گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

word قابل ویرایش
63 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

فصل اول
آشنایی کلی با مکان کارآموزی

شرکت مهندسین مشاور اتحاد راه ، مشاور پروژه های راهسازی وزارت راه و ترابری در استانهای اصفهان ، فارس ، کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری می باشد.

نمودار سازمانی شرکت به صورت زیر می باشد.

– امور اداری
شامل قسمتهای حسابداری ، دبیرخانه و کارگزینی و … می باشد.

– طراحی سازه ( طراحی پل )
شامل مهندسین طراح پل ، مترورهای پل و نقشه کش ها می باشد.

– طراحی مسیر ( طراحی راه )
شامل مهندسین طراح راه ، مترورهای راه و نقشه کش ها می باشد.

فصل دوم
ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عمران

– مهندسین طراح پل
فارغ التحصیلان رشته عمران در مدارج کارشناسی ارشد و دکترا با گرایشات مختلف مانند : سازه ، خاک و پی ، هیدرولیک ، رودخانه و… می باشند.

– مهندسین طراح راه
فارغ التحصیلان رشته عمران در مدارج کارشناسی و کارشناسی ارشد با گرایش راه هستند.

– نقشه کش ها
فارغ التحصیلان رشته عمران و معماری در مدارج دیپلم فنی و کاردانی هستند.

– مترورها
فارغ التحصیلان رشته عمران و معماری در مدارج کاردانی و کارشناسی می باشند.

* بطورکلی فقط امور اداری این شرکت از فارغ التحصیلان رشته عمران استفاده نمی نمود.

فصل سوم
آزمون آموخته ها و نتایج

بخش اول
فهرست نشریات تیپ مورد استفاده در طراحی پلها وآبروها

نشریه شماره ۸۳
مچموعه نقشه های تیپ اجرائی آبروها

شماره تبپ عنوان نقشه
۱ توضیحات

۲ طرز تعیین طول آبرو
طرز تعیین ابعاد قسمت پلکانی کف آبرو
طرز تعیین تغییر شیب شیروانی در جهت زاویه a
3 تیپ دیوارهای پای خاکریز و بالی شکل اطراف آبروها
۴ طریقه اجرای دال و رادیه آبروی دالی در شیبهای بیشتر از ۱۰% و طرز آهن بندی قسمتهای اضافی دال آبرو

۵ فرمولهای طریقه تعیین طول آبروها در طول دیوارها
– حداکثر زاویه محور آبرو با خط عمودبر محور راه (a) 45 درجه می باشد .
– حداکثر شیب طولی آبرو ) z ) 30% می باشد.
د – ۱ آبروی دالی همسطح یک دهانه یک متری به ارتفاع یک متر
د – ۲ آبروی دالی همسطح دو دهانه یک متری به ارتفاع یک متر
د – ۳ آبروی دالی زیرخاکی یک دهانه یک متری به ارتفاع یک متر
د – ۴ آبروی دالی همسطح یک دهانه یک متری به ارتفاع یک متر(مورب)
د – ۵ آبروی دالی همسطح دو دهانه یک متری به ارتفاع یک متر(مورب)
د – ۶ آبروی دالی همسطح یک دهانه دو متری به ارتفاع دو متر
د – ۷ آبروی دالی همسطح دو دهانه دو متری به ارتفاع دو متر
د – ۹ آبروی دالی همسطح یک دهانه دو متری به ارتفاع دو متر(مورب)
د – ۱۰ آبروی دالی همسطح دو دهانه دو متری به ارتفاع دو متر(مورب)
د – ۱۱ آبروی دالی همسطح یک دهانه سه متری به ارتفاع دو متر
د – ۱۲ آبروی دالی همسطح سه دهانه دو متری به ارتفاع دو متر
د – ۱۳ آبروی دالی زیرخاکی یک دهانه سه متری به ارتفاع دو متر
د – ۱۴ آبروی دالی زیرخاکی سه دهانه سه متری به ارتفاع دو متر
د – ۱۵ آبروی دالی همسطح یک دهانه سه متری به ارتفاع دو متر(مورب)
د – ۱۶ آبروی دالی همسطح سه دهانه سه متری به ارتفاع دو متر(مورب)

د – ۱۷ آبروی دالی همسطح یک دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر
د – ۱۸ آبروی دالی همسطح سه دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر
د – ۱۹ آبروی دالی همسطح یک دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر(مورب)
د – ۲۰ آبروی دالی همسطح سه دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر(مورب)
د – ۲۱ آبروی دالی همسطح یک دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر
د – ۲۲ آبروی دالی همسطح سه دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر
شماره تیپ عنوان نقشه
د – ۲۳ آبروی دالی همسطح یک دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر(مورب)
د – ۲۴ آبروی دالی همسطح سه دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر(مورب)
د – ۲۵ آبروی دالی همسطح یک دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر
د – ۲۶ آبروی دالی همسطح سه دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر
د – ۲۷ آبروی دالی همسطح یک دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر(مورب)

د – ۲۸ آبروی دالی همسطح سه دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر(مورب)
د – ۲۹ آبروی دالی همسطح یک دهانه هفت متری به ارتفاع چهارمتر
د – ۳۰ آبروی دالی همسطح سه دهانه هفت متری به ارتفاع چهارمتر
د – ۳۱ آبروی دالی همسطح یک دهانه هفت متری به ارتفاع چهارمتر(مورب)

د – ۳۲ آبروی دالی همسطح سه دهانه هفت متری به ارتفاع چهارمتر(مورب)

د – ۳۳ آبروی دالی همسطح یک دهانه هشت متری به ارتفاع چهارونیم متر
د – ۳۴ آبروی دالی همسطح سه دهانه هشت متری به ارتفاع چهارونیم متر
د – ۳۵ آبروی دالی همسطح یک دهانه هشت متری به ارتفاع چهارونیم متر(مورب)
د – ۳۶ آبروی دالی همسطح سه دهانه هشت متری به ارتفاع چهارونیم متر(مورب)

د – ۳۷ ابعادومشخصات آبروهای دالی مورب همسطح به ارتفاعهای مختلف
دهانه m 1 2 3 4
ارتفاع m از۶/۰تا۱ از۱تا۲ از۱تا۲ از۲تا۳ از۱تا۲ از۲تا۳

دهانه m 5 6 7 8
ارتفاع m از۱تا۲ از۲تا۳ از۳تا۴ از۲تا۳ از۳تا۴ از۲تا۳ از۳تا۴ از۳تا۴ از۴تا۵/۴

د – ۳۸ ابعادومشخصات آبروهای دالی زیرخاکی به ارتفاعهای مختلف
دهانه m 1 2 3 4
ارتفاع m از۶/۰تا۱ از۱تا۲ از۱تا۲ از۲تا۳ از۱تا۲ از۲تا۳

دهانه m 5 6 7 8
ارتفاع m از۱تا۲ از۲تا۳ از۳تا۴ از۲تا۳ از۳تا۴ از۲تا۳ از۳تا۴ از۳تا۴ از۴تا۵/۴

ق – ۱ آبروی قوطی همسطح یک دهانه یک متری به ارتفاع یک متر
ق – ۲ آبروی قوطی همسطح سه دهانه یک متری به ارتفاع یک متر
ق – ۳ آبروی قوطی زیرخاکی یک دهانه یک متری به ارتفاع یک متر
ق – ۴ آبروی قوطی زیرخاکی سه دهانه یک متری به ارتفاع یک متر
شماره تیپ عنوان نقشه
ق – ۵ آبروی قوطی همسطح یک دهانه یک متری به ارتفاع یک متر(مورب)
ق – ۶ آبروی قوطی همسطح سه دهانه یک متری به ارتفاع یک متر(مورب)
ق – ۷ آبروی قوطی همسطح یک دهانه دو متری به ارتفاع دو متر
ق – ۸ آبروی قوطی همسطح سه دهانه دو متری به ارتفاع دو متر

ق – ۹ آبروی قوطی زیرخاکی یک دهانه دو متری به ارتفاع دو متر
ق – ۱۰ آبروی قوطی زیرخاکی سه دهانه دو متری به ارتفاع دو متر
ق – ۱۱ آبروی قوطی همسطح یک دهانه دو متری به ارتفاع دو متر(مورب)
ق – ۱۲ آبروی قوطی همسطح سه دهانه دو متری به ارتفاع دو متر(مورب)
ق – ۱۳ آبروی قوطی همسطح یک دهانه سه متری به ارتفاع دو متر
ق – ۱۴ آبروی قوطی همسطح سه دهانه سه متری به ارتفاع دو متر
ق – ۱۵ آبروی قوطی زیرخاکی یک دهانه سه متری به ارتفاع دو متر
ق – ۱۶ آبروی قوطی زیرخاکی سه دهانه سه متری به ارتفاع دو متر
ق – ۱۷ آبروی قوطی همسطح یک دهانه سه متری به ارتفاع دو متر(مورب)
ق – ۱۸ آبروی قوطی همسطح سه دهانه سه متری به ارتفاع دو متر(مورب)
ق – ۱۹ آبروی قوطی همسطح یک دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر

 

ق – ۲۰ آبروی قوطی همسطح سه دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر
ق – ۲۱ آبروی قوطی زیرخاکی یک دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر
ق – ۲۲ آبروی قوطی زیرخاکی سه دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر
ق – ۲۳ آبروی قوطی همسطح یک دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر(مورب)
ق – ۲۴ آبروی قوطی همسطح سه دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر(مورب)

 

ط – ۱ آبروی طاقی زیرخاکی یک دهانه دومتری به ارتفاع دومتر m10-1= ارتفاع خاک روی آبرو
ط – ۲ آبروی طاقی زیرخاکی یک دهانه سه متری به ارتفاع دومتر m10-1= ارتفاع خاک روی آبرو
ط – ۳ آبروی طاقی زیرخاکی سه دهانه سه متری به ارتفاع دومتر m10-1= ارتفاع خاک روی آبرو
ط – ۴ آبروی طاقی زیرخاکی یک دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر m7-1= ارتفاع خاک روی آبرو
ط – ۵ آبروی طاقی زیرخاکی یک دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر m10-7= ارتفاع خاک روی آبرو

ط – ۶ آبروی طاقی زیرخاکی سه دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر m7-1= ارتفاع خاک روی آبرو
ط – ۷ آبروی طاقی زیرخاکی سه دهانه چهارمتری به ارتفاع سه متر m10-7= ارتفاع خاک روی آبرو
ط – ۸ آبروی طاقی زیرخاکی یک دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر m7-1= ارتفاع خاک روی آبرو
ط – ۹ آبروی طاقی زیرخاکی یک دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر m10-7= ارتفاع خاک روی آبرو
شماره تیپ عنوان نقشه
ط – ۱۰ آبروی طاقی زیرخاکی سه دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر m7-1= ارتفاع خاک روی آ

برو
ط – ۱۱ آبروی طاقی زیرخاکی سه دهانه پنج متری به ارتفاع سه متر m10-7= ارتفاع خاک روی آبرو
ط – ۱۲ آبروی طاقی زیرخاکی یک دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر m7-1= ارتفاع خاک روی آبرو
ط – ۱۳ آبروی طاقی زیرخاکی یک دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر m10-7= ارتفاع خاک روی آبرو
ط – ۱۴ آبروی طاقی زیرخاکی سه دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر m7-1= ارتفاع خاک روی آبرو
ط – ۱۵ آبروی طاقی زیرخاکی سه دهانه شش متری به ارتفاع چهارمتر m10-7= ارتفاع خاک روی آبرو
ط – ۱۶ ابعادومشخصات آبروهای طاقی
دهانه m 2 3 4 5 6
ارتفاع m از۱تا۲ از۱تا۲ از۱تا۲ از۲تا۳ از۱تا۲ از۲تا۳ از۱تا۲ از۲تا۳ از۳تا۴

راه آهن بندرعباس – بافق
ایران – کامپساکس

DWG NO عنوان نقشه TITEL

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۱B طرح دیوارهای برگشتی درجاساخته بدون خاکریز ، پل یک دهانه SB-A. SINGLE-SPAN,RETURN WALLS
IN SITU CAST WITHOUT FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۲C طرح دیوارهای برگشتی درجاساخته
باخاکریز ، پل یک دهانه SB-A. SINGLE-SPAN,RETURN WALLS
IN SITU CAST IN FILL
LAY OUT

 

 

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۳B روسازه درجاساخته
پل یک دهانه SB-A. SINGLE-SPAN
IN SITU CAST
SUPERSTRUCTURE

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۴C طرح دیوارهای برگشتی درجاساخته بدون خاکریز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN,RETURN WALLS
IN SITU CAST WITHOUT FILL
LAY OUT

 

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۵C روسازه درجاساخته بدون خاکریز
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
IN SITU CAST WITHOUT FILL
SUPERSTRUCTURE

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۶C طرح دیوارهای برگشتی درجاساخته
باخاکریز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN,RETURN WALLS
IN SITU CAST IN FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۷C
روسازه درجاساخته باخاکریز
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
IN SITU CAST IN FILL
SUPERSTRUCTURE

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۱۸B تکیه گاهها ، ضربه گیرها ، درزهای انبساط و لایه های عایق درجاساخته
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
IN SITU CAST
BEARINGS,DAMPERS,EXP.JOINTS AND INSUL.LAYER

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۱B طرح دیوارهای برگشتی پیش ساخته بدون خاکریز ، پل یک دهانه SB-A. SINGLE-SPAN,RETURN WALLS
PRECAST WITHOUT FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۲C
طرح دیوارهای برگشتی پیش ساخته باخاکریز ، پل یک دهانه SB-A. SINGLE-SPAN,RETURN WALLS
PRECAST IN FILL
LAY OUT

 

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۳B روسازه پیش ساخته
پل یک دهانه SB-A. SINGLE-SPAN
PRECAST
SUPERSTRUCTURE

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۴C طرح دیوارهای برگشتی پیش ساخته بدون خاکریز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN,RETURN WALLS
PRECAST WITHOUT FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۵C روسازه پیش ساخته بدون خاکریز
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
PRECAST WITHOUT FILL
SUPERSTRUCTURE

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۶C

طرح دیوارهای برگشتی پیش ساخته باخاکریز ، پل چنددهانه
SB-A. MULTI-SPAN,RETURN WALLS

PRECAST IN FILL
LAY OUT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۷C روسازه پیش ساخته باخاکریز
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN

PRECAST IN FILL
SUPERSTRUCTURE

 

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۸B اجزا تیرپیش ساخته SB-A
PRECAST
BEAM ELEMENTS

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۲۹B تکیه گاهها ، ضربه گیرها ، درزهای انبساط و لایه های عایق پیش ساخته
پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN
PRECAST

BEARINGS,DAMPERS,EXP.JOINTS AND INSUL.LAYER

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۳۱B کوله ودیوارهای برگشتی
پیش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE
ABUTMENT.FRONT-AND RETURN WALLS

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۳۲B آرماتورگذاری کوله
پیش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE. ABUTMENT
REINFORCED CONCRETE

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۳۳D کوله ودیوارهای جناحی
پیش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE
ABUTMENT,WING WALLS

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۳۴B پایه
پیش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE
PIER

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۳۵A آبریز(زهکش)
پیش ساخته / درجاساخته SB-A
IN SITU CAST/ PRECAST
DRAINAGE

پیش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
EDGE ELEMENT
RAILINGS

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۱B
طرح دیوارهای جناحی درجاساخته بدون خاکریز ، پل یک دهانه SB-A. SINGLE-SPAN, WING WALLS
IN SITU CAST WITHOUT FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۲B طرح دیوارهای جناحی درجاساخته باخاکریز ، پل یک دهانه SB-A. SINGLE-SPAN, WING WALLS
IN SITU CAST IN FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۳C طرح دیوارهای جناحی درجاساخته بدون خاکریز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN, WING WALLS
IN SITU CAST WITHOUT FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۴C طرح دیوارهای جناحی درجاساخته باخاکریز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN, WING WALLS
IN SITU CAST IN FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۵B طرح دیوارهای جناحی پیش ساخته بدون خاکریز ، پل یک دهانه SB-A. SINGLE-SPAN, WING WALLS

PRECAST WITHOUT FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۶B طرح دیوارهای جناحی پیش ساخته باخاکریز ، پل یک دهانه
SB-A. SINGLE-SPAN, WING WALLS
PRECAST IN FILL
LAY OUT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۷C طرح دیوارهای جناحی پیش ساخته بدون خاکریز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN, WING WALLS
PRECAST WITHOUT FILL
LAY OUT

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۴۸C طرح دیوارهای جناحی پیش ساخته باخاکریز ، پل چنددهانه SB-A. MULTI-SPAN, WING WALLS
PRECAST IN FILL
LAY OUT
1.4.10/0000.50 پل یک دهانه SB-A.BRIDGE SINGLE-SPAN

۱٫۴٫۱۰/۰۰۰۰٫۵۱ پایه خاص
پیش ساخته / درجاساخته SB-A. IN SITU CAST/ PRECAST
SUBSTRUCTURE

 

SPECIAL PIER

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۱۱A طرح پل یک دهانه بادهانه های ۱۰و۱۵متری باتیرهای پیش ساخته SB-B10 AND SB-B15.PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN
LAY OUT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۱۲B آرماتورگذاری وابعاددال پل یک دهانه بادهانه های ۱۰و۱۵متری
باتیرهای پیش ساخته SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN.SLAB
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۱۳C آرماتورگذاری وابعاد تیرپیش ساخته پل یک دهانه
بادهانه های ۱۰و۱۵متری SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN.GIRDER
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۱۴B طرح پل چنددهانه با

دهانه های ۱۰و۱۵متری باتیرهای پیش ساخته SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN
LAY OUT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۱۵B آرماتورگذاری وابعاددال پل چنددهانه بادهانه های ۱۰و۱۵متری
باتیرهای پیش ساخته SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN.SLAB
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۱۶B آرماتورگذاری وابعاد تیرپیش ساخته پل چنددهانه
بادهانه های ۱۰و۱۵متری SB-B10 AND SB-B15. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN.GIRDER
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۲۱A
طرح پل یک دهانه بادهانه های ۲۰و۲۵متری باتیرهای پیش ساخته SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN
LAY OUT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۲۲B آرماتورگذاری وابعاددال پل یک دهانه بادهانه های ۲۰و۲۵متری
باتیرهای پیش ساخته SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN. SLAB
DI

MENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۲۳B آرماتورگذاری نرمه وابعاد
تیرپیش ساخته پل یک دهانه
بادهانه های ۲۰و۲۵متری SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN.GIRDER
DIMENSIONS AND

MILD REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۲۴A آرماتورگذاری تیرپیش تنیده
پیش ساخته پل یک دهانه بادهانه۲۰متری
SB-B20. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN. GIRDER
PRESTRESSED REINFORCEMENT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۲۵A
آرماتورگذاری تیرپیش تنیده
پیش ساخته پل یک دهانه بادهانه۲۵متری SB-B25. PRECAST GIRDERS
SINGLE-SPAN. GIRDER
PRESTRESSED REINFORCEMENT
1.4.20/0000.26A

طرح پل چنددهانه بادهانه های ۲۰و۲۵متری باتیرهای پیش ساخته SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN
LAY OUT
1.4.20/0000.27B آرماتورگذاری نرمه و ابعاد دال پل چند دهانه بادهانه های ۲۰و۲۵متری
باتیرهای پیش ساخته SB-B20 AND SB

-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. SLAB
DIMENSIONS AND
MILD REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۲۸B آرماتورگذاری دال پیش تنیده پل چنددهانه بادهانه های ۲۰و۲۵متری
باتیرهای پیش ساخته SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. SLAB
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۲۹B آرماتورگذاری نرمه و ابعاد تیر
پیش ساخته پل چند دهانه
بادهانه های ۲۰و۲۵متری SB-B20 AND SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND
MILD REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۳۰A آرماتورگذاری تیرپیش تنیده پیش ـ ساخته پل ۲دهانه بادهانه ۲۰متری SB-B20. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER,2 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۳۱A آرماتورگذاری تیرپیش تنیده پیش ـ ساخته پل ۳دهانه بادهانه ۲۰متری SB-B20. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER,3 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۳۲A آرماتورگذاری تیرپیش تنیده پیش ـ ساخته پل ۲دهانه بادهانه ۲۵متری SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER,2 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

 

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۳۳B آرماتورگذاری تیرپیش تنیده پیش ـ ساخته پل ۳دهانه بادهانه ۲۵متری SB-B25. PRECAST GIRDERS
MULTI-SPAN. GIRDER,3 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۴۱A ابعاد کوله ی پل

m 10 < ارتفاع دیوارکوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H<10m
DIMENSIONS

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۴۲ آرماتورگذاری کوله ی پل
m 10 < ارتفاع دیوارکوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H<10m
REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۴۳C جداول ابعاد و آرماتورگذاری

کوله ی پل
m 10 < ارتفاع دیوارکوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H<10m
SCHEDULES, DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۴۴B ابعاد پایه ی ، پل
بادهانه ۱۰و۱۵متری SBB10 AND SB-B15. SUBSTRUCTURE
PIER
DIMENSIONS

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۴۵C
آرماتورگذاری پایه ی ، پل
بادهانه ۱۰و۱۵متری SB-B10 AND SB-B15. SUBSTRUCTURE
PIER
REINFORCEMENT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۴۶A ابعاد پایه ی ، پل بادهانه ۲۰و۲۵متری SB-B20 AND SB-B25. SUBSTRUCTURE
PIER
DIMENSIONS
1.4.20/0000.47A
آرماتورگذاری پایه ی ، پل
بادهانه ۲۰و۲۵متری SB-B20 AND SB-B25. SUBSTRUCTURE
PIER
REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۴۸B ابعادپایه خاص پل
SB-B. SUBSTRUCTURE

SPECIAL PIER
DIMENSIONS
1.4.20/0000.49A آرماتورگذاری پایه خاص پل
SB-B. SUBSTRUCTURE
SPECIAL PIER
REINFORCEMENT
1.4.20/0000.50A ترازهای زیرسازه پل SB-B. SUBSTRUCTURES
LEVELS

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۵۱B تکیه گاهها

ضربه گیرها SB-B
BEARINGS
DAMPERS AND ABSORBERS

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۵۲B درزانبساط ، بلوکهای مهارتیر
ولایه عایق SB-B
EXPANSION JOINTS,STOP BLOCKS AND
INSULATION LAYER
1.4.20/0000.53A نردههای پل SB-B
RAILINGS

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۵۴A زهکش پل(آبریز) SB-B
DRAINAGE
1.4.20/0000.55B پلها درقوس SB-B
BRIDGES IN CURVE

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۶۰ ابعاد کوله ی پل

m 10 >= ارتفاع دیوارکوله SB-B.SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H>=10m
DIMENSIONS

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۶۱ جزئیات وابعاد کوله ی پل
m 10 >= ارتفاع دیوارکوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H>=10m
DIMENSIONS,DETAILS

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۶۲ آرماتورگذاری کوله ی پل
m 10 >= ارتفاع دیوارکوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H>=10m
REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۶۳C جداول آرماتورگذاری وابعاد
کوله ی پل
m 10 >= ارتفاع دیوارکوله SB-B. SUBSTRUCTURE
ABUTMENT. H>=10m
SCHEDULES, DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۷۱A طرح پل یک دهانه درجاساخته بادهانه های ۱۰و۱۵متری SB-B10 AND SB-B15.IN SITU CAST
SINGLE-SPAN

LAY OUT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۷۲A آرماتورگذاری و ایعاد دال
پل یک دهانه درجاساخته
بادهانه های ۱۰و۱۵متری
SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. SLAB
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

 

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۷۳A آرماتورگذاری و ایعاد تیر
پل یک دهانه درجاساخته
بادهانه های ۱۰و۱۵متری SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۷۴A
طرح پل چنددهانه درجاساخته بادهانه های ۱۰و۱۵متری SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
MULTI-SPAN
LAY OUT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۷۵A آرماتورگذاری و ایعاد دال
پل چنددهانه درجاساخته
بادهانه های ۱۰و۱۵متری SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
MULTI-SPAN.SLAB
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۷۶A آرماتورگذاری و ایعاد تیر
پل چند دهانه درجاساخته
بادهانه های ۱۰و۱۵متری SB-B10 AND SB-B15. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

 

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۱A طرح پل یک دهانه درجاساخته بادهانه های ۲۰و۲۵متری SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN
LAY OUT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۲A
آرماتورگذاری و ایعاد دال
پل یک دهانه درجاساخته
بادهانه های ۲۰و۲۵متری SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. SLAB

DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۳A آرماتورگذاری نرمه و ایعاد تیر
پل یک دهانه درجاساخته
بادهانه های ۲۰و۲۵متری SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND MILD REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۴ آرماتورگذاری تیر پیش تنیده
پل یک دهانه درجاساخته
بادهانه های ۲۰متری SB-B20. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. GIRDER

PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۵ آرماتورگذاری تیر پیش تنیده
پل یک دهانه درجاساخته
بادهانه های ۲۵متری SB-B25. IN SITU CAST
SINGLE-SPAN. GIRDER
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۶A طرح پل چنددهانه درجاساخته بادهانه های ۲۰و۲۵متری SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST

MULTI-SPAN
LAY OUT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۷A آرماتورگذاری نرمه و ایعاد دال
پل چنددهانه درجاساخته
بادهانه های ۲۰و۲۵متری SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. SLAB
DIMENSIONS AND
MILD REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۸A آرماتورگذاری دال پیش تنیده
پل چنددهانه درجاساخته
بادهانه های ۲۰و۲۵متری SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. SLAB
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۸۹A آرماتورگذاری نرمه و ایعاد تیر
پل چنددهانه درجاساخته
بادهانه های ۲۰و۲۵متری SB-B20 AND SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER
DIMENSIONS AND
MILD REINFORCEMENT
DWG NO عنوان نقشه TITEL

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۹۰ آرماتورگذاری تیر پیش تنیده
پل دودهانه درجاساخته
بادهانه های ۲۰متری SB-B20. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER,2 SPANS

PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۹۱ آرماتورگذاری تیر پیش تنیده
پل سه دهانه درجاساخته
بادهانه های ۲۰متری SB-B20. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER,3 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۹۲

آرماتورگذاری تیر پیش تنیده
پل دودهانه درجاساخته
بادهانه های ۲۵متری SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER,2 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۲۰/۰۰۰۰٫۹۳ آرماتورگذاری تیر پیش تنیده
پل سه دهانه درجاساخته
بادهانه های ۲۵متری SB-B25. IN SITU CAST
MULTI-SPAN. GIRDER,3 SPANS
PRESTRESSED REINFORCEMENT

۱٫۴٫۵۰/۰۰۰۰٫۰۰A
ابعادوجزئیات آرماتورگذاری
آبروی دالی بادهانه ۱ متری SC-A01
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DETAILS

۱٫۴٫۵۰/۰۰۰۰٫۲۶

ابعادوجزئیات آرماتورگذاری
آبروی دالی درجاساخته
بادهانه ۲ متری SC-A02
IN SITU CAST
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

DETAILS

۱٫۴٫۵۵/۰۰۰۰٫۵۰ ابعادوجزئیات آرماتورگذاری
لوله زانوئی (خرطومی)
به قطر ۸/۰متری SP PIPE SIPHON
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT

DETAILS

۱٫۴٫۵۶/۰۰۰۰٫۰۰A ابعادوجزئیات
دیوارهای حایل SW-RETAINING WALLS
DIMENSIONS
DETAILS
1.4.56/0000.01A دیاگرامهای طراحی
دیوارهای حایل SW-RETAINING WALLS

DESIGN DIAGRAMS

۱٫۴٫۵۶/۰۰۰۰٫۷۵ ابعادوجزئیات
حایل ها SR-REVETMENTS
DIMENSIONS

DETAILS

۱٫۴٫۵۷/۰۰۰۰٫۲۵ ابعادوجزئیات آرماتورگذاری
قناتها SG-GHANATS
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DETAILS

۱٫۴٫۶۰/۰۰۰۰٫۵۰B ابعادوجزئیات آرماتورگذاری
تونلها و گالریها ST-TUNNELS AND GALLERIES
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DETAILS
1.4.50/0000.51 تونل گردوتخم مرغی CIRCULAR TUNNEL
MODIFILD HOASE SHOE TUNNEL

۱٫۴٫۷۹/۰۰۰۰٫۰۰ جزئیات سنگ بنائی STONE MASONARY
SECTIONS
DETAILS

۱٫۴٫۷۰/۰۰۰۰٫۵۰ ابعادوجزئیات آرماتورگذاری
پایه های بتنی مسلح REINFORCED CONCRETE PILES
DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
DETAILS
DWG NO عنوان نقشه TITEL
1.4.75/0000.01 نقشه کلی پل روگذر OVPASS BRIDGE
GENERAL PLAN
1.4.75/0000.02 آرماتورگذاری پل روگذر OVERPASS BRIDGE

REINFORCEMENT
1.4.75/0000.03 جزئیات پل روگذر OVERPASS BRIDGE
DETAILS
1.4.75/0000.04 نرده کشی مسیر روگذر ROAD OVERPASS
RAILING

نشریه آزمایشگاه مکانیک خاک

 

DWG NO عنوان نقشه TITEL
S.D 001 سنگ بنائی و طبقه بندی بتن STON MASONRY &
CONCRETE CLASSIFICATION
S.D 001A ملاحظات کلی GENERAL NOTES
S.D 002 , S.D 003 آبروی دالی با دهانه های ۶/۰و۸/۰و۱و۵/۱و۲متری وباارتفاع به ترتیب ۶/۰و۸/۰و۱و۲/۱و۵/۱ متری SLAB CULVERT
.6 – .۸ – ۱ – ۱٫۵ – ۲ m SPAN
S.D 004 آرماتورگذاری آبروی دالی با دهانه های ۶/۰و۸/۰و۱و۵/۱و۲ متری SLAB CULVERT .6 – .۸ – ۱ – ۱٫۵ – ۲ m
SPAN REINFORCEMENT STEEL
S.D 004A آبروی دالی با دهانه های ۲و۳ متری
وباارتفاع به ترتیب ۲و۵/۲ متری SLAB CULVERT

۲ – ۳ m SPAN
S.D 004B حالت خاص آبروی دالی SLAB – CULVERT
SPECIAL – CASE
S.D 004C حالت خاص پل دالی SLAB – BRIDGE
SPECIAL – CASE
S.D 005 آبروی دالی با دهانه های ۳و۴و۵و۶ متری
وباارتفاع به ترتیب ۳و۳و۴و۴ متری SLAB CULVERT

۳ – ۴ – ۵ – ۶m SPAN
S.D 006 آبروی دالی کج با دهانه های ۳و۴و۵و۶ متری SKEW SLAB CULVERT
3 – ۴ – ۵ – ۶m SPAN
S.D 007 آرماتورگذاری آبروی دالی با دهانه های ۳و۴و۵و۶ متری SLAB CULVERT 3 – ۴ – ۵ – ۶m SPAN
REINFORCEMENT STEEL
S.D 008 آرماتورگذاری آبروی دالی کج با دهانه های ۳و۴و۵و۶ متری بازاویه ۳۰ SLAB CULVERT 3 – ۴ – ۵ – ۶m SPAN IN SKEW AT 30`
REINFORCEMENT STEEL
S.D 009 آرماتورگذاری آبروی دالی کج با دهانه های ۳و۴و۵و۶ متری بازاویه ۴۵ SLAB CULVERT 3 – ۴ – ۵ – ۶m SPAN IN SKEW AT 45`
REINFORCEMENT STEEL

 

S.D 011 آبروی قوسی با دهانه های ۲و۴و۶ متری
وباارتفاع ۱و۵/۱و۲ متری ARCH CULVERT
2 – ۴ – ۶ m SPAN
S.D 012 , S.D 013 آبنما IRISH CROSSING
S.D 014 , S.D 015 مقطع عرضی راه ROAD CROSS SECTION
S.D 021 آبروی قوطی بادهانه های۶/۰و۸/۰و۱و۵/۱و۲و۳متری وباارتفاع به ترتیب ۶/۰و۸/۰و۱و۵/۱و۲و۳ متری BOX CULVERT
.6 – .8 – ۱ – ۱٫۵ – ۲ – ۳m SPAN
S.D 022 آبروی قوطی کج بادهانه های ۶/۰و۸/۰و۱و۵/۱و۲
۳ متری SKEW BOX CULVERT
.6 – .8 – ۱ – ۱٫۵ – ۲ – ۳m SPAN
S.D 023 آبروی قوطی دو دهانه با دهانه های ۲تا۲متری
و۲تا۳متری وباارتفاع به ترتیب ۳و۴ متری ۲ SPANS BOX CULVERT
2* 2m & 2* 3m

S.D 024 آرماتورگذاری آبروی قوطی بادهانه های ۶/۰و۸/۰و۱و۵/۱و۲و۳متری BOX CULVERT
REINFORCEMENT STEEL
.6 – .8 – ۱ – ۱٫۵ – ۲ – ۳m SPAN

DWG NO عنوان نقشه TITEL
S.D 025 آرماتورگذاری آبروی قوطی کج بادهانه های ۶/۰و۸/۰و۱و۵/۱و۲و۳متری SKEW BOX CULVERT
REINFORCEMENT STEEL
.6 – .8 – ۱ – ۱٫۵ – ۲ – ۳m SPAN
S.D 026 آرماتور گذاری آبروی قوطی دو دهانه با دهانه های ۲تا۲متری و۲تا۳متری ۲ SPANS BOX CULVERT
REINFORCEMENT STEEL
2* 2m & 2* 3m
S.D 027 آرماتور گذاری آبروی قوطی کج دو دهانه

با دهانه های ۲تا۲متری و۲تا۳متری ۲ SPANS SKEW BOX CULVERT
REINFORCEMENT STEEL
2* 2m & 2* 3m
S.D 036 پل بادهانه های ۲تا۱۰ متری و با عرض ۸ متر
Hmax= 1+.5L0 و Hmin =.7+.15L0 BRIDGE L0 = 2 – ۱۰m
b = 8m
S.D 037 پل چند دهانه با دهانه های ۲تا۱۰ متری وباعرض ۸متری Hmax= 1+.5L0 و Hmin =.7+.15L0 MULTI SPAN BRIDGE
L0 = 2 – ۱۰m b = 8m
S.D 038 آرماتورگذاری پل بادهانه های۲ تا ۵ متری و ب عرض ۸ متر BRIDGE L0 = 2 – ۵m
REINFORCEMENT STEEL b = 8m
S.D 039 آرماتورگذاری پل بادهانه های۶ تا۱۰ متری و با عرض ۸ متر BRIDGE L0 = 6 – ۱۰m
REINFORCEMENT STEEL b = 8m
S.D 040 پل با دهانه های ۸و۱۰و۱۲ متری BRIDGE 8 – ۱۰ – ۱۲ m SPAN
S.D 041 پل با دهانه های۱۵و۱۸و۲۰ متری BRIDGE 15 – ۱۸ – ۲۰m SPAN
S.D 042 آرماتورگذای پل با دهانه ۸ متری ۸m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL

S.D 043 آرماتورگذای پل با دهانه ۱۰ متری ۱۰m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL
S.D 044 آرماتورگذای پل با دهانه ۱۲ متری ۱۲m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL
S.D 045 آرماتورگذای پل با دهانه ۱۵ متری بخش ۱ ۱۵m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 046 آرماتورگذای پل با دهانه ۱۵ متری بخش ۲ ۱۵m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 047 آرماتورگذای پل با دهانه ۱۸ متری بخش ۱ ۱۸m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 048 آرماتورگذای پل با دهانه ۱۸ متری بخش ۲ ۱۸m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 049 آرماتورگذای پل با دهانه ۲۰ متری بخش ۱ ۲۰

m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 050 آرماتورگذای پل با دهانه ۲۰ متری بخش ۲ ۲۰m. SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 051 آرماتورگذاری پل کج بادهانه های ۸و۱۰و۱۲ متری REINFORCEMENT STEEL FOR
SKEW BRIDGE 8 – ۱۰ – ۱۲m SPAN
S.D 052 آرماتورگذاری پل کج بادهانه های ۱۵و۱۸و۲۰ متری REINFORCEMENT STEEL FOR
SKEW BRIDGE 15 – ۱۸ – ۲۰m SPAN
S.D 053 پل چند دهانه MULTI SPAN BRIDGE

S.D 054 آرماتورگذای پل چند دهانه با دهانه ۱۰ متری بخش ۱ ۱۰m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
DWG NO عنوان نقشه TITEL
S.D 055 آرماتورگذای پل چند دهانه با دهانه ۱۰ متری بخش ۲ ۱۰m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 056 آرماتورگذای پل چند دهانه با دهانه ۱۵ متری بخش ۱ ۱۵m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 057 آرماتورگذای پل چند دهانه با دهانه ۱۵ متری بخش ۲ ۱۵m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 058 آرماتورگذای پل چند دهانه با دهانه ۲۰ متری بخش ۱ ۲۰m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 1
S.D 059 آرماتورگذای پل چند دهانه با دهانه ۲۰ متری بخش ۲ ۲۰m . MULTI SPAN BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL PART 2
S.D 070 , S.D 071 لوله بتنی به قطر ۶/۰و۸/۰و۱ متری CONCRETE PIPE
SPAN .6 – .8 – ۱m
S.D 072 لوله سیفونی به قطر ۸/۰ متری .۸ PIPE SIPHON

S.D 073 آرماتورگذاری قناتها REINFORCEMENT OF GHANATS
S.D 080 نگهدارندهها REVETMENTS
S.D 081 گابیون GABIONS
S.D 082
دیوار برگشتی
دیوار حایل

دیوار حایل در آب RETURN WALL REVETMENTS WALL
RETAINING WALL IN WATER
S.D 083 دیوار حایل RETAINING WALL
S.D 084 تونلها و گالریها TUNNELS AND GALLERIES
S.D 085 نردهها و حصار ایمنی HANDRAILS AND SAFETY BARRIERS

S.D 086 آبروی شهری
مجرای روباز زهکش
دیرک (میله) تلفن و بلوکهای بتنی CUTTER AND JUBE
DRAINAGE CATCH PIT
TELEPHONE POST
CONCRETE BLOCKS
S.D 087 آرماتورگذاری پایه های بتنی پل REINFORCED CONCRETE PILES
S.D 088 علائم راه ROAD MARKINGS AND SIGNALS
S.D 089 تقاطع های سه راه ۳ LEG INTERSECTIONS
S.D 090 تقاطع های چهار راه ۴ LEG INTERSECTIONS

S.D 091
دیاگرام های تعریض – شعاع قوس و شیب عرضی – سرعت طراحی – شعاع قوس – شتاب
WIDENING GROSSFALL DIAGRAM

S.D 092 دیاگرام قوس قائم DIAGRAM FOR PARAGRAPH
S.D 101 ایستگاه باسکول WEIGHING STATION
S.D 102 خانه ی ایستگاه تعمیر و نگهداری HOUSE FOR MAINTENANCE STATION
S.D 103 دفاتر ایستگاه تعمیر و نگهداری OFFICES FOR MAINTENANCE STATION
S.D 104 ایستگاه (قرارگاه) بهداشت SANITARY POST
DWG NO عنوان نقشه TITEL
S.D 105 نرده کشی ایستگاه تعمیر و نگهداری FENCING FOR MAINTENANCE STATION
S.D 106 ساختمان ژنراتور GENERATOR HOUSE
S.D 107- S.D 116 بهمن گیر AVALANCH GALLERY
S.D 117 برف گیر (بهمن گیر) SNOW TUNNEL
S.D 118 , S.D 119 پل با دهانه ۵/۳ متری ۳٫۵m BRIDGE
S.D 120 , S.D121 پل با دهانه ۵/۳ متری با خاکریزی (زیرزمی

نی) ۳٫۵m BRIDGE IN FILL
S.D 122 , S.D 123 پل با دهانه۵ متری ۵m BRIDGE
S.D 124 , S.D 125 پل با دهانه۵ متری باخاکریزی (زیرزمینی) ۵m BRIDGE IN FILL
S.D 126 , S.D 127 پل چند دهانه با دهانه ۵ متری ۵m MULTISPAN BRIDGE
S.D 128 , S.D 129 پل با دهانه۷ متری ۷m BRIDGE
S.D 130 , S.D 131 پل چند دهانه با دهانه ۷ متری ۷m MULTISPAN BRIDGE
S.D 132 , S.D 133 پل با دهانه۱۰ متری ۱۰m BRIDGE
S.D 134 , S.D 135 پل چند دهانه با دهانه ۱۰ متری ۱۰m MULTISPAN BRIDGE
S.D 136 , S.D 137 کوله های پلهای زیرزمینی و همسطح ABUTMENTS FOR ELEMENT BRIDGES

بخش دوم
مطالعات مرحله اول طراحی پل

۲-۱ شرح مسیر
– نقشه موقعیت محور

۲-۲ مشخصات محل پل
– عکس های درباره موقعیت پل
– جمعیت استان و منطقه ، چند درصد جمعیت شهری و چند درصد روستایی ، جمعیت عشایر ، فعالیت مردم ( دامداری و کشاورزی
و … ) ، وضعیت خاک ، آب ، جنگل و پوشش گیاهی و وضعیت اقتصادی مردم

۲-۳ شرایط اقلیمی محل پل
– موقعیت پل در چه طول و عرض جغرافیایی قرار دارد.
– میانگین و حداکثرو حداقل دما ، متوسط بارش ، حداکثر تعداد روزهای یخبندان ، ارتفاع محل پل

۲-۴ مستحدثات موجود در محدوده طرح
بررسی مستحدثاتی در محدوده پل که مانع عملیات اجرایی گردد.

۲-۵ زمین شناسی
۲-۵-۱ زمین شناسی عمومی
نقشه پهنه های رسوبی – ساختاری عمده ایران
۲-۵-۲ چینه شناسی و سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه
نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه

۲-۵-۳ زمین شناسی ساختمانی منطقه
وضعیت گسل ها ، چین خوردگی ها ، راستای محوری ناودیس ها و تاقدیس های احتمالی
۲-۵-۴ لرزه خیزی منطقه مورد بررسی
نقشه منحنی های هم شدت زمین لرزه های ایران

نقشه پهنه بندی مقدماتی خطر نسبی زمین لرزه در ایران
۲-۵-۵ زمین شناسی تفضیلی ساختگاه پل
۲-۵-۶ آزمایشات پیشنهادی مورد نیاز برای پل
۱٫ آزمایشات ضربه و نفوذ استاندارد (spt)
2. آزمایش دانه بندی و تعیین حدود اتربرگ در لایه های متفاوت جنس زمین
۳٫ تعیین درصد رطوبت ، وزن مخصوص در لایه های مختلف و تعیین عمق آب زیرزمینی
۴٫ آزمایشات سه محوری بر روی نمونه دست نخورده اشباع به تعداد لایه های خاک و تعیین پارامترهای c و
۵٫ آزمایشات تحکیم بر روی نمونه های دست نخورده ریزدانه قابل تحکیم
۶٫ آزمایشات برشی مستقیم در نمونه های لایه های متفاوت جنس خاک
۷٫ انجام آزمایشات cpt برای خاکهای با spt بین ۱ الی ۳ ( فاقد ذرات با اندازه شن )
۸٫ در مورد پل ها چنانچه به سنگ برخورد شود حفاری در سنگ ۳ متر ادامه یافته و نوع ، میزان RQD و مقاومت محوری سنگ تعیین گردد.
چنانچه در گمانه های درخواستی جهت شناسایی ژئوتکنیک ترانشه های سنگی به لایه های سنگ برخورد شود لازم است آزمایشات زیر انجام گیرد.
الف- تعیین جنس سنگ ، میزان Fracturelog , RQD , Core recovery و ضخامت ، فاصله درزه ها و مواد پرکننده و مشخصات کیفی لایه ها در تمام عمق.
ب- انجام آزمایش Pressure Meter جهت تعیین k و مدول ارتجاعی محیط در فواصل ۱۲ متری.
ج- انجام آزمایش بارگذاری نقطه ای ( Point Load Test ) در م

حل به منظور تعیین مقاومت سنگ برای لایه های مختلف.
د- تعیین پارامترهای فیزیکی نمونه های سنگ های متفاوت از قبیل وزن مخصوص ، مقاومت فشاری ، مقاومت برشی ، مدول یانگ ، ضریب پواسیون و سرعت امواج S,P حداقل به تعداد ۳ عدد در هر گمانه و همچنین تعیین مقاومت برشی در محل درزه ها.

۲-۶ منابع و معادن
منابع سنگی قابل استفاده در پروژه ، سیمان ، میلگرد

۲-۷ مطالعات هیدرولوژی و هواشناسی و هیدرولیکی و آبشستگی
۲-۷-۱ مطالعات هیدرولوژی

هدف از ارائه مطالعات هیدرولوژی تعیین حداکثر دبی سیلاب برای دوره بازگشت معین می باشد ، از آنجایی که سازه های آبی مانند پل ، سیل بند ، سد و … بر حسب اهمیت و حساسیت به تخریب ویا مقدار هزینه ای که صرف احداث آن می شود یا خطراتی که ممکن استبه لحاظ جانی

ومالی در اثر خراب شدن ببار آورد با دوره بازگشت مشخص طراحی می شوند ، محاسبات
آب باران پس از رسیدن به سطح زمین و جریان بر روی آن تحت تاثیر عواملی قرار می گیرد که توجه به این عوامل در محاسبه مقدار رواناب لازم است . قسمتی از بارش ها پس از رسیدن به زمین در آن نفوذ کرده و به سفره های آب زیرزمینی می پیوندد . قسمت دیگری به صورت تبخیر به جو باز می گردد که این تبخیر ممکن است مستقیما انجام شود و یا به صورت تعرق گیاهان در آید ، یا به صورت تبخیر از زمینهای مرطوب رخ دهد . عواملی از قبیل میزان نفوذ پذیری زمین ، پستی و بلندی ، شیب زمین ، درجه حرارت ،رطوبت محیط و میزان شدت وزش باد در محل از جمله عواملی هستند که در شدت و ضعف پدیده های نامبرده مؤثرند .

 

از آنجا که دبی حد اکثر مبنای محاسبات هیدرولیکی قرار می گیرد ، برای محاسبه آن از روشهای S.C.S،کراسینک، معادله منحنی پوش ، کریگر ، فولر و ایسکوفسکی استفاده کرده و از مقایسه نتایج این روشها و میانگین گرفتن از نتایج قابل قبول ، دبی طرح برای حوضه مورد بحث بدست می آید . و شامل :
– نقشه موقعیت حوزه آبریز با مقیاس ۲۵۰۰۰/۱
– جدول پارامترهای مهم آماری بارندگی های سالانه
– پراکندگی بارشهای سالانه
– جدول میانگین شاخص بارش سالانه در دوره سی ساله مطالعاتی
– نظام بارندگی ( روند تغییرات بارندگی در ماه های مختلف سال )
– جدول میانگین جمع بارندگی در ایستگاههای مطا

لعاتی
۲-۷-۲ مطالعات هواشناسی و اقلیم شناسی
* اقلیم منطقه : برای شناسایی نوع اقلیم هرمنطقه فرمولهای متعددی از قبیل ترانسفو ، ایوانف ، دومارتن ، بارات و… که هر یک با استفاده از پارامترهای جوی مختلف ، اقلیم منطقه را مشخص می سازد.
حداقل دما ، حداکثر دما ، میانگین حداقل دما ، میانگین حداکثر دما ، متوسط دمای روزانه ، میانگین نم نسبی ، متوسط بارش سالانه ، حداکثر تعداد روزهای یخبندان
۲-۷-۳ مطالعات هیدرولیکی
به طور کلی هیدرولیک یک رودخانه برای بدست آوردن عمق جریان هنگام یک سیلاب با دبی مشخص ، سرعت جریان در هر مقطع دلخواه ومشخصات جریان اعم از عمق نرمال وعمق بحرانی برای پیش بینی وقوع پرش هیدرولیکی در رودخانه وهمچنین پروفیل سطح جریان آب و نوع شیب رودخانه انجام می گیرد .

پرش یا جهش هیدرولیکی از نوع جریان های متغیر سریع است که از تغییر حالت جریان از فوق بحرانی به تحت بحرانی ایجاد می شود که در نهایت علاوه بر افت انرژی محسوس و کاهش قابل توجه میزان سرعت از ابتدا تا انتهای یک بازه طولی از رودخانه ، تلاطم و پیچش سطحی آب ایجاد می کند . فوق بحرانی یا تحت بحرانی بودن جریان را عدد فرود جریان تعیین می کند . عدد فرود ، پارامتر دینامیکی بدون بعدی است که تاثیر نیروی ثقل را نشان می دهد.
این عدد در هر مقطع به صورت زیر تعیین می شود :
(۱/۲) ^g D) ( Fr =V/
: Dعمق هیدرولیکی
g : شتاب ثقل
V: سرعت متوسط

اگر ۱> Fr باشد در این صورت جریان در طول بازه مورد مطالعه از رودخانه وضعیت فوق بحرانی خواهد داشت ،
و اگر۱ Fr <باشد در این صورت جریان درطول بازه موردمطالعه ازرودخانه وضعیت تحت بحرانی خواهد داشت .
در ضمن عبور یک جریان از انحنای رودخانه بسته به اینکه سرعت و شدت جریان به چه میزان باشد و تغییر مسیر و تنگی انحنا از چه نسبتی برخوردار باشند ، مقداری افت انرژی وآشفتگی و احتمالاٌ انسداد بوجود می آید که این انسداد می تواند باعث افزایش ارتفاع آب در بالادست گردد که این مساله در محاسبات هیدرولیکی ارایه شده به طور کامل مد نظر قرار داده شده است .
روشهای هیدرولیکی تخمین دبی و تراز آب سیلاب بر اساس تحلیل دستی یا کامپیوتری معادلات دیفرانسیل ساده شده یا معادلات دیفرانسیل کل حاکم بر جریان متغیر، بنا شده اند . رودخانه ها را می توان به دو صورت جریان متغیر تدریجی دایمی وجریان غیر دایمی مدل سازی کرد . در روند یابی جریان متغیر تدریجی دایمی ، فرض اصل بر دایمی بودن جریان و متغیر بودن عمق آب در طول رودخانه می باشد. روش های مختلفی برای حل معادله جریان متغیر تدریجی دایمی ارائه شده است که می توان آنها را به دو گروه کلی تقسیم بندی نمود .
الف) گروه اول شامل روشهایی است که در آنها ابتدا موقعیت تعدادی مقطع عرضی در مسیر رودخانه تعیین شده ، سپس برایدبی مورد نظر مقادیر عمق جریان در مقاطع مذکور محاسبه می گردد . روش گام به گام استاندارد ، معروفترین روش این گروه است .

ب) گروه دوم شامل روشهایی است که در آنها ابتدا عمق های مختلفی بین دو محدوده مورد نظر فرض میشوند و سپس فاصله وموقعیت مقاطع عرضی که این عمق ها در آن مقاطع رخ می دهند محاسبه می گردد .
بهترین روش این گروه ، روش گام به گام مستقیم می باشد .
در روند یابی جریان غیر دائمی ، فرض بر متغیر بودن عمق و دبی جریان نسبت به زمان ومکان می باشد .
در این حالت معادلات حاکم بر جریان با ساده کردن معادله عمومی پیوستگی

واندازه حرکت برای حالت جریان یک بعدی بدست می آید . معادلات حاصله به حالات سنت و نانت موسومند .
حل همزمان معادلات سنت و نانت برای شرایط مرزی غیر دائمی ، مقادیر عمق دبی جریان را در نقاط و زمانهای مختلف در طول رودخانه ارائه خواهد داد . حل این معادلات عموما با استفاده از روشهای عددی انجام می پذیرد . برای مطالعه جریان یک بعدی متغیر تدریجی در حالت های دائمی و غیر دائمی ، نرم افزارهای مختلف کامپیوتری تهیه شده اند که هر یک توانایی و قابلیت مخصوص خود را دارند .
در زیر نحوه محاسبه ارتفاع حد اکثر آب هنگام عبور دبی سیلاب طرح و چگونگی تعیین نوع جریان در محل پل آورده شده است .

رابطه منینگ :

Q = 1/n S(1/2) R(2/3) A
n: ضریب زبری منینگ که مقادیر آن از جدول ۷-۱۲ بدست می آید .
S: شیب حوضه بر حسب m/m .
R : شعاع هیدرولیکی که برابر است با R = A/P
A: سطح مقطع عبور آب بر حسب m^2 .
P : محیط مقطع عبور آب بر حسب m .

۲-۷-۴ بررسی آبشستگی

۲-۷-۴-۱ مقدمه
لازمه طراحی صحیح پل وابنیه مشابه ، شناسایی و منظور نمودن کلیه عواملی است که ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در طول عمر مفید یک سازه باعث تخریب یا کاهش کارایی آن گردد . پدیده
آبشستگی اطراف پایه پل ها از جمله عوامت مهمی است که باعث تخریب کامل یا موضعی پل ها در نقاط مختلف دنیا شده است و ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست .
یکی از عمده ترین مشکلات سازه هایی نظیر پل ها که پایه های آنها داخل آب رودخانه قابل فرسایش قرار می گیرند ، آبشستگی ایجاد شده در اطراف پایه ها است .
شکست کامل یا مو ضعی برخی از پل ها به علت فرسایش اطراف پایه ها اتفاق می افتد

.فرسایش ممکن است در پایه ها ویا سواحل رودخانه رخ دهد که این فرسایش در مرحله بعدی می تواند منجر به تغییر کلی مسیر جریان ودر نتیجه در پارامترهای طراحی سازه شود .
به علت طبیعت پیچیده مساله فرسایش ، برآورد دقیق آن در اطراف پایه ها هنوز موضوع تحقیق می باشد و در واقع اکثر روش های بر آورد عمق فرسایش بر مبنای نتایج آزمایشگاهی می باشد .

در سیلاب های سالانه، آبشستگی در اطراف پایه های پل ها پدیدار شده و احتمال تخریب آنها در صورتی که برای محافظت آنها طرحی اندیشیده نشود ، حتمی است . این مطلب وقتی بحرانی تر می شود که بدانیم پل ها درست زمانی تخریب می شوند که بیشترین احتیاج را به راه های دسترسی ، برای کمک به آسیب دیدگان از بلایابی طبیعی داریم .
نظر به اینکه در خصوص محافظت پل در برابر آبشستگی به طور کامل تحقیق نشده است و این پدیده به لحاظ اقتصادی هزینه سنگینی را به دنبال دارد، گاهی اوقات با توجه به نوع پروژه ها ، آبشستگی به مقدار کم ، قابل قبول فرض می شود .
رودخانه ها سالیان متمادی در جریان بوده اند و مانند هر سیستم طبیعی دیگری در خلال جریان خود ، به سمت تعادل پیش رفته اند . تعادل رودخانه زمانی است که میزان رسوب ورودی و خروجی در هر بازه از آن با یکدیگر مساوی باشد . رودخانه به طور طبیعی برای رسیدن به چنین حالتی ، رفتارهایی از خود نشان می دهد که در نهایت منجر به تعادل فیزیکی آن می گردد .
با این وجود سیلاب های سالیانه عامل مهمی دربر هم زدن این سیستم بوده و سالانه مقد

 

ار زیادی فرسایش در مسیر رودخانه را باعث می شوند . در این میان جنس بستر ، شیب رودخانه ، ابعاد مقطع و میزان دبی عواملی هستند که هر کدام دارای نقشی در تعیین شکل رودخانه می باشند . پدیده آبشستگی زمانی اتفاق می افتد که به هر دلیل تنش برشی بین جریان آب ، بستر و دیواره آبراهه از میزان لازم حهت حرکت ذرات تشکیل دهنده مقطع بیشتر شود .
برای تعیین عمق آبشستگی در مجاورت پایه یک پل ، نیاز به شناخت کافی از این پدیده و انواع مختلف آن میباشد تا با توجه به اطلاعات موجود ، روش مناسب برای تخمین عمق فرسایش مشخص گردد . عمق نهایی آبشستگی ایجاد شده در مجاورت پایه پل برابر مجموع عمق های فرسایش ناشی از آبشستگی عمومی ، تنگ شدگی و میزان آن به شدت و بزرگی سیلاب بستگی دارد .
روابط پیشنهاد شده در این زمینه اکثرا میزان فرسایش موضعی در اطراف پایه پل ها را به دقت زیاد بیان میکنند به طور کلی چهار روش کاربردی تعیین و پیش بینی عمق آبشستگی به اتفاق مورد استفاده قرار میگیرد که در زیر شرح داده می شود .
۲-۷-۴-۲ رفتارنگاری آبشستگی
این روش بر اساس استفاده از وسایل ویژه و مجهز به منظور رفتارنگری آبشستگی ایجاد شده در محل پایه پل استوار است . این روش ، روش دقیقی است که بیشتر برای پل های ساخته شده مناسب می باشد تا به این طریق ، مشکلات موجود شناسایی شده و طرح مورد نظر در برابر تهدیدهای ناشی از آبشستگی ، محافظت و یا تقویت گردد .
نتایج این روش همچنین می تواند برای طراحی و اجرای پل های مشابه که در شرایط مشابه محیطی ساخته خواهد شد ، مورد استفاده قرار گیرند . عمده ترین مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که بعضی از راه حلهای مورد استفاده در این روش به کارگیری دستگاه های پیشرفته و مجهز که بتواند در زیر آب عمل رفتارنگاری را با دقت انجام دهند ، بسیار گران و پر هزینه می باشند .

۲-۷-۴-۳ مدل سازی فیزیکی
با استفاده از این روش می توان رفتار آبشستگی را هم برای پل ها ی در دست احداث و هم برای پل های ساخته شده بررسی نمود . البته نباید فراموش کرد که این روش هزینه های قابل توجهی را برای تهیه مدل آزمایشی پل مورد بررسی به همراه خواهد داشت و همچنین مشکلات مربوط به تطبیق شرایط واقعی با مدل را نیز دارد .

۲-۷-۴-۴ مدل سازی عددی و کامپیوتری
با استفاده از مدل های عددی و کامپیوتری روشی نسبتا دقیق و سریع برای تعیین عمق آبشستگی می باشد . این روش اساسا مبتنی بر روابط ریاضی بوده ، به طوری که در ابتدا با استفاده از روابط مربوط به فرسایش بستر رودخانه و تئوری های ارائه شده در رابطه با هیدرولیک پل ها و آبشستگی آنها ، یک مدل عددی تهیه می گردد .
پس از این مرحله و با توجه به مدل عددی تهیه شده برای پل مورد نظر یک مدل کامپیوتری که قابل انطباق با شرایط و حالات مختلف باشد ،ساخته می شود .

۲-۷-۴- ۵ کاربرد روابط تحلیلی – تجربی
استفاده از روابط تحلیلی – تجربی ساده ترین ، سریع ترین و ارزان ترین روش برای تخمین آبشستگی پایه پل است که بر تجربیاتی که در طول سالیان زیاد به دست آمده ، استوار می باشد . این روابط ، نتایج تعدادزیادی آزمایشات آزمایشگاهی و مطالعات موردی بر پل های ساخته شده است .
۲-۷-۵ انواع آبشستگی پل
آبشستگی در پل ها متشکل ازسه مؤلفه آبشستگی عمومی ، آبشستگی تنگ شدگی و آبشستگی موضعی است که هر کدام تحت شرایط رودخانه و پل از قبیل شرایط رسوبی ،دبی، شیب بستر ، زاویه جریان نسبت به امتداد پل، طول پل ، موفولوژی رودخانه و شکل پایه ها و کوله های پل و …. می توانند تعیین کننده باشند .
۲-۷-۵-۱ آبشستگی عمومی
فرسایش و آبشستگی عمومی زمانی اتفاق می افتد که ظرفیت حمل رسوب رودخانه بر اثر عوامل طبیعی مانند سیلاب یا تغییرات ایجادشده توسط بشر مانند احداث سد ، افزایش یابد .
این نوع فرسایش ، فرسایشی است که در تمام بازه رودخانه و بنا به شرایطی می تواند اتفاق افتاده و فقط مختص محدوده احداث پل نمی باشد . البته کناره های قرار گرفته در قسمت های مقعر از پیچ های پلان رودخانه دارای پتانسیل بیشتری نسبت به وقوع این نوع آبشستگی می باشند. برای محاسبه این نوع فرسایش و آبشستگی ، باید شرایط هیدرولیکی و تغییرات ایجاد شده در شرایط مورفولوژیک و هیدرولیکی رودخانه در بلندمدت بررسی شود ؛ این نوع فرسایش در رودخانه های با دبی جریان و رسوب بالا می تواند تعیین کننده باشد.

۲-۷-۵-۵ آبشستگی تنگ شدگی
آبشستگی تنگ شدگی زمانی اتفاق می افتد که سطح مقطع جریان با یک تنگ شدگی طبیعی یا یک پل تنگ کننده جریان کاهش یابد .
به علاوه با تعیین سرعت Vc ، سرعتی که ماده بستر با اندازه D50 شروع به حرکت می کند و مقایسه آن با سرعت V ، سرعت میانگین جریان در محل پل می توان نوع آبشستگی تنگ شدگی پل را تعیین نمود ؛ به این صورت در شرایطی که Vc > V باشد ، آبشستگی بستر زنده و در صورتی که Vc < V باشد ، آبشستگی آب زلال اتفاق می افتد . رابطه محاسبه Vc به صورت زیر است :

 

( Vc = Ku y1^(1/6) D50^(1/3

۲-۸ سازه پل
تعیین حدود اندازه های مورد نیاز بخش های به وجود آورنده پلی که ترافیک عبوری راه موجود در تحت خود را با توجه به مسائل ترابری با معیارهای سازه ای تامین نماید ، با عناوین اشاره شده طی ردیف های آینده فصل اخیر گزارش ، پیگیری می گردد .
۲-۸-۱ بارگذاری
مقادیر بار زنده ای که برای طراحی پل ها در نظر گرفته می شود ، مطابق مندرجات آیین نامه بار گذاری پل ها ، نشریه شماره ۱۳۹ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی به شرح زیر می باشد :
۲-۸-۱-۱ بار نوع اول ( عادی )
۱- معرف اثر محورهای سنگین ، اثر قطار کامیون ها و وسایل نقلیه معمولی است که به طور معمول در سطح راه ها تردد می نمایند ؛ یک کامیون به وزن ۴۰۰ کیلو نیوتن و به طول ۱۰ متر که ۳ متر جلو و۳ متر عقب آن خالی است.
۲- در بقیه طول عبور بار یکنواختی به میزان ۵ کیلونیوتن بر متر طول که به طور پیوسته یا نا پیوسته و به طول های لازم که بحرانی ترین اثر را ایجاد کند ، قرار داده می شود .
۲-۸-۱-۲ بار نوع دوم
در طرح تمامی پل هایی که امکان عبور تانک یا تریلی تانک بر از روی آنها وجود دارد ، باید اثر بار غیر عادی شامل دو نوع بار نظامی به شرح زیر در محاسبات منظور شود :
۱- بار تانک ۷۰۰ کیلو نیوتنی .
۲- بار تریلی تانک بر ۹۰۰ کیلو نیوتنی .
سایر بارهای وارده به اجزای مختلف پل ، مانند نیروی باد و جریان آب نیز بر طبق ضوابط همین آیین نامه محاسبه خواهد شد . بارگذاری زلزله طبق آیین نامه زلزله پل های ایران انجام می گیرد . طراحی اجزای مختلف پل با توجه به مندرجات آیین نامه پل سازی ( AASHTO – 2002) صورت می گیرد. در واریانتهای فلزی ، طرح و اجرای جوشکاری بر اساس آیین نامه جوشAWS-1/5 کنترل می گردد .
۲-۸-۲ سیستم های سازه ای پل

از لحاظ کاربردی پل ها به سه گروه اصلی تقسیم می گردند :
۱- پل هایی که برای عبور از رودخانه یا کانال انتقال آب ، احداث و طول آنها تابع دبی سیلاب رودخانه میباشد .
۲- پل های دره ای که به منظوردوری جستن از خاکریز بلند ، احداث و طول آنها بر اساس مسائل فنی و اجرایی تعیین می گردد و سطح زیر آنها بسیار بزرگتر از سطح مورد نیاز عبور آب می باشد ، که پل مورد مطالعه از همین نوع می باشد .
۳- پل های تقاطع با راه آهن و بطور کلی پل های تقاطع غیر همسطح .
۲-۸-۲-۱ عرشه پل
یکی از مهم ترین اجزای پل ها عرشه می باشد ، بطوری که حدود ۴۰تا۵۰ درصد قیمت نهایی پل را عرشه پل تشکیل می دهد. دلیل این اهمیت ، حاکم بودن بار مرده و بار تر

افیک عبوری در طراحی است ؛ بر خلاف کوله ها وپایه ها که معمولا بارهایی همچون بار زلزله و … در طراحی آنها کنترل کننده می باشد .
در مورد عرشه پل تنوع گزینه ها زیاد می باشد که می تواند از سه دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد :
الف) از نظر نوع و رفتار سازه .
ب) از نظر نحوه و محل ساخت و امکانات اجرایی .
ج) از نظر مصالح مورد مصرف .

الف) از نظر نوع و رفتار، سازه پل را می توان در دو دسته مورد بررسی قرار داد :
دسته اول، سازه های یکسره و قابی شکل یا به عبارت جامع تر ، سازه های نامعین می باشد . در سازه های یکسره ، عرشه می تواند به صورت یک تیر ممتد بر روی تکیه گاه یعنی کوله ها و پایه ها قرار گیرد ، بدون آنکه بار قائم آن لنگر یا برشی در کوله ها یا پایه ها ایجاد نماید . در سازه های قابی نیز اتصال خمشی بین عرشه وتکیه گاه برقرار بوده و کل سیستم پل بصورت یک قاب عمل می نماید .

از محاسن این نوع پل ها می توان به موارد زیر اشاره نمود :
۱- لرزش و افت اعضا کمتر می باشد .
۲- معمولا ارزان تر از پل دهانه ساده می باشند .
۳- با توجه به پخش لنگرهای خمشی ، اعضا ظریف تر و زیبا تر می باشند .
۴- تعداد درزهای انبساط که تجربه نشان داده است از معضلات زمان بهره برداری پل می باشد کمتر از حالت دهانه ساده است . البته با تمهیداتی می

توان درز انبساط را در پل های با دهانه ساده به حداقل ممکن رساند .
۵- استفاده از دهانه های بلند تر از نوع بتن مسلح امکان پذیر می گردد .
از معایب این پل ها می توان به تولید نیروهای داخلی تحت تاثیر انقباض و انبساط حرارتی و نیروهای ناشی از نشست تکیه گاهی اشاره نمود که خود موجب تولید نیرو و گشتاورهای ثانویه در سازه پل شده و نیروهای طراحی را افزایش خواهد داد. همچنین خرابی یا آب بردگی قسمتی از پل موجب خرابی کل پل خواهد گردید .
احداث این نوع پل ها نیز نیاز به عوامل اجرایی فنی قوی دارد .
دسته دیگر ، سازه های معین استاتیکی ( پل های تک دهانه ساده ) می باشند .
از محاسن این پل ها می توان به موارد زیر اشاره نمود :
۱- از لحاظ طراحی و اجرا ، نیاز به خدمات مهندسی کمتری دارد .
۲- زمان ساخت تا حدودی کمتر از پل های یکسره است .
۳- نشست پایه ها ، سبب افزایش تنش در سیستم عرشه نمی گردد .
از معایب این پل ها نیز می توان به بزرگتر بودن مقاطع نسبت به حالت یکسره و قابی شکل اشاره نمود که موجب افزایش هزینه های ساخت خواهد شد .
البته قابل ذکر است که راه حل استفاده از مزایای دو دسته فوق بطور همزمان در برخی از گزینه ها ، قرارگیری مفاصل در محل هایی غیر از تکیه گاه ها ( محل مفصل های داخلی در تیرهای یکسره ) در سازه می باشد که همزمان با استفاده از مزایای توزیع گشتاور در تیرهای یکسره به دلیل نا معین بودن کل سازه ، مشکلات ناشی از تغییرات درجه حرارت و نشست تکیه گاهی نیز مرتفع می گردد .

ب) در انتخاب نحوه ساخت ، تابلیه با تیرهای پیش ساخته و تابلیه با تیرهای درجا مورد توجه هستند .
پیش ساختگی تیرها علاوه بر افزایش سرعت اجرای پل به علت عدم استفاده از داربست جهت قالب بندی دال ، مشکلات اجرایی کمتری خواهد داشت ، اما دقت بیشتر را اجتناب ناپذیر می نماید . از نظر ساخت ، عموما تیرهای یکسره بصورت درجا راحت تر اجرا می گردند ؛ در حالی که برای دهانه های ساده تیرهای پیش ساخته مناسب تر هستند . با این وجود می توان تیرهای دهانه های مختلف را پیش ساخته نموده و سپس به همراه بتن ریزی دال ، یکسرگی در تیرها را نیز بوجود آورد. از مزایای دیگر سیستم پیش ساخته ، نمای تمیزتر و زیباتر آن می باش

د .
در این روش برای تکیه گاه های روی پایه های میانی نیز دو حالت می تواند مورد بررسی قرار گیرد ، در حالت اول دو نئوپرن روی هر پایه که هر یک برای یکی از دهانه های مجاور مورد استفاده واقع می شود. در این حالت نیروی برشی بین تکیه گاه ها زیاد بوده و طراحی برش اصطکاکی ، نیازهای طراحی را بر آورده خواهد نمود. در حالت دوم یک نئوپرن روی هر پایه وجود دارد که تکیه گاه تیرهای هر دو دهانه مجاور می باشد. در این حالت برش بین دو نئوپرن وجود ندارد. اما جزئیات تکیه گاه تیرها پیچیده تر بوده و کاربرد تکیه گاه های موقت لازم است. در این نوع از یکسرگی ، سیستم پل در مقابل نشست های تکیه گاهی حساسیت زیادی دارد. اما امکانات یکسرگی که محدود به ق

رار گیری آرماتورهای کششی در داخل دال بین دو سر تیرهای طولی دو دهانه مجاور می باشد ، توجیه کننده حساسیت این سیستم به نشست تکیه گاهی می باشد.
ج) امروزه ترکیبی از سازه های فولادی، سازه های بتن مسلح و سازه های بتن پیش تنیده ( پس کشیده و پیش کشیده ) ساختار اصلی اکثر پل ها را تشکیل می دهد. به طور مثال جهت ساخت قسمت های زیرین پل شامل فونداسیون ، کوله ها و پایه ها و دیوارهای حایل ، جداول کناری پل و پیاده روها ، اکثرا از بتن مسلح استفاده می گردد و تنها تفاوت در عرشه پل ها است که می تواند از جنس فولاد ، بتن مسلح و یا بتن پیش تنیده باشد. از دیدگاه طراحی با توجه به عوامل زیست محیطی استفاده هر یک از مصالح اخیر در پل بلامانع است. اما از نظر زمانی ، ساخت پل با عرشه فولادی ، بتن مسلح و بتن پیش تنیده به ترتیب کمتر می باشد. درحال حاضر برای تمامی موارد ذکر شده ، متخصصین طراحی و اجرا در داخل کشور یافت می شود و دلیل این ادعا وجود پل هایی با سیستم های فوق الذکر و یا در حال اجرا بودن آنها در کشور است. در ادامه به تقسیم بندی انواع تابلیه از لحاظ نوع مصالح مصرفی پرداخت می شود.
۲-۸-۲-۱-۱ عرشه فلزی
عرشه نوع اول که مورد بررسی قرار می گیرد ، عرشه ساخته شده از تیر ورق ( تیرهای باربر جان پر) ، پروفیل فلزی جعبه (box )و یا خرپای فلزی می باشد.
اینگونه عرشه ها می توانند تماما از فلز ساخته شوند و سیستم عرشه می تواند به صورت سه عنصری یا چهار عنصری طراحی گردد. اکثر قطعات عرشه را می توان در کارخانه و با کیفیت مناسب، اجرا ودر محل توسط اتصالات جوشی یا ترجیحا پیچی به یکدیگر وصل نمود. همچنین به علت کاهش وزن عرشه، کوله و پایه ها را می توان ظریف تر طراحی کرد. بجای دال بتنی نیز

ازصفحات نازک فولادی جهت عبورگاه ترافیک و انتقال بار چرخ به دیافراگم ها استفاده می شود.
استفاده از خرپا به دلیل اتصالات زیاد و هزینه ساخت نسبتا بالا تنها در دهانه های بلندتر از ۶۰ متر تا حدودی توجیه پذیر می باشد. ضمنا استفاده از فلز در ساخت تمام قطعات موجب افزایش هزینه نگهداری در زمان بهره برداری می گردد. قیمت نسبتا زیاد فولاد و ارتعاش محسوس عرشه ، این سیستم را توجیه ناپذیرمینماید بطوریکه در پل هایی که اخیرا ساخته می شود، از سیستم فوق بسیار محدود شده است .

شایان ذکراست استفاده از فولاد در مقاطع مرکب فولاد و بتن توجیه پذیرتر است . در این سیستم ، دال بتن مسلح بر روی تیر ورق، جعبه فلزی (box ) یا خرپا که به صورت پیش ساخته در محل کا رخانه تهیه می شوند ، تکیه می کند و با نصب برشگیر برروی تیرها سیستم دال پس از سخت شدن بتن قسمتی از باربری سازه را تامین می نماید. قابل ذکر است که سهیم شدن دال پل ها در باربری تحت بار مرده و زنده وارد شده بعد از سخت شدن بتن دال ، اساس طراحی این نوع از سازه ها بوده و مزیت عمده این سیستم عرشه ها ، از نظر صرفه جویی اقتصادی می باشد .
ضمنا در صورت پیوسته نمودن عرشه، جهت کاهش اثر بار مرده اولیه در مرحله قبل از سخت شدن بتن ، می توان اجرای دال را به صورت مرحله ای تقسیم بندی نمود. بطوری که ابتدا دال روی پایه ها را اجرا و پس ازسخت شدن و تامین شرط پیوستگی قسمت دیگر دال را اجرا نمود. از محاسن این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود :
الف) استفاده آسان تر از پل یکسره در مقایسه با پل پیش ساخته بتنی .
ب) امکان پیش ساخته نمودن قسمت اعظم سازه در کارخانه و در نتیجه کنترل کیفیت مطلوب و سرعت ساخت و اجرای سازه نسبت به سایر روشها به دلیل کم بودن وزن تیر ورق .
ج) تعمیرات پس از ساخت ساده ، سریع و کم هزینه خواهد بود و به دلیل نفوذ ناچیز رطوبت هزینه نگهداری پل تقلیل می یابد. جهز به دستگاه جوش خودکار و با کنترل کیفیت مناسب ، قابل ساخت می باشند .
ه) استفاده از دهانه های نسبتا بلند امکان پذیر می گردد.
و) امکان استفاده از این نوع مقاطع در پل های قوسی با قوس دار ساختن تیر ورق ها و اعمال شکست در اتصال قطعات مختلف و تامین شعاع مورد نظر میسر می گردد.
از معایب این روش می توان به لرزش عرشه ، عدم هماهنگی شکل سازه با محیط اطراف ، لغزنده بودن سطح عرشه در صورت عدم وجود روکش مناسب و هزینه بیشتر این سیستم نسبت به سیستم های بتنی اشاره کرد.

۲-۸-۲-۱-۲ عرشه بتن مسلح
۲-۸-۲-۱-۲-۱ تیر پیش ساخته
در این روش پس از حمل مصالح مورد نیاز به محل ساخت تیرها ، قطعات مختلف بتن ریزی می گردند.
کارگاه های پیش ساختگی در محل های مناسب در نظر گرفته می شوند تا علاوه بر سهولت اجرا و حمل ونقل ، کنترل بتن به طور سیستماتیک در آزمایشگاه مجاور کارگاه ، امکان پذیر می باشد.
محاسن تیرهای بتنی عبارتنداز:
الف) کلیه مصالح در کشور موجود است و نیاز به ارزبری ندارد .
ب) کلیه قطعات در محل ، قابل ساخت است

.
ج) با اجرای دیافراگم و دال درجا در محل پایه ها و تعبیه آرماتور لنگر منفی ، می توان از تیرهای ممتد استفاده نمود.
از جمله معایب این تیرها ، محدودیت در طول دهانه ها ، تعمیرت دشوارتر و گران تر نسبت به تیرهای فلزی و زمان ساخت طولانی تر آن ها است. به منظور تامین قوس افقی در سیستم می توان به سه طریق عمل نمود:
الف) استفاده از تیرهایی با طول یکسان ،که دراین صورت با اجرای سر ستون به شکل ذوزنقه قوس موردنظر با شکست های متوالی تامین وحد فاصل انتهای دو تابلیه با اجرای دال درجا پر می شود.

ب) استفاده از تیرهایی با طول متفاوت ؛ در این حالت با انتخاب قالبی با مقطع ثابت و جابجا کردن دو صفحه انتهایی قالب ، می توان تیرهای مذکور را اجرا نمود. در این صورت رفتار پل به صورت پل کج ( Skew ) بوده و در هنگام قالب بندی اجرای طول دقیق تیرها بسیار مهم می باشد.
ج) استفاده از دهانه های متفاوت ، بطوری که تمامی پایه ها و کوله ها با یکدیگر موازی باشند ؛ در این حالت فاصله تیرها در هر تابلیه با دیگری متفاوت است ، ولی طول تیرها یکسان می باشد.
۲-۸-۲-۱-۲-۲ تیر بتن درجا
استفاده از دال تنها با استفاده از داربست به طریق کلاسیک در دهانه های محدود تا دهانه ۱۰ متری توجیه پذیر می باشد. برای دهانه های بزرگتر تا حدود ۲۰ متر می توان از سیستم تیر و دال درجا استفاده نمود ، به شرطی که ارتفاع تابلیه از سطح زمین ، استفاده از داربست را غیر اقتصادی ننماید. ضمنا استفاده از این سیستم در رودخانه های سیلابی که موجب آب بردگی داربست
می شود ، توصیه نمی گردد.
یکی از سیستم های مناسب در اجرای بتن درجا ، سیستم دال مجوف (Voided Slab) می باشد. در این سیستم با ایجاد اتصال بین پایه ها و تابلیه می توان از قاب خمشی بوجود آمده جهت کاهش ابعاد و وزن تابلیه و همچنین ظریف ترکردن ابعادپایه ها استفاده نمود. همچنین در مورد

پلهایی که در قوس واقع اند (بخصوص با شعاع کم) ، کاربری این سیستم از نظر زیبایی و سهولت اجرا کاملا توجیه پذیر است. همچنین انتخاب طول دهانه در این سیستم با اجرای دال مجوف ممتد تا حدود ۳۰ متر توجیه اقتصادی دارد. از معایب این سیستم ، زمان نسبتا طولانی تر در اجرای عرشه نسبت به سایر روش ها می باشد.
همچنین مقاطع جعبه ای بتنی نیز به دلیل مقاومت پیچشی زیادشان می توانند مناسب باشند.

 

شکل عمومی این نوع از سازهها ظاهری یکنواخ

ت و سراسری داشته و بدین جهت زیبایی خاصی نسبت به سایر موارد دارند.
امکان پیش تنیده کردن این مقاطع نیز وجود دارد که در این صورت می توان از قطعات پیش ساخته نیز استفاده نمود . به طور کلی با وجودی که این از مقاطع تمامی مزایای عرشه های متشکل از تیر و دال را به همراه مقاومت پیچش بالا دارند، به دلیل مشکلات اجرایی بیشتر و تخصص و امکانات بیشتر مورد نیاز برای ساخت آنها ، قابل توصیه برای دهانه های بلند و خصوصا برای پل های واقع در قوس می باشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 63 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد