بخشی از مقاله

چکیده

عرضه برخی از کالاها و خدمات به صورت انحصاری سبب به هم خوردن تعادل معاملاتی میان عرضه کننده و مصرف کننده می شود ؛ مضافا قدرت اقتصادی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ، در حمایت همه جانبه نهادهای دارنده قدرت از ایشان بی تاثیر نیست و نتیجتا سبب می شود مصرف کنندگان بطور طبیعی در موضع ضعیف تری نسبت به ایشان قرار بگیرند . ایجاد تعدیل در این رابطه نیازمند مداخله قانونگذار می باشد .

در راستای ایجاد این تعدیل ، تا کنون قوانینی در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده به تصویب رسیده است . در این مقاله به بررسی مقررات گذاری قوانین برنامه پنج ساله توسعه در حمایت از حقوق مصرف کننده می پردازیم . پیش فرض نگارنده این می باشد که پیش بینی های قوانین برنامه برای تحقق حق انتخاب و یا برخورداری از محصولات ایمن برای مصرف کننده در حد بهینه نبوه و تامین کننده سایر حقوق وی نیز نمی باشد ؛ لذا بنظر می رسد از حیث ساختار و مقررات زدایی نیاز به اصلاح دارد .

مقدمه

مصرف کنندگان2 همانند دیگر افراد بشر از حقوقی مانند حق آزادی بیان و عقیده ، حیات و ... برخوردارند ؛ لکن زمانی که صحبت از حقوق مصرف کنندگان میکنیم منظور آن دسته از حقوقی هستند که خاص مصرف کننده هستند از جمله حق برخورداری از محصولات ایمن ، انتخاب - محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب - ، دسترسی به اطلاعات و .3.. با توجه به قدرت اقتصادی عرضه کنندگان ، ایجاد تعدیل در روابط میان مصرف کننده و عرضه کننده نیازمند مداخله دولت از طریق تدوین قوانین و سازمان ها - از جمله سازمان استاندارد - به نحوی که تامین کننده حقوق طرف ضعیف باشد و وجود سازمان های غیردولتی در جهت حمایت از ×حقوق این گروه می باشد .

قوانین توسعه ، قوانینی راهبردی جهت تعیین وظایف واحدها و دستگاه ها در شرایط مختلف و برهه های زمانی مشخص می باشد که دارای ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می باشددر این مقاله به بررسی مقررات گذاری این قوانین در حمایت از حقوق مصرف کننده با تکیه بر حق انتخاب و ایمنی وی می پردازیم . 2اگرچه ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بند 5 ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تعاریفی را از مصرف کننده اراِئه داده اند لکن تعریف کامل تر براساس تعریف پیشنهادی کمیسیون بازنگری حقوق مصرف بدین شرح است : » مصرف کنندگان اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی هستند که برای کاربرد غیر حرفه ای ، اموال یا خدماتی را برای خود تهیه می کنند یا مورد استفاده قرار می دهند« . 2 ؛ در خصوص حقوق مصرف کننده ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان آن را تعریف نموده است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید