بخشی از مقاله


تجزيه وتحليل شركت صندوق نسوز گنج آمد

چكيده :
افراد با مراجعه به نمايشگاه ، نمونه هاي توحيدي را ديده واگر صندوق مورد نظر موجود باشد خريداري كرده وصندوق برايشان ارسال مي گردد در غير اينصورت مشخصات صندوق مورد نظر را از قبيل :اندازه، رنگ ، مدل ومدل قفل وكليد سفارش داده وفرم سفارش به واحد توليدي فرستاده مي شود، سپس مواد خام لازم تعيين وسفارش داده مي شود وسپس صندوق ساخته مي شود.

فهرست مطالب
عنوان:

فاز 1:
- جمع آوري داده هاي خام
- رسم پرسشنامه DFD منطقي سيستم موجود

فاز 2 :
- روز نماي فرمها وشناسنامه ي آنها
- DFD منطقي سيستم جديد
- تشريح پردازشها وفايلها

فاز 3:
- بحث در مورد پياده سازي سيستم


محققين بر آن شدند كه شركت توليد صندوق نسوزگنج آوركه بصورت دستي به فعاليت خود ادامه مي داد را تحت مطالعه قرار دهند وآن را به يك سيستم نيمه مكانيزه ( با توجه به شرايط كشور ) تبديل كنند.
فايل اطلاعاتي
مشخصات صندوق
مدل رنگ جنس وزن گنجايش مقاومت

ديكشنري ساختار

نام ساختار : اطلاعات صندوق
تركيب :
مشخصات صندوق=
} مدل+ رنگ + جنس + وزن+ گنجايش + مقاومت {


ديكشنري اجزاﺀه داده
نام ساختار : اطلاعات صندوق
نام فيلد شرح نوع طول اسامي ديگر
مدل
رنگ

جنس
وزن

گنجايش
مقاومت ميزان پيشرفتگي
صندوقها مي تواند رنگهاي زيادي داشته باشند

جنس صندوق را شرح مي دهد.
سبك وسنگيني صندوق را شرح مي دهد
بيانگر ميزان ظرفيت صندوق
مقاومت صندوق در برابر آتش حرفي وعددي
حرفي

حرفي
عددي

عددي
حرفي وعددي حداكثر10كاراكتر
حداكثر15كاراكتر

10كاراكتر
____

فرم سفارش صندوق
مشخصات متري :
نام ونام خانوادگي:
شماره تلفن : كد اقتصاد

آدرس مشتري:
خيابان كوچه پلاك
مشخصات كالا :
رديف مدل رنگ جنس وزن گنجايش مقاومت

ديكشنري ساختار
نام ساختار : سفارش صندوق
تركيب :
مشخصات مشتري =
نام و نام خانوادگي + شماره تلفن + (كد اقتصادي) + آدرس مشتري=
خيابان + كوچه + پلاك
مشخصات كالا=
} رديف + رنگ + جنس + وزن + گنجايش + مقاومت {

ديكشنري اجزاﺀ داده
نام ساختار : سفارش صندوق
نام فيلد شرح نوع طول اسامي ديگر
نام ونام خانوادگي
شماره تلفن
كد اقتصاد
آدرس مشتري
مدل
رنگ

جنس

وزن
گنجايش
مقاومت نام مشتري
شماره تلفن مشتري
كد كالا
_______
ميزان پيشرفتگي
هرصندوق مي تواند يك رنگ داشته باشد.
جنس صندوق را شرح مي دهد.
ميزان وزن صندوق
ميزان ظرفيت صندوق
مقاومت صندوق در برابر آتش حرفي
عددي
عددي
حرفي وعددي
حرفي وعددي
حرفي

حرفي

عددي
عددي
حرفي وعددي ___
15 رقمي
20 رقمي
____
حداكثر10كاراكتر
حداكثر 10كاراكتر نام
Tel

فايل دستور كارساخت صندوق
مراحل ساخت :
1) خط كش وبرش ورقها
2) اتصال ورقهاي محفظه ي داخلي وخارجي
3) پرسكاري وجوشكاري ديواره ها ودرب صندوق
4) بتن كاري صندوق
5) بستن دستگيره وقفل ورمز
6) رنگ كاري صندوق
ديكشنري ساختار
نام ساختار : دستور كار ساخت صندوق
تركيب :
مراحل ساخت صندوق :
خط كشي وبرش ورق ها + اتصال ورقهاي محفظه ي داخلي وخارجي + پرسكاري وجوشكاري ديواره ها ودرب + بتن كاري صندوق + بستن دستيگره وقفل رمز + رنگ كاري صندوق


ديكشنري اجزاﺀ داده
نام ساختار : دستور كار ساخت صندوق
نام فيلد شرح نوع طول اسامي ديگر
مراحل ساخت
صندوق مراحل ساخت صندوق را بيان مي كند حرفي ______ نحوه ي توحيد

تشريح پردازشها :
براي تشريح پردازشها كمي از PDE و براي تشريح پردازشها ي كيفي ازP.S استفاده مي شود.
پردازش >> تاييد فرم سفارش صندوق << يك پردازش كيفي است براي تشريح أن ازP.S
استفاده مي كنيم.
P.S
نام پردازش : تاييد فرم سفارش صندوق
شماره ي پردازش : 1-1
شرح پردازش : وقتي مشتري فرم سفارش صندوق را پر كرد
بايد صحت پر كردن أن چك شود.
پردازش>> تعيين دستوركار توسط مدير عامل << يك پردازش كيفي است وبراي تشريح آن ازP.S استفاده مي شود.
P.S
نام پردازش : تعيين دستور كار توسط مدير عامل
شماره ي پردازش : 2-1
شرح پردازش : نحوه ي ساخت صندوق سفارش داده شده توسط مدير عامل
انجام مي گيرد.

پردازش >> نظارت مديربر دستور كار مدير عامل << يك پردازش كيفي است بنابراين براي تشريح آن از P.S استفاده مي

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید