گزارش کاراموزی امور مالی شبکه بهداشتی ابهر

word قابل ویرایش
37 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

گزارش کاراموزی امور مالی شبکه بهداشتی ابهر

به شبکه بهداری ابهر که جهت کار آموزی اعزام گردیدم قسمت امور اداری و مالی را انتخاب کرده و جهت فراگیری امور مالی و اداری فعالیت خود را آغاز کردم و یافته هایی که از این امور بدست آوردم به قرار ذیل می باشد :
۱- هزینه ها : گرفتن فیشهای مربوطه واریز به حسابهای شبکه از بانک ها وتفکیک نمودن آنها به حسابهای مربوطه به طور روزانه و ثبت آنها در دفتر معین حسابهای بانکی و در آخر هر ماه گرفتن صورت حسابهای بانکی از بانک مربوطه و بررسی کردن مبالغ صورتحساب با دفتر معینبانکها و در آوردن صورت مغایرت بانکی و گزارش آن به پیوست تراز نامه به مسئولین .
۲- اخذ فاکتورهای خرید از قسمت کارپردازی و چک کردن آنها از حیث مبالغ ریز فاکتورها و جمع فاکتور. سپس تفکیک فاکتورهای هزینه به سرفصلهای هزینه ها و ثبت آنها در دفتر معین

در سر فصلهای مربوطه بطور روزانه و همچنین به تایید رساندن آنها توسط مسئول حسابداری . البته این قسمت که هزینه یابی و تفکیک هزینه ها می باشد با اطلاعات گرفتن از مسئولین پس از مدتی توانستم خودم هزینه ها را تشخیص داده و در سر فصلهای خود ثبت نمایم و تراز آنها را بطور ماهیانه به صورت حسابداری دوبل تنظیم و پس از جمع و موازنه تراز آنرا به مسئولین تقدیم نمایم .

۳- تنظیم اسناد هزینه ها : پس از گرفتن مدارک مربوطه یعنی برگ درخواست خرید که پس از تصویب و تایید مسئول قسمت و امور مالی جهت انجام خرید اقلام می گردد . دوم برگ رسید انبار که توسط انبار دار که پس از دریافت جنس صادر و امضاء می گردد و این خریدها توسط تنخواه مامور خرید و با چک شبکه مبالغ آنها پرداخت می گردد .
۴- تنخواه گردان : تنخواه وجهی است که مامورین خرید آنرا از شسبکه گرفته و از آن محل خریدها راانجام می دهند . در صدور اسناد حسابداری قسمت بدهکاری مربوطه به هزینه ها ودر مقابل آن تنخواه گردان و یا بانک بستانکار می گردد و در آخر تیرماه که تنخواه اخذ شده توسط مامور خرید در طی همان ماه به حساب بدهکاری تنخواه دار دار گذاشته شده و در مقابل خریدهایی که توسط تنخواه انجام گرفته به بستانکاری تنخواه گذاشته می شود(یعنی بدین طریق اسناد مربوطه تنظیم و پس از تایید در دفتر معین سر فصل تنخواه گردان ثبت می گردد . )

درآمدها
دریافت چک فیش های دریافتی از بیماران جمع آوری و همچنین وجه های دریافتی از بیماران بر طبق پرونده های آنها اول صحیح بودن آن بر طبق هزینه هایی که برروی آنها انجامگرفته اعم از هزینه دکتر و دارو و پول تخت بیمارستان بر اساس تعرفه چک شده و سپس به حساب درآمد سند مربوطه تنظیم می گردد و سپس در دفتر معین ثبت می شود وجه های دریافت شده بطور روزانه به حساب مخصوص درآمدها واریز و فیش دریافت و جهت صدور اسناد نهایی آماده می گردد . چنانچه از بیماران از یارانه ای بهر دلیل استفاده نکنید باید مدارک و تاییدیه آنها توسط مسئول بیمارستان انجام و تحویل امور مالی جهت محاسبه گردد لازم به توضیح است که محل یارانه باید حتماً در برگ یارانه مستحضر باشد .
حقوق و مزایای کارکنان بیمارستان و شبکه :

برای تنظیم لیست حقوق مزایا باید مدارک از قبیل تعداد روزهای کارکرد و اضافه کاری و نوبتکاری و تصحیلات زندگی ( اعم از حق مسکن – حق اولاد – کارانه خارج از مرکز – بدی آب و هوا – حق مشاوره و سایر مزایا ) در ستون های بدهکاری لیست حقوق بطور ماهیانه ثبت و سپس جمع آنها را باید به عنوان کسورات جمع و در ستون جمع کسورات ثبت نموده و فنی که جمع کسورات را از جمع حقوق مزایا کسر نماییم مبلغ خالص پرداختی مشخص می گردد . و پس از تنظیم لیست حقوق و رفع مغایرت های احتمالی آماده امضاء توسط امور مالی و پس از تایید امور مالی به امضاء رئیس بیمارستان یا شبکه می رسد . در این مرحله لیست آماده تحویل به بانک جهت پرداخت حقوق کارکنان می گردد که لیست فوق طی چک به مبلغ جمع کل خالص پرداختی توسط امور مالی تنظیم و پس از امضاء های مربوطه و مهمور شدن به مهر شبکه تحویل بانک می گردد .

بانک بر اساس خالص پرداختی هر یک از کارکنان رابه حساب آنها واریز و فیش های مربوطه را صادر می نماید که توسط امور مالی فیش های دریافت و به صاحبان آنها یعنی کارکنان اعم از پزشکان و کارمندان تسلیم می گردد .

صدور اسناد و حسابداری :
پس از جمع آوری و کنترل هزینه ها و درآمدها از حیث و درستی مبالغ هزینه ها را بر اساس مراکز هزینه ها و اعتبارات تفکیک می شود و ضمائم از قبیل دستور خرید و رسید انبار و فاکتورهای مربوطه پس از رسیدگی بطور روزانه توسط حسابدار سند صادر می شود و پس از کنترل و ممیزی به امضاء رئیس حسابداری و مدیر مالی و رئیس شبکه رسیده و آماده ثبت اسناد در دفاتر قانونی روزنامه و کل می گردد .

و از تنظیم دفاتر روزنامه بدین صورت است که اول سر فصل سند ثبت ومبلغ آن در مقابل سر فصل نوشته شده و بعد شرح سند با توجه به ضمائم و فاکتورهای هزینه و شماره فاکتور و رسید انبار پیوستی ثبت می گردد ( در ستون بدهکاری دفتر ) و سر فصل بستانکاری سند که مبلغ هزینه ها را پرداخت کرده اعم از نقد یا بانک که در صورت پرداخت نقدی تنخواه گردان بستانکار می شود و در صورت چک شماره چک بستانکار می گردد و بر اساس شماره و تاریخ دفتر روزنامه شماره و تاریخ سند نوشته می شود

.
ثبت اسناد درآمد :
وجهی که پس از دریافت از بیماران ومرتب کردن و بررسی بطور روزانه سند ثبت دفتر روزنامه می گرد بدینترتیب که بانک گیرنده وجه در سر فصل بدهکاری بر اساس مبلغ ثبت در سند در ستون بدهکاری نوشته شده و پس از ثبت شماره فیش های واریزی ضمیمه سن در شرح سند سر فصل درآمدها در ستون بستانکاری ثبت می گردد .
ثبت دفتر کل
دفتر کل بر اساس سر فصلها و اعتبارات صفحه بندی شده و از روی دفتر روزنامه تنظیم می گردد که هزینه در سر فصل اعتبارات مربوطه از دفتر روزنامه انتقال می یابد .
ثبت دفتر معین

دفتر معین بر اساس اسناد صادره ارقامی که در ستون معین سند ( ریز هزینه ها ) ثبت گردیده نوشته می شود و در نهایت جمع کل دفتر کل با جمع کل دفتر روزنامه توازن دارد و دفتر معین نیز با جمع دفتر روزنام توازن خواهد داشت در غیر این صورت اشتباه ثبت خواهد شد که باید رسیدگی و بر طرف گردد .
در آخر هر ماه تراز ( تراز آزمایش ) از دفتر کل بر اساس سر فصل ها تنظیممی گردد که در مقایسه با جمع مبلغ دفتر روزنامه بایستی توازن داشته باشد .

تنظیم دفاتر قانونی ( روزنامه – کل )
این دفاتر باید با خط خوش و خوانا نوشته شده و عاری از قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد در غیر این صورت مشمول جریمه می گردد و یا در نهایت دفاتر رد می شود که عواقب خوبی برای موسسه در پی نخواهد داشت .

در موسسه و شرکتهای تولید – خدماتی – بازرگانی ) دفاتر جهت محاسبه وپرداخت مالیات بر درآمد بسیار پر اهمیت است چنانچه اظهار نامه مالیاتی بر اساس دفاتر توسط موسسه تنظیم و به دارایی ارسال می گردد در صورت مردود شدن دفاتر دارایی بر اساس علی الراکن مالیات بر درآمد صادر و دریافت می کند که شدیداً به ضرر موسسه مالیات دهنده می باشد .

دارایی ها : داراییها بر دو نوعند :
۱- داراییهای جاری – که تشکیل می شوند از :۱- تنخواه گردان ۲- بانکها ۳- موجودی های جنس ۴- بدهکاران ۵- مشارکتها ۶- اسناد دریافتی بدهکاران تجاری
۲- دارایی های ثابت : عبارتند از : ۱- زمین ۲- ساختمان ۳- تاسیسات ۴- ماشین آلات ۵- ابزار آلات ۶- اثاثیه
امور مالی

در راس امور مالی مدیریت مالی می باشد که کلیه قسمت هایی که در رابطه با قسمت قسمت مالی می باشد زیر نظر ایشان انجاموظیفه می کند .
قسمت های مالی عبارتند از رئیس حسابداری – رئیس انبارها – رئیس تدارکات
رئیس حسابداری

که پرسنل تحت نظارت و هماهنگی حسابداری اعم از قسمت هزینه یابی – صندوق ( تنخواه گردان ) مامور خرید – صدور اسناد حسابداری – حسابداری انبارها که مامور خرید پس از صدور درخواست خرید از انبار و تایید رئیس حسابداری و مدیریتمالی خرید راانجام داده و فاکتورهای مربوطه را به قسمت صدور سند پس از رسید انبار تحویل می دهد و تنخواه خرید نیز توسط رئیس حسابداری بررسی تایید شده جهت صدور سند آماده می شود .
رئیس انبارها

کلیه انبارها اعم از انبار مواد – انبار محصول و انبار قطعات زیر نظر رئیس انبارها انجام وظیفه می نمایند رئیس تدارکات : جهت تهیه مواد مورد لزوم موسسه درخواست مواد گردد و پس از امضاء مدیر مالی و مدیریت عامل جهت تهیه و خرید از داخل کشور و خارج از کشور اقدامات لازم راانجام و خرید مدارک مربوطه را به امور مالی تحویل دهند . درانتهای ثابت بعلت اینکه عمر بیشتر از یکسال دارند به مرور مستهلک می شوند که هر نوع دارایی جهت استهلاک نرخ مخصوص به خود را دارد که در کتاب قانون مالیات مشخص گردیده است .

فرم ترازنامه (بیلان) آخر دوره
شماره کل دارایی ها مبلغ بدهیها مبلغ
داراییهای جاری
بانکها
نقد(تنخواه گردان )
موجودی های جنسی
بدهکاران تجاری
مشارکتها
اسناد دریافتی
دارایی ثابت
زمین
ساختمان
تاسیسات
ماشین آلات
ابزارآلات
اثاثیه
موازنه حقوق صاحبان سهام

سرمایه
سود تقسیم شده
بستانکاران تجاری
اسناد پرداختی
ذخایر

ذخیره قانونی
ذخیره احتمالی
ذخیره استهلاک
سود و زیان
امور اداری
امور اداری که راس آن مدیر امور اداری می باشد که وظایف آن بشرح ذیل است
۱- مسئولیت کلیه واحدهای اداری اعم از کارگزینی – خدمات عمومی – انتظامات- ترانسپورت و حمل و نقل – روابط عمومی – استخدام ( جذب نیرو )
۲- وظایف رئیس کارگزینی – استخدام پرسنل با کسب مجوز از مدیر اداری و تکمیل پرونده پرسنلی – اقدام به تهیه اطلاعیه و بخشنامه های موسسه یا تایید مدیر اداری اخذ کلیه نامه های رسیده و رساندن آنها به عرض مدیریت و اقدام به تنظیم جوابیه نامه های رسیده تنظیم مکاتبات داخلی و خارجی مسئول امور رفاه کارکنان .
کنترل ورود و خروج کارکنان ومرخصی و ماموریت آنها .

دریافت گزارشات انتظامات بطور روزانه و به عرض رساندن آن

به مدیر اداری و کسب تکلیف در موارد مقتضی و اقدام کردن آن اعلام حضور و غیاب ماهیانه کارکنان به امور مالی جهت تنظیم حقوق ماهیانه
اقدام به صدور برگ ماموریت پرسنل بدستور مافوق
۳-وظایف مسئول خدماتعمومی : دستور به کارگران خدمات جهت تنظیمات موسسه – اقدام به درخواست لوازم مایحتاج کارگران جهت تنظیمات و رسیدگی به فضای سبز موسسه از نظر باغبانی تنظیم قسمت های کارگران خدماتی

۴- مسئول انتظامات : تعییت شیفت کاری نگهبانها و. محل آن و خواستن بازدید وسائل نقلیه و مجوز خروجی های آنها و از نگهبان وقت حفظ نظم موسسه و گزارش روزانه به مدیر اداری از کلیه اتفاقات و اعمال انجام شده در موسسه

۵- ترانسپورت و حمل و نقل : مهیا کردن سرویسهای اداری موسسه و کنترل آنها – تنظیم ماموریت خوردرو و گرفتن مجوز – درخواست تعمیر خودرو و پی گیریهای آن – کنترل سوخت و روغن خودروها – درخواست استخدام راننده در صورت احتیاج
تشریح فهرست های امور اداری

۱- از بدو شروع به فعالیت هر موسسه جهت تشکیل امور اداری موسسه باید اول سیستم اداری آن منظم و بر اساس آن شروع شود تا در آتیه دچار مشکلات نگردید اولین مرحله بایستی چارت سازمانی قسمت ترسیم و بر اساس آن اقدام به جذب نیروی اداری می گردد. و سیستم اداری به شرح چارت سازمانی ذیل می باشد .

مدیر اداری که کلیه مسئولیت اداری موسسه را به عهده دارد و در مقابل مافوق جوابگوی اقدامات خواهد بود .

رئیسی کارگزینی :
که مسئولیت زیر مجموعه خود اعم از اقدام کننده که وظیفه اقدام کلیه نامه های وارده و جوابگویی به آنها زیر نظر مدیر امور اداری و قسمتهای بایگانی اسناد و مدارک مربوطه به امور را انجام می دهد و ثبات مسئول ثبت کلیه نامه های وارده و صادره در دفتر ارسال و تقدیم آنها به رئیس کارگزینی می باشد و قسمت تایپ که نامه های تنظیم شده را با تایید رئیس کارگزینی تایپ و آماده جهت امضاء می نماید .
روابط عمومی :
هماهنگ کردن کلیه روابط با موسسات دولتی و سایر موسسات را دارد اعم از تنظیم اطلاعیه ها و بخشنامه و مکاتبات با سایر ارگانها زیر نظر مدیر امور اداری انجام وظیفه می نماید .
خدمات :
که تشکیل شده از زیر مجموعه خود یعنی قسمت های انتظامات و نگهبانی و تنظیمات و باغبانی و نگهداری آن که رئیس خدمات مستقیماً زیر نظر مدیر اداری انجام وظیفه می نماید .
اگر چارت سازمانی امور اداری احیاناً خوب و بهموقع مسئولیتهای خود را انجان ندهد موسسه دچار مشکلات عدیده ای می گردد که در جبران آن مشکل و در بعضی موارد ناممکن است در صورت ایجاد مشکلات اداری کلیه موسسه با سازمان از حیث کارایی و جوابگوی ناتوان خواهد شد .
تشریح قسمت امور مالی

امور مالی یکی از ارکان مهم هر سازمان و موسسه می باشد که هر چه عمل نماید باعث ترقی و پیشرفت می گردد امور مالی که در صدر آن مدیر مالی قرار دارد وظایف بسیار سنگین و در نهایت بسیار ارزشمند است در صورت محفل شدن این امور سازمان و موسسه مربوطه ممکناست دچار ورشکستگی شود که قابل جبران نیست و بهمین جهت در انتخابات مدیر مالی بایستی از هر لحاظ دقت فراوان شود تا در آینده دچار معضل نگردد .

چارت سازمانی و وظایف شغلها

مسئولیت کلیه ابوالجمعی امور مالی در نهایت به عهده مدیر مالی بوده و جوابگوی هر گونه مشکلات خواهد بود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 37 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد