مقاله در مورد علل زمین لرزه

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان

علل زمين لرزه


چه چيزي باعث زمين لرزه مي شود ؟
زمين لرزه چيست ؟ زمين لرزه عبارت است از لرزش ناگهاني يا اختلال در سطح زمين كه باعث مي شود به وسيلة حركاتي در لايه هاي خارجي تر زمين انرژي ، كه به صورت طبيعي بوجود مي آيد در زمين باعث آشفتگي و يا فشار وارد كردن مي شود و خودش را آزاد مي كند و باعث تكانهاي تند و شديدي مي شوند كه ما آنرا به عنوان زمين لرزه تعبير مي كنيم .

گسل چيست ؟
يك گسل يا گسله عبارت است از يك لايه در سطح خارجي زمين جايي كه صخره هاحركت مي كنند به نسبت لايه هاي و درجات انرژي بالاتر . يك گسل زمانيكه لغزش مي كند ارتعاش رخ مي دهد و نتيجة آن زمين لرزه است .

پس لرزه چيست ؟
پس لرزه عبارت است از زمين لرزه هاي كوچك كه رخ مي دهند سريعاً بعد از زمين لرزه . پس لرزه ها احساس مي شوند مثل يك سري از حركات تكان دهنده و معمولاً وهمراه هستند با زمين لرزه هاي بزرگتر .
لرزه شناسي ؟
واژة لرزه شناسي يك واژة يوناني و تحت الفظي است كع تعريف مي شود به عنوان به لرزه درآوردن . اطلاعات و بررسي هاي زمين لرزه تعريف مي شود تحت عنوان لرزه شناسي .
لرزه شناسي دانشمنداني هستند كه تحقيق و بررسي مي كنند زمين لرزه و موضوعات مربوط به آن را . بوسيلة تجزية تحليل هاي دقيق سطح زمين قبل از ، در حال و بعد از زلزله لرزه شناسان

قادر خوهند بود كه ببينند چگونه انرژي زمين حركت مي كند . ر سالهاي اخير مطالعات گسترده بوسيلة لرزه شناسان انها را قادر به ين كرده كه با دقت اشاره كنند . به اثرات ويرانگر زلزله و يك آموزش عمومي بدهند براي اينكه چگونه آماده كنند خود را براي تكانها و لرزشهاي شديد زمين . كارهاي زيادي جهت كم كردن و كاهش دادن خسارت ناشي از زمين لرزه از جمله ساختماني ،

سازه اي و جراحتي و حتي جلوگيري از مرگ در دنيا انجام شده است .
لرزه نگار : يك ماشين علمي است كه براي ضبط كردن حركات در سطح زمين به كار مي رود .
درجة ريشتر : يك ماشين نيست بلكه يك فرمول رياضي است كه تخمين مي زند طول امواج ضبط شده در لرزه نگار را . اندازه گيري نتايج سايز و اندازة ‌دقيق زمين لرزه را مشخص مي كند .
كجاها زمين لرزه رخ مي دهد ؟


البته براي زمين لرزه اين ممكن است كه در هر جاي كرة زمين اتفاق بيفتد اما لرزه نگار بيانگر اين مطلب است كه زلزله ها بيشتر در نقاط بخصوصي احساس مي شوند و رخ مي دهند .

كمربند مرتعش اقيانوس آرام
اين ناحيه پيدا مي شود در لبة خارجي اقيانوس آرام . حدود 80 درصد زمين لرزه هاي بزرگ در اين ناحيه رخ مي دهد . كمر بند مرتعش اقيانوس آرام اندازه گيري مي شود از شيلي تا آمريكاي جنوبي و نواحي غربي ايالات متحده ، و همچنين شامل نواحي شمالي بالاي آلاسكا جزيرة آليوتين ، ژاپن ،‌زلاندنو نيز مي شود .


آلپايه :
هيماليا ، مديترانه ، و اقيانوس اطلس تشكيل مي دهند نواحي كمربند آلپايه را . تقريباً 18 درصد زمين لرزه د راين نواحي رخ مي دهند .

لبة مياني اقيانوس اطلس :
لبة مياني اقيانوس اطلس سومين ناحيه اي است كه بيشتر لرزه ها رخ مي دهند و پرسش مي دهند نواحي محور شمالي جنوبي اقيانوس اطلس را اقيانوس قطب شمال تا نواحي جنوبي آفريقا .
در ايالات متحده ،‌آلاسكا و كاليفرنيا زمين لرزه هاي بيشتري ديده مي شود در هر سال نيست به جاهاي ديگر و ايالات ديگر . فلوريداوداكوتاي شمالي همواره تحت تأثير زمين لرزه ها قرار دارند .
معمولاً چه زماني زمين لرزه ها رخ مي دهند ؟


لرزه هاي كوچك : زمين لرزه هر روز رخ مي دهد در حقيقت صدها زمين لرزة مختلف هر روزه رخ مي دهد در كرة‌خاكي ما زمين خوشبختانه بيشتر آنها آنقدر كوچكند كه احساس نمي شوند . هر روزه لرزه نگار ثبت و ضبط مي كند حركتهاي كوچك زمين را كه بيشتر آنها كوچكند و خساراتي را به بار نمي آورند لرزه هاي كوچك از نظر تكنيكي شناخته مي شوند به عنوان خيلي كوچك ، كوچك و لرزه هاي سبك كه بين 3 تا 4 ريشتر اندازه گيري مي شوند .

لرزه هاي ملايم و متعادل :
لرزه هاي ملايم تقريباً 15 تا 20 بار در هر سال رخ مي دهند . لرزه هاي ملايم اندازه گيري مي شوند بين 6ـ5 در واحد ريشتر كه مي توانند ميليونها دلار خسارت به بار مي آورند .

لرزه هاي بزرگ :
لرزه هاي بزرگ رخ مي دهند هر چند سال و به لرزه هاي قوي ، اصلي و لرزه هاي بزرگ تقسيم بندي مي شوند ،‌زمين لرزه هاي بزرگ اندازه گيري مي شوند در حدود 6 واحد ريشتر . بزرگترين زمين لرزه اي كه تا به حال رخ داده است در شيلي بوده در 22 مي ، 1960 و اندازه مي شد در حدود 5/9 ريشتر ..

 


اثرات زمين لرزه :‌اثرات فيزيكي زمين لرزه احساس مي شوند حدود 2 تا 3 دقيقه در اين مدت كوتاه زماني مقدار بسيار زيادي از تخريبات مي تواند رخ دهد .
بيشتر به نوع و طول لرزه هاي خسارات مي توانند مشاهده شوند در خاك ، در ساختمانها ، خانه ها ، خطوط لوله ، ريل هاي قطار ، پل ها و در مردم . زمين لرزه خيلي از اوقات باعث ايجاد آتش سوزي ، بيماري ، آلوده شدن منابع آب ،‌امواج اقيانوسي بزرگ و عفونت مي شود .

آماده شدن براي زمين لرزه :
اگر چه زمين لرزه قابل جلوگيري نيست اما كنترل حادثه هاي به و اندازه گيري آنها مي تواند كاهش دهد اثرات ساختاري و تخربيات جراحت و مرگ را .


1ـ دانستن اينكه كمكهاي اوليه كجا واقع شده است . زمان يك گوهرگران بها است . در هنگام و بعد از زلزله ، و عكس العمل هاي سريع مي تواند زندگي ها را نجات دهد .
دانستن اينكه كجا كمكهاي اوليه نگهداري مي شوند و شامل كپسولهاي آتشفشاني و دارو و جعبة‌ كمكهاي اوليه و آب خوردن سرد و خنك ، چراغ قوه ،‌ و راديو ي جيبي و تلفن .


2ـ آموزش دادن همة اعضاي خانواده براي اينكه هنگام زلزله چه بايد بكنند و تعيين و پيدا كردن مكاني در خانه كه هنگام زمين لرزه همه در آنجا جمع شود براي مطمئن شدن از سلامت همه
3ـ دانستن اينكه كجا فيوز برق ، شير كنترل آب و گاز شما واقع شده و چگونه كار مي كند .

در هنگام زمين لرزه :
اگر شما در بيرون هستيد سريع خود را به نزديك ترين فضاي باز موجود برسانيد بطوريكه دور ا

ز ساختمان ، درخت ، كوه ،‌خطوط نيرو ، پنجره هاي شيشه اي و سازه ها و پل ها باشد .
در داخل ، حركت كنيد به جايي كه شما مي توانيد خودتان را پناه دهيد و پرسش و كمك دريافت كنيد . زير ميز هاي سنگين بخزيد و منتظر بمانيد . از پنجره ها دور شويد ، همچنين از درها ، جاهاي آتشگير سينما ، خشك شويي ، آشپزخانه ها و نواحي كه الكتريسيته دارند .


اگر شما در ماشينتان هستيد زمانيكه زلزله آغاز مي شود رانندگي را متوقف و ماشين خود را در يك سمت جاده متوقف كنيد و هيچگاه در زير پلهاي هوايي توقف نكنيد و از درختان دور بمانيد همچنين از خطوط نيرو ، تيرهاي برق و علامتهاباقي بمانيد در ماشينتان تا زماني كه زلزله خاتمه يابد .
اكثر لرزه شناسان پيشنهاد و توصيه مي كنند . چك كردن سازه ها را براي مطمئن شدن از اينكه آنها را از مواد ضد زلزله و مقاوم در برابر آن ساخته شده اند . بيمة زمين لرزه هميشه دردسترس و فراهم است براي آنانكه در نواحي با خطر بالا زندگي مي كنند .

در قرن 19 و اوايل قرن 20 دانشمندان مختلفي پيشنهاد كردند كه جرم فلات قاره ها توانايي اين را دارند كه حركت كنند در طول سطح زمين . اين تئوري هاي اخير كه توده هاي فلات قاره اي شناور ناميده شدند براساس شواهد و مدارك زير استوارند .


• محل رخ دادن و ايجاد فسيل هاي پيشنهاد شده كه بعضي از جرم هاي فلات قاره اي ممكن است به يكديگر متصل شده باشند در دوران هاي زمين شناسي گذشته .
• شواهد موجود دلالت مي كنند كه حالا نواحي استوايي در بعضي از كشورها آب و هوايي متضاد در گذشته دارا بوده اند . اين ممكن است گواه اين باشد كه اين نواحي واقع شده بودند در عرضهاي جغرافيايي متفاوت
• بعضي از كشورها به نظر مي رسد كه فيت يكديگر شوند مثل يك پازل .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد مقاله جامع زمین لرزه

word قابل ویرایش
254 صفحه
44700 تومان
پيشگفتارعلم مهندسي زلزله در ابتدا قرن بيستم زاده شد و در انتهاي آن به كمال رسيد. شرايط بارگذاري زلزله در سال 1908 در ايتاليا بر اساس قضاوت مهندسي شكل گرفت و خيلي زود در ساير كشورهاي لرزه‌خيز پذيرفته و اجرا شد. علم ديناميك سازه‌ها اگرچه در قرن نوزدهم شكل گرفت و در اوايل قرن بيستم به صورت جدي و كاربردي در طراحي ...

دانلود پاورپوینت چگونگی تاثیر زمین لرزه ( زلزله ) بر روی ساختمان های بتن مسلح

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :nکلیات:n1- ساختمان های بتن مسلح : ساخت این نوع ساختمان ها در مناطق شهری رواج یافته است.و بتن مسلح از دو ماده بتن و میلگردهای فولادی تشکیل شده است.از این رو به دلیل شکل پذیر بودن هر دو آنها،می توان ساختمان های بتن آرمه را به شکل های دلخواه در آورد.و آن تشکیل شده از اعضای افقی (تیر ها و دال ها)و عمودی ...

دانلود مقاله بررسی پارامتر های لرزه ای زمین لرزه های بم و زرند با تاکید بر پس لرزه ها

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمه :زمـین لـرزه هـاي ایـران مرکـزي عمومـا از نـوع کـم عمـق و در مـواردي متوسـط اسـت کـه درون پوسـته اتفـاق مـی افتنـد (تـوکلی . (1369 خـرد قـاره ایـران مرکـزي بخشـی از ایـران اسـت کـه بـا زمین درزهاي افیـولیتی سیسـتان ، نـایین ، بافـت ، گسـل درونـه و افیولیتهـاي سـبزوار احاطـه شـده و توسط گسلهاي طـویلی کـه ...

بررسی علل و عوامل بحران آب در کره زمین

آب به عنوان یک عنصر حیاتی، بیش از سه چهارم از سطح زمین را پوشانده است که نزدیک به 98 درصد آنرا آبهای شور اقیانوسها تشکیل میدهند و تنها 2 درصد آن، آب شیرین قابل استفاده می باشد. متأسفانه بیش از 90 درصد از این منابع آب شیرین نیز در یخچال های طبیعی قطب و یا در زیر زمین قرار دارد. از اینرو تنها 0.000006 درصد از ...

مقاله کاربرد توابع مد ذاتی ( IMFs ) لرزه نگاشتها در تشخیص زمین لرزه و انفجار

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کاربرد توابع مد ذاتي (IMFs) لرزه نگاشتها در تشخيص زمين لرزه و انفجار خلاصه امواج زمينلرزه و انفجار گذرا و غيرايستا هستند. در لرزه شناسي و مهندسي زلزله ، هنـوز اغلـب داده هـا بـا تحليـل فوريـه پـردازش مي شوند. به دليل تفاوت در ويژگيهاي غ ...

مقاله کاربرد آمار دبی جریان و رسوب در بررسی اثر زمین لرزه بر رسوبزایی حوزه آبخیز سفید رود

word قابل ویرایش
3 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کاربرد آمار دبی جریان و رسوب در بررسی اثر زمین لرزه بر رسوبزایی حوزه آبخیز سفید رود مقدمه اطلاعات مقدار حمل مواد توسط رودخانه ها در بررسی نرخ و الگوي فرسایش، اثر عوامل طبیعی و انسانی و مدیریت حوزه هاي آبخیز به کار می روند. پدیده هاي ماشه اي همچون زمین لرزه و بارش هاي شدید باعث حساس شدن مناطق بالادست و وقوع ...

مقاله ارزیابی آسیب پذیری سازه ها و تجهیزات شبکه برق در مقابل زمین لرزه

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی آسیب پذیري سازه ها و تجهیزات شبکه برق در مقابل زمین لرزه ”مطالعه موردي عملکرد سازهها و تجهیزات پست 230/400 کیلوولت تهرانپارس در زلزله محتمل شهر تهران “ واژههاي کلیدي : زلزله،پستهاي فشار قوي،ساختمان کنترل،دژنکتور،ترانسهاي قدرت،جریان و ولتاژ -1چکیده تاسیسات شبکه برق بدلیل مصرف گسترده انرژي الکت ...

مقاله زمین ساخت جنابا و برآورد خطر زمین لرزه در منطقه ی سبزواران

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
زمین ساخت جنابا و برآورد خطر زمین لرزه در منطقه ی سبزواران چکیده گسل های راستالغز قاره ای به عنوان عناصر مهم دگرشکلی در قارهها شناخته می شوند و می توانند زلزله های بزرگی را ایجاد نمایند. نمونه ای از این سامانه های گسلی، سامانه های گسلی سبزواران - جیرفت می باشند که در زون گذار میان سیستم های زاگرس، مکران و ا ...