مقاله در مورد قوانین و مقررات بازی تنیس

word قابل ویرایش
54 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

قوانین و مقررات بازی تنیس

آموزش قوانین بازی تنیس

فهرست
۱٫ پیش گفتار
۲٫ قانون ۱ – زمین
۳٫ قانون ۲ – لوازم ثابت
۴٫ قانون ۳ – توپ
۵٫ قانون ۴ – راکت
۶٫ قانون ۵ – امتیاز در گیم

۷٫ قانون ۶ – امتیاز در ست
۸٫ قانون ۷ – امتیاز در مسابقه
۹٫ قانون ۸ – زننده توپ و گیرنده توپ
۱۰٫ قانون ۹ – انتخاب زمین و سرویس
۱۱٫ قانون ۱۰ – تغییر زمین
۱۲٫ قانون ۱۱ – توپ در بازی
۱۳٫ قانون ۱۲ – برخورد توپ با خط
۱۴٫ قانون ۱۳ – برخورد توپ با لوازم ثابت زمین
۱۵٫ قانون ۱۴ – ترتیب سرویس
۱۶٫ قانون ۱۵ – ترتیب دریافت در بازی دوبل
۱۷٫ قانون ۱۶ – سرویس
۱۸٫ قانون ۱۷ – زدن توپ
۱۹٫ قانون ۱۸ – خطای پا
۲۰٫ قانون ۱۹ – خطای سرویس
۲۱٫ قانون ۲۰ – سرویس دوم
۲۲٫ قانون ۲۱ – زمان زدن و دریافت توپ
۲۳٫ قانون ۲۲ – تکرار حرکت در طی سرویس
۲۴٫ قانون ۲۳ – تکرار حرکت
۲۵٫ قانون ۲۴ – بازیکن امتیاز بازی را از دست میدهد
۲۶٫ قانون ۲۵ – برگردان خوب
۲۷٫ قانون ۲۶ – مانع , توقف

۲۸٫ قانون ۲۷ – تصحیح خطاها
۲۹٫ قانون ۲۸ – وظایف مقامات رسمی در زمین
۳۰٫ قانون ۲۹ – بازی ادامه دار
۳۱٫ قانون ۳۰ – مربیگری
۳۲٫ قوانین تنیس با صندلی چرخدار

۳۳٫ ضمیمه I – توپ
۳۴٫ دسته بندی سطوح زمین بازی از نظر گام
۳۵٫ ضمیمه II – راکت  
۳۸٫ وظایف مقامات رسمی در زمین
۳۹٫ نقشه زمین

پیش گفتار

فدراسیون بین المللی تنیس حاکم بر بازی تنیس بوده و حقوق و مسئولیتهای آن شامل تعیین قوانین بازی مىباشد . برای حمایت و پشتیبانی از فدراسیون بین المللی تنیس ، کمیته قوانین تنیس پایه گذاری شده است که مرتباً بر بازىها و قوانین آن نظارت نموده و پیشنهاداتی را برای تغییر قوانین چه بصورت دائمی چه بصورت مقطعی برای دوره ای محدود ، به هیئت سرپرستان ITF ارائه میدهند . این هیئت پیشنهادات را در مجمع عمومی سالانه ITF که بالاترین مرجع برای ایجاد تغییرات در قوانین تنیس است ، مطرح مىنماید.
در طی سالهای اخیر تعداد موضوعات قابل تغییر محدود بوده، اما با ارائه قوانین در یک زبان مدرن و با قابلیت پیگیری ساده و مرتب منجر به کاهش تعداد قوانین شده است . به منظور مرجعیت و قابلیت پیگیری در این ویرایش جدید ، شماره قانون قدیمی در پرانتز آورده شده است .
نکته : غیر در موارد مشخص شده ، همه موارد برای قوانین تنیس مردان ، شامل زنان نیز مىشود .

قانون ۱ : زمین (۱ و ۳۴ قدیم)
زمین بازی انفرادی باید مستعطیل به ابعاد m 77 / 23 طول و
m 23 / 8 عرض باشد .
زمین بازی دوبل باید مستطیل به ابعاد m 77/23 طول و m 98/10 عرض باشد .
زمین توسط تور از عرض به دو نیمه تقسیم مىشود . تور توسط طناب یا کابل فلزی به دو پایه از ارتفاع m 07 /1آویخته شده است . تور باید کاملاً بین دو پایه کشیده شده باشد . اندازه ذره ای تور باید به حدی باشد که به هیچ عنوان توپ از آن عبور نکند .

ارتفاع تور در مرکز که توسط یک تسمه نگهداشته شده است ، باید m 914/0باشد . یک باند باید روی طناب یا کابل فلزی و بالای تور را بپوشاند . تسمه و نوار باید کاملاً سفید باشد.
• حداکثر قطر طناب یا سیم فلزی باید cm 8/0 باشد .
• حداکثر پهنای تسمه باید cm 5 باشد .
• حداکثر ضخامت باند در هر طرف باید بینcm 5 و cm 35/6 باشد .
برای مسابقه دوبل ، محل نصب پایه تور باید از هر طرفm 914/0 خارج از زمین دوبل باشد .
در مسابقه انفرادی ، اگر تور بازی انفرادی استفاده مىشود ، محل نصب پایه تور باید از هر ط

رف m 914/0 خارج از زمین انفرادی باشد . اگر تور بازی دوبل استفاده مىشود ، در ارتفاعm 07/1 توسط دو چوب نشانه تور علامتگذاری مىشود، بطوریکه از هر طرفm 914/0 خارج از زمین انفرادی باشد.
• میله تور نباید بیش از cm 15 قطر داشته باشد .
• چوبهای نشانه نباید بیش از cm 5/7 قطر داشته باشند .
• میله تور و چوبهای نشانه نباید بیش ازcm 5/2 از بالای طناب تور بالاتر باشد .
خطهای انتهای زمین خط زمینه و خطهای اطراف زمین ، خط کناره نامیده مىشوند .
بین دو خط کناره زمین انفرادی در فاصله cm 40/6 از تور در هر طرف دو خط موازی تور کشیده مىشود که خط سرویس نامیده مىشود . در هر طرف تور ، منطقه بین خط سرویس و تور به دو منطقه مساوی تقسیم و منطقه سرویس نامیده مىشود . در مرکز خط سرویس، خطی به م

وازات خطوط کناره زمین انفرادی کشیده مىشود .
هر یک از خطوط زمینه در وسط توسط علامت مرکزی به طول
cm 10 تقسیم مىشوند که موازی با خطوط کناره زمین انفرادی رسم مىشوند .
خط سرویس مرکزی و نشانه مرکز باید cm 5 پهنا داشته باشد .
پهنای خطوط دیگر زمین باید بین cm 5/2 و m 5 باشد بجز خطهای زمینه که تا cm 10 هم مىتوانند پهنا داشته باشند .
همه اندازه گیریهای زمین باید تا خارج از خطوط باشند و همه خطوط زمین باید همرنگ و کاملاً در تضاد با رنگ سطح باشند .
هر گونه اعلان تبلیغاتی بر روی زمین ، تور ، طنابها ، باندها ، میله های تور و چوبهای نشانه غیر آنچه که در ضمیمه III آمده است ممنوع مىباشد .
قانون ۲ – وسایل ثابت زمین (۲ قدیم)
وسایل ثابت زمین شامل : حصار پشت و کناره ، تماشاگران و جایگاه تماشاگران و محل نشستن داورها و همه تجهیزات اطراف و روی زمین، سرداور، داور خط، داور تور و توپ جمع کن وقتی در موقعیتهای خود هستند، مىباشد .
در مسابقه انفرادی که با تور دوبل بازی مىشود، میله تور و بخشی از تور که خارج از چوبهای نشانه جزء لوازم ثابت محسوب مىشود و پایه تور یا بخشی از تور بحساب نمىآیند.

 

قانون ۳ – توپ (۳, ۱۳, ۲۷,۳۲ قدیمی)
توپهایی که تحت قوانین تنیس برای بازی تایید مىشود ، باید با مشخصات ذکر شده در ضمیمه I مطابقت کند ، فدراسیون بین المللی تنیس در مورد اینکه توپ مطابق با ضمیمه I مورد تأیید مىباشد یا خیر تصمیم مىگیرد .
چنین حکمی مىتواند بىواسطه صادر شود و یا نسبت به درخواست بازیکن ، تولید کننده لوازم و یا انجمن ملی و اعضای آن برای یک نمونه دارای مدارک معتبر ، صادر شود .
این قوانین و درخواستها باید با دستوالعمل قابل اجرای بازبینی و بازرسی فدراسیون بین المللی تنیس مطابقت داده شود .
برنامه ریز مسابقه باید از قبل اعلام کند :
۱٫ تعداد توپها برای بازی (۲, ۳, ۴ یا ۶)
۲٫ سیاست تغییر توپ زمان استراحت و گرم کردن فوق العاده باشد. گیم tie break، بعنوان یک گیم برای تغییر توپ شمرده مىشود .
در گیم tie break نباید تغییر توپ در ابتدای گیم صورت گیرد. در اینصورت تغییر توپ باید تا شروع گیم دوم ست بعد به تأخیر افتد.
ب) در ابتدای ست
اگر یک توپ در طی بازی پاره شد ، امتیاز بازی باید تکرار شود.
پرسش ۱: اگر یک توپ در انتهای یک امتیاز بازی، نرم بود، آیا امتیاز بازی قابل تکرار است ؟
پاسخ : اگر توپ نرم بود ولی پاره نشده بود، امتیاز بازی تکرار نمىشود.
نکته : مارک توپ مورد استفاده در یک مسابقه که تحت قوانین تنیس بازی مىشود باید در لیست رسمی ITF که برای توپهای مورد تأیید فدراسیون بین المللی تنیس چاپ شده است، موجود باشد.
قانون ۴ – راکت (۴ قدیمی)
راکتهایی که تحت قوانین تنیس برای بازی تأیید مىشود باید با مشخصات ذکر شده در ضمیمه II مطابقت کند.
فدراسیون بین المللی تنیس در مورد اینکه راکتی که با ضمیمه II مطابقت مىکند، مورد تأیید مىباشد یا خیر، تصمیم مىگیرد. چنین حکمی مىتواند بىواسطه صادر شود و یا نسبت به درخواست بازیکن، تولید کننده تجهیزات و یا انجمن ملی و اعضای آن برای یک نمونه دارای مدرک معتبر، صادر شود.
این قوانین و درخواستها باید با دستورالعمل قابل اجرای بازبینی و بازرسی فدراسیون بین المللی تنیس مطابقت داده شود.
پرسش ۱: آیا بیش از یکسری زه برای روی راکت مجاز است؟
پاسخ : خیر، قانون یک الگو (نه الگوها) برای زه کشی متقاطع ذکر میکند .
پرسش ۲: اگر زه کشی بر روی بیش از یک سطح انجام شده باشد، آیا الگوی زه کشی باید عموماً یکنواخت و تخت باشد؟
پاسخ : خیر
پرسش ۳: آیا وسایل کاهش لرزش مىتواند بر روی زه کشی راکت قرار داده شود؟ اگر مىشود در کجا مىتواند قرار داده شود؟
پاسخ : بله، ولی این وسایل فقط مىتواند در خارج از زه کشی متقاطع قرار دا

ده شود .
پرسش ۴: در طی یک امتیاز بازی، ناگهان زه کشی یک بازیکن پاره مىشود, آیا بازیکن مىتواند با این راکت امتیاز بازی دیگر را به بازی ادامه دهد؟
پاسخ : بله بجز در مواردی که مشخصاً توسط برنامه ریز مسابقه ممنوع شده باشد.
پرسش ۵ : آیا یک بازیکن به استفاده از بیش از یک راکت در هر زمان در طی بازی مجاز مىباشد؟
پاسخ : خیر باشد؟
پاسخ: خیر، استفاده از باتری ممنوع مىباشد, زیرا یک منبع انرژی است مانند باتری خورشیدی و لوازم مانند آن.
قانون ۵ – امتیاز در یک گیم (۲۶ و ۲۷ قدیمی)
الف ) گیم استاندارد :
یک گیم استاندارد با امتیاز زننده که اول کسب شده بصورت زیر امتیازبندی مىشود:
هیچ امتیاز بازی: امتیاز صفر
اولین امتیاز بازی: ۱۵
دومین امتیاز بازی: ۳۰
سومین امتیاز بازی: ۴۰
چهارمین امتیاز بازی: گیم
اگر دو بازیکن یا تیمها سه امتیاز بازی را برنده شوند، امتیاز دیوس نام دارد. بعد از دیوس، امتیاز آوانتاژ به تیم یا بازیکنی که امتیاز بازی بعدی را ببرد, داده مىشود . اگر همان بازیکن یا تیم امتیاز بازی بعدی را هم ببرد، گیم را برده است . اگر بازیکن حریف ببرد مجدداً دیوس است. بازیکن یا تیم باید دو امتیاز بازی متوالی را بعد از دیوس ببرد تا گیم را به تفع خود به پایان برساند.
ب ) گیم tie break
در طی یک گیم tie break امتیاز بازی بصورت صفر ، ۱ ،۲ ،۳ و … امتیازبندی مىشود. اولین بازیکن یا تیمی که ۷ امتیاز بازی را ببرد، برنده گیم و ست است بشرطیکه دو امتیاز بازی با حریف فاصله داشته باشد. اگر لازم بود، گیم tie break باید تا زمانیکه این اختلاف حاصل شود، ادامه پیدا کند.
بازیکنی که نوبت زدن سرو با اوست در گیم tie break، برای اولین امتیاز بازی سرو را مىزند.
و در دو امتیاز بازی بعد سرو توسط حریف باید زده شود (در بازی دوبل, بازیکن حریف باید سرو را بزند) بعد از آن هر بازیکن یا تیم باید بصورت متوالی برای دو امتیاز بازی تا پایان گیم
tie break سرو بزنند. (در بازی دوبل ، چرخش سرویس بین هر تیم، همانطور که در طی ست بود، باید ادامه یابد.)
بازیکن یا تیمی که در گیم tie break اولین زننده سرو بود در ست بعدی باید گیرنده توپ باشد .
روشهای امتیاز دهی مورد تأیید دیگر در ضمیمه IV آمده است .
قانون ۶ – امتیاز در یک ست (۲۷ قدیمی)
روشهای متعددی برای امتیاز بندی در یک ست وجود دارد . دو روش اصلی مورد استفاده روش ست آوانتاژ و روش ست
tie break است . روشهای دیگری هم ممکن است مورد استفاده قرار بگیرند اما بشرطیکه قبل از مسابقه روشی که استفاده خواهد شد اعلام شود. اگر روش ست tie break استفاده مىشود، باید اعلام شود که ست نهایی بصورت ست tie break بازی خواهد شد یا بصورت ست آوانتاژ .
الف ) ست آوانتاژ :

اولین تیم یا بازیکنی که ۶ گیم را برنده شود آن ست را برده است, بشرطیکه دو گیم با حریف فاصله داشته باشد در صورت لزوم، ست تا رسیدن به دو گیم فاصله ادامه پیدا خواهد کرد .

ب ) ست tie break :
اولین بازیکن یا تیمی که ۶ گیم را برنده شود به شرط آنکه با حریف دو گیم فاصله داشته باشد ، ست را برده است اگر امتیاز هر دو ۶ گیم باشد، یک گیم tie break باید بازی شود.

روشهای امتیاز دهی مورد تأیید دیگر در ضمیمه IV آمده است.
قانون ۷ – امتیاز در یک مسابقه (۲۸ قدیمی)
یک مسابقه مىتواند در ۳ ست (یک بازیکن یا تیم باید ۲ ست را برای بردن در مسابقه، برنده شود) و یا در ۵ ست (بازیکن یا تیم باید ۳ ست را برای بردن مسابقه برنده شود) بازی شود.
روشهای امتیاز دهی مورد تأیید دیگر در ضمیمه IV آمده است.
قانون ۸ – زننده و گیرنده توپ (۵ قدیمی)
بازیکن ها یا تیم ها باید در دو سمت تور بایستند. زننده کسی است که در اولین امتیاز بازی توپ را وارد زمین کرد. گیرنده توپ کسی است که آماده زدن توپ فرستاده شده توسط زننده مىباشد.
پرسش ۱ : آیا گیرنده توپ مجاز است که خارج از خطوط زمین بایستد ؟
پاسخ : بله، گیرنده مجاز است که در منطقه خود پشت تور در هر جایی داخل یا خارج خطوط قرار بگیرد.

قانون ۹ – انتخاب زمین و سرویس (۶ قدیمی)
انتخاب زمین و انتخاب زننده یا گیرنده توپ بودن در اولین گیم توسط سکه قبل از گرم کردن انجام مىشود . بازیکن یا تیمی که سکه را برد مىتواند انتخاب کند که:
الف ) زننده یا گیرنده توپ در گیم اول مسابقه باشد. در اینصورت حریف باید برای اولین گیم مسابقه زمین را انتخاب کند.
ب ) زمین را برای اولین گیم مسابقه انتخاب کند که در اینصورت حریف باید انتخاب کند که در اولین گیم مسابقه زننده یا گیرنده توپ باشد.
پ ) از حریف خود مىخواهد که انتخاب کند : الف یا ب.
پرسش ۱: اگر گرم کردن متوقف شد و بازیکنها از زمین خارج شدند ، آیا بازیکنها یا تیمها مىتوانند انتخاب جدیدی داشته باشند ؟
پاسخ : بله، نتیجه سکه اولیه به قوت خود باقیست، اما بازیکنها یا تیمها مىتوانند انتخاب دیگری انجام دهند.
قانون ۱۰ – تغییر زمین (۱۶ و ۲۷ قدیمی)
بازیکنها باید در انتهای اولین، سومین و هر گیم فرد در هر ست زمین خود را عوض کنند. همچنین اگر تعداد کل گیمها در یک ست زوج باشد نیز باید زمین را عوض کنند. در این حالت در پایا

ن اولین گیم ست بعدی بازیکنان زمین را عوض مىکنند.
در طی بازی tie break، بعد از هر ۶ امتیاز بازی، بازیکنها باید زمین را عوض کنند.
قانون ۱۱ – توپ در بازی (۱۷ قدیمی)
بجز زمانیکه خطا یا تکرار ضربه اعلام مىشود، از وقتیکه زننده به توپ ضربه مىزند تا زمانیکه امتیاز بازی اعلام شود توپ در بازی خواهد بود.
قانون ۱۲ – برخورد توپ با یک خط (۲۲ قدیمی)

اگر توپ با یکی از خطها برخورد کند ، مانند برخورد با زمین محصور شده با آن خط محسوب مىشود .
قانون ۱۳ – برخورد توپ با لوازم ثابت زمین (۲۳ قدیمی)
اگر توپ در بازی به لوازم ثابت برخورد کند و بعد از آن وارد منطقه صحیح شود ، بازیکنی که ضربه را زده است، امتیاز بازی را مىبرد. اگر قبل از برخورد توپ با لوازم ثابت زمین به زمین برخورد کرده باشد زننده توپ امتیاز بازی را از دست میدهد.
قانون ۱۴ – ترتیب سرویس (۱۵ و ۳۵ قدیمی)
در انتهای هر گیم استاندارد، گیرنده توپ باید زننده، و زننده توپ باید گیرنده در گیم بعدی باشد.
در بازی دوبل، تیمی که زننده سرو در اولین گیم هر ست مىباشد باید مشخص کند کدام بازیکن باید در آن گیم سرو را بزند. به همین ترتیب قبل از شروع گیم دوم حریف باید مشخص کند که برای آن گیم کدام بازیکن زننده سرو باشد. یار بازیکنی که در گیم اول سرو مىزند، باید در گیم سوم سرو بزند و یار بازیکنی که در گیم دوم سرو مىزند باید در گیم چهارم سرو بزند. این چرخش تا پایان ست ادامه پیدا مىکند.
قانون ۱۵ – ترتیب دریافت توپ در بازی دوبل (۳۵ , ۳۶ و ۴۰ قدیمی)
تیمی که در اولین گیم از ست گیرنده توپ است، باید مشخص کند کدام بازیکن در اولین امتیاز بازی توپ را خواهد گرفت. به همین ترتیب قبل از شروع گیم دوم، حریف باید مشخص کند که برای آن گیم کدام بازیکن گیرنده توپ باشد. بازیکنی که در گیم اول یار گیرنده توپ بوده است در امتیاز بازی دوم باید گیرنده باشد و این چرخش تا پایان گیم و ست ادامه پیدا خواهد کرد.
بعد از اینکه گیرنده توپ را برگرداند، بازیکن دیگر تیم مىتواند به توپ ضربه بزند.
پرسش ۱: آیا در بازی دوبل یک عضو از تیم مىتواند به تنهایی در مقابل حریف بازی کند؟
پاسخ : خیر.
قانون ۱۶ – سرویس (۷ قدیمی)
بلافاصله قبل از شروع حرکت سرویس، زننده توپ باید با آرامش در حالیکه هر دو پا خارج از خط زمینه است در فاصله بین علامت مرکز زمین و خط کناره بایستد.
زننده باید توپ را با دست در هر جهتی که مىخواهد رها کند و قبل از برخورد توپ به زمین با راکت به آن ضربه بزند. عمل سرویس در لحظه ای که راکت بازیکن به توپ ضربه زده یا توپ از راکت جدا شده است کامل مىشود. یک بازیکن که فقط از یک بازو استفاده مىکند مىتواند از راکت برای رها کردن توپ استفاده کند.
قانون ۱۷ – زدن توپ

زمان زدن سرو در گیم استاندارد، زننده توپ باید در پشت هر یک از نیمه های زمین بایس

تد، که در هر گیم از نیمه راست زمین شروع مىشود.
در گیم tie break، سرویس باید از پشت هر یک از نیمه های زمین زده شود که برای اولین ضربه از نیمه راست زمین استفاده مىشود.
سرویس باید پس از عبور از تور قبل از اینکه گیرنده توپ آن را برگرداند، در منطقه مخالف به زمین برخورد کند.
قانون ۱۸ – خطای پا (۷ و ۸ قدیمی)
۱٫ موقعیتش را با راه رفتن و یا دویدن تغییر دهد ، هر چند حرکت آرام پا مجاز است.
۲٫ هیچ کدام از پاها به خط زمینه برخورد کند .
۳٫ از امتداد فرضی خط کناره هیچ یک از پاها بیرون رود .
۴٫ هیچکدام از پاها بروی امتداد فرضی علامت مرکز زمین قرار گیرد .
اگر زننده توپ این قوانین را رعایت نکند، مرتکب خطای پا شده است.
پرسش ۱: در بازی تک نفره، آیا زننده توپ مجاز است که در پشت خط زمینه بین خط کناره انفرادی و خط کناره دو نفره بایستد؟
پاسخ : خیر
پرسش ۲: آیا زننده توپ مىتواند یک یا دو پا را خارج از زمین بگذارد؟
پاسخ : بله
قانون ۱۹ – خطای سرویس (۱۰ , ۳۹ قدیمی)
سرویس خطاست اگر :
۱٫ زننده توپ قوانین ۱۶ , ۱۷ و ۱۸ را رعایت نکند.
۲٫ زننده زمانی که باید به توپ ضربه بزند، آنرا از دست بدهد.
۳٫ توپ زده شده قبل از برخورد به زمین، به لوازم ثابت زمین، پایه تور یا چوبهای نشانه برخورد کند .
۴٫ توپ زده شده با زننده آن، یار او و یا هر چیزی که پوشیده است و با خود دارد برخورد کند .
پرسش ۱: بعد از بالا انداختن توپ برای سرو، زننده تصمیم مىگیرد که به آن ضربه نزند و

آن را مىگیرد. آیا این خطاست؟
پاسخ : خیر، بازیکن که توپ را بالا مىاندازد و نمىخواهد به توپ ضربه بزند، مجاز است که توپ را با دست یا با راکت بگیرد و یا اجازه دهد که توپ بیرون رود.
پرسش ۲: در طی یک مسابقه انفرادی که در زمین با پایه های تور و چوبهای نشانه بازی مىشود، توپ زده شده به چوبهای نشانه برخورد کرده و سپس وارد منطقه صحیح سرویس مىشود. آیا این خطاست؟

پاسخ : بله
قانون ۲۰ – سرویس دوم ( ۱۱ قدیمی )
اگر سرویس اول خطا بود، زننده توپ باید بدون تأخیر سرویس دوم را از پشت همان نیمه از زمین که سرویس خطا زده شده، بزند. هر چند سرویس از نیمه خطا زده شده باشد.
قانون ۲۱ – زمان زدن و گرفتن توپ (۱۲ و ۳۰ قدیمی)

زننده توپ تا زمانیکه گیرنده آماده شود نباید توپ را بزند . هر چند گیرنده باید با گام منطقی زننده توپ بازی کند و آماده دریافت توپ پس از یک زمان قابل قبول از آمادگی زننده باشد.
گیرنده کسی که مىخواهد سرویس را برگرداند باید آمادگی خود را اعلام کند . اگر ثابت شود که گیرنده توپ آماده نیست ، سرویس نمىتواند خطا محسوب شود.
قانون ۲۲ – تکرار حرکت در طی سرویس (۱۴ قدیمی)
سرویس تکرار مىشود اگر :
۱٫ توپ زده شده به تور، طناب یا نوار آن برخورد کند، در غیر اینصورت خوب است و یا بعد از برخورد به تور، طناب یا نوار آن به گیرنده توپ، یار او و یا آنچه که پوشیده است، قبل از برخورد به زمین، برخورد کند.
۲٫ توپ قبل از اینکه گیرنده آماده باشد زده شود.
زمانیکه یک سرویس دوباره تکرار مىشود، آن سرویس خطا شمرده نمىشود و زننده مجدداً باید ضربه بزند اما تکرار سرویس خطای گذشته را باطل نمىکند.
قانون ۲۳ – تکرار حرکت LET (13 , 25 قدیمی)
در همه مواردی که حرکت تکرار مىشود غیر سرویس دوم، همه امتیاز بازی باید تکرار شود.
پرسش ۱ : وقتی توپ در جریان بازی است، توپ دیگری در زمین وارد مىشود. تکرار حرکت اعلام مىشود. زننده قبل از آن خطا کرده است. اکنون برای زننده توپ سرویس اول محسوب مىشود یا سرویس دوم؟
پاسخ : سرویس اول، همه امتیاز بازی باید تکرار شود.

قانون ۲۴ – بازیکن امتیاز بازی را از دست میدهد. ( ۱۸ , ۱۹ , ۲۰ و ۴۰ قدیمی)
امتیاز بازی حذف مىشود اگر :
۱٫ بازیکن دو سرو متوالی را خطا کند.
۲٫ بازیکن نتواند قبل از دو بار برخورد توپ به زمین، آنرا برگرداند.
۳٫ بازیکن توپ را به بازی برگرداند که به خارج برخورد کرده و یا به هر چیزی خارج از منطقه صحیح برخورد کند.
۴٫ بازیکن توپ را به بازی برگرداند اما قبل از برخورد به زمین به لوازم ثابت زمین برخورد کند.
۵٫ بازیکن عمداً توپ را روی راکت نگهدارد یا عمداً بیش از یکبار به توپ با راکت ضربه بزند.
۶٫ بازیکن یا راکت، چه در دست بازیکن باشد چه نباشد، یا هر چیزی که بازیکن پوشیده یا به همراه دارد در طی بازی به تور، پایه تور یا چوبهای نشانه، طناب یا کابل فلزی، تسمه یا باند و یا منطقه حریف برخورد کند.
۷٫ بازیکن قبل از اینکه توپ از تور عبور کرده باشد به آن ضربه بزند.
۸٫ توپ به بازیکن یا هر چیزی که پوشیده است غیر راکت برخورد کند.
۹٫ توپ در بازی به راکتی که در دست بازیکن نیست برخورد کند.
۱۰٫ بازیکن عمداً و بصورت کلی در طی بازی فرم راکت را تغییر دهد.
۱۱٫ در بازی دوبل ، هر دو بازیکن به توپ موقع برگرداندن ضربه بزنند.
پرسش ۱: بعد از اینکه زننده توپ اولین سرو را زد راکت از دست او مىافتد و به تور برخورد مىکند قبل از اینکه توپ روی زمین جهش کند. آیا این سرویس خطاست یا آیا بازیکن امتیاز از دست میدهد؟
پاسخ: چون راکت در طی بازی به تور برخورد کرده است بازیکن امتیاز بازی را از دست میدهد.
پرسش ۲: بعد از اینکه زننده توپ اولین سرو را زد، راکت از دست او مىافتد و به تور برخورد مىکند بعد از اینکه توپ خارج از منطقه صحیح سرویس بر روی زمین جهش کرده است.

پاسخ : چون زمانی راکت به تور برخورد کرده است که مدت زمان زیادی از جریان توپ در بازی نمىگذشته، سرویس خطاست.
پرسش ۳ : در بازی دوبل ، یار گیرنده به تور برخورد مىکند قبل از اینکه توپ زده شده در منطقه خارج از منطقه سرویس صحیح به زمین بخورد. تصمیم درست چیست؟
پاسخ : تیم گیرنده توپ امتیاز بازی را از دست میدهند ، چون در جریان بازی یار گیرنده توپ ، به تور برخورد کرده است .بازی را از دست میدهد .
پاسخ : در این مورد بازیکن امتیاز بازی را از دست نمىدهد بشرطیکه با زمین حریف برخورد نکند .
پرسش ۵ : آیا بازیکن مىتواند هنگامیکه توپ در جریان بازی است از روی تور به زمین حریف بپرد .
پاسخ : خیر ، در اینصورت بازیکن امتیاز بازی را از دست میدهد .
پرسش ۶ : بازیکن راکتش را در طی بازی به طرف توپ پرتاب مىکند . راکت و توپ در زمین حریف بر روی زمین مىافتند و حریف قادر به گرفتن توپ نمىباشد . کدام بازیکن برنده امتیاز بازی هستند ؟
پاسخ : بازیکنی که راکتش را بطرف توپ پرتاب کرده است امتیاز بازی را از دست میدهد.

پرسش ۷ : توپ زده شده قبل از برخورد به زمین به گیرنده و یا در بازی دوبل به یار گیرنده برخورد مىکند . کدام بازیکن امتیاز بازی را مىبرند ؟
پاسخ : زننده توپ امتیاز بازی را مىبرد ، مگر اینکه خطای سرویس باشد .
پرسش ۸ : بازیکن در خارج از منطقه ایستاده است و به توپ ضربه مىزند و یا آنرا مىگیرد قبل از اینکه توپ به زمین برخورد کند و چون مطمئناً توپ به خارج از منطقه صحیح مىرود انتظار کسب امتیاز بازی را دارد .
پاسخ : بازیکن امتیاز بازی را از دست میدهد ، مگر اینکه یک برگردان خوب باشد که در اینصورت امتیاز بازی ادامه مىیابد .
قانون ۲۵ – برگردان خوب ( ۲۴ قدیمی )
یک برگردان ، خوب است اگر :
۱٫ توپ به تور ، پایه تور ، چوبهای نشانه ، طناب یا کابل فلزی ، تسمه یا نوار برخورد کند بشرطیکه از روی آنها گذشته و در منطقه صحیح به زمین برخورد کند ؛ بجز در شرایطی که در قوانین ۲ و ۴ – ۲۴ آمده است .
۲٫ توپ زده شده در بازی به منطقه صحیح برخورد کرده سپس جهش کرده و از روی تور به عقب برگشته است بازیکن آنرا از روی تور مىگیرد و در منطقه صحیح وارد بازی مىکند ؛ بشرطیکه قانون ۲۴ را نقض نکند .
۳٫ توپ از خارج از پایه تور ، بالا با پائین سطح رویی تور ، حتی اگر به پایه های تور برخورد کند ، برگردانده مىشود بشرطیکه در منطقه صحیح به زمین برخورد کند ؛ بجز در مواردیکه در قوانین ۲ و ۴- ۲۴ آمده است .
۴٫ توپ بدون برخورد به تور ، طناب و یا پایه تور از بین چوبهای نشانه و پایه تور عبور کرده و در منطقه صحیح به زمین برخورد مىکند .

۵٫ راکت بازیکن پس از ضربه زدن به توپ در منطقه خودش از بالای تور رد مىشود و توپ در منطقه صحیح به زمین مىخورد .
۶٫ بازیکن علاوه بر اینکه به توپ در جریان بازی ضربه مىزند به توپ دیگری هم که در منطقه صحیح روی زمین قرار دارد ضربه وارد مىکند .
پرسش ۱ : بازیکن توپی را که به چوب ها مىنشاند برخورد مىکند را برمىگرداند و در منطقه صس است .
پرسش ۲ : توپ در بازی به توپ دیگری که در منطقه صحیح بر روی زمین قرار دارد برخورد مىکند . تصمیم صحیح چیست ؟
پاسخ : بازی ادامه مىیابد . هر چند اگر مشخص نباشد که توپ اصلی برگردانده شده است باید تکرار حرکت اعلام شود .
قانون ۲۶ – توقف , تأخیر ( ۲۱ , ۲۵ و ۳۶ قدیمی )
بازیکن در طی یک امتیاز بازی توسط عملی عمدی از سوی حریف متوقف مىشود ، آن بازیکن امتیاز بازی را باید بگیرد .
هر چند اگر بازیکنی در طی یک امتیاز بازی توسط عملی غیر عمدی از سوی حریف و یا چیزی خارج از کنترل بازیکن ( لوازم ثابت زمین مشمول این نمىشود ) متوقف شود ، امتیاز بازی باید تکرار شود .
پرسش ۱ : آیا دو ضربه غیر عمدی توقف است ؟
پاسخ : خیر ، قانون ۵ – ۲۴ را ببینید .
پرسش ۲ : یک بازیکن اعلام مىکند که بازی باید متوقف شود چون فکر کرد که حریف متوقف شده است . آیا این یک مانع است؟
پاسخ : خیر ، بازیکن امتیاز بازی را از دست میدهد .
پرسش ۳ : توپ در جریان بازی به پرنده ای که بالای زمین در پرواز است برخورد مىکند . آیا این مانع است ؟
پاسخ : بله ، امتیاز بازی باید تکرار شود .
پرسش ۴ : در طی یک امتیاز بازی ، یک توپ یا چیز دیگری در طرف بازیکن بر روی زمین قرار دارد و وقتی امتیاز بازی آغاز شد بازیکن را متوقف مىکند . آیا این یک مانع است ؟
پاسخ : خیر .
پرسش ۵ : در بازی دوبل ، یار زننده توپ و یار گیرنده در کجا مجاز به ایستادن مىباشند .
پاسخ : یار زننده توپ و یار گیرنده در زمین خود در هر موقعیتی داخل یا خارج زمین مىتوانند بایستند . هر چند اگر یک بازیکن برای حریف مانع ایجاد کند ، قانون مانع باید مورد استفاده قرار گیرد .
قانون ۲۷ – تصحیح خطاها ( جدید )
بعنوان یک اصل ، وقتی در ارتباط با قوانین تنیس خطایی مشاهده شود ، همه امتیازات بازی که قبلاً بازی شده است ، باید به قوت خود باقی بماند . خطاهای مشاهده شده مطابق زیر باید اصلاح شوند :
۱٫ ( ۱-۹ , ۱۱ و پ – ۲ – ۲۷ قدیمی )
در طی یک گیم استاندارد یا گیم tie break ، اگر بازیکنی از نیمه اشتباه زمین سرو را بزند ، به محض کشف خطا باید تصحیح شود، زننده توپ باید با توجه به امتیاز ، از نیمه صحیح زمین سرو را بزند .
خطایی که قبل از مشاهده اشتباه زده شده است ، باقی مىماند .
۲٫ ( ۱۶ قدیمی )
در طی یک گیم استاندارد و یا گیم tie break ، اگر بازیکنها در جهتهای اشتباه در زمین ایستاده اند ، اشتباه باید بلافاصله پس از تشخیص اصلاح شود و زننده توپ باید با توجه به امتیاز ، از سمت درست زمین سرو را بزند .
۳٫ ( ۱۵ و ۳۷ قدیمی )

اگر در طی یک گیم استاندارد ، بازیکنی خارج از نوبت سرو بزند، بازیکنی که نوبت زدن سرو با او بوده است پس از مشاهده و تشخیص خطا باید سرو را بزند . هر چند ، اگر گیم قبل از کشف اشتباه کامل شود ، ترتیب سرویس به همان صورت باقی مىماند .
خطایی که توسط حریف قبل از کشف اشتباه زده شد ، نباید محاسبه شود .
در بازی دوبل ، اگر بازیکنهای یک تیم خارج از نوبت سرو بزنند ، قبل از کشف اشتباه , خطای زدن توپ باید به قوت خود باقی بماند.
۴٫ ( ۲۷ قدیمی , پرسش ۳ )
اگر یک بازیکن در طی گیم tie break خارج از نوبت سرو بزند و خطا پس از امتیازهای بازی شده زوج کشف شود ، خطا باید بلافاصله تصحیح شود . اگر خطا پس از امتیازهای بازی شده فرد کشف شود ، ترتیب سرویس باید به همان صورت باقی بماند .
خطایی که توسط حریف قبل از مشاهده اشتباه ، زده شده نباید محاسبه شود .
در بازی دوبل ، اگر بازیکنهای یک تیم ، خارج از نوبت سرو بزنند ، قبل از کشف اشتباه ، خطای زدن توپ باید به قوت خود باقی بماند.
۵٫ (۳۸ قدیمی )
در بازی دوبل در طی یک گیم استاندارد یا گیم tie break اگر خطا در ترتیب دریافت توپ مشاهده شود از زمان مشاهده خطا تا پایان گیم به همان صورت باقی مىماند . برای گیم بعدی که در آن ست آنها باید گیرنده توپ باشند , ترتیب دریافت باید به صورت اولیه برگردد .
۶٫ ( ۲۷ قدیمی , پرسش ۱ )
اگر در طی خطا یک گیم tie break با ۶ گیم مساوی آغاز شود و از قبل توافق به ست آوانتاژ شده بود ، اگر فقط یک امتیاز بازی شده باشد خطا باید فوراً اصلاح شود . اگر خطا بعد از شروع دومین امتیاز بازی مشاهده و تشخیص داده شود ست باید بصورت ست tie break ادامه پیدا کند .
۷٫ ( ۲۷ قدیمی , پرسش ۲ )
اگر در طی خطا یک گیم استاندارد با هر دو ۶ گیم آغاز شود ، در حالیکه از قبل توافق به ست tie break شده بود . اگر فقط یک امتیاز بازی شده باشد خطا باید فوراً اصلاح شود. اگر خطا بعد از شروع امتیاز بازی دوم تشخیص داده شود ، ست باید بصورت ست آوانتاژ ادامه پیدا کند تا اینکه امتیاز هر دو به ۸ برسد ( و یا یک امتیاز زوج بالاتر ) و گیم tie break باید بازی شود .
۸٫ ( جدید )
اگر در طی یک خطا ست آوانتاژ یا ست tie break آغاز شود ، در حالیکه از قبل توافق شده بود که ست نهایی بصورت مسابقه tie break سرنوشت ساز باشد ، اگر فقط یک امتیاز بازی شده باشد خطا باید فوراً اصلاح شود . اگر خطا بعد از شروع امتیاز بازی دوم تشخیص داده شود ، ست تا زمانی ادامه پیدا مىکند که یکی از بازیکنان یا تیمها سه گیم را برنده شوند ( همچنین ست را ) و یا اینکه هر دو ۲ گیم را بگیرند در این حال مسابقه tie break تعیین کننده آغاز خواهد شد .

همچنین اگر پس از شروع گیم پنجم خطا آشکار شود ، ست مانند ست tie break ادامه خواهد یافت ( ضمیمه IV را ببینید )
۹٫ ( ۳۲ قدیمی )
اگر توپها در زمان درست تعویض نشوند ، خطا زمانی تصحیح مىشود که بازیکن یا تیمی که باید با توپ جدید بازی را آغاز مىکرد ، در گیم جدید زننده توپ باشد . مشخصاً توپها در فاصله ای بین ض شوند .
قانون ۲۸ – وظایف مقامات رسمی زمین ( ۲۹ قدیمی )
وظایف و مسئولیتهای مقاماتی که برای مسابقات انتخاب و دعوت مىشوند در ضمیمه V آورده شده است .
قانون ۲۹ – بازی ادامه دار ( ۲۹ و ۳۰ قدیمی )
بعنوان یک اصل ، بازی از زمانی که مسابقه آغاز مىشود ( وقتی اولین سرویس در مسابقه زده مىشود ) تا زمانی که مسابقه تمام مىشود باید ادامه پیدا کند .
۱٫ توقف بین امتیازات بازی ، حداکثر ۲۰ ثانیه مجاز است . وقتی بازیکنان در انتهای گیم زمینها را عوض مىکنند ، حداکثر ۹۰ ثانیه مجاز است . هر چند ، بعد از اولین گیم هر ست و در طی گیم tie break بازی باید ادامه پیدا کند، و بازیکنان باید بلافاصله و بدون استراحت زمینهای خود را عوض کنند .
در انتهای هر ست ، یک استراحت حداکثر ۱۲۰ ثانیه داده مىشود .
حداکثر زمان از لحظه ای که یک امتیاز بازی پایان مىیابد تا اینکه اولین سرویس امتیاز بعد بازی زده شود ، مىباشد . برنامه ریزهای دوره های حرفه ای مىتوانند برای افزایش ۹۰ ثانیه مجاز زمانیکه بازیکنها زمینها را عوض مىکنند و ۱۲۰ ثانیه زمان مجاز استراحت در انتهای گیم ، تأییدیه فدراسیون بین المللی تنیس را درخواست کنند .
۲٫ اگر بنا به دلیلی خارج از کنترل بازیکن ، لباس ، کفش یا وسایل لازم ( بجز راکت ) پاره شود یا نیاز به تعویض داشته باشد، بازیکن مىتواند برای حل مشکل درخواست زمان اضافی موجه نماید .
۳٫ هیچ زمان اضافه ای به بازیکن برای جبران شرایط داده نمىشود . هر چند بازیکنی که از یک شرایط پزشکی قابل درمان رنج مىبرد از یک زمان توقف ۳ دقیقه ای برای درمان آن مورد پزشکی مىتواند استفاده کند . یک تعداد محدود توقف برای توالت یا تغییر لباس مىتواند در نظر گرفته شود بشرطیکه قبلاً اعلام شده باشد .
۴٫ برنامه ریز مسابقه مىتواند یک زمان استراحت ۱۰ دقیقه ای را اگر قبلاً اعلام شده باشد ، را مجاز بداند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 54 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد