بخشی از مقاله

گزارش كارآموزي مهندسي پزشكي

در ابتدا و قبل از هر چيز برخود لازم مي دانم از راهنمايي هاي استاد مربوط جناب آقاي دكتر ميكائيل و همكاري هاي صميمانه و صادقانه جناب آقاي مهندس نوري و همچنين پدر ومادرم كه همواره مرا حمايت كرده اند كمال تشكر را بنمايم.
افراد ديگري كه لازم است از ايشان تشكر نمايم:
- جناب آقاي دكتر سيدحسين صمداني فرد
از بخش تحقيقات غدد دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي
- جناب آقاي دكتر خامنه، مسئول بخش آزمايشگاه بيمارستان طالقاني
بشر از ابتدا تا كنون همواره به دنبال دست يابي به روشهايي جهت تسهيل امورزندگي براي خود بوده است. دراين راه تلاشهاي كرده و گاه با شكست و گاه با موفقيت روبرو شده است اما موردي كه پژوهندگان واقعي و منقي اعلم انجام مي دهند اين است كه از شكست ها درس گرفته و تجارب خودرا در تلاشهاي آينده به كار مي بندند بر علم اندوزي استفاده از تجارب هم ما را در انجام امور ياري مي‎كند.
حال چه بهتر است كه به جاي آن كه منتظر شكست هايمان شويم تا

از آن درس بگيريم، بياييم و با علم دوزي تجارب ديگران را براي خود بكار بگيريم و بدينوسيله شكست ديگران پل موفقيت ما بشود.
هدف دوره ماي انيفيپيني كارآموزي علاوه بر علم اندوزي كاربردي و عملي، آشنايي با تجربه ها و شكست هاي ديگران است تا با تفكر درست و عملي، بتوانيم آن ها را شناخته و بكار بسته و به موفقيت دست يابيم.
باشد كه ما هم با تلاش و كار زياد بتوانيم به تجاربي دست يابيم كه در خ

دمت ديگران بعد از ما قرار گيرد و در جهت كل پيشرفت علم و علوم ميهنمان گام برداريم.
براي بررسي كارآموزي مهندس پزشكي و تاريخچه مهندسي پزشكي ، بد نيتس كه ابتدا نقش مهندسان پزشكي در بيمارستان اشاره شود.
بررسي نقش مهندس پزشك در بيمارستانها
{{اين پژوهش با بررسي نقش مهندس پزشكي در بيمارستانها و با روش مطالعه پيمايشي ميداني انجام شده و از آنجايي كه پژوهشي كتابخانه اي ميداني بوده جامعه آماري و نمونه آماري نداشته است ولي نتايج بدست آمده نشان دهنده تأثير استفاده از كارشناس مهندس پزشكي در مراكز درماني است.}}
نظام پزشكي بر مبناي روال سنتي خود تمايل ندارد كه شخصي را به صرف اينه عنوان مهندس پزشكي يا كلينيكي و يا تجاري در حرفه اي غير از پزشكي دارد به عضويت قبول كند اما آنها اين واقعيت را كه روز به روز آشكارتر مي‎شود بايد در نظر بگيرند كه استفاده از ابزار پزشكي مستلزم داشتن قابليت هاي لازم درحفظ، استفاده، تعمير و تنظيم آنها است، در غير اينصورت سرمايه و فرصت هاي تلف شده و مبالغ هنگفتي براي خريد ابزار پزشكي صرف شده است.
وجود انبوه دستگاه هاي بلا استفاده مازاد و يا اسقاط در انبارهاي بيمارستاني و عدم توجه به آنها جاي سئوال بسيار دارد. ذكر اين مسئله ضروري است كه هزينه تعمير و نگهداري تجهيزات درماني بسيار هنگفت است و در برخي موارد ده برابر هزينه تأمين نيروي انساني جهت تغذيه و خدمات غيردرماني بيمارستاني است.
علاوه بر موضوع تعمير دستگاه ها و تجهيزات پزشكي، مساله درجه بندي و تنظيم صحيح اين وسايل و گرفتن پاسخ درست و مطلوب تشخيصي از آنها از موضوعاتي است كه غفلت از آن موجب مي‎شود خطرات متعددي متوجه بيمار شده و درمان در جهت صحيح و مطلوب انجام نگيرد. در مواردي بيماري شدت يابد يا حتي بيمار از دست برود.
مركزيت واحد مهندسي پزشكي در بيمارستان جهت نظارت بر كليه امور مرتبط با تجهيزات از جمله مواردي است كه اكثر افراد را به عنوان راهكاري جهت حل مشكلات از جمله انبارداري و انبار اسقاط در نظر مي گيرند.
تاريخچه مهندس پزشكي در ايران و جهان
قدمت رشته مهندسي پزشكي در ايران در دوره تحصيلات تكميل به حدود پاندزه سال و در دوره كارشناسي به حدود شش سال مي رسد. البته تاسيس دوره كارشناسي مهندسي پزشكي در خارج از كشور به حدود سي سال مي رسد.
مصرفي رشته مهندسي پزشكي
شاخه اي از دانش كاربردي است و باطل و درك مسائل زيست شناسي و پزشكي و با متدها و روش هايي سروكار دارد كه از دانش و تكنولوژي به دست آمده اند. در اين رشته تغييرات دائمي و پيدايش زمينه هاي جديد جهت پيشرفت سريع در تكنولوژي وجود دارد. بعضي از بهترين زمينه هاي تخصصي در رشته مهندسي پزشكي عبارتند از:


1) ابزار دقيق پزشكي
2) پيومتريال
3) بيومكانيك
4) بيوالكتريك
5) مهندسي سلول، بافت و ژنتيك
6) مهندسي كلينيكي


7) تصوير برداري پزشكي
8) جراحي اورتوپدي
9) مهندسي توانبخشي
10) سيستم هاي فيزيولوژي
تاريخچه مهندسي پزشكي
مهندسي پزشكي از انقلاب تكنولوژي در دهه 1950 ريشه گرفت . با شروع دهه هفتاد يك عرصه مهم ديگر براي فعاليت مهندسان پزشكي شروع به شكل گرفتن كرد كه براي حل مشكلات فني وارد صفحه جامعه پزشكي شدند تا به عنوان اعضايي از تيم درماني در فعاليت هاي مداوم بيمارستان ها و كلينيك ها شركت جويند.
از اين رو تربيت و استخدام مهندسان پزشكي تبديل به يك ضرورت شده است نه تنها به اين دليل كه آنها مي‎توانند موقعيتي را فراهم كنند كه به دانش ما در مورد سيستم هاي زنده بيفزايد، بلكه به اين دليل كه آنها تبديل دانش به علم را سرعت مي بخشند.
محل كار مهندسي پزشكي
فرصت هاي شغلي مهندسان پزشكي عبارتند از:
1) بيمارستان ها
2) شركت هاي داروسازي
3) كارخانه تجهيزات جراحي / پزشكي / آزمايشگاهي
4) دانشگاهي
5) تحقيق در زمينه هاي مختلف
شرح وظايف مهندسي پزشكي در بيمارستان ها
1) تهيه شناسنامه براي كليه تجهيزات كه در اين شناسنامه نوع دستگاه كمپاني سازنده، نمايندگي مربوطه، تاريخ ورود و خروج دستگاه تعميرات انجام شده ، تست

هاي روتين، دستور العمل هاي نگهداري پيشگيرانه (PM)، كاليبراسيون دستگاه ، نام بخشي كه دستگاه در آنجا فعال است و … بايد ذكر شود.
2) نظارت كامل و كافي برعملكرد صحيح سيستم ها (و استفاده از تمام قابليت ها)
3) آموزش اوپراتوري صحيح تجهيزات پرسنل
4) نگهداري صحيح تجهيزات از نظر عملكرد
5) نظارت بر نحوه خدمات دهي شركت ها


6) عقد قراردادهاي سرويس و نگهداري با شركت ملي مربوطه و نظارت بر حسن عملكرد آنها
7) تعميرات جزئي دستگاه ها
8) خريد تجهيزات پزشكي
نقش مهندس پزشكي درخريد تجهيزات پزشكي :
فرآيند خريد تجهيزات پزشكي تابع كيفيت كالا ، قيمت، رضايت كاربر، رضايت مصرف كننده نهايي، كمپناي سازنده، شركت توزيع كننده و خدمات پس از فروش و … است، در نتيجه بايد با آگاهي و شناخت انجام شود ولي اغلب پرسنل بيمارستاني با شكل طراحي و ديدگاه تخصص وسايل تجهيزات آشنايي دارند بنابراين خريد تجهيزات يكي از مهم ترين كارهاي يك مهندس پزشكي است.
نقش مهندسي پزشكي در تهيه شناسنامه تجهيزات پزشكي
شناسنامه تجهيزات شامل تمامي اطلاعات مربوط به دستگاه است كه براي نگهداري و تعمير، كاليبراسيون و تجهيزات پزشكي لازم بوده و اين كار در صورت وجود يك مهندس پزشكي با دقت تمام و اصولي انجام مي‎گيرد .
نقش مهندسي پزشكي در تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي
در صورت وجود مهندسان پزشكي كه اشرافي بر نظام نگهداري و تعميرات دارند و از بروز مشكلات جلوگيري شده و شعار پيشگيري ارزان تر از درمان است عمل گشته و به دنبال آن كاهش هزينه ها صورت مي‎گيرد.
دريك تحقيق ساده در كاهش هزينه هاي تعمير و سرويس چند بيمارستان بزرگ آماري بدست آمده است كه درزير آمده است:
تعداد تخت تعداد مهندسان پزشكي
كمتر از 100 تخت به صورت ساعتي يا مشاوره اي از خدمات بخش مهندسي پزشكي بايد استفاده كند
100 تخت حداقل يك مهندس پزشكي نبايد نوع تخصص بيمارستان ها، ميزان كارها


بيش از 100 تخت در سه شيفت كاري و در هر شيفت مهندس و تكنسين تجهيزات پزشكي بايد حضور داشته باشد
همان طور كه در اين جدول مشاهده مي‎شود در بيمارستانهاي داراي كارشناس تمام وقت درصد رشد منفي داشته است در حالي كه در بيمارستانهاي بدون كارشناس درصدد رشد مثبت است.
نام مركز هزينه تقريبي تعميرات سال79 (ريال) هزينه تقريبي تعميرات سال 80 (ريال) درصد رشد توضيحات


بيمارستان شماره 1 بيش از 400000000 كمتراز 300000000 33%- كارشناسي تمام وقت
بيمارستان شماره 2 80000000 كمتر از 500000000 5/38%- كارشناس نيمه وقت
بيمارستان شماره 3 بيش از 150000000 حدود 80000000 50%- كارشناس تمام وقت
بيمارستان شماره 4 بيش از 200000000 حدود 160000000 25%- كارشناس 5 روز در هفته
بيمارستان شماره 5 حدود 500000000 حدود 370000000 7/24%- 2 نفر كارشناس تمام وقت
بيمارستان شماره 6 كمتراز 300000000 حدود 45000000 6/39%+ بدون كارشناس
بيمارستان شماره 7 كمتر از 35000000 حدود 44000000 74/25%+ بدون كارشناس
نقش مهندسان پزشكي در كاليبراسيون تجهيزات پزشكي
كاليبره نبودن دستگاه عدم اعتماد پزشك به دستگاه تكرار پذير آزمايشات و افزايش هزينه هاي مصرفي را به دنبال دارد، در ضمن باعث عدم اعتماد بيمار به نتايج تشخيص و درماني مي‎شود وبه دنبال آن هزينه هاي درماني و بيمارستاني افزايش مي يابد كه درصورت وجود مهندسي پزشكي در بيمارستان از اكثر اين اتفاقات جلوگيري مي‎شود.
نقش مهندسان پزشكي در آموزشت تجهيزات پزشكي به كاركنان
آمار نشان مي‎دهد كه بيش ازي 50% از كار افتادگي ها يا خرابي ها در اثرروش هاي عمل ضعيف رخ مي دهند. از طرفي ديگر بيش از 95% از مواردي كه درباره اسيب هاي جدي تجهيزات پزشكي مشاهده شده است مربوط به عدم آشنايي فرد با دستگاه است.
در صورتي كه متولي امر آموزش كاركنان در مورد تجهيزات پزشكي مهندسان پزشكي باشند كه بيشترين دانش را در اين مورد دارند، هر كدام از اين آمارها مي‎تواند به حداقل ممكن تبديل شوند.


نقش مهندسي پزشكي در نظارت بر رعايت فضاهاي درماني در خصوص تجهيزا ت پزشكي يكي از مشكلات موجود اين است كه در زمان ساخت بيمارستان ساختارهاي استاندارد بخش ها رعايت نشده و يا اينكه بسياري از ساختمنا هاي اداري به مراكز درماني و كلينيكي تبديل شده اند كه با وجود مشاركت هاي ضروري مهندس پزشكي در برنامه ريزي يك ساختمان جديد براي بيمارستان يا

تعميرات اساسي بزرگ، بسياري از اين مشكلات حذف خواهد شد.
نقش مهندسي پزشكي در ساماندهي تجهيزات موجود در انبارها
متأسفانه در بيمارستان ها به دليل اينكه مسئول قانوني شخصي براي تشخيص كاربرد دستگاه خرابي دستگاه ، از كار افتادگي دائم دستگاه تعيين شده است هر فرد خود را مجاز به اعلام اسقاط دستگاه مي داند تا بدون تاييد واحد مهندسي پزشكي، دستگاه را روانه انبار نمايد. البته مسئول اين كار كسي جز مهندس پزشكي نيست چرا كه او نسبت به دستگاه ها شناخت كامل دارد.
نقش مهندس پزشكي در اينجا بيمارستان (اينجا الكتريكي، فيزيك، رواني، در برابر اشعه) اينها يكي از فاكتورهاي بسيار مهم در بيمارستان است كه هريك از پرسنل خود به نحوي در آن نقش دارند و نقش هيچ كدام نبايد ناديده گرفته شود بخصوص نقش مهندسي پزشكي كه فعاليت هاي مهمي در ايجاد اينها انجام مي‎دهد.
نتايج
نتايجي كه در يك بيمارستان در صورت وجود مهندسي پزشكي در هريك از نقش هاي مورد بررسي در اين پژوهش بدست مي‎آيد در جدول ذكر شده است . با توجه به اهميت و نقش هايي كه يك مهندس پزشكي در ساماندهي در سازماندهي تجهيزات شامل خريد، تعمير و نگهداري ، آموزش كاركنان كاليبراسيون ، نگهداري پيشگيرانه، نظارت بر اينها و صحت كاركرد دستگاه ها نظارت بر ورود و خروج كالا از انبار، ايجاد بانك اطلاعاتي و شناسنامه تجهيزات پزشكي و … دارد، شاخص هاي تشخيص، درمان ، بهره وري و كارآيي مراكز با وجود اين كارشناسان بهبود مي يابد.
از طرف ديگر تكنولوژي تجهيزات پزشكي هم مساله اي رو به رشد پيشرفت است كه باعث بالا رفتن توقعات اقتصادي و اجتماعي و نياز به توسعه تكنيك هاي كاراتربراي پيشگيري، تشخيص و درمان بيماريهاي مي‎شود از اين رو تربيت و استخدام مهندسان پزشكي تبديل به يك ضرورت شده است كه اميد است هر چه زودتر از وجود فارغ التحصيلان اين رشته در تمامي بيمارستانها و مراكز درماني استفاده شود و به عنوان يكي از اعضاي مهم و اصل هر بيمارستان به استخدام در آيند كه نتايج مفيدي را به دنبال خواهد داشت.
راهكارهاي پيشنهادي
براساس اين پژوهش، راهكارهاي زير پيشنهاد مي‎شود :
- استفاده از فارغ التحصيلان مهندسي پزشكي دربيمارستانها


- تعيين تعداد پرسنل واحد مهندس پزشكي در بيمارستان
- تعيين تعداد پرسنل واحد مهندسي پزشكي براساس تخت بيمارستان
- شناسايي و معرفي اهميت و نقش اين رشته به پرسنل و تمامي دست اندركاران بيمارستانها
همكاري مستمر و صميمانه ميان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري براي تربيت و به كارگيري هر چه بهتر دانشجويان اين رشته.


نقش مهندسي پزشكي نتايج
خريد تجهيزات پزشكي كيفيت بالاي تجهيزات، انجام خدمات پس از فروش توسط كمپاني سازنده و شركت توزيع كننده تجهيزات، رضايت مندي بيماران، كارآيي بيمارستان، اثربخشي بيمارستان
تهيه شناسنامه تجهيزات پزشكي كنترل تجهيزات، تصميم گيري آسان براي خريد تجهيزات جديد، يافتن معايب سيستماتيك، جلوگيري از تعميرات تكراري و هزينه هاي مرتبط با آن، پيش بيني قطعات يدكي مورد نياز تجهيزات، بررسي نحوه خدمات شركت هاي نمايندگي و خدماتي، برآورد هزينه سال هاي آتي يا عقد قراردادهاي ساليانه باشركت ها و …
تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي كاهش خطر آسيب به بيماران، كاركنان يا فروشندگان، به حداقل رساندن زمان از كار افتادگي تجهيزات، جلوگيري از بيش از حد از هزينه هاي تعمير به وسيله در نظر گرفتن يا نتايج نادرست اتفاق افتد پيروي از قوانين، استانداردها و مقررات يا توصيه هاي دقيق كارخانه تجهيزات
كاليبراسيون تجهيزات پزشكي جلوگيري از اشكالات احتمالي دستگاه ها (از كارافتادگي، خرابي زودرس)، جلوگيري از هزينه مجدد، جلوگيري از مصرف تجهيزات و لوازم اضافي، اطمينان از آسيب نديدن بيمار، كاهش هزيه
آموزش كاركنان درباره تجهيزات پزشكي جلوگيري و آسيب هاي جدي به تجهيزات پزشكي، جلوگيري از كارافتادگي يا خرابي تجهيزات پزشكي آگاه شدن پرسنل به كار با تجهيزات پزشكي
فضاي درماني براي تجهيزات رضايت مندي بيماران، استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات موجود، افزايش كارآيي كار در درمان، افزايش اثر بخشي
تجهيزات موجود در انبارها استفاده به موقع از تجهيزات پزشكي، جلوگيري از بلا استفاده ماندن دستگاه هاي غي اسقاطي و اسقاطي، وجود يك فردبه عنوان متولي قانوني جهت اسقاطه‎كردن دستگاه‎ها
اينها بيمارستان (الكتريكي، فيزيكي، رواني در برابر اشعه) جلوگيري از آسيب هاي وارد شده

به بيمار، پرسنل و … جلوگيري از آسيب هاي وقوع حوادث ناشي از جريان هاي الكتريكي، آسايش و رفاه بيماران و همراهان بيمار، جلوگيري از خطرات فيزيكي در بخش هاي بيمارستان، جلوگيري از آسيب هاي رواني به بيماران، ايجاد يك محيط گرم و دوستانه دربيمارستان، كاهش سروصدا در بخش ها، كنترل و تضمين درستي كار سيستم هاي اعلام خطر هشدار دهنده جلوگيري از قرار گرفتن بيماران يا كاركنان در معرض اشعه غيرضروري، مشخص كردن يك سري دستور العم

ل براي بيماراني كه در معرض اشعه قرار مي گيرند (قبل وبعد) جلوگيري از تابش اشعه زيادي و غير ضروري
كاهش هزينه هاي بيمارستاني كاهش يا جبران هزينه هاي سرمايه
پس از آشنايي با تاريخچه مهندسي پزشكي درايران و جهان و نقش مهندسان پزشكي در بيمارستان به موضوع اصل بر مي گرديم.
در مورد موضوع كارآموزي لازم است كه ذكر شود كه هدف اصلي از اين دوره كارآموزي، آشنايي با محيط وادهاي بيمارستاني است. محيطي كه در لحظاتي استرس عامل بسيار بازدارنده اي درجهت انجام احسن وظايف است. مشكلات و مصائب روحي بيماران، وضعيت ظاهري بيماران، وضعيت حاد جسماني آنان، صحنه هاي دلخراش از لطمات وارده به بيمار و همچنين نگراني خانواده هاي بيماران و در موارد مرگ بيمار و تأثير روحي شديد بر همراهان همگي به شدت ب رروحيه يك مهندس پزشك در محيط بيمارستان تأثير مي گذارد و هدف اين است كه يك كارآموز با اين محيط و مسائل مرتبط آشنا شود.


هدف دوم آشنايي عملي با نقش مهندس پزشكي در بيمارستان است و آشنايي با اين واقعيت كه وظايف يك مهندس در بيمارستان تا چه حدي در عمل با موارد مطرح شده نزديكي دارد وآيا اختيارات لازم به يك مهندس پزشك داده مي‎شود و يا حتي يك مهندس از توانايي علمي لازم براي انجام امور محوله برخوردار است يا خير.
هدف سوم آشنايي با بخش هاي مختلف بيمارستان و تجهيزاتي است كه در هر بخش به كار گرفته مي‎شود و درسطحي بالاتر آشنايي با اوپراتوري دستگاه و در سطحي عالي تر، آشنايي با اين دستگاه و برد آن و باز كردن و تعميردستگاه معيوب به شيوه مطلوب است كه اين بخش

به راحتي مي‎تواند سطح اطلاعات يك دانشجوي كارآموز را مشخص كند.
هدف چهارم آشنايي با محيط كاري و روابط بين همكاران و ارباب رجوع است و مهتر از آن تجربه عملي كار فيزيكي و خستگي ناشي از آن و اين كه هيچ چيز بدون زحمت بدست نمي آيد.
هدف پنجم بررسي روحيات شخصي فرد و اين كه آيا در چنين شرايطي مي‎تواند كار كند و يا اصولاً رشته تحصيلي مورد علاقه خود را پيدا كرده است يا نه.
هدف ششم بررسي وجدان كاري شخص كارآموزي است كه در نهايت مي بايد در بيمارستان كار كند و جوان كاري به اين مطالب مربوط است كه آيا بايد يك دستگاه به راحتي مهر اسقاط بخورد يا با تلاش و تهيه قطعات معيوب، به راحتي در هزينه هاي بيمارستان صرفه جويي كند.
و هدف هفتم ونهايي آشنايي با نيازهاي جامعه پزشكي به دستگاه ها و سيستم هاي با كاربري هاي جديد و تلاش و تحقيق براي دست يابي به شيوه هاي جديد درماني است كه يكي از اهداف والاي رشته مهندسي پزشكي همين است كه براي دست يابي به روشهايي با مراحل كوتاه تر ، كم خطر تر، راحت تر براي پزشك، با درد كمتر براي بيمار و با هزينه كمتر تلاش و تحقيق كند.
در فصل دوم گزارش كار آموزي، به بيان و شرح دوره كارآموزي اينجانب براساس ريزكارهاي مهم هر روز مي‎پردازيم.
روز اول 27/4/83
در روز اول، مهندس نوري در همان لحظات اول آشنايي به ارزيابي عملي ما پرداخت (توضيح اينكه در اين دوره علاوه بر من دو دانشجو هم از دانشكده علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد به عنوان كار آموز مهندس پزشكي در بيمارستان طالقاني بودند آقاي مهرداد مختاري و خانم سارا طلايي). از SMD ديودها، توان و رنج مقاومتها انواع IC و --- سئوال پرسيدند و اطلاعات كم ما نمايان شد در وهله اول و براي شروع كار وظيفه ما sort كردن مقاومتها بود - حدود 7000- 6000 مقاومت از حدود 100 گستره مقاومتي در هم ادغام شده بود و ما مي بايست آنها را جدا و مرتب مي كرديم كه اين كار در مدت زماني حدود يك هفته انجام شد.
در اين روز مهندس نوري براي ما در مورد ديودها و براي آشنايي مختصر كنفرانس دارند كه براي هر 4 نفر ما مفيد بود - همچنين با همفكري همديگر در مورد كاربردهاي ديودها در صفت صحبت كرديم پس به بررسي خازن ها و انواع آنها پرداختيم اين بررسي چه از نظر عملكردي و چه از نظر ساختاري بود و در آخر هم با برد يك راديوي ترانزيستوري آشنا شديم.
همچنين دراين روز با يك دستگاه نبولايزر آشنا شديم كه با استفاده از كريستال نيروالكتريك آب را به ارتعاش در آورده و به اصطلاح بخار سرد درست مي كرد.
روز دوم 28/4/83
امروز همچنان به سورت كردن مقاومتها ادامه داديم - امروز من اولين كار عملي را تجربه كردم - يك خازن سوخته را در يك برد عوض كردم - ظرفيت خازن 470 بود البته 16 ولت كه بعلت نداشتن عنصر مشابه، با خازن 25 ولت تعويض شد.
همچنين با فشار سنج جيوه اي و گيج آشنا شدم و نحوه تعمير مدل عقربه اي را ياد گرفتم

همچنين مدل جيوه اي هم مشاهده شد و نحوه پركردن جيوه اش را در صورت تخليه فرا گرفتم.
همچنين در مورد پروژه اي كه شخص مهندس نوري در مورد CCD ها در حالت تحقيق هستند به جهت نشستيم .
روز سوم 29/4/83
سورت كردن مقاومتها با كاري است كه همچنان در حال انجام دادن هستيم - امروز هر كدام از ما سه نفر درباره موضوعي كنفرانس داديم - آقاي مهرداد مختاري در مورد ديودهاي زند خانم

فر استفاده برديم.
امروز 2 عدد راديو را باز كرديم كه اول بعلت خازن سوخته و نداشتن عنصر مشابه تعمير نشد ولي مورد دوم كاملاً درست شد و مشكلش فقط قطع شدن سيم هاي تغذيه اش بود.
همچنين امروز يك آزمايش عملي انجام داديم و آن اين كه نحوه شكستن يك ديود زند را بررسي كرديم. اين ديود ولتاژ شكستش 8/3 ولت بود و ما 25 ولت در دو سرش انداختيم و چون فرآيند شكستش برگشت ناپذير بود ديود غير قابل استفاده شد.
امروز همچنين چندين فشارسنج عقربه اي تعمير كردم و بيشتر با گيج ها آشنا شدم همچنين در مورد روشهاي اندازه گيري فشار خون (مستقيم و غيرمستقيم) بحث كرديم.
در اخر هم توسط مهندس نوري بيشتر با دستگاه كرايولوژي و نحوه استفاده آن از نيتروژن مايع آشنا شديم.
روز چهارم 30/4/83
امروز ابتدا كمي به مرتب كردن ميز كار پرداختم و از جمله اين كه ابزارها را بر روي تخته روي ديوار سرجايشان قرار دادم در ضمن اين نظافت متوجه شدم شكل مرتب و تميز محيط كار چه تأثير مثبتي برروي روحيه كاركنان دارد.
بعد از آن به تعمير يك دستگاه بتادين خودكار با چشم الكترونيكي پرداختم كه اسم دستگاه بتادين اسكراپ بود و دستگاهي مخصوص اتاق عمل و فقط با قرار گرفتن دست در زير آن، بتادين خود بخود شارش پيدا مي كرد - براي تعمير آن ابتدا به سراغ براش رفتم - با استفاده از مولتي متر، ابتدا به چك كردن مقاومتها پرداختم كه كد رنگي شان را با مقدار مولتي متر مقايسه مي كردم و به سالم بودنشان پي مي بردم بعد او آن را ترانزيستورها را چكح كردم كه براي اين كار، ولتاژهاي پيس - اميتر و بيس- كلكتور راچك كردم (نكته اي كه هميت اين هر كدام از ولتاژها كمتر بود، نشان دهنده سركلكتور بود) اما برد سالم بود پس رفتم سراغ موتور مكش - موتور را بيرون كشيدم و به برق زدم ، نچرخيد پس موتور قفل كرده بود و تعمير موتور دكر كار ما نبود.
روز پنجم 6/5/83
روز خلوت و راحتي بود تنها دو بار روي موتور سعي كردم تعميرش كنم كه نشد و همچنين چند عدد گيج تعمير كردم .
روز ششم 7/5/83
موتور بكارين اسكراپ همچنان تعمير نشده باقي مانده است امروز من در مورد ترانزيستورهاي فت و خانم طلايي در مورد SMD و آقاي مختاري در مورد مقاومت ها و كدرنگي كنفراس دارند و همچنين خود مهندس نوري هم مطالبي را در مورد آي سي ها گفتند.


پس من يك چراغ گرمازاي فيزيوتراپي را تعمير كردم - همچنين يكدستگاه ECG پيشرفته هم آمد كه مهندس نوري تعمير كردند و ما به علت حساسيت دستجگاه و اطلاعات كم تنها ناظر بوديم منتها كار تحليل وظيفه هر كدام از IC هاي برد ECG به عهده ما بود كه با همفكري همديگر به نتايجي رسيديم همچنين من در آخر نحوه تعمير گيج هاي فشار سنج را به‌آقاي مختاري توضيح دادم.
روز هفتم 8/5/83


امروز 2 عدد ساكشن براي تعمير فرستاده شد- ابتدا دستكش به دست كرديم چون دستگاه ساكشن به شدت عفونت زا است بازشان كرديم موتور دستگاه اولي سوخته بود چون در هيچ حالتي كار نمي كرد و دستگاه دوم موتورش قفل كرده بودكه با يك نيروي كوچك و روغن كاري راه اندازي شد - همچنين امروز يك عدد چراغ سري مربوط به بخش ENT (فك و صورت) را تعمير كردم كه فقط شامل لحيم كاري بود.
همچنين دوشاخه يخچال يكي از بخش ها را هم تعمير كردم.
روز هشتم 10/5/83
امروز به سورت كردن ديگر عناصر الكترونيكي پرداختيم كه البته از ترانزيستور شروع كرديم و به مرتب كردن آنها پرداختيم كه براي من خيلي خوب بود چون با انواع مختلف ترانزيستور و شكل هاي مختلف آن آشنا شدم - عناصر ديرگي مانند خازن ، ديود، آي سي و … وجود داشتند كه به نوبت در روزهاي آينده مرتب مي‎شوند.
همچنين امروز تقريبا با نحوه استفاده از كتاب data sheet مربوط به IC ها آشنا شدم.
روز نهم 11/5/83
امروز به مرتب كردن خازنها پرداختم كه در اينجا آشنايي كه قبلا با كدهاي SMD پيدا كردم بودم بسيار بدردم خورد همچنين امروز براي اولين بار قدم به اتاق عمل گذاشتم - لباسم را عوض كردم و كفشم را د آوردم، با لباس سبز و كلاه و در شرايط تقريبا ايزوله وارد اتاق عمل شدم - حدود 10 يا 11 اتاق بزرگ مخصوص عمل هاي جراحي مختلف در محوطه اي بزرگ قرار داشتند كه هر كدام مربوط به يك بخش بودند ، جراحي، اورتوپدي، اورژانس، اطفال، پيوند اعضا، ENT و … . در چند اتاق هم اعمال جراحي در حال انجام بود.
در يك اتاق به تعويض لامپ يك چراغ سيالتيك پرداختيم و كارمان تمام شد - تجربه اول برخوردم با اتاق عمل برايم بسيار جالب بود.
روز دهم 12/5/83
امروز با سورت كردن وليبل زدن آي سي ها و خازن ها شروع شد - سپس به مرتب كردن ديودهاي زند براساس مقدار ولتاژ شكست پرداختم - همچنين امروز به بازديد بخشها رفتيم - براي مثال از ccu ، ICU و NICU ديدن كردمي كه در اين بخشها با دستگاه هايي مانند دستگاه مانيتورينگ، ECG ، ساكشن، انكوباتور ، وارمرنوزاد و فتوتراپي آشنا شديم - همچنين امروز در برد يك دستگاه ECG ، يك عدد ترانزيستور ر اعوض كردم.
روز يازدهم 14/5/83
امروز يك عدد آداپتور تعمير كردم كه مشكلش تنها در اتصالات تغذيه اش بود - همچنين يك عدد ساكشن آمد كه موتورش قفل كرده بود و با روغن كاري برطرف شد - همچنين يك دستگاه ونيتلاتور داشتيم كه دسته اش شكسته بود و ما با روش ابتكاري با رو قطعه آلومينيوم به آن بست زديم و محكم شد - همچنين از دو بخش هماتولوژي و نفرولوژي كه مربوط به خون و كليه بود، بازديد كرديم.
روز دوازدهم 15/5/83


اول به تعمير يك عدد فلوتر اكسيژن كه مربوط به بخش قلب بود و در اين حين، نحوه تفلون پيچي صحيح را ياد گرفتيم - امروز روز اتاق عمل بود پس با هم سري به آن زديم (توضيح اينكه طي يك برنامه منظم، هر روز به بخش هاي خاصي اختصاص دارد، تا از آن واحد و تجهيزات مربوطه بازديد و در صورت نياز تعمير شود و براساس اين برنامه، پنج شنبه ها كاملاً اختصاصي مخصوص اتاق عمل بود) به بررسي چراغ هاي سيالتيكي پرداختيم. من متوجه شدم كه 900 وات توان مناسب براي چراغ هاي سياليتيك براي تور استاندارد است - همچنين يك عدد دستگاه بيهوشي هم وجودداش

ت كه براي تعويض باطري داخل خراب آن ، به آچار اكن احتياج پيدا كرديم.
همچنين امروز يك دستگاه دياترمي هم داشتيم كه بدنه اش شكسته بود و باز هم از همان ورقه هاي آلومينيومي به صورت بست استفاده كرديم.
روز سيزدهم 17/5/83
امروز هم به بازديد بخش ها رفتيم و از بلوك زايمان شروع كرديم - يك عدد انكوباتور كه كاور اش (شيشه اش) خراب بود و مي بايست تعويض مي شد. در بخش گوش و حلق و بيني، باطري هاي چراغ گوش را عوض كرديم اما لامپش را با تست فوق چك كرديم كه سالم بود. در بخش ارتوپدي، پرستاران از جاي نامناسب ساكشن هاي سانترال در ديوار شاكي بودند كه اين به بخش تاسيسات مربوط مي شد. امروز ما سه نفر كنفرانس داديم، من در مورد فشار، خانم طلايي در مورد نوارهاي مغناطيسي و CD و آقاي مختاري هم در مورد موتورها.


روز چهاردهم 26/5/83
امروز تنها يك عدد ساكشن و چند گيج تعمير شد و يك رنده بخاري را هم تميز كرديم!

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید