این روست که حقوق را محصول قهري و ناخواسته عادات اجتماعی یا تحولات اقتصادي نمی دانند ، بلکه وضع و ایجاد آن عملی ارادي تلقی می گردد که براي رسیدن به هدف خاص انجام می شود . ( همان ) و بی شک تعیین هدف خاص در قانونگذاري مستلزم وجود ز ...

دانلود مقاله بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی ولایحه جدیدتجارت ایران در پرتو32 تحولات قانون تجارت فرانسه

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهمعاملات تجاري بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیده اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را براي تقویت هر چه بیشتر این اصول بکار گرفته اند.یکی از راهکارهاي مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است،که حجم زیادي از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص ...

دانلود مقاله تاثیر سطوح مختلف خلا بر روی شکستگی دانه برنج در خشک کن بستر نازک

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
مقدمهاز آنجاییکه در مرحلهي پس از برداشت مهمترین عامل ضایعات برنج ناشی از خشک کردن نادرست آنهاست(خوشحال،(1382، لذا در عملیات فرآوري و تبدیل شلتوك به برنج سفید، مرحلهي خشک کردن یک مرحلهي حساس محسوب میشود.دو پارامتر دما و زمان خشک کردن در پایین آوردن رطوبت شلتوك نقش بسزایی ایفا میکنند. چنانچه این دو عامل به دقت ...

دانلود مقاله برآورد فراوانی نسبی شکستگیهای مخزن آسماری در میدان پارسی به روشRFF

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
شمال بخش مرکزي فـروافتـادگی دزفـول واقـع شـده اسـت. ایـن تاقـدیس براسـاس آخـرین منحنـی بسـته سـاختاري در افـق آسـماري در عمـق 2100 متـري زیـر سـطح دریـا، 37 کیلـومتـر طـول و 6کیلومتر عـرض دارد و داراي دو کوهانـه اسـت کـه یکـی در طـرف شـرق میـدان بـا کنتـور((- 900متــري و دیگــري در غــرب میــدان بــا کنتــور( ...

دانلود مقاله میزان بروز شکستگیهای لگن ناشی از استئوپروز در شهر زنجان در سالهای ۳۸ ۲۸۳۱

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
مقدمهشکستگیهای هیپ معمولاﹰ در افراد مسن به دنبال زمین خوردن ایجاد میشوند و بسیاری از این بیماران استئوپروز دارند.۱ به همین علت، بروز شکستگی هیپ در یک ناحیهمعمولاﹰ به عنوان نشانهای از شیوع استئوپروز در آن منطقه در نظر گرفته میشود.۲ طبق تعریف آقای کانیس و همکاران شکستگیهای استئوپروتیک شامل شکستگیهایی است که یا ...

مقاله تحلیل ترک خوردگی تیربتنی با استفاده ازمکانیک شکست غیرخطی و به روش ترک پخشی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** تحلیل ترك خوردگی تیربتنی با استفاده ازمکانیک شکست غیرخطی و به روش ترك پخشی چکیده بررسی رفتار اعضاي بتن مسلح نیازمند بررسی نحوه گسترش ترك و اثرات آن بر رابطه تنش –کرنش در محیط ترك خورده است. به دلیل وجود آرماتورهاي مسلح کننده ،مکانیزم گستر ...