بخشی از مقاله


قرارداد های پیمانکاری


فهرست مطالب:
انواع قراردادهاي پيمانكاري
مراحل اجراي طرح و عمليات پيمانكاري
مبلغ پيمان
پيش پرداخت وترتيب واريز آن
حسابداري مراحل اجرا و انجام عمليات پيمانكاري
روشهاي متداول حسابداري پيمانكاري


ذخيره لازم براي زيانهاي پيش بيني
ارجاع كار به پيمانكار
خريد اسناد شركت در مناقصه
تسليم ضمانت نامه شركت در مناقصه
انتقال هزينه هاي شركت به حساب پيمان
صدور ضمانت نامه انجام تعهدات
ابطال ضمانت نامه شركت در مناقصه
مخارج اجري طرح
هزينه هاي يك واحد پيمانكاري
مخارج كارگاه


ضمانت نامه پيش پرداخت
اخذ پيش پرداخت
اجراي كار:
ارتباط دفتر مركزي با كارگاه
دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
هزينه هاي سربار
تنظيم صورت وضعيت موقت تحويل موقت


ابطال ضمانت نامه پيش پرداخت
ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
تهيه صورت وضعيت قطعي
تحويل قطعي
تعيين سود پيمان تكميل شده
انتقال سود و بستن حساب تكميل شده
حسابداري مراحل اجراي طرح در دفاتر كارفرما
مطالعات مقدماتي طرح
ارجاع كار به پيمانكار
اخذ ضمانت نامه شركت در مناقصه
انعقاد قرارداد با پيمانكار
اخذ ضمانت نامه انجام تعهدات
ابطال ضمانت نامه در شركت
اخذ ضمانت نامه پيش پرداخت


ثبت صورت وضعيت
خاتمه كار:
تحويل موقت
تحويل قطعي
سيستم هزينه يابي
گزارش مالي
ترازنامه
جدول بهاي تمام شده كالاي در جريان ساخت


صورت حساب سود و زيان


فصل اول:كلياتي در باره قراردادهاي پيمانكاري:
كارفرما:
شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان يك طرف قرارداد عمليات اجرايي معيني را به پيمانكار واگذار مي كند.
پيمانكار:
شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان طرف قرارداد عمليات اجرايي پيمان را به عهده مي گيرد.


قرارداد:
رابطه حقوقي بين طرفين است كه منشاء تعهد و التزام مي باشد، موضوع قراردادهاي پيمانكاري معمولاً ساختن يك دارايي يا داراييهايي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهند.
انواع قراردادهاي پيمانكاري:
قراردادهاي پيمانكاري به دوحالت كلي است:
الف: قراردادهاي مقطوع:
در اين نوع قرادادهاي پيمانكاري با مبلغ مقطوعي به عنوان كل پيمان و يا مبلغ معيني براي واحد هر كار توافق مي شود.


ب:روش درصد كار تكميل شده:
در اين نوع پيمان مخارج مجاز يا تغيين شده در قرارداد به پيمانكار تاديه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معيني از مخارج يا حق الزحمه ثابتي به پيمانكار پرداخت مي شود
مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري:
مراحل اجراي طرح در موسسات خصوصي و عمومي تفاوت چنداني ندارد و موسسات خصوصي كما بيش در اجراي عمليات پيمانكاري از تشريفات دولتي تبعيت مي كنند، اجراي طرحهاي عمراني در موسسات بخش عمومي تابع تشريفات خاصي است:
مبلغ پيمان:
مبلغي است كه پيمان براساس آن منعقد مي شود و با توجه به شرايط عمومي پيمان مبلغ به آن اضافه يا كسر مي گردد
مدت پيمان:
مدتي است كه پيمانكار تعهد مي كند در طي آن كارگاه را تجهيز و عمليات مورد پيمان را اجرا كند.
ضمانت نامه انجام تعهدات:
در موقع امضاي قرارداد پيمانكاري بايد ضمانت نامه اي (درحال حاضر به مبلغ اوليه پيمان)از بانك مورد قبول كارفرما طبق نمونه اي كه در موسسات رايج است تسليم كارفرما كند.
پيش پرداخت و ترتيب واريز آن:


كارفرما موافقت مي كند به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار و تكميل تجهيزات وي درصدي از مبلغ اوليه پيمان را به عنوان پيش پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانكي پرداخت كند.
جريمه تاخير: اگر كسي تعهد به امري كند يا تعهد نمايد از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است . مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
پرداخت وجه در صورت وضعيت موقت:


كارفرما پس از رسيدگي صورت وضعيت از جهت تطبيق ارقام با مبالغ مندرج در پيمان و اعمال تصميمات لازم وضع كسور زير قابل پرداخت را با تنظيم سندي از طريق صدور چك پرداخت مي كند.
1- جمع وجوهي كه بابت صورت وضعيتهاي قبلي پرداخت شده است
2- 10% بابت وجه الضمان
3- اقساط پيش پرداخت
4- ماليات موضوع ماده (76)
5- كسور متفرقه ديگري كه بر طبق شرايط عمومي پيمان به عهده پيمانكار است.

حسابداري مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري:
روشهاي متداول حسابداري پيمانكاري:
مسئله اساسي در حسابداري پيمانكاري چگونگي تخصيص درآمدها و هزينه هاي مرتبط با دوره هاي مالي در طول مدت قرارداد است. براي تعيين سودي كه بايد در هر دوره مالي منظور شود موسسات پيمانكاري از دو روش متداول حسابداري پيروي مي كنند كه عبارتند از :
1- روش كار تكميل شده(يا محاسبه سود هنگامي كه طرح كلاً به ميزان قابل توجهي تكميل شده باشد.)


2- روش درصد پيشرفت كار (يا محاسبه سود به تناسب كار در جريان پيشرفت هر دوره)
1-روش كار تكميل شده:
در اين روش شناخت درآمد هنگامي صورت مي گيرد كه كل پيمان يا بخش عمده اي از آن تكميل شده و صرفاً كارهاي جزئي (علاوه بر كالاهاي تضميني باقيمانده باشد در اين روش مخارج پيمان و مبالغ در يافتي در ازاء پيشرفت كار در خلال مدت قرارداد انباشته مزيت اصلي روش كار تكميل شده مي باشد. اين روش است كه سود پيمان زماني تعيين مي شود كه كار تمام شده يا به مراحل نهايي تكميل رسيده باشد. در اين روش خطر شناسايي سودهايي كه ممكن است كسب نشود و به حداقل مي رسد اشكال اساسي روش كار تكميل شده اين است كه درآمدي كه در هر دوره مالي گزارش مي شود ميزان كار انجام شده در خلال دوره برروي پيمانها را منعكس نمي كنند.
2-روش درصد پيشرفت كار:


در اين روش درآمد به تناسب پيشرفت عمليات پيمان شناسايي مي شود درآمد مذكور يا هزينه هاي واقعي شده براي رسيدن به همان مرحله اي از پيشرفت كار مقابله مي شود و حاصل آن مي تواند به عنوان سهم قابل تخصيص آن قسمت از كاري كه طي دوره تكميل شده گزارش مي شود.
اعمال روش درصد پيشرفت كار خطر استباه در برآورد را به همراه دارد بدين سبب تا زماني كه نسبت به سود آوري كل پيمان اطمينان نباشد منظور داشتن سود در صورتهاي مالي نخواهد آمد و كاربرد روش درصد پيشرفت كار نادرست است.
انتخاب روش:
هرگاه پيمانكاري يكي از روشها را مورد حسابداري پيمان مشخصي بكار مي گيرد تز آن پس در مورد ساير پيمانهايي كه داراي ضوابط مشابه هستند بايد از همان روش تبعيت كند. انتخاب روش

حسابداري براي هر پيماني بستگي به ميزان اطمينان دارد كه پيمانكار از براورد درآمد و مخارج پيمان بدست مي آورد ، در پاره اي از موارد پيمانكار به خاطر عدم اطمينان نسبت برآورد تصميم به اتخاذ روش كار تكميل شده مي گيرد. اگر در روش حسابداري قراردادهاي پيمانكاري تغيير داده شود تاثير اين تغيير و مبلغ ريالي آن همراه با علل تغيير بايد انشاء گردد. هرگاه پيمانكار روش حسابداري خود را از درصد پيشرفت كار به روش كار تكميل شده تغيير دهد ممكن است ميزان كليه اثرات مالي

 

ناشي از تغيير روش را نتوان تعيين كرد. در چنين مواردي دستكم افشاي مبلغ سود گزارش شده اي مربوط به سالهاي گذشته پيمانهايي كه در ابنتداي دوره حسابداري در جريان پيشرفت بوده اند ضروري خواند بود.
ذخيره لازم براي زيانهاي پيش بيني:
هرگاه آخرين برآوردها از هزينه ها و درآمدهاي يك قرارداد پيمانكاري نشان دهنده زيان باشد، بايد خيره اي معادلب كل زيان ، بدون توجه به ميزان كار انجام شده ، در نظر گرفته شود ،حتي در مواردي كه هم زيان پيش بيني شده از كل هزينه هاي انجام شده تا تاريخ برآورد بيشتر باشد بايد براي كل زيان پيش بيني شده آن پيمان ذخيره در نظر گرفت.هرگاه بخش عمده اي از ظرفيت واحد اجرا كننده (پيمانكار ) براي مدت طولاني به پيماني اختصاص داده شود ، هزينه هاي غير مستقيم واحد پيمانكاري در طي باقيمانده قرارداد بعضاً به عنوان هزينه هاي قابل تسهيم مستقيم تلقي و در محاسبه ذخيره براي زيان پيش بيني نشده در نظر گرفته شود.


در صورت در نظر گرفتن ذخيره براي زيان پيمان ميزان ذخيره بدون توجه به موارد زير تعيين مي گردد:
الف- شروع يا عدم شروع عمليات اجرايي پيمان
ب- مرحله تكميل عمليات پيمان


ج- ميزان سود مورد انتظار از ساير قراردادها غير مرتبط با پيمان

حسابداري مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري –در دفاتر پيمانكار:
مطالعات مقدماتي:
1- مخارج مقدماتي طرح: مطالعات مقدماتي طرح را معمولاً كارفرما راساً يا به كمك مهندسان مشاور انجام مي دهد در اين صورت مخارج طرح در دفاتر پيمانكار ثبتي ندارد.
2- ارجاع كار به پيمانكار:
خريد اسناد شركت در مناقصه:
هنگامي كه پيمانكار از طريق شركت در مناقصه يا توافق قيمت از شرايط پيمان مطلع شد در صورت تمايل انجام كار اسناد شركت در مناقصه را از كارفرما خريداري و در اختيار دفتر فني خود قرار مي دهد. اگر فرض شود پيمانكار براي خريد اسناد شركت در مناقصه بناي مبلغ 5000ريال پرداخت كرده باشد ثبت دفتر روزنامه:
هزينه شركت در مناقصه 5000


نقد 5000
خريد اسناد شركت در مناقصه
تسليم ضمانت نامه شركت در مناقصه:
چنانچه دفتر فني انجام عمليات موضوع پيمان را با توجه به امكانات پيمانكار عملي و سود آور تشخيص دهد قيمت كل كار را با در نظر گرفتن كليه جوانب امر و شرايط كار از روي نقشه ها و مشخصات محاسبه و پيشنهاد مي كند. رقم پيشنهادي پيمانكار همراه با سايد اسناد و مدارك

مورد درخواست كارفرما نظير ضمانت نامه شركت در مناقصه به دستگاه مناقصه گزار تسليم ميشود . رويه معمول بانكها در مورد صدور ضمانت نامه در قبال وثيقه غير نقدي چنين است كه حداقل 20% بيش از مبلغ ضمانت نامه از متقاضي وثيقه اخذ مي كنند اگر مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 500000ريال (5% مبلغ كل پيمان) كارمزد صدور ضمانت نامه مزبور 2500 ريال فرض شود عمليات مالي اين مرحله به ترتيب زير است.
هزينه شركت در مناقصه 2500
بانك 2500
ثبت كارمزد بانك بابت صدور ضمانت نامه حساب انتظامي-ضمانت نامه 500000


حساب انتظامي وثيقه ضمانت نامه 600000
طرف حساب انتظامي ضمانت نامه 500000
طرف حساب انتظامي وثيقه ضمانت نامه 600000
ثبت صدور ضمانت نامه مربوط به شرمت در مناقصه
انتقال هزينه هاي شركت در مناقصه به حساب پيمان:
بعد از اينكه حساب خاصي براي پيمان در دفاتر افتتاح شد مخارج قبل از انعقاد قرارداد به حساب پيمان انتقال مي يابد.هزينه هاي بناي .....قبل از انعقاد قرارداد مبلغ 7500ريال بود:
بناي....... 7500
هزينه شركت در مناقصه-بناي 7500
انتقال هزينه هاي طرح قبل از انعقاد به حساب پيمان...
صدور ضمانت نامه انجام تعهدات:
در حال حاضر شركت پيمانكاري هنگام امضاي پيمان با موسسات بخش عمومي براي تضمين انجام تعهدات بايد ضمانت نامه اي حداقل معادل 5% مبلغ پيمان از بانك مورد نظر كارفرما تسليم كنند براي صدور ضمانت نامه انجام تعهدات ، بانكها معمولاً درصدي از مبلغ ضمانت نامه را به رويه معمول 10% به عنوان سپرده نقدي ضمانت نامه از حساب متقاضي برداشت مي كنند. اگر مبلغ پيمان 10,000,0000ريال كارمزد صدور ضمانت نامه انجام تعهدات 6750 ريال فرض مي شود.
پيمان-بناي ..... 6750
سپرده ضمانت نامه ها 50000
بانك 56750
ثبت كارمزد وسپرده نقدي ضمانت نامه مربوط به انجام تعهدات حساب انتظامي-ضمانت نامه 500000
حساب انتظامي وثيقه ضمانت نامه 540000
طرف حساب انتظامي ضمانت نامه 500000


طرف حساب انتظامي وثيقه ضمانت نامه 540000
ثبت ضمانت نامه مربوط به تضمين انجام تعهدات
ابطال ضمانت نامه شركت در مناقصه:
بعد از امضاي قرارداد كارفرما ضمانت نامه شركت در مناقصه را آزاد خواهد كرد ابطال ضمانت نامه مزبور به ترتيب زير است:
حسابجاري كارگاه ×××
بانك ×××
ثبت حواله ارسال به حسابجاري طرف حساب انتظامي ضمانت نامه ×××
طرف حساب انتظامي وثيقه ضمانت نامه ×××


حساب انتظامي-ضمانت نامه ×××
حساب انتظامي- وثيقه ضمانت نامه ×××
ثبت استرداد و ابطال ضمانت نامه
مخارج اجراي طرح:
دوره اي كه طي آن هزينه هاي مربوط به قرارداد شناسايي مي شود و با امضاي قرارداد آغاز يا تكميل آن به پايان مي رسد.
هزينه هاي يك واحد پيمانكاري:
الف: هزينه هايي كه مستقيماً به كارهاي خاص مربوط است. مانند مواد و مصالح مصرفي در پيمان هزينه دستمزد و مزاياي كارگران و سرپرستان كارگاه هزينه استهلاك ماشين آلات بكار گرفته شد.
ب: هزينه هايي كه بين پيمانها مشترك بوده و تسليم آن به پيمانكار جداگانه امكان پذير نيست . مانند بيمه ، طراحي و خدمات فني
ج: هزينه هايي كه بطور كلي به فعاليتهاي واحدهاي تجاري يا به فعاليت پيمانكار مربوط مي شود اما نمي تواند به پيمانهاي مشخصي ارتباط يابد ، هزينه هاي مالي ، هزينه هاي تحقيق، توسعه و هزينه هاي استهلاك ماشين آلات
مخارج كارگاه:
بطور كلي مخارجي كه كارگاه مجاز به انجام آن است بتدريج از محل تنخواه گرداني كه در اختيار كارگاه قرار ميگيرد پرداخت مي شوددر پايان ماه و يا هر زمان مشخص ديگري گزارش مارج كارگاه به انضمام اسناد هزينه به دفتر مركزي ارسال مي گردد. تمام هزينه هاي انجام شده توسط كارگاه بايد متكي به اسناد و مدارك مثبت و با توجه به دستوالعمل دفتر مركزي پرداخت شده باشد حسابداري دفتر مركزي ابتدا مخارج انجام شده را توسط كارگاه.


ضمانت نامه پيش پرداخت:
بعد از امضاي قرارداد كارفرما درصدي ازمبلغ اوليه پيمان را به عنوان پيش پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانكي به پيمانكار پرداخت مي كند:
پيمان-بناي ..... ××
سپرده ضمانت نامه ها ×××
بانك ××××
ثبت كارمزد وسپرده نقدي ضمانت نامه حساب انتظامي-ضمانت نامه ×××
حساب انتظامي وثيقه ضمانت نامه ××××
طرف حساب انتظامي ضمانت نامه ×××


طرف حساب انتظامي وثيقه ضمانت نامه ××××
ثبت صدور ضمانت نامه
افزايش پرداخت:
كارفرما ممكن است مبلغ پيش پرداخت را يكجا به حساب بانك واريز و سپس به تناسب پيشرفت كار طي نامه هايي به بانك دستور دهد درصدي از مبلغ مزبور را به حساب پيمانكار واريز كند.
بانك ×××
پيش دريافت پيمان ×××
ثبت چك شماره ........عهده بانك بابت پيش پرداخت

اجراي كار و شروع عمليات:
ارتباط دفتري مركزي با كارگاه:
موسسات پيمانكاري داراي يك دفتري مركزي هستند كه عمدتاً در تهران يا مراكز استان واقع شده است وجوه ارسالي به كارگاه در حساب جداگانه اي در دفتر كل به نام حساب جاري كارگاه نگهداري مي شود در صورتي كه تعداد كارگاهها زياد نباشد حساب كنترل جاري كارگاه در دفتر كل افتتاح و در دفتر معين به نعداد كارگاهها تفكيك مي شود. و آن را به مخارج جاري سرمايه اي تفكيك و پس از كنترل و رسيدگي مخارج جاري را كلاً به حساب پيمان و مخارج سرمايه اي را به حساب دارايي منظور مي كند:
بناي....... ×××


ماشين آلات ×××
انبار كارگاه ×××
حساب جاري كارگاه پيمان ×××
ثبت مخارج جاري (مواد و مصالح مصرف شده ، دستمزد مستقيم و هزينه هاي مستقيم)
گزارش وضعيت نقدينگي: معمولاً رئيس كارگاه موظف است كه همراه با گزارش مخارج كارگاه گزارش وضعيت نقدينگي كارگاه را نيز به طريق زير تهيه و به دفتر مركزي ارسال مي كنند:
شركت راه ساز
كارگاه پيمان شماره (3)
گزارش وضعيت نقدينگي
پايان آبانماه ××13
موجودي نقدي در آغاز ماه:
وجوه دريافتي از دفتر مركزي:
حواله بانكي شماره............
وجوه دريافتي توسط كارگاه:
بابت فروش لوزم اسقاط
بابت كرايه ماشين آلات
كل موجودي
كسر ميشود:
مخارج انجام شده در اين ماه (به شرح گزارش مخارج كارگاه)
موجودي در پايان ماه

***
***

 

 

****


****

****

****


****
دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه:
معمولاً دستمزد و مزاياي كارگران و سرپرستان كارگاه از محل تنخواه گردان كارگاه پرداخت مي شود در غير اين صورت دفتر مركزي پس از پرداخت دستمزد به كارگران و سرپرستان كارگاه أن را به حساب پيمان منظور مي كند. ثبت أن به صورت زير است:
هزينه دستمزد ***
بيمه هاي اجتماعي 20% سهم كارفرما ***
وزارت دارايي ماليات دستمزد ***
سازمان تامين اجتماعي حق بيمه ***
دستمزد پرداختني ***
ثبت ليست دستمزد شاغلين كارگاه
چون دستمزد شاغلين در كارگاه كلاً به پيمان شماره (**) مربوط است از اين رو هزينه دستمزد شاغلين كارگاه مزبور با ثبت زير به حساب پيمان منتقل مي شود:
پيمان شماره...... ***
هزينه دستمزد ***
بيمه اجتماعي سهم كارفرما ***
دستمزد شاغلين كارگاه شماره.....و ماليات مربوط بعد از پرداخت به ترتيب زير ثبت مي شود:
دستمزد پرداختني ***
وزارت دارايي ماليات دستمزد ***
نقد ***
پرداخت دستمزد شاغلين كارگاه
استهلاك براي اموال ماشين ألات و تجهيزات: استهلاك ماشين آلات و تجهيزات بكار گرفته شده در هر پيمان را مي توان با استفاده از نرخ و روشهاي معمول در پايان هر دوره محاسبه و با ثبت زير به حساب پيمان انتقال
پيمان شماره....بناي..... ***


استهلاك انباشته ماشين آلات ***
ثبت استهلاك ماشين آلات بكار گرفته شده
هزينه هاي سربار:
در موسسات پيمانكاري علاوه بر هزينه هايي كه مستقيماً به پيمانهاي مشخص مربوط است هزينه هاي ديگري نيز واقع ميشود كه هزينه هاي غير مستقيم پيمانها خوانده مي شود بعضي از انواع هزينه غير مستقيم بين چند پيمان مشترك است مانند هزينه تعميرگاه مركزي طراحي و خدمات فني كه مي تواند بين پيمانهاي مختلف سرشكن شود اما بعضي از هزينه هاي ديگر غير مستقيم مانند استهلاك ماشين آلات و تجهيزات بكار گرفته شده در پيمان هزينه هاي مالي غير مرتبط با

پيمانها هيچگونه ارتباط مشخصي با پيمانها ندارد و قابل تسهيم بين پيمانها نيست.از اين رو معمولاً هزينه هاي غير مستقيم مرتبط بر مبناي معقولي مانند دستمزد مستقيم ، مواد مستقيم ، مبلغ پيمان، كل مخارج پيمان بين پيمانهاي مختلف سرشكن مي شود اما هزينه هاي غير مستقيم نا مرتبط با پيمانها قاعدتاً جز مخارج پيمان به حساب نمي آيد و به حساب سود و زيان موسسه پيمانكاري منتقل مي شود: پيمان شماره........ ***
هزينه هاي مشترك بين پيمانها ***
اختصاص سهم پيمان شماره .......از هزينه هاي مشترك
دفتر معين پيمانكاري:
حساب پيمان در دفتر معين
موضوع پيمان:................. شماره پيمان:...................
تاريخ تكميل:.................. مبلغ پيمان:.....................
ناريخ بدهكار بستانكار هزينه اوليه سهم هزينه سربار بهاي تمام شده
مواد و مصالح ارسال شده از انبار مواد و مصالح خريداري شده مستقيم استهلاك اموال ماشين آلات و تجهيزات دستمزد هزينه هاي مستقيم ساير حسابها جمع مواد و مصالح برگشت شده درأمدهاي متفرقه ساير حسابها جمع


براي هر پيماني كه منعقد مي شود حساب جداگانه اي در دفتر كل افتتاح

كرد و سود و زيان هر پيمان در پايان هر دوره مالي محاسبه و در صورتهاي مالي منعكس نمود:
تنظيم صورت وضعيت موقت:
دستگاه نظارت به وضعيت نماينده پيمانكار صورت تمام كارهايي را كه از شروع پيمان تا تاريخ تهيه صورت وضعيت انجام يافته است و همچنين وضعيت مصالح و تداراكات لازم براي تقويت و اجراي پيمان را كه در پاي كار موجود است تعيين و بر اساس نرخهاي منظم به پيمان تقويم مي كند.
ثبت هر يك از صورت وضعيتها در دفتر روزنامه به روش درصد پيشرفت كار ، روش كار تكميل شده:
ثبت صورت وضعيت:
الف- در روش درصد پيشرفت كار:
چون در روش درصد پيشرفت كار درآمد متناسب با مرحله پيشرفت كار صورت مي گيرد بنابراين صورت وضعيت گواهي و تاييد شده به عنوان درآمد تلقي و به ترتيب زير ثبت مي شود:

كارفرما شركت دولتي ***
كارگواهي شده-پيمان شماره....... ***
تبت كاركرد صورت وضعيت شماره.........
ب-روش كار تكميل شده:
در روش كار تكميل شده شناخت درآمد هنگامي صورت مي گيرد كه كل قرارداد يا بخش عمده اي از آن تكميل شده و صرفاً كارهاي جزيي و علاوه بر كارهاي تضميني، باقي مانده باشد. از اين رو در اين روش صورت وضعيت در دفاتر ثبت ميشود: دريافت وجه صورت وضعيت شماره ........
الف- روش درصد پيشرفت كار:


صورت وضعيتهايي كه به ترتيب مذكور تنظيم مي گردد. توسط دستگاه نظارت به كارفرما تسليم شود . كارفرما پس از رسيدگي و تصميمات احتمالي و كسر و كسور زير ، مبلغ قابل پرداخت را با تنظيم سندي از طريق صدور يك سند به پيمانكار پرداخت مي كند:
بانك ×××
سپرده حسن انجام كار (1) – 10% ×××
پيش دريافت (2) - قسط اول 25% ×××
پيش پرداخت ماليات (3) – 5/1% موضوع ماده (76) ×××
سازمان تامين اجتماعي(4) – 2/3% بيمه و بهداري ×××


پيمان شماره (3) بناي.... ×××
4% ماليات مقطوع – موضوع ماده (76) ×××
2/0 درصد سهم صندوق كار آموزي ××× ×××
كارفرما .. شركت دولتي ×××
دريافت وجه كاركرد صورت وضعيت شماره (00)چك شماره ....... بانك
ب : روش كار تكميل شده
ثبت اين روش هم مانند روش درصد پيشرفت كار مي باشد :
تحويل مدت :
در پيمانهايي كه كارفرما بخش عمومي است بعد از اين كه لااقل نود و هفت درصد عمليات پيمان طبق مشخصات ، نقشه ها و ساير اسناد ضميمه پيمان انجام شده باشد پيمانكار مي تواند از طريق دستگاه نظارت تقاضاي تحويل موقت صورت مجلسي بين كارفرما ، پيمانكاري و دستگاه نظارت تنظيم مي شود بنابراين در اين مرحله يا هر مرحله ديگري كه كل قرارداد يا بخش عمده اي از قرارداد تكميل شده باشد درآمد شناسايي به ترتيب زير در دفتر روزنامه ثبت مي شود .
كارفرما شركت دولتي ×××
كار گواهي شده - پيمان شماره (..) ×××
ابطال ضمانت نامه پيش پرداخت :
مبلغ پيش پرداخت با آخرين صورت وضعيت موقت مستمك و ضمانت نامه مربوط باطل مي شود :
ابطال ضمانت نامه انجام تعهد است :
بعد از تحويل صورت مجلس تحليل موقت و ارائه برگ حساب از سازمان تامين اجتماعي ضمانت نامه انجام تعهدات و 5% براي كل كار طبق ماده 38 قانون تامين اجتماعي آزاد مي شود .
پرداخت ما به التفاوت حق بيمه و اخذ برگ مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي به ترتيب زير است :
سازمان تامين اجتماعي – حق بيمه و بهداري ×××
بانك ×××
پرداخت به سازمان تامين اجتماعي بابت ما به التفاوت حق بيه و بهداري
كارفرما ضمانت نامه انجام تعهدات را پس از اخذ برگ مفاصاً حساب از سازمان تامين اجتماعي و تصويب صورت مجلس تحويل موقت آزاد مي كند . ثبت ابطال ضمانت نامه در دفتر روزنامه به صورت زير است :
بانك ×××
طرف حساب انتظامي – ضمانت نامه ها ×××


طرف حساب انتظامي – وثيقه نامه ها ×××
سپرده نقدي ضمانت نامه ها ×××
حساب انتظامي – ضمانت نامه ها ×××
حساب انتظامي – و ثبت ضمانت نامه ها×××
بابت واريز سپرده نقدي و ابطال ضمانت نامه
هزينه هاي بعد از تحويل موقت ( در دوره تضمين ) :
هزينه هاي كه براي تكميل نواقص در فاصله تحويل موقت و تحويل ضلعي توسط پيمانكار انجام مي شود به بدهكار حساب پيمان منتقل مي گردد .
تهيه صورت وضعيت قطعي:
بعد از تحويل موقت دستگاه نظارت به معيت نماينده پيمانكار به اندازه گيري و تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده اقدام خواهد كرد . مقادير و ارقامي كه در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود و به تقاضاي قاطع و يكي از ماخذ قطعي محاسبات خواهد بود :


استرداد نصف سپرده حسن انجام كار(وجه الضمان) :
معمولاً نصف وجه الضمان بلافاصله پس از تصويب صورت وضعيت قطعي از طرف كارفرما به پيمانكار پرداخت مي گردد .
بانك ×××
سپرده حسن انجام كار ×××
استرداد نصف وجه الضمان پيمان
تحويل قطعي :
در پايان دوره تضمين بنا به تقاضاي پيمانكار ، اعضاي كميسيون تحويل قطعي از كار بازديد مي كنند هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از عمل پيمانكار باشد مشاهده نشود تحويل قطعي انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوطه به آن تنظيم مي شود و سپس كارفرما تصويب آن را به پيمانكار ابلاغ مي كند :
استرداد نصف ديگر سپرده حسن انجام كار(وجه الضمان):
معمولاً نصف ديگر وجه الضمان پس از تصويب صورت مجلس تحويل قطعي از طرف كارفرما به پيمانكار پرداخت مي شود استرداد وجه الضمان به صورت زير است
بانك ×××


سپرده حسن انجام كار ×××
استرداد نصف ديگر وجه الضمان
استرداد نصف ديگر سپرده حسن انجام كار (وجه الضمان):
معمولا ًنصف ديگر وجه الضمان پس از تصويب صورت مجلس تحويل قطعي از طرف كارفرما به پيمانكار پرداخت مي شود .
بانك ×××
سپرده حسن انجام كار ×××
استرداد نصف ديگر وجه الضمان
تعيين سود پيمان تكميل شده :
الف : روش درصد پيشرفت كار : در اين روش تفاوت حساب

كار گواهي شده و حساب پيمان پس از تهيه صورت حساب قطعي و تصفيه حساب با پيمانكار سود يا زيان پيمان تكميل شده را به دست مي دهد
حساب پيمان شماره........-بناي
هزينه شركت در مناقصه
كارمزد ضمانت نامه انجام تعهدات
كارمزد ضمانت نامه پيش پرداخت
مخارج كارگاه
دستمزد مستقيم:
هزينه دستمزد
20% حق بيمه
استهلاك ماشين آلات
بهاي تجهيزات- آغاز كار
مخارج كارگاه
مواد و مصالح ارسال شده از انبار
هزينه سربار
كسور صورت وضعيت ××
××
××
××

××


××
××
××
××
××
××
××
×××× فروش لوازم اسقاط
بهاي تجهيزات خاتمه كار
مواد و مصالح برگشت شده به انبار
بهاي تمام شده مربوط به پيمان ××
××
××
××
××××

حساب كار گواهي شده حساب كارفرما شركت دولتي سپرده حسن انجام كار سازمان تامين اجتماعي
×× ××
×× ×××
××× ×××
××× ×××
××××
××× ××
×× ×××
××× ×××
××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××


ب: روش كار تكميل شده : پس از آخرين صورت وضعيت قضاوت حساب كار گواهي شده و حساب پيمان - پس از تهيه صورتحساب قطعي و تصفيه حساب با پيمانكار – سود (زيان) پيمان تكميل شده را به دست خواهد داد . (محاسبه سود پس از ثبت آخرين صورت وضعيت در هر دو روش يكسان است) .
انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده :
الف : محاسبه سود هر پيمان به طور جداگانه (محاسبه سود در صورتي كه سود حاصل پيمانكاري بطور جداگانه تعيين شود) در اين روش سود يا زيان به صورت زير محاسبه مي شود و بعد به حساب سود زيان منتقل مي يابد :
كار گواهي شده ×××


پيمان شماره (......) ×××
سود پيمان شماره (......) ×××
ثبت سو پيمان و بستن حساب كار گواهي شده سود پيمان شماره(.....) ×××
سود و زيان ×××
بستن حساب سود پيمان شماره (.....) به حساب سود و زيان
ب :محاسبه سود پيمانها بطور يكجا : (محاسبه سود در صورتي كه سود حاصل از هر پيمانكاري بطور جداگانه تعيين نشود).
در اين روش بهاي تمام شده كار گواهي شده پيمانهاي تكميل شده به حساب سود زيان پيمانها منتقل و در نتيجه سود يا زيان پيمانها ثبت بطور يكجا تعيين مي شود ؟
سود زيان پيمانها ×××
كار گواهي شده – پيمان شماره (......) ×××
پيمان شماره (....) ×××
سود زيان پيمانها ×××
مانده حساب سو زيان پيمانها : سود و زيان پيمان بطور يكجا بدست خواهد داد كه در پايان دوره مالي به حساب سود زيان انتقال مي يابد . از آنجا كه در اين مبحث تنها يك پيمان مور بحث قرار گرفت است ، مانده حساب سود زيان پيمانها منحصر به نتيجه پيمان است . كه به حساب سود زيان منتقل مي شود :
سود زيان پيمان ×××
سود زيان ×××


بستن حساب سود زيان پيمانها به حساب سود زيان

حسابداري مراحل اجراي طرح – دفاتر كارفرما :
الف : روش درصد پيشرفت كار : در اين روش مبلغ صورت وضعيت گواهي شده به بدهكار حساب دارايي در جريان تكميل و بستانكار حساب پيمانكار منظور مي شود .پرداخت وجه صورت وضعيت ها به بدهكار حساب پيمانكار و بستانكار حساب بانك انتقال مي يابد :


ب : روش كار تكميل شده : در اين روش مانده مبلغ صورت وضعيت كار گواهي شده در حسابها ثبت نمي شود تنها پرداخت وجه صورت وضعيتها به بدهكار حساب پيمانكار و بستانكار حساب بانك منظور مي شود پس از تحويل موقت حساب پيمانكار معادل مبلغ آخرين صورت وضعيت موقت يا مبلغ پيمان )

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید