بخشی از مقاله

باز و بست موتور و گيربكس از روي خودرو

بيرون آوردن موتور و گيربكس
روشي كه در اين جزوه توضيح داده مي شود، در خودروهاي داراي گيربكس اتوماتيك و دستي يكسان مي باشد.
ابتدا مايع سيستم خنك كننده، روغن موتور و گيربكس تخليه مي گردد.
اجزاء سيستم هواي ورودي به موتور شامل لوله خرطومي هواي ورودي به موتور، بستها، مجموعه هواكش جدا مي شود.
بستهاي باتري، باتري و سيني زير باتري را باز كنيد.


بدون باز كردن اتصالات و لوله هاي سيستم فرمان هيدروليك، پمپ هيدروليك را جدا كنيد.
سوكت (ترمينال) مربوط به سيستم BSI را باز كنيد.
اتصالات برقي و كانكتورهاي سيمهاي متصل به باتري و جعبه فيوز كنار باتري را جدا كنيد.
شيلنگهاي رفت و برگشت آب مربوط به رادياتور بخاري را باز كنيد.
شيلنگ ورود و خروج آب موتور را باز كنيد.
شيلنگ خلاء مربوط به بوستر ترمز را باز كنيد.
درانتها، رادياتور را باز كنيد.


در خودروهاي مجهز به گيربكس دستي، سيم كلاچ را باز كنيد و اهرم كلاچ را آزاد كنيد.
در خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتيك، كابل كيك دادن از روي گيربكس باز كنيد.
اتصالات جانبي مربوط به دسته سيم اصلي ECU را جدا كنيد.
سپس پايه نگهدارنده ECU را از روي گلگير سمت راست جدا كرده و بعد از آن كانكتور اصلي ECU را جدا كنيد.
منبع انبساط سيتم خنك كننده همراه با پايه نگهدارنده آن را باز كنيد.
سپس كنترل يونيت سيستم سوخت رساني و جرقه (ECU) باز شده را، از روي بدنه خودرو برداريد.
سيم گاز را باز كنيد.


با اطمينان از كم بودن سوخت در لوله ورودي آن را از گالري سوخت جدا كرده و مسدود كنيد.
پايه لرزه گير اتصال سرسيلندر به دسته موتور سمت راست (از ديد راننده) را باز كنيد.
اتصال شيلنگ خلاء MAP سنسور به مانيفولد هوا را از روي موتور را جدا كنيد.
كمپرسور كولر را بدون باز نمودن سيستم كولر از روي موتور باز كنيد و دور از موتور نگه داريد. سپس مطمئن شويد كه به اتصالات سيستم كولر آسيبي وارد نمي گردد.
با شل نمودن مهره هاي مربوطه (7.8) لوله اگزوز را از محل اتصال به مانفولداگزوز (گلوئي اگزوز) جدا كنيد.
سپس بست نگهدارنده 2 را جدا كنيد، تا لوله اگزوز مياني جدا گردد.
اتصال دسته موتور سمت راست (4) به ضربه گير دسته موتور را باز كنيد.
توجه: احتياج به جدا نمودن كامل دسته موتور از بلوك سيلندر نمي باشد.
براي جلوگيري از خراب شدن رزوه پيچ در هنگام باز نمودن مهره روي ضربه گير دسته گيربكس (5) توسط جرثقيل موتور را به اندازه خيلي كم به سمت بالا كشيده تا وزن موتور توسط جرثقيل مهار گردد، سپس مهره روي ضربه گير دسته گيربكس (5) را باز كنيد.
پيچ و .مهره ضربه گير دسته موتور عقبي (6) كه پلوس از داخل آن عبور مي كند و پيچ هاي نگهدارنده بلبرينگ پلوس سمت راست پيچ هاي چكمه اي (6a) را باز كنيد، اتصالات اين قسمت كاملاً‌ از روي بدنه جدا مي شود.
براي بيرون آوردن موتور، ابتدا زنجير جرثقيل را كمي شل نموده تا موتور پايين تر بيايد و پيچ دسته گيربكس از داخل دياق (6) خارج كنيد، سپس دياق (6) را از روي شاسي باز كنيد.
پس از اطمينان از باز شدن تمامي اتصالات مجموعه موتور و گيربكس به شاسي و بدنه، با استفاده از جرثقيل به آرامي مجموعه را خارج كنيد.

 

2-نصب مجدد مجموعه موتور و گيربكس:
مراحل كار به ترتيب عكس مراحل بيرون آوردن مي باشد.
پيچ دسته گيربكس را به گريس مخصوص، آغشته كنيد.
پيچ و مهره هاي مربوطه را طبق گشتاور تعيين شده در صفحه بعد محكم كنيد.

3- گشتاور محكم نمومد پيچ هاي مربوطه:

توضيحات
گشتاور da.N.m
مهره دسته موتور سمت راست (5) 4.5
پيچ اتصال پايه لرزه گير به دسته موتور (2) 4.5
پيچ اتصال پايه لرزه گير به سرسيلندر (3) 2.6
مهره روي دسته گيربكس (7) 6.5
پيچ هاي اتصال دياق دسته گيربكس به شاسي (11 , 10) 1.9
پيچ و مهره ضربه گير دسته موتور عقبي (13) 5

توضيح اينكه واحد daN.m تقريباً همان Kgm مي باشد.

فصل دوم:
باز و بست تجهيزات جانبي


در اين فصل روش باز نمودن لوازم و اجزاء اضافي نظير دينام، كمپرسور كولر، پمپ هيدروليك فرمان از روي موتور، بيان مي شود. براي اين كار ابزار مخصوصي استفاده مي شود كه در ادامه توضيح داده مي شود.

ابزار مخصوص
{1‍} دستگاه اندازه گيري كشش تسمه مدل SEEM C.TRONIC

{2} پين قفل كن تسمه:
براي تعويض تسمه دينام، با استفاده از اين پين تسمه سفت كننده ديناميكي در محل مخصوص، ثابت مي شود و بعد از تعويض تسمه و جا انداختن تسمه استاندارد يا تسمه كار كرده قابل قبول،پين خارج مي شود.

روش باز و بسته نمودن تسمه دينام:
در اين موتور (TU3JP/k) كمپرسور كولر، دينام و پمپ هيدروليك فرمان توسط يك تسمه به حركت در مي آيد. تنظيم كشش تسمه، توسط تسمه سفت كن ديناميكي {2} انجام مي شود.

روش انجام كار با توجه به شكل روبرو به شرح زير مي باشد.
توسط ابزار مخصوص چهار گوش كه در محل (7) قرار مي گيرد، مجموعه تسمه سفت كن ديناميكي را در جهت موافق عقربه هاي ساعت بچرخانيد. در اين حالت پين قفل كن تسمه را در محل (8) قرار دهيد، تسمه سفت كن ديناميكي ثابت و تسمه شل مي شود. در اين حالت مي توان تسمه را خارج نموده و تسمه جديد را جايگزين نمود.

با رها نمودن تسمه سفت كن و چرخش در خلاف عقربه هاي ساعت، تسمه كشيده شده و محكم مي شود.

باز و بسته نمودن ديناميك
طبق روش گفته شده، ابتدا تسمه دينام را باز كنيد، سپس پيچ هاي دينام را شل نموده و دينام را باز كنيد.

باز و بسته نمودن هيدروليك فرمان:
پس از باز كردن تسمه دينام، پمپ هيدروليك فرمان را بدون باز كردن شيلنگهاي هيدروليك از روي بدنه متور جدا كنيد.
هنگام بستن دينام و پمپ هيدروليك فرمان، عكس عمل بالا را انجام دهيد.


باز كردن سرسيلندر
روش پياده كردن سرسيلندر در اين فصل توضيح داده مي شود، در ابتدا ابزار مخصوص مورد نياز شناسايي شده، سپس روش پياده كردن سرسيلندر توضيح داده مي شود.

ابزار مخصوص:

شماره فني شرح مرجع
.0132-QZ قفل كن فلايويل {2}
.0132- AA ابزار نگهدارنده چرخدنده ميل بادامك {3}
.0132- R قفل كن ميل بادامك {4}
.0163-Q ابزار برداشتن سرسيلندر {5}
.0132-P پين قفل كندنه فلايويل {6}
.0132- AIZ بوش بند سيلندر {7}


باز كردن سر سيلندر
پس از بيرون آوردن مجموعه موتور و گيربكس، ابتدا گيربكس را طبق راهنماي گيربكس MA و يا AL4 از مجموعه جدا كنيد، سپس براي سهولت در باز كردن قطعات موتور ابتدا موتور را به پايه نگهدارنده موتور متصل كنيد، پايه نگهدارنده به صورتي ساخته شده است. كه از پهلو به موتور متصل مي گردد و با چرخاندن صفحه و مجموعه موتور مي توان قطعات موتور را به ترتيب سرسيلندر و مجموعه كپد ياتاقانهاي ثابت و متحرك باز كرد.

براي باز كردن سرسيلندر، ابتدا درپوش سوپاشها (1) را از روي سرسيلندر باز كنيد. سپس پيچ هاي فاصله انداز (2) و صفحه روغن برگردان (3) را برداريد. در مرجله بعد محافظ حرارتي روي مانيفولداگزوز را جدا كنيد.

سپس به ترتيب مراحل ذيل، قطعات را باز كنيد.
- منيفولداگزوز (7)
- فيلتر روغن (8)
- لوله محافظ گيج روغن (12)
- گيج روغن (11)
- فشنگي روغن (14)
سوئيچ الكتريكي (13) در مدل هاي خاص وجود دارد.
- مجموعه كويل (15) كه بر روي هر كدام از شمع ها يك كويل وجود دارد.
- لوله يا گالري اصلي سوخت (16)
- منيفولدهوا (17)
- ترموستات (18)
- سنسور دماي آب موتور (19)
- قلاب براي جابجايي موتور (20)
- سنسور ضربه (21) در صورت وجود برحسب مدل موتور.

درپوش تسمه تايمنيگ (22) كه از سه قسمت مجزا تشكيل شده است را باز كنيد.
براي باز كردن ميل بادامك ابتدا بايد چرخدنده ميل بادامك را باز كنيد.
روش كار بدين صورت است كه ابتدا قفل كن ميل بادامك {4} را در محل مربوطه قرار دهيد، سپس مهره پيچ تسمه سفت كن (23) را شل كرده، با چرخاندن آن تسمه تايم (24) آزاد مي گردد.
واسطه تسمه سفت كن (25) را از جاي خود خارجي كنيد، با استفاده از ابزار {3} و با ثابت كردن چرخدند ميل سوپاپ، پيچ (26) را شل كنيد.
در اين موتور، مجموعه اسبها و سرسيلندر توسط يك سري پيچ، به بلوك سيلندر متصل مي شوند. بنابراين با باز نمودن پيچ هاي سرسيلندر (27)، مجموعه اسبكها نيز جدا مي گردد.
براي اين منظور، ابتدا پيچ هاي مربوط به فيلرگيري را تا انتها شل نموده، به نحوي كه اسبكها آزادانه در محل خود حركت كنند.
سپس اقدام به باز نمودن پيچ هاي سرسيلندر نمائيد. پيچ هاي سرسيلندر را براي جلوگيري از تاب برداشتن سرسيلندر به روش حلزوني باز كنيد.
پس از باز نمودن پيچ هاي سرسيلندر، مجموعه اسبكها را از روي سيلندر برداريد.
براي جابجا كردن سرسيلندر، از ابزار اهرم جابجايي سرسيلندر {5} استفاده كنيد.
با استفاده از اين ابزار از صدمه زدن به سرسيلندر جلوگيري مي گردد.


پس از باز كردن سرسيلندر، براي جلوگيري از هر گونه حركت بوش سيلندر درموقع باز كردن كپه ياتاقانهاي متحرك، از ابزار بوش بند سيلندر {7} استفاده كنيد. همانطور كه در شكل مشخص مي باشد، اين ابزار بر روي لبه بوش نصب شده، توسط پيچ به بلوك سيلندر متصل مي گردد.
در دو طرف بلوك سيلندر بين راهنما وجود دارد كه براي جلوگيري از حركت واشر سرسيلندر استفاده مي شود. براي جلوگيري از افتادن ومفقود شدن آنها در هنگام باز نمودن قطعات موتور، اين پين ها را جدا كنيد.

- باز و بست متعلقات سرسيلندر
- ابزار مخصوص


شماره فني شرح مرجع
9770.10,9770.11 فنر جمع كن سوپاپ و رابط {1}
. 170
انبرخارج نمودن لاستيك ساق سوپاپ {2}
. 132-w
جا زدن لاستيك ساق سوپاپ {3}
. 132- T
جا زدن كاسه نمد ميل سوپاپ {4}

باز نمودن قطعات داخلي
ابتدا چرخ دنده ميل سوپاس (1) را جدا نموده، سپس خار نگهدارنده ميل بادامك (2) را جدا كنيد، سپس به آرامي و با استفاده از چكش چوبي و يا لاستيكي به انتهاي ميل بادامك (4) ضربه وارد كنيد تا ميل بادامك از جاي خود حركت كند و كاسه نمد سرميل بادامك (3) خارج گردد.
پس از آزاد شدن ميل بادامك، آن را از درون سرسيلندر خارج كنيد.
براي بيرون آوردن سوپاپها، با استفاده از ابزار فنر جمع كند (1)، بر روي صفحه بالايي فنر (6) و واشر زير فنر (8) را جدا كنيد.


با استفاده از انبر مخصوص خارج نمودن كاسه نمد سوپاپ (2) را خارج كنيد.
پس از باز كردن متعلقات سرسيلندر، لازم است كه قطعات ذيل در مورد بازرسي قرار گيرند.
- سيت سوپاپ، گيت سوپاپ، فنر سوپاپها، ميل بادامك، بوش ميل بادامك به سطح داخلي و خراجي سرسيلندر توجه داشته باشيد كه حداكثر پيچش يا تاب مجاز سرسيلندر 0.05 mm باشد براي اندازه يگري مقدار تاب مجاز، در سه جهت مختلف از خط كش مخصوص (مطابق شكل فوق) استفاده كنيد.
- در هر صورت با استفاده از فيلترهاي مختلف، مقدار تاب را مشخص كنيد. حداكثر تاب مجاز در سر سيلندر 0.05 ميليمتر است.

- مشخصات اجزاء سرسيلندر

- مشخصات سرسيلندر

ارتفاع سرسيلندر استاندارد بايد برابر مقدار زير باشد.
A = 111.2+0.08mm
حداكثر مقدار مجاز كف تراشي سرسيلندر 0.2mm است و تنها 1 مرتبه انجام شود.

- مشخصات واشر سرسيلندر
در محل هاي مشخص شده توسط حروف A, B, C بر روي لبه واشر سرسيلندر سمت گيربكس، مشخصاتي به شرح زير درج شده است

:
A: مشخصات نوع موتور
B: مشخصات سازنده واشر سرسيلندر
C: مشخصات ضخامت واشر سرسيلندر

در قسمت A، امكان دارد 4 شيار (1و2و3و4) وجود داشته باشد، كه برحسب نوع موتور شيارها متفاوت خواهند بود. درمورد موتور TU3JP/k تعداد 3 شيار وجود دارد.
ضخامت واشر سرسيلندر استاندارد 1.20 mm ضخامت واشر سرسيلندر تعميري 1.40mm مي باشد.
براي واشرهاي تعميري، در محل C، شيار وجود دارد. چنانچه جنس واشر آزبست باشد شيار B وجود دارد.

مشخصات ميل بادامك:
علائم مشخصه ميل بادابمك در دو محل وجود دارد.
1- علامتي كه شامل حرف يا عدد در انتهاي ميل بادامك (سمت فلايويل) وجود دارد. (A)
2- علامت رنگي در محل هاي (C, D) مابين ياتاقان ثابت شماره 2 و بادامك مربوط به سوپاپ هواي سيلندر شماره 1 وجود دارد.
نوع موتور TUJP/k D C D A
تا شماره موتور 2333357 نارنجي ------ ------ Y
از شماره 23333565 به بعد ----- ------ بژ H

مشخصات سوپاپها:

هوا (mm) دود (mm)
C
قطر ساق سوپاپ +0.0
6.98
0.015 +0.0
6.96
0.015


A
قطر نشيمن سوپاپ 36.8 29.4
E ارتفاع سوپاپ 112.76 112.56
B زاويه نشست سوپاپ (درجه) 90 90
D فاصله متوسط صافي سوپاپ 30 28

يادآوري: در قسمت تحتاني سوپاپ هواي ورودي كه زاويه نشيمن آن از 120 درجه به 90 درجه تغيير يافته است، سوراخي به قطر 4mm وجود دارد (F).

B
قطر نشيمن فنر هوا (mm)
A
قطر سيم فنر 3.6mm
Ho ارتفاع آزاد 24mm
آزمايش اول F1 28da.N
H1 40mm
آزمايش دوم F2 5da.N
H2 32mm

يادآوري: دقت كنيد در هنگام نصب فنر سوپاپها، واشر بالاي فنر (1) در بالاي فنر و واشر تحت (2) در زير فنر، مابين سرسيلندر و فنر قرار مي گيرد.

مشخصات گيت سوپاپها:

 


استاندارد تعمير اول تعمير دوم
+0

+0.32 12.965 13.96 13.495
+0.039

+0.028 13.02 13.29 13.59
+0

+0.022 7.0 7.0 7.0
+0.3
C
-0.3 47.5 47.5 47.5

هوا دود
+0.1
E
-0.1 14.57 14.07

- مشخصات سيت سوپاپها:
- مشخصات سيت سوپاپ هوا
- مشخصات قطر و ارتفاع سيت هوا

استاندارد تعمير اول تعمير دوم
+0.137
OA
+0.12 38.01 38.31 38.51
+0.1
OB
+0.0 6.648 7.0 7.0

- مشخصات ماشينكاري محل سيت سوپاپ
هوا در سيلندر

تلرانس استاندارد تعمير اول تعمير دوم


OC 0.25 38 38.30 38.50
D + 0.3 15.193 15.545
+0.0
-0.15 OE
29.5
OF 35
Gحداقل 1.4
H 0.25
0.75
I
J 0.65
F 30ْ
A 33ْ
B 15ْ
- مشخصات سيت سوپاپ دود
- مشخصات قطر و ارتفاع سيت دود
تلرانس استاندارد تعمير اول تعمير دوم
+0.137
OA
+0.12 38.01 38.31 38.51
+0.1
B
+0.0 6.648 7.0 7.0

- مشخصات ماشنيكاري محل سيت
سوپاپ دود در سرسيلندر

تلرانس استاندارد تعمير اول تعمير دوم
OC 0.25 38 38.30 38.50
+0.3
D
0.0 15.465 15.816
+0.3
D


0.0 24.3
OF 27.5
G 0.35
H 1.35
A 20
B 30
مشخصات سيت سوپاپ دود
- مشخصات قطر و ارتفاع سيت دود

تلرانس استاندارد تعمير اول تعمير دوم
+0.137
OA
+0.12 31.01 31.31 31.51
+0.1
B
+0.0 6.648 7.0 7.0

مشخصات ماشينكاري محل سيت
سوپاپ دود در سرسيلندر
تلرانس استاندارد تعمير اول تعمير دوم
OC 0.25 31 31.30 31.50
+0.3
D


0.0 15.465 15.816
+0.3
D
0.0 24.3
OF 27.5
G 0.1
0.35
H 0.1
1.35
A 20
B 30

بستن متعلقات سرسيلندر
با استفاده از ابزار جازن لاستيك ساق سوپاپ {3}، لاستيك ها را در جاي مربوطه قرار داده و به آرامي و با چكش پلاستيكي، لاستيك ساق سوپاپ را جا بزنيد.
سپس مانند روش باز كردن و با استفاده از سوپاپ جمع كند {1} سوپاپها را در سر سيلندر جا بزنيد.

نشيمنگاه ميل بادامك را در سرسيلندر روغنكاري كنيد و ميل بادامك را جا بزنيد.

سپس مطابق شكل و با استفاده از ابزار مخصوص جا زدن كاسه نمد ميل سوپپا {4} و پيچ (10)، كاسه نمد را جا بزنيد و پس از اينكه از قرار گرفتن كاسه نمد در روي سيلندر اطمينان حاصل كرديد، پيچ (10) را باز كرده و ابزار را خارج كنيد.

خار نگهدارنده ميل بادامك (2) را در محل خود نصب كرده، پيچ آن را تا 1.5da.Nm محكم كنيد.
در مرحله بعد چرخدنده ميل بادامك (1) را در محل مربوطه نصب كنيد.

باز و بست اسبكها
- باز نمودن اسبكها
براي اينكه بتوان اسبكها را به راحتي از محل خود خارج كرده و سپس نصب نمود، بهتر است كه اين عمل هنگامي كه مجموعه اسبكها بر روي سرسيلندر نصب است انجام شود، به اين دليل كه با ثابت بودن پايه هاي مجموعه اسبكها بر روي سرسيلندر، بهتر و راحت تر مي توان فنرهاي بين اسبكها و پايه هاي ثابت را در محل خود قرار داد و ميل اسبك را از ميان آنها و اسبك ها و پايه هاي مجموعه اسبك، عبور داد.

روش كار به شرح زير مي باشد:
ابتدا پيچ و مهره هاي تنظيم فيلر سوپاپها را همانطور كه قبلاً عنوان شده است، تا انتها باز كنيد.
سپس پيچ و مهره (7 , 6) كه ثابت كننده ميل اسبك مي باشند، را از محل خود در انتهاي ميل اسبك، باز كنيد.

خار حلقوي ابتداي ميل بادامك (8) را با استفاده از خار باز كن، از محل خود خارج كنيد.

براي بيرون آوردن ميل اسبك، از طرفي كه خار حلقوي قرار دارد، (سمت چرخدنده ميل بادامك) با استفاده از يك ميله توپر به قطر 19mm، به ميل اسبك توسط چكش چوبي و يا پلاستيكي ضربه بزنيد.
اين عمل را تا زماني انجام دهيد كه اسبك معيوب و مورد تعويض، آزاد شود.
مواظب باشيد در حين انجام اين عمل به ميل اسبك و ميله توپر صدمه وارد نشود.

پس از بيرون آوردن ميل اسبك، فنر حلقوي (10) و واشر پشت آن (11) را خارج كنيد.
توجه كنيد از ضربه خوردن اسبكها (12) در هنگام جابجايي خودداري شود.
همچنين مواظب باشيد كه انگشتان دست بين بلبرينگ اسبك و قطعات ديگر قرار نگيرد.

باز و بست غلطك اسبكها
همانطور كه در بخش هاي قبل توضيح داده شد، اسبك هاي اين موتور TU3JP/k از نوع غلطكي است (1) در صورتي كه پس از باز نمودن قطعات سائيدگي در اسبكها و يا خراب شدن پيچ ها مشاهده گرديد، مطابق شكل آنها را باز كنيد.
با باز كردن پيچ و مهره (2)، غلطك را از اسبك (1) جدا كنيد.
در صورتي كه در اثر ضربه يا كار كرد موتور پيچ فيلر سوپاپ (2) هرز شده باشد يا دچار خرابي شده باشد، مي توان آن را تعويض نمود.

يادآوري: در برخي مدل ها به جاي پيچ و مهره مدل (2) از مدل (3) استفاده مي شود. ميزان گشتاور سفت نمودن پيچ و مهره اتصال غلطك به اسبك (1) برابر 1.75da.Nm و پيچ و مهره فيلرگيري M6 برابر 0.9 da.Nm مي باشد.

 

بستن اسبكها
توجه: همانطور كه قبلاً گفته شد، دقت كنيد كه انگشتان دست بين اجزا متحرك قرار نگيرد. مقداري روغن تميز بين بلبرينگ اسبكها و بادامك ها جهت روغنكاري اوليه ومونتاژ بهتر بادامك، تزريق كنيد.

دقت كنيد كه ذرات خارجي بين بلبرينگ ها و بادامك ها، و محل عبور ميل اسبك از ميان پايه ها و اسبكها وجود نداشته باشد.
جهت جا زدن ميل اسبك، به ترتيب اسبك ها (12)، فنر حلقوي (10) و واشر فنر حلقوي (11) را در امتداد هم قرار دهيد. سپس ميل اسبك را طوري قرار دهيد كه به سوراخ هاي (B, A) در يك راستا قرار گيرند. در اين زمان پيچ و مهره (7,6) كه ثابت كننده ميل اسبك مي باشند را در محل سوارخ هاي (A,B) ببنديد. از طرف ديگ رميل اسبك، خار حلقوي (b) را نيز در محل مربوطه قرار دهيد.

نصب سرسيلندر
- ابزار مخصوص

شماره فني شرح ابزار
.0132- QZ پين تنظيم فلايويل {1}
.0132- A1Z بوش بندهاي سيلندر {2}
.0132- R پين تنظيم چرخ دنده ميل بادامك {3}
FACOM D360 type واسطه درجه اي {4}
.0132- AA ابزار نگهدارنده چرخدنده ميل بادامك {5}

ابتدا بوش بندها را باز كنيد، پين هاي راهنما (20) را در جاي خود محكم كنيد. واشر سيلندر (21) را طوري بر روي واشر سرسيلندر (21) قرار دهيد كه مشخصات آن به سمت سرسيلندر باشد. قبل از نصب سرسيلندر بر روي موتور، ابتدا چرخدنده سر ميل بادامك را نصب كنيد (22) و پيچ آن را توسط دست تا جائي كه ممكن است محكم كنيد.

پين تنظيم تايم سمت ميل بادامك {3} را در محل مربوطه قرار دهيد.

قطعات زير را به ترتيب در محل مربوطه، نصب كنيد:
- سرسيلندر (23)
- مجموعه اسبكها (24) را با توجه به پين هاي راهنما (25) بر روي سيلندر قرار دهيد.

يادآوري: اسبكها و بادامك ها را روغنكاري كنيد.
قبل از بستن پيچ هاي سرسيلندر، طول پيچ ها را اندازه گيري كنيد. مقدار مجاز 176.5mm مي باشد. در صورتي كه طول پيچ بيشتر از مقدار فوق باشد، بايد از پيچ هاي جديد و استاندارد استفاده كنيد.

پيچ هاي سرسيلندر به روش حلزوني طبق شكل، محكم مي شوند. محكم شدن پيچ ها را به ميزان 2da.Nm با استفاده از تر كمتر محكمتر كنيد. سپس با ابزار مخصوص {4} به مقدار 240 درجه محكم كنيد. براي نصب درپوش انتهاي ميل بادامك {27} يا درپوش انتهاي سرسيلندر، موارد زير را به ترتيب انجام دهيد.
- كنترل كنيد كه پين هاي راهنما (26) در محل خود قرار داشته باشند.
- محل اتصال درپوش به سيلندر را به چسب آببندي سيليكون آغشته كنيد. درپوش را در محل مربوطه قرار دهيد و پيچ هاي آن را به ميزان 1 da.Nm محكم كنيد.
- نصب چرخدنده ميل بادامك و تسمه تايم:
پين تنظيم چرخدنده ميل بادامك {3} را در محل مربوطه قرار دهيد.
با استفاده از ابزار نگهدارنده چرخدنده {5} پيچ سرميل بادامك (30) را به ميزان 8da.Nm با استفاده از آچار تركمتر، محكم كنيد.

جهت نصب تسمه تايم (A) ابتدا پيچ سفت كن (29) را شل كنيد، تسمه تايم را بر روي چرخدنده هاي ميل لنگ، ميل بادامك و واتر پمپ قرار دهيد. تسمه تايم را از زير بلبرينگ تسمه سفت كن عبور دهيد.

فيلرگيري سوپاپها
براي تنظيم فيلر سوپاپها، طبق جدول زير عمل كنيد.
فيلر سوپاپ هوا، 0.20mm است. فيلر سوپاپ دود، 0.4mm است. گشتاور سفت نودن پيچ فيلرگيري در صورتي كه M6 باشد، برابر با 0.9da.Nm و اگر M9 باشد 1.75da.Nm مي‌باشد.
آزاد بودن سوپاپ دود سيلندر تنظيم سوپاپ هوا تنظيم سوپاپ دود
1 3 4
3 4 2
4 2 1
2 1 3

روش كار بدين صورت است كه موتور را بچرخانيد تا سوپاپ دود سيلندرها، به ترتيب جدول، آزاد باشد. (هيچ گونه نيرويي از طرف سبك به سوپاپ دود وارد نشود). در اين حالت طبق ستون هاي دوم و سوم جدول، اقدام به تنظيم فيلر سوپاپ هاي هوا و دود نمائيد. به عنوان مثال، با آزاد بودن سوپاپ دود سيلندر 1، مي تواند سوپاپ هواي سيلندر 3 و سوپاپ دود سيلندر 4 را فيلرگيري كنيد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید