مقاله در مورد کودک به چه طریقی تربیت می شود

word قابل ویرایش
12 صفحه
4700 تومان

کودک به چه طریقی تربیت می شود

روش عبارتند از مجموعه ، وسایل وطرقی است که وصول به منظور وهدفی را ممکن می سازد.
در هر کاری داشتن روش واستفاده از آن ضروری است . از کارهای خیلی ساده گرفته تا تحقیقات وسیع علمی بدون توسل به روش ، سعی و کوشش هر اندازه فراوان هم صورت گیرند، نتیجه ای را عاید نخواهند کرد.

الف) تعریف بازی : بازی یک رشته تبادل مکمل با هدف نهفته است که تا حصول به نتیجه ی پیش بینی شده و کاملاً مشخص پیش می رود و جریان پیدا می کند . یعنی ، هر بازی یک رشته تبادل مشخص وغالبا تکراری است ، با ظاهری قابل قبول ودارای انگیزه ی پنهانی ـ یا به زبان عامیانه تر یک رشته حرکت است بادوام یا کلک. با زیها به دو دلیل کاملاًًًًًًً ازرویه ها و منا سک و وقت گذرانیها قابل تشخیص ومتمایزند ـ اولاً به دلیل نهفته بودنشان ثا نیاً به دلیلی که در بر دارند ممکن است

رویه ها موفقیت آمیز، مناسک موثرو وقت گذرانیها سود مند باشند ، اما از درگیری اثری نیست درپایان آنها نیز ممکن رقابتی در آنها وجود داشته باشد ویا ممکن است با احساسات شدید توأم باشد ولی تکان دهنده و به اصطلاح دراماتیک نیستند از طرف دیگر ،هر بازی اساساً با خدعه ونیرنگ توأم است و لیک پایان کار هم به جای اینکه فقط تحرک پذیر باشد تکان دهنده است .
اینک لازم است بازیها را از یک نوع رفتار اجتماعی دیگر که هنوز مورد بحث قرار نگرفته تمیز دهیم . (( علم)) ، (Operation) یک تبادل ساده یا یک رشته تبادلهای تعهد شده است که برای منظوری خاص انجام می گیرد . اگر شخص از شخص دیگر تقاضای تأ یید کند و درخواستش برآورده شود و سپس آن تأیید بر ضد تأیید کننده به کار گرفته شود یک بازی انجام شده ، بنابراین بازی ظاهراً شبیه یک رشته عمل است اما پس از برد معلوم می شود که این اعمال درواقع یک رشته مانور بوده اند نه درخواستهای صادقانه بلکه حرکاتی در یک بازی .
امیدواری و شوق یا ابراز علاقه به زندگی که فرد را احاطه کرده است ، نقطه ی مقابل افسردگی است .
خنده نقطه ی مقابل نومیدی است . بنابراین خاصیت لذت بخش درمان به وسیله ی تحلیل بازیها واقعیت پیدا می کند .

مقدمه

کودک و بازی:
از ویژگیهای دوره ی کودکی بازی کردن است. (( روانشناسان دوره ی کودکی را دوره ی بازی کردن نامیده اند)) بازی شیوه ی طبیعی فعالیت دراین دوره است.فعالیت آمیخته به بازی قبل ازسن سه سالگی آغازمی شودبه تدریج گسترش می یابد وحالت ابتکاری وخلاق به خود می گیرد. برهمین اساس است که روانشناسان خردسالی را دوره ی بازیهای خلاق نیز نامیده اند .
یعنی کودک به تدریج با ابتکاراتی که از خود نشان می دهد به بازیهای خودحالت ابداعی می دهد وکودکان باهوشتر معمولا به بازیهای ویژه و خلاق تر روی می آورند . بازیهای این کودکان از پیچیدگی و هدفداری بیشتر برخوردار است .
بازیهای کودک در سنین مختلف ویژگیهای مخصوصی دارد ابتدا بازی او با اشیاء است وسپس شامل انسانها می شود ، از سنین ۳ و ۴ سالگی بتدریج به بازیهای گروهی و اجتماعی روی می آورند .
در این بازیها کوذک به قواعد و مقررات بازیهای گروهی تن در می دهد و با دیگران همکاری می کند و دراین همکاریست که او رفتار با دیگران را تمرین می کند و با اصول وقواعد زندگی جمعی و چگونگی سلوک با دیگران و مراعات انضباط عملی بتدریج آشنا می شود واین به رشد اجتماعی و اخلاقی او کمک می کند .
هنگام بازی ، کودک با مشکلاتی روبرو شده ناگزیربه حل آنها می شود . به این ترتیب ، هم مقاومت در برابر مشکلات و راه های حل مساله را می آموزد و هم بر اعتماد به نفس او افزوده می شود . علاوه بر این بازی از عوامل موثری است که حس کنجکاوی ، ابتکار وخلاقیت کودک را برمی انگیزد و به رشد و گسترش توان ذهنی او کمک می کند .

حس کودکان نیز در تعیین بازی نقش دارد . دختران به علت روحیه ی آرامتری که دارند معمولا بازیهای ساکت وآرام از قبیل بازی با عروسک وغیره را انتخاب
می کنند . حال آنکه پسران بازیهای دشوارتر را که محتاج جنب وجوش بیشتری هستند برمی گزینند. کودکان را هنگام بازی بهتر ودقیقتر می توان شناخت .
نقشها یی که دربازی برعهده می گیرند ورفتارهای آنها دراین هنگام نشان دهنده ی عوا مل درونی آنها است و ازاین لحاظ اهمیتی ویژه دارد .

کودکانی که از توجه کافی در خانواده برخوردار نیستند یا مورد تبعیض واقع شده اند، کودکانی که احساس امنیت نمی کنند یا مورد تنبیه زیاد قرار می گیرند ، در بازیها حالت اضطراب و احساس تنهایی را منعکس می کنند که باید برای رفع آن کوشید . در هر حال ، بازی کودکان در حکم آینه ایست که روحیات ، استعدادها و زمینه های روانی کودک را نشان می دهد و در شناخت کودکان باید از آنها استفاده کرد .
علاوه بر جنبه های روانی ، بازی در رشد جسمی کودک نیز حائز اهمیت است . بازی به حفظ سلامت جسمی و عصبی کودک کمک می کند و به پرورش اعضاء و حواس او می انجامد .
این جنبه در پسران که به جنب و جوش وتحرک بیشتری نیاز دارند از اهمیتی بیشتر برخوردار است ، از این رو محیط زندگی کودکان و بویژه پسران باید طوری باشد که بتوانند از تحرک کافی برخوردار باشند . متاسفانه سبک زندگی شهری ، بویژه زندگی آپارتمانی چنان است که این نیاز ضروری کودکان را رفع نمی کند کودکانی که در آپارتمان ها و محیط های محدود زندگی می کنند ، باید ازامکانات پارک وامثال آن برای بازی و جست وخیز استفاده کنند . نباید برای رفاه خود، کودکان را از جنب وجوش باز داریم ، بلکه باید سعی کنیم امکاناتی را فراهم آوریم که کودکان در محیط های مناسبتر به بازی و جنب و جوش بپردازند . در این صورت با صرف نیروهای اضافی و تخلیه ی عصبی از هیجانات عصبی آنها کاسته شده ، در محیط خانه آرامش بیشتری خواهند داشت .
هرگز نباید برای رهایی از سر و صدای کودکان آنها را در محیط های نامناسب و در کوچه و خیابان رها کرد .

حرکات :
حرکات یک بازی کم بیش برابر است با نوازشهای یک منسک . مثل هر بازی ، بازیگران بازیهای روانی با تمرینهای بیشتر مهارتشان بیشتر می شود و هر حرکتشان مقا صد بیشتری را ابراز می دارد .
( دوستیهای خوب و زیبا ) معمولاً بر این اساس است که بازیگران رفتارشان را با چنان مسرت و کامبخشی موافق دیگری می سازند که با کمترین کوشش عالیترین نتیجه ازبازی بدست می اید . باحذف بعضی از حرکات واسته ای ومحتاطانه یااجباری می توان به نهایت درجه از دوستی رسید.

وقتی را که صرف اینگونه مانورهای توافقی میشود می توان متقابلاً درجهت تجلی بخشیدن روابط بکار برد تا هم برای طرفین بازی وهم برای نظاره کنندگان مایه ی خوشحالی بیشتری شود. یک شاگرد خوب بزودی متوجه حداقل حرکات اساسی موردنیاز بازی می شود. بازیگران به تنا سب احتیاجات و استعدادها و مقاصدشان موجب شاخ و برگ گرفتن و افزایش این حرکات اساسی می شود.

پیدایش بازی ها:
از دیدگاه جامعه ی کنونی پرورش طفل یعنی مراحل آموزشی بدین مبناست که بچه باید چه بازی هایی را یاد بگیردو چگونه بازی کند. روحیه ها و مناسک و وقت گذاری ها مناسب با وضعیت و موقعیت اجتماعی طفل در حال رشد نیز به او آمو خته می شود. اما اینها از اهمیت کمتری

 

برخوردارهستند در شرایت مساوی واکنش و مهارت طفل در انجام رویه ها و مناسک و وقت گذاری ها تعیین کننده ی فرصتهایی است که به وی عرضه خواهد شد. اما این این بازی های طفل معیار استفاده ی او از ان فرصتهاست. بازی های مورد علاقه ی طفل پش نویسی برای زندگی ویا نقشه ی نا خوداگاه زندگی وی (نهایتاً تعیین کننده ی خطوط سرنوشت اوو موفقیتش در ازدواج و شغل و شرایط محیط بعد مرگش خواهد بود. ) پدران و مادران در عین حال که وقت زیادی را صرف پرورش

بچه های خود می کنند در مورد تعلیم و روحیه ها و منا سک و وقت گذرانی هایمناسب با شرایت زندگی انها می کنند و با انتخاب مدرسه و دانشگاه و عبادتگاه های مناسب چنین تعلیماتی را در انها تحکیم می بخشد. موضوع بازی ها را نادیده می گیرند حال انکه در واقع بازی ها ساخت اصلی

و تهییج کننده ی پویایی شناسی خانواده ها هستند. بچه ها حتی از ماه های اول زندگی با بازی ها روبرو هستند،آنها را تجربه می کنند. سوال های مربوط به این زمینه هزاران سال است گه اغلب به طور گذرا و بی هیچ روش معینی ، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته اند. در سال های اخیر بحث های محوری در کتب رشته اورتوسایکارتری ( یا روانپزشکی اصطلاحی ) صورت گرفته است . اما بدون توجه اصولی به مفهوم بازی هاامکان مطالعه ی بنیادی در این رشته وجود ندارد و فرضیه های پویائی شناسی روانی درونی اشخاص تا کنون در حل مسائل ارتباطی انسانها موفقیت رضایت

بخش نداشته اند . موقعیتهایی از تبادل وجود دارند که مستلزم فرضیه های پویا یی شناسی اجتماعی اند و تنها با توجه به انگیزه های شخصی قابل حل نیستند .
از آنجا که امروز تعدادروانپزشکان و روانشناسانی که در رشته ی تحلیل بازیها تخصص دیده باشند زیاد نیست ، بنا بر این تحقیقات و تجربیات در پیدایش بازیها اندک است . خوشبختانه ، ماجرای زیر حضور متخصص مجرب تحلیل تبادل به وقوع پیوست .

کار کرد بازیها :
ازآنجا که امکان وجود پیوندهای صمیمانه بین مردم در زندگی روزمره بسیار کم و حتی گاهی اوقات این صمیمیت بیگانگی ( به خصوص نوع شدیدش ) از لحاظ روانی برای برخی افراد غیر ممکن است ، بخشی اعظم از اوقات زندگی جدی اجتماعی اشخاص به اجرای بازی می گذرد . بنابراین بازیها هم لازم اند هم دلخواه و تنها مسئله موجود آن است که این بازی ها برای شخص نتیجه ی مطلوبی نیز دارند یا نه ــ دراین رهگذر باید به خاطر اورد که اساسی ترین وجه بازی ها نقطه
اوج یا برد آنهاست . کارکرد اصلی حرکات اولیه ی بازیها آماده کردن موقعیت برای برداشت آنهاست . اما از طرف دیگر بازی ها طوری طرح ریزی شده اند که درهر یک از مراحل نیز بردی جنبی به دست می دهند .
بعضی بازی ها ، علاوه بر کارکرد اجتماعـی شان در ساخت رضایتبخش زمان ، برای حفظ سلامت روانی اشخاص نیز نیازی ضروری محسوب می شوند . ثبات روانی اشخاص بقدری موقتی و سست است و وضعیت روانی آنان چنان تشنج آمیز و شکننده حفظ می شود که محروم کردن آنها از

بازیهاشان ممکن است آنها را به ورطه ی نومیدی بی درمان یا حتی اختلال روان بکشاند . این اشخاص با هر نوع حرکت سود آنتی تز مبارزه ای سرسختانه خواهند کرد . این پدیده اغلب در مسائل زناشویی ملاحظه می شود که وقتی یکی از طرفین دراثر درمانهای روانی وضعش بهبود پیدا می کند . ( یعنی بازیهای نابودکننده ی ازدواجش را رها می کند . ) در نتیجه وضع روانی طرف مقابل بسرعت رو به ویرانی می رود چون برای حفظ تعادل او این بازیها اهمیت حیاتی داشته است . بنابراین در تحلیل بازیها لازم است جنبه ی احتیاط حس شود .

خوشبختانه یک پیوند انسانی صمیمانه ی عاری از هر گونه بازی که عالی ترین شکل ارتباط انسانی است یا می تواند باشد دارای پاداشها و لذائذی آنچنان عظیم است که حتی شخص هایی که تعادل روانی شان ناپایدار است نیز می تواند ــ اگر شخص مناسبی را برای پیوندهای بهتر پیدا کردند ــ با اطمینان و با مسرت بازیهاشان را رها کنند .

رده بندیهای بازی :
عوامل متعددی تا کنون در تحلیل بازیها و وقت گذرانیها مورد بحث قرار گرفتند و هر یک از آنها را می توانیم در رده بندی اصولی بازیها و وقت گذرانیها بکار بریم . برخی از محسوس ترین رده بندیها براساس عوامل زیر است :

۱٫ براساس تعداد بازیگران
۲٫ چیزهای رایج
۳٫ انواع بالینی
۴٫ نقاط بدن
۵٫ پویایی شناسی روانی

به عقیده فروید این سه اصل لذت جویی به شخصیت اولیه طفل مرتبط می شوند . در توصیف مراحل لذت جویی فروید سه بخش متفاوت در مقام ( خود دوستی ) ذکر می کند . نخست دهان و لب و دندان کانون احساس لذت است . در این دوره با مکیدن دروجه تف کردن ، گاززدن در وجه مخرب احساس خود را نمایان می سازد . پس از مدتی احساس لذت به ناحیه دیگری انتقال می یابد . این بار اعضاء دستگاه وضع کانون شهوت می شود . کودک به هنگام اخراج موضوع و پیشاب از تحریکاتی که در خود احساس می کند لذت می برد .

در آخرین مرحله خوددوستی ،اصل لذت در اعضاء خارجی خاص جنسی گرد می آید . سوابق متعدد که تاکنون عاری از وحدت و هماهنگی بودند مجتمع و متمرکز می شوند و در فرصت سائقه خاص جنسی بکار می افتد .
علاوه بر تعداد بازیگران سه عامل کلی دیگر نیز قابل ذکر است :

۱٫ انعطاف پذیری
۲٫ سرسختی
۳٫ شدت

سه عامل فوق نمایانگر کیفیت نرمی یا خشونت بازیها هستند به افرادی که دارای اختلالات ذهنی هستند این عوامل پیشرفتهای قابل ملاحظه ای می کنند بطوریکه می توان خود این عوامل را به مراحلی تقسیم کرد .
یک اسکیزوفرنیک پارا نوئید ممکن است مراحل اولیه بازی را بطور انعطاف پذیرش ملایم و آسان شروع کند ، بعد کم کم به حالت انعطاف پذیر سپس به مرحله ی سرسختی و سرانجام به مرحله شدید برسد .

 

الف ) بازی درجه یک : بازیهایی هستند که در انظار مردم قابل اجرا باشد .
ب ) بازی درجه دوم : بازی ای است که از آن صدمه ی دائمی و غیر قابل جبرانی به بارنمی آید ، اما بازیگران ترجیح می دهند که در انظار مردم اتفاق نیافتد.
پ ) بازی درجه سه : بازی ای است که علاجی ندارد و عاقبت هم به بیمارستان یا دادگاه یا سردخانه منتهی می شود .

بازیها را همچنین می توان از نظر سایر عوامل که هنگام بازی ذکر شده رده بندی کرد : هدفها ، نقشها و آشکار ترین امتیازها ظاهراً بهترین روش هایی برای بازیها بر اساس وضعیت وجودی آنهاست . اما از آنجا که هنوز دانش کافی نداریم ، استفاده ازاین عامل را باید به بعد موکول کنیم .
در تحلیل آخر ، عملی ترین رده بندی در حال حاظر احتمالاً رده بندی بر حسب جامعه شناسی است .

اهمیت بازی :
۱) بازی به کودکان لذت می بخشد و بخش مهمی از آموزش آنها را در بر می گیرد زیرا کودکان چیزهایی را هنگام بازی فرا می گیرند همچنین بازی نقش مهمی را در فرآیند اجتماعی شدن آنها ایفا می کند .
کودکان به فرصتهایی نیاز دارند که به تنهایی و یا با همسالان خودشان بازی کنند . وقتی دو یا چند کودک با هم هستند قادرند بازیهای مختلفی را انجام دهند . کودکان در هر بازی گروهی نحوه رفتار کردن با کودکان دیگر و کنار آمدن با آنها را یاد می گیرند . در مواقع دیگر آنها باید خودشان به تنهایی وبدون حضور دیگران بازی کنند تا طرز سرگرم کردن خود را فرا گیرند . هنگام تنهایی احساس کسلی و روماندگی می کنند در این صورت کودک به جای اینکه شادمانه بازی کند وقتش را به جلب توجه دیگران می گذراند .

مزایای بازی :
بازی موجب می شود کودکان :
۱٫ مواردی را کشف کنند .
۲٫ موضوعاتی را تجربه کنند .
۳٫ چیزهایی را خلق کنند .
۴٫ تمرکز حواس به دست آورند .
۵٫ عقایدشان را بیان کنند .
۶٫ گفتارشان بهبود یابد .
۷٫ از قوه ی تشخیصشان استفاده کنند .

بازیهای جسمانی :
در این بازیها کودک از تحرک جسمانی شدیدی برخوردار است . برای مثال او می دود ، می پرد ، می چرخد ، توپ پرتاب می کند و …

بازیهای خلاقیتی :
کودک در این نوع بازیها تصور می کند که فرد دیگری و یا حیوانی مانند خرگوش یا سگ است . کودک در هنگام خرید بازی از بزرگترهایش تقلید می کند . تلاش کودک در زمینه ی تقلید رفتار دیگران به وی کمک می کند تا نحوه رفتار افراد دیگر را به وضوح درک کند .

بازیهای مهارتی :
این نوع از بازیها که شامل استفاده ماهرانه کودک از دستهای خود است . دستها ، چشمها و مغز کودک در طول این بازیها با همدیگر همکاری می کند . سرعت حرکت دستان کودک در اثر بازی با جغجغه ، عروسکها و اشیای دیگر افزایش می یابد . بعدها او از بازی با چیزهایی نظیر آب ، شن ، خاک و خمیرهای بازی لذت می برد .

۲) بازی شادی را به ارمغان می آورد . کودکی جذب بازی می شود ، احتمالاً شاد می گردد زیرا بازی موجب بروز احساسات پیروزی و رضایت در او
می شود . اگر کودک بازی نکند کسل می گردد و کسالت نیز خیلی زود به بداخلاقی ، حساسیت و خراب شدن کودک می انجامد .

۳) بازی کودک کمک می کند تا میزان تنش عصبی و اضطراب کودکان کاهش یابد . بازی کردن در موقعیتهای پر اضطراب کمک می کند که با این
شرایط آشنا تر شود و در نتیجه در مواقع دیگر کمتر مضطرب گردد . بعنوان مثال در بازی معلم و شاگردی کودک با موضوع مدرسه رفتن آشنا می شود . این بازی باعث میگردد هر گونه اضطرابی که ممکن است او در ارتباط با مدرسه رفتن داشته باشد کاهش یابد به همین صورت دکتر بازی نیز می تواند کودک را برای بستری شدن در بیمارستان در مواقع لزوم آماده سازد .

۴) بازی غریزه پرخاشگری کودکان را تغییر می دهد . ممکن است کودک در هنگام بازی از چکش ، میخ و قطعات چوب برای ساختن قایق استفاده کند درحالیکه امکان دارند دارد او در مواقع دیگر از چکش برای صدمه زدن به خود یا خراب کردن چیزی استفاده نماید .

بازیهای اکتشافی :
این نوع از بازیها کودک را قادر می سازد که اطلاعاتی را در مورد اشیاء بدست آورد . این اطلاعات عبارت است از شکل ، اندازه ، بافت ، رنگ ، ساختار و کاربرد اشیاء . همچنین کودک طی این بازیها درمی یابد که ممکن است اشیاء بشکنند و این درک به او کمک می کند که مواظب اموالش باشد .

بازیهای اجتماعی :
این نوع بازیها شامل بازیهای گروهی هستند و به کودکان می آموزند که با یکدیگر همکاری و صداقت داشته و سهیم اموال یکدیگر باشند ، همچنین این بازیها به آنها یاد می دهد که رفتار غیر اجتماعی ( مانند تقلب ) باعث تنهایی و از دست دادن دوستان می شود . کودکان اغلب با همدیگر نزاع می کنند و دراین حالت چیزهایی را در مورد واکنشهای یکدیگر می آموزند . گاهی اوقات ممکن است یک کودک سرگرم رویارویی با چند نوع بازی می باشد . به عنوان مثال وقتی او با جغجغه بازی می کند ضمن اینکه شکل آن را کشف می نماید از دستهایش هم استفاده می کند . به این ترتیب او سرگرم ترکیبی از بازیهای اکتشافی و مهارتی شده است . هنگامی که گروهی از کودکان با آجرهای پلاستیکی بازی می کنند ممکن است در انواع مختلف بازیها سرگرم باشند .

*پرسشنامه*

والدین محترم لطفاً پرسشنامه زیر را که در مورد فرزندتان است پر نمایید .
نام کودک: سن : جنس:

۱٫ چند بار در هفته فرزندتان را برای بازی به پارک می برید؟
یک بار دوبار سه بار بیش از سه بار

۲٫ در پارک چند ساعت به بازی می پردازد ؟
کمتر از دو ساعت بیشتر از دو ساعت بازی نمی کند

۳٫ قبل از رفتن به پارک چه اعمالی از او سر می زند ؟
شوروشوق پیدا می کند بهانه می گیرد
برایش بی تفاوت است موارد دیگر

۴٫ موقع برگشتن از پارک چه رفتاری از خود نشان می دهد ؟
بهانه می گیرد گریه می کند
تابع رفتار شماست موارد دیگر

۵٫ در پارک با بچه های دیگر چه رابطه ای برقرار می کند ؟
با آنها دوست می شود با آنها دعوا می کند
رابطه ای برقرار نمی کند موارد دیگر

۶٫ در پارکها بیشتر با چه افرادی رابطه برقرار می کند ؟
بچه های بزرگتر از خود بچه های کوچکتر از خود
بچه های هم سن و سال خود رابطه برقرار نمی کند

۷٫ در پارکها با دیدن وسایل بازی چه می کند ؟
به طرف وسایل مورد علاقه خود می رود دچار سردرگمی می شود
وسایل را به ترتیب مورد استفاده قرار می دهد عکس العملی نشان نمی دهد

۸٫ چنانچه هفته ای او را به پارک نبرید چه عکس العملی از خود نشان می دهد ؟
پرخاشگر می شود گوشه گیر می شود
رفتارش تغییر نمی کند بهانه می گیرد

۹٫ امکانات تفریحی پارکهای اطرافتان را برای فرزندانتان کافی می دانید ؟
بلی خیر

۱۰٫ آیا امکانات و وسایل بازی موجود در پارکها او را راضی می کند ؟
بلی خیر

۱۱٫ بیشتر به چه بازیهایی علاقه دارد ؟
بازیهای پر جنب و جوش بازیهای آرام برایش فرقی نمی کند

۱۲٫ نظر شما در رابطه با بازیهای کامپیوتری برای فرزندانتان چیست ؟

۱۳٫ فرزند شما به بازیهای کامپیوتری بیشتر علاقه نشان می دهد یا نسبت به بازیهای پر جنب و جوش ؟

۱۴٫ چنانچه در آپارتمان زندگی می کنید زندگی آپارتمانی چه تاثیری در بازی فرزندانتان گذاشته است ؟

۱۵٫ نظر شما راجع به بازی کردن فرزندانتان در کوچه و خیابان چیست ؟

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد