whatsapp call admin

مقاله کاربرد ادوات خاک ورزی در عملکرد خیار گلخانه ای

word قابل ویرایش
8 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

کاربرد ادوات خاک ورزی در عملکرد خیار گلخانه ای
چکیده
افزایش جمعیت و رشد روز افزون فعالیت های عمرانی که سبب کاهش زمین های زراعی، افزایش نیاز به مواد غذایی و نیاز مردم به میوه ها و به خصوص سبزی ها از یک طرف و همچنین پیشرفت دانش و فن آوری و تأثیر پذیری فنون از طرف دیگر سبب شده است که تکنولوژی کشاورزی نیز از سنتی به نیمه صنعتی و صنعتی تبدیل و دغدغه ای که روزگاری عوامل طبیعی نظیر تغییرات آب و هوا، خاک، و… برای کشاورز ایجاد می کرد به سبب یاری گرفتن از فن آوری عصر حاضر به شدت کاهش یابد. خیار از نظر اقتصادی در بین سبزی های مهم مقام چهارم را بعد از گوجه فرنگی، کلم پیچ و پیاز دارا است، از فاکتورهای مهم عملکرد محصول در شرایط کشت گلخانه ای، آماده سازی زمین می باشد که نه تنها در تشدید تجزیه و تبدیل مواد شیمیایی خاک موثر است بلکهمستقیماً نیز در تعادل مواد قلیایی و مواد زمین اثر گذار می باشد. هدف اصلی خاک ورزی در تولید سبزی و صیفی جات بهبود شرایط خاک و آماده کردن محیط مناسب برای رشد و نمو گیاه و ریشه می باشد. همچنین برای کشت مستقیم بذر لازم است جوی پشته ایجاد و طرح کشت پیاده شود و آبیاری به صورت قطره ای در روی پشته و یا آبیاری داخل جوی صورت گیرد.
بنابراین به منظور انتخاب روش مناسب خاک ورزی، افزایش عملکرد و کاهش هزینه های اقتصادی روش های مختلف خاکورزی و نوع کشت با اجرای طرحی در قالبکاملاً تصادفی با ۸ تیمار و ۴ تکرار در گلخانه ۱۰۰۰ متر مربعی برای خیار درختی انجام شد. چهار روش خاک ورزی شامل گاو آهن برگردان دار به دنبال آن روتیواتور، یک بار روتیواتور، دوبار روتیواتور و بی خاک ورزی و دو روش کشت داخل جوی و روی پشته، نشان داد که در همه تیمارها عملکرد کشت و خاک ورزی داخل جوی بیشتر از عملکرد روی پشته محاسبه شد. شخم با گاوآهن برگرداندار و روتیواتور در کشت داخل جوی نسبت به شاهد ۱۴/۲۴ درصد افزایش عملکرد نشان داد و از لحاظ رشد طولی ۱۰ درصد بیشتر از شاهد رشد داشته است. تعداد گل و تعداد میوه به ترتیب ۹/۸۲ و ۱۰/۱۸ درصد بیشتر از شاهد گردید.

کلیدواژه: خاک ورزی، گلخانه، کشت، خیار درختی

مقدمه
خاک بعنوان بستر کشت و جایگاه استقرار گیاه در گلخانه های معمولی حائز اهمیت می باشد و کشاورز می بایست راه اصلاح، تقویت، ضدعفونی و آماده سازی خاک را بشناسد (میرعرب رضی، .۱۳۸۴ پزشکی و همکاران، .۱۳۸۲ منصوری راد، .(۱۳۷۹ هدف اصلی خاک ورزی در تولید سبزی و صیفی جات بهبود شرایط خاک و آماده کردن محیط مناسب برای رشد و نمو گیاه و ریشه می باشد (تولایی،.(۱۳۸۳ برای کشت مستقیم بذر لازم است جوی پشته ایجاد و طرح کشت پیاده شود، و آبیاری به صورت قطره ای در روی پشته و یا آبیاری داخل جوی صورت گیرد (بیدریغ، .۱۳۷۷ میرعرب رضی، .(۱۳۸۴ ماریوس و وریت(۲۰۰۳) ۲ روشهای مختلف خاک ورزی بر روی گوجه درختی را مورد ارزیابی قرار دادند که در روش خاک ورزی نواری رطوبت خاک ۳۰ درصد افزایش نشان داد. همچنین شریل۳و همکاران (۲۰۰۴) روشهای مختلف خاک ورزی خیار را مورد ارزیابی قرار دادند که روش بی خاک ورزی در سطح ۵ درصد کاهش معنی دار، و عملکرد تا ۵۰ درصد کاهش نشان داد. میتچل۴ و همکاران (۲۰۰۲) در ارزیابی دو ساله روشهای مختلف خاک ورزی (مرسوم، بی خاک ورزی و کم خاک ورزی) در کشت گوجه فرنگی، عملکرد در بی خاک ورزی بعد از دو سال ۱۳ درصد افزایش نشان داد. لانسباری(۲۰۰۴) ۵ مقایسه ای بین خاک ورزی حفاظتی و خاک ورزی مرسوم بر عملکرد خیار انجام و نشان داد که عملکرد در خاک ورزی حفاظتی کمتر از خاک ورزی مرسوم شد. وزن ماده خشک در بی خاک ورزی ۲۷ درصد کمتر از خاک ورزی مرسوم شد، همچنین تعداد گل در خاک ورزی حفاظتی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. اردم۶ و همکاران (۲۰۰۶) طی تحقیقی چهار روش خاک ورزی (گاوآهن برگرداندار، گاوآهن برگرداندار به همراه روتیواتور، روتیواتور و بی خاک ورزی) را در شرایط گلخانه برای فلفل مورد ارزابی قرار دادند که نتایج نشان داد تفاوت بین خاک ورزی ها در سطح ۱ درصد معنی دار گردید. همچنین مقدار گستردگی و نفوذ ریشه برای خاک ورزی های مختلف در سطح ۵ درصد معنی دار شد بصورتی که در اندازه گیری که از عمق ۳۰ تا ۲۰ سانتیمتری عمق خاک انجام گرفته شد بیشترین نفوذ ریشه مربوط به گاوآهن برگرداندار و کمترین نفوذ را بی خاک ورزی به خود اختصاص داد، در ضمن بیشترین رطوبت اندازه گیری شده مربوط به بی خاک ورزی ۷/۲۱ درصد و کمترین مقدار رطوبت مربوط به خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار که ۴/۰۲ درصد را به خود اختصاص داد. با توجه به تحقیقات انجام گرفته در انواع خاک ورزی و کشت بر روی صیفی جات، و تأ ثیر خاک ورزی و کشت در افزایش عملکرد و با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در مورد تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی (گاوآهن برگرداندار، روتیواتور، بی خاک ورزی) و نوع کشت (داخل جوی و روی پشته) در افزایش عملکرد و کاهش هزینه بر روی خیار درختی در محیط گلخانه انجام نگرفته، این تحقیق صورت گرفت.

مواد و روشها

این تحقیق در سال زراعی ۱۳۸۵ در روستای قشلاق نفر بخش کردوان از توابع شهرستان گرمسار که در ارتفاع ۸۹۹/۹ متری از سطح دریا قرار دارد در یک گلخانه ۱۰۰۰ متر مربعی به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۸ تیمار و ۴ تکرار اجرا گردید. فاکتور خاک ورزی در چهار سطح = A1) گاوآهن برگردان دار + روتیواتور (شاهد)، = A2 یک بار روتیواتور، = A3 دوبار روتیواتور، = A4 بی خاک ورزی) و فاکتور کاشت در دو سطح = B 1) کاشت روی پشته،B2 = کاشت داخل جوی) اجرا گردید. تراکم خیار درختی در متر مربع ۴ بوته، و با توجه به ۳۲ پلات که هر پلات ۴۰ بوته خیار گلخانه ای را به خود اختصاص می داد در مجموع ۱۲۸۰ بوته در گلخانه ۱۰۰۰ متر مربعی کشت شد که هر گیاه سطحی معادل ۵۰ سانتیمتر را به خود اختصاص داد. برای تعیین تعداد گل در متر مربع گل موجود در سطح برداشت ۱) متر مربع) در هر کرت شمارش سپس با تقسیم تعداد گلها بر سطح برداشت ۱) متر مربع) تعداد گلها، برای هر متر مربع محاسبه گردید. برای تعیین تعداد 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 8 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد