بخشی از مقاله

گزارش كارآموزي حسابداري (شركت مادر تخصصي صندوق )

فصل اول : مقدمه
اينجانب رضا عاطفي قبولي سال 1380 رشته حسابداري و حسابرسي مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه با شماره پرونده 4592 و پرونده آموزشي شماره 1719 طبق ابلاغيه شماره 835/ك/آ/1719 مورخ 5/3/83 و 83/ك/آ/1719 مورخ 8/6/83 براي انجام دوره كارآموزي 6 ساله به شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ورزي معرفي شدم .


لازم به ذكر است كه اينجانب پس از قبولي در امتحان كتبي بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادي اجتماعي كشور ( ب منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائيه اجازه داده مي شود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاوران حقوقي براي آنان اقدام نمايد . حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غير دولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود . تأييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان پذير است .


آيين نامه اجرائي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيدن و با توجه به رشته تخصصي خود با سابقه كار حدود 10 سال در مؤسسات حسابرسي و حسابداري و همچنين شركتهاي مختلف در تاريخ 5/3/83 شروع به انجام دوره كارآموزي در شركت ما در تخصص صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي نموده .
فصل دوم : آشنائي با فعاليتهاي شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توس

 

عه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و چارت سازماني آن
شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از تبديل شركت خدمات مهندس جهاد سازندگي سابق كه حل تصويب نامه شماره 5592/ت/43 مورخ 11/5/1368 بصورت 100% دولتي تشكيل گرديد و وظيفه ، هدف آن انجام و ارائه خدمات مهندسين مشاور در رشته هاي نقشه برداري و فتوگرامتري ، آبخيزداري ، آبياري و زهكشي ، طراحي ساختمان طراحي نيروگاه برق ،‌آبي ، مطالعات راه سازي ، ژنتيك ، آزمايشگاه مكانيك خاك ، برنامه ريزي منطقه اي ، خط انتقال آب و ... بوده كه با توجه به شروع كار اين شركت از سال 1369 بيش از 2000 پروژه مطالعاتي و عملياتي به انجام رسانده و هم اكنون نيز با عنايت به تغيير وظايف شركت فوق همچنان وظيفه اتمام پروژه و تعهدات قبلي را نيز برعهده دارد . با تغيير سياستها و كاهش تصدي گري دولت و با ادغام وزارت جهاد با وزارت كشاورزي شركت فوق نيز به شركت ما در تخصصي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي طبق جلسه مورخ 25/12/1381 تا 27/1/1383 و هيئت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 16215/28/532/20/500 مورخ 2/7/1380 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده 6 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1379 اگر در اساسنامه شركت فوق كه 100% آن دولتي بوده با سرمايه اي معادل دويست ميليارد ريال با هدف حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و در زير بخشهاي زراعت و باغباني دامداري و دامپروري ، جنگل و مرتع ، شيلات و آبزيان و صنايع و خدمات مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي مورد تصويب قرار گرفت كه از سال 1382 شروع به فعاليت نمود و چارت سازماني آن به شرح ذيل مي باشد .
فصل سوم : فعاليتها و آموزشهاي انجام گرفته در مدت كارآموزي
الف ـ اقدامات انجام گرفته در دوره كارآموزي ( عمليات مالي خدمات مهندسي جهاد جهت بستن پروژة تعهدات قبلي )
ب ـ اقدامات انجام گرفته در دوره كارآموزي ( عمليات مالي صندوق مادر تخصصي)


ج ـ تجربيات و مهارتهاي بدست آمده در طول كارآموزي
الف ـ اقدامات انجام گرفته در دوره كارآموزي ( عمليات مالي خدمات مهندسي جهاد جهت بستن پروژه ها و تعهدات قبلي )
همچنان كه بيان گرديد با توجه به فعاليت 12 ساله شركت خدمات مهندسي جهاد و انجام حدود 2000 پروژه قسمتي از تعهدات آن باقي مانده بود كه به شركت مادر تخصصي انتقال يافت و با توجه به رشته تخصصي و تحصيلي اينجانب و با عنايت به دوره كارآموزي كه متناسب با ف

عاليت من بوده اقدامات و وظايف ذيل توسط اينجانب به انجام
1ـ آشنايي با كليه پروژه هاي انجام گرفته و در حال انجام از طريق بررسي پرونده امور حقوقي ، مالي و فني و برنامه ريزي كنترل پروژه
2ـ آشنايي با مفاد قراردادها از جهت بندهاي شرايط عمومي و شرايط خصوصي قراردادها كه معمولاً شرايط عمومي قراردادها ثابت و شرايط اختصاصي براي هر قرارداد به خصوص تفاوت مي نمايد .
3ـ آشنايي با امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه انتخاب و صلاحيت مشاور توسط كارشناسان آنها بر اساس ضوابط و معيارهاي فني ، نيروي انساني تحصيل كرده و ماهي و تجهيزات و امكانات انجام پروژه ها صورت مي پذيرد در همين راستا آشنايي با نحوه دريافت رتبه و گريد هر رشته و مطالعه كتبي و نشريات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه چه كساني صلاحيت انجام پروژه هاي مختلف با چه حجم ريالي ( رتبه يك تا حداكثر 340 ميليون ريال ، رتبه دو تا حداكثر 840 ميليون ريال و رتبه سه از 840 ميليون ريال به بالا ) و فني را دارا مي‌باشند.
3ـ آشنايي با فهرست بهاء انجام كار پروژه هاي مختلف كه به دو سر فصل اصلي اجرايي يا مطالعاتي تقسيم گرديده و هر يك از آنها بر اساس نوع پروژه ها و دستور العمل محاسباتي چاپ شده از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور محاسبه و براي كارفرما جهت دريافت حق الزحمه ارسال مي گردد .
4ـ آشنايي با چگونگي تهيه و تنظيم صورت وضعيت بر اساس كار انجام گرفت و گزارشات دفتر فني و مدير پروژه و استفاده از دستورالعمل فهرست بها يا چگونگي تنظيم صورت وضعيت لازم به ذكر است كه حق الزحمه برخي از قراردادها ممكن است بر اساس فهرست بهاء محاسبه نگردد كه اين در شرايط خصوصي پيمان درج گرديده و مبناي محاسباتي بر اساس توافق به عنوان مثال نظر روز كار باشد.


5ـ آشنايي با خدمات ارائه شده از طرف كارفرما
در بعضي قراردادها به جهت نوع قرارداد برخي از مفاد آن مثل تهيه نقشه پايه ، تجهيزكارگاه ، انجام مطالعات فاز اول ... توسط خود كارفرما انجام گرفته كه باعث كاهش رقم قرارداد بر اساس فهرست بهاء خواهد گرديد .
6ـ آشنايي با مفاهيمي نظير : كارفرما ( ضخي حقيقي يا حقوقي است كه اجراي عمليا

ت معيني را به پيمانكار واگذار مي كند .)
ـ پيمانكار ( شخصي حقيقي يا حقوقي است كه مسئوليت اجراي كامل عمليات موضوع پيمان را تا تكميل نهايي آن بر اساس قرارداد في مابين برعهده مي گيرد )
ـ قرارداد ( رابطه اي حقوقي يبن پيمانكار و كارفرماست كه منشاء تعهد و التزام براي طرفين مي باشد ) كه كارفرما براي انجام دادن موارد زير قرارداد با مؤسسات مشاوره اي يا پيمانكار منعقد مي كند .
الف ـ مطالعات بنيادي و تحقيقاتي
ب ـ تهيه طرح
ج ـ اجراي طرح
د ـ نظارت بر اجراي طرح
انواع قراردادهاي پيمانكاري با توجه به مواد 10 و 29 قانون مدني
1ـ قرارداد بر اساس واحد بهاء
2ـ قرارداد مقطوع
3ـ قرارداد اماني
4ـ قرارداد بر اساس مواد و دستمزد
5ـ قرارداد مديريت اجرا
ـ مناقصه محدود و عمومي و آشنايي با مواد 79 و 89 قانون محاسبات عمومي
ـ ترك مناقصه
ـ انواع وثيقه هاي مورد قبول بانكي براي صدور ضمانتنامه كه شامل : وجه نقد ، ط

لا ، اسناد خزانه ، اوراق مشاركت ، سپرده ثابت و اوراق قرض الحسنه ، تضمين بانكهاي معتبر خارجي ، سفته با دو امضاء قابل قبول بانكي ، احوال غير منقول ، برگ وثيقه انبارهاي عمومي ، سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس ، كشتي ، هواپيما مي باشد .


ـ حسن انجام تعهدات و قوانين مواد 4ـ83 قانون محاسبات عمومي و ماده 27 آئين نامه معاملات دولتي كه در آن قيد گرديده براي تضمين حسن انجام تعهدات معادل 50% مبلغ اوليه پيمان ضمانتنامه از بانك گرفته و يا سپرده نقدي به حساب كارفرما واريز نمايند .
ـ در انعقاد قرارداد : مشخصات طرفين قرارداد كاملاً ذكر گردد .
موضوع پيمان به روئيت طرفين رسيده و مهر و امضاء شود مبلغ پيمان و شرايط پرداخت كاملاً‌ مشخص گردد .
تغيير مقادير كار و كارهاي جديد با توجه به سقف رعايت حداكثر 25% افزايش قرارداد منعقد و كاملاً مشخص ثبت گردد . مدت پيمان با توجه به نوع پروژه مشخص شود .
تأييدات و تعهدات پيمانكار و تعهدات و اختيارات كارفرما كاملاً مشخص باشد .
ـ دوره هاي تضمين
ـ تعديل آحاد بهاء
ـ تحويل موفقت
ـ تحويل قطعي
7ـ آشنايي با قسمتهاي مخلتف شركت مهندسين مشاور و پيمانكار
الف ـ قسمت برآورد و مهندسي وظايف اصلي اين قسمت كه بوسيله مهندسان و مترورها انجام مي پذيرد شامل
1ـ محاسبه و تعيين مبلغ پيشنهادي براي شركت در مناقصه و اعلام نتيجه
2ـ تهيه صورت وضعيت هاي پيشرفت كار
3ـ بررسي قيمتهاي پيشنهادي پيمانكاران دست دوم يا جزء
4ـ تهيه فهرست مواد ، سفارشهاي خريد و ساير نيازمنديهاي پيمان و ارسال به قسمت حسابداري و رئيس حسابداري كارگاه
ب ـ قسمت اجراي عمليات :
1ـ سازماندهي كارگران و كاركنان لازم
2ـ همكاري در تهيه صورت وضعيتهاي پيشرفت كار
3ـ محاسبه دستمزد كارگران و تهيه صورت تجزيه دستمزد بر اساس ساعات كارگران در هر كارگاه و ارسال به قسمت حسابداري
4ـ دريافت و شمارش مواد و مصالح و ارسال به كارگاه و گزارش آن به قسمت حسابداري
5ـ گزارش وضعيت نقدينگي و مخارج كارگاه به دفتر مركزي
ج ـ قسمت حسابداري


1ـ تطبيق برگ سفارش خريد و گزارش دريافت مواد و مصالح با قبض انبار
2ـ رسيدگي و پرداخت فاكتورها
3ـ كنترل و رسيدگي مخارج كارگاه و تفكيك صحيح آن به جاري و سرمايه اي
4ـ ثبت مخارج و صورت وضعيت هاي پيمان در اسناد و مدارك مالي و مراكز هزينه
5ـ تهيه گزارش دوره اي از پيشرفت و هزينه هاي اجراي پيمان و مقايسه آن با

اقلام برآوردي ( بودجه به واقعيت )
6ـ تهيه صورت هاي مالي پايان دوره طبق اصول پذيرفته شده حسابداري و تعيين سود يا زيان پيمان
7ـ وصول مطالبات و تسويه قراردادها
د ـ قسمت اداري و كارگزيني
1ـ تامين نيروي انساني بر اساس درخواست واحدهاي مختلف
2ـ كنترل حضور ، غياب و مرخصي و ساعات كارگر و پرسنل و تهيه گزارش كاركرد و ارسال به امور مالي
3ـ تهيه قوانين اداري و استخدامي داخلي
ه ـ واحد طرح و برنامه كنترل پروژه و بودجه
1ـ ارائه خط مشي و سياستهاي كلي و جزئي كوتاه مدت و بلند مدت
2ـ ارائه بودجه سالانه و در حد لزوم ماهانه و كنترل آن با گزارشات انجام گرفته مالي
3ـ تهيه انحرافات و گزارش آن و تلاش در جهت كاهش آن
4ـ كنترل زماني ، سالي و عملياتي پروژه ها بر اساس برنامه انجام هر پروژه
8 ـ آشنايي با قوانين و دستورالعمل ها شامل :
ـ آيين نامه تعيين برنده مناقصه به شماره 4727 ب - س مورخ 15/4/1354 و اصلاحي مصوب شماره 126842 / ت 108 ص مورخ 28/3/1370
ـ آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران موضوع تصويب نامه شماره 250/1/ت166 مورخ 17/3/1367 هيئت وزيران
ـ تصويبنامه در خصوص مقررات مربوط به اخذ تضمين و تاديه پيش پرداخت براي كارهاي پيمانكاري به شماره 33767/ت 325 مورخ 12/7/1371
ـ آيين نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانكها به شماره ل ب / 06 مورخ 12/2/1362
ـ مطالعه مجموعه قوانين مالياتهاي مستقيم مخصوصاً ماليات بر درآمد حقوق و اشخاص حقوقي و ماده 151 محاسبه استهلاك
ـ مطالعه دانستنيهايي براي پيمانكاران و واگذاران كار درباره مقدرات تامين اجتماعي چاپ شده سازمان تامين اجتماعي معاونت فني و درآمد
9ـ فعاليتها و اقدامات در واحد امور مالي شركت شامل :
ـ آشنايي با سيستم كدنيگ حساب كه شامل حساب كل ، معين ، تفضيل جزء بوده و اطلاعات آن به شرح ذيل مي باشد .
حساب كل دو رقمي بوده و از شماره 11 به نام تجهيزات و لوازم نقشه كشي و مهندسي تا شماره 97 هزينه بيمه اجتماعي مسكوره توسط كارفرمايان شماره گذاري گرديده
حساب معين سه رقمي بوده و از 102 به نام تجهيزات و لوازم نقشه كشي و مهندسي دفتر نقشه پردازان شروع و تا 9902 طرف حساب انتظامي شماره گذاري گرديده


حساب تفضيل چهاررقمي بوده و از شماره 1001 به نام دستگاه فتوگرامتري تا شماره 1235 نقشه برداري اصفهان به از ناشماره گذاري گرديده
حساب جزء يك رقمي بوده كه به جهت آسانتر شدن و استفاده از سيستم هزينه يابي صحيح و حسابداري صنعتي ( قيمت تمام شده پروژه ها در حسابداري پيمانكاري) در حس
1ـ هزينه حقوق كاركنان عملياتي
2ـ هزينه مأمورتي كاركنان عملياتي
3ـ هزينه حقوق كاركنان موقت
4ـ هزينه قرارداد كارشناسي
5ـ هزينه چاپ و تكثير
6ـ هزينه سربار جذب شده پروژه


7ـ هزينه ابزار و لوزم مصرفي
8ـ ساير هزينه ها
9ـ هزينه 6/3/% بيمه
پس از آشنايي با سيستم كدنيگ حسابها اسناد حسابداري را ثبت نموده كه اين امر در واقع جزء از تعريف حسابداري كه حسابداري فن ثبت طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعاتي كه قابليت تبديل به اعداد را داشته باشد مي باشد ثبت سند شامل سند هزينه پروژه

، سند درآمد پروژه ، سند حقوق و دستمزد ، سند هزينه جاري يا سربار
سند خريد اموال و تجهيزات و هزينه هاي سرمايه اي ، سند پرداخت و دريافت بانك و سند حسباداري قيمت تمام شده مي باشد كه تمامي اسناد مختلف را با توجه به ضمائم و پيوستها و وظايف مختلفي كه به اينجانب داده شده تهيه و به رئيس حسابداري تحويل نمودم لازم به ذكر است كه سيستم حسابداري شركت به صورت كامپيوتري بوده و از نرم افزار مالي استفاده شده است . براي تهيه اسناد حسابداري بررسي و تهيه پيوستها بسيار مهم بوده كه در اسناد مختلف متفاوت مي باشد مثل سند درآمد كه با توجه به تهيه صورت وضعيت كه در چه ميزان پيشرفت فيزيكي تا سقف 100% و يا حداكثر 125% با منظور نمودن متهم 25% و كنترل محاسبات و كسورات كه شامل 5% ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم و كورات بيمه كه در پروژه هاي مختلف از 6/3/% تا 67/16% متفاوت مي باشد و همچنين كسورات 10% حسن انجام كار و كسر پيش دريافت و علي الحساب دريافتي كه به ميزان پيشرفت كار و پرداختي كسر مي شود و خالص قابل دريافت محاسبه شده و اعلام گرديده و پس از دريافت از طريق بانك و يا به صورت نقدي سند آن ثبت مي گردد .
از جمله فعاليتهاي ديگر اينجانب تهيه صورت مغايرت بانكي و صورت نقدينگي شركت بوده كه با توجه به داشتن چندين حساب مختلف و ارسال وجه از طريق بانكهاي سراسر ايران به جهت داشتن پروژه هاي متعدد در سطح كشور تهيه صورت مغايرت بانكي براي مشخص شدن وجوه بين راهي ، چكهاي دريافت شده و در جريان وصول و مانده حساب بانكي و درنتيجه وضعيت نقدينگي شركت نياز روزانه شركت بوده .
علاوه بر موارد بالا به جهت مصادف شدن زمان كارآموزي با بستن حسابها و تهيه گزارش مالي در تهيه گزارش همكاري نموده و در قسمتهاي مختلف آن شركت نمودم و با آشنايي با استاندارد سيستم حسابداري پيمانكاري به دو صورت
1ـ روش كار تكميل شده : در آمد ،‌هزينه و سود ناخالص پيمان هنگامي شناسايي مي شود ك

ه كل پيمان يا بخش عمده اي از آن تكميل شده و تنها كارهاي جزئي آن باقي مانده باشد .
2ـ روش درصد پيشرفت كار : درآمد ، هزينه و سود ناخالص پيمان بتدريج ، به تناسب پيشرفت پيمان در پايان هر دوره مالي اندازه گيري و شناسايي مي شود .
و با توجه به نوع پروژه هاي شركت كه بلند مدت بوده و از روش دوم يعني درصد پيشرفت كار استاندارد شماره 11 بند 30 و 31 استفاده شده و نحوه بستن حسابها به شرح ذيل مي با

شد:
ـ برآورد ذخيره پروژه با توجه به اتمام پروژه در سال ياد شده و پيش بيني هزينه براي سال آينده
ـ برآورد ذخيره استهلاكي اموال و ساختمان و ماشين آلات كه با توجه به ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 محاسبه و در حسابها ثبت گرديد .
ـ برآورد ذخيره باز خريد خدمت پرسنل با توجه به قانون كار
ـ برآورد اندوخته قانوني طبق ماده
ـ انتقال هزينه حقوق و دستمزد پرسنل عملياتي به هزينه پروژه ها
ـ انتقال هزينه سربار به هزينه مستقيم پروژه به عنوان سربار
ـ انتقال هزينه پروژه به قيمت تمام شده
ـ انتقال درآمد پروژه به عملكرد سود و زيان با توجه به استاندارد حسابداري از روش درصد پيشرفت كار


ـ انتقال قيمت تمام شده به عملكرد سود و زيان
ـ انقال عملكرد سود و زيان به حساب و سود و زيان سال مالي
پس از بستن حسابها با توجه به رعايت اصول متداول حسابداري و استانداردهاي ناظر بر گزارشهاي صورتهاي مالي ، بايد بنحوي تهيه شوند كه ضمن ارائه تصوير مناسبي از وضعيت عملكرد شركت حداقل اطلاعات مورد نياز استفاده كنندگان را تامين نمايند صورت حساب سود و زيان و صورت گردش وجوه و همچنين ترازنامه براي سال مالي فوق تهيه و توسط حسابداري سازمان حسابرسي ، حسابرسي گرديد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید