بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

هدف کلی

شناخت نظام شبکه های بهداشت و درمان و نحوه ارائه خدمات آن به منظور انجام موثرتر وظایف شغلی آینده خود در راستای حفظ ، تامین و ارتقاء سلامتی فرد و جامعه                

اسلاید 2 :

اهداف بینابینی

شناخت ساختار شبکه های بهداشت و درمان کشور(پرسنل ، فضای فیزیکی، تجهیزا ت و جمعیت تحت پوشش)

شناخت عملکرد شبکه بهداشت و درمان کشور

 

شناخت ارتباط در سطوح مختلف شبکه و با جامعه و دیگر بخشها

 

شناخت نیاز های بهداشتی درمانی جامعه مربوطه

 

اسلاید 3 :

PHCسطوح 

سطح اول   (خانه بهداشت ، پایگاه بهداشتی)

سطح دو ( مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی)

  سطح سه ( مرکز بهداشت شهرستان و بیمارستان عمومی)

  سطح چهار( مرکز بهداشت استان و بیمارستان فوق تخصصی)

 

اسلاید 4 :

PHCاجزاء  

آموزش بهداشت

  بهبود تغذیه

  بهداشت محیط و آب آشامیدنی سالم

بهداشت مادر وکودک و تنظیم خانواده

  مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

  کنترل بیماریهای بومی

  تامین داروهای اساسی

بهداشت حرفه ای

  بهداشت روان

  بهداشت دهان و دندان

  بداشت مدارس

اسلاید 5 :

نقش پزشک در نظام ارائه خدمات

    Coordinator  

Communicator  

Leadership    

  Decision maker 

Care  Gi er  

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید