بخشی از مقاله

كار آموزي امور تسهيلات و وصول و بيمه بانك كشاورزي / شعبه ابهر


پيشگفتار
بخش كشاورزي در اكثر كشو.رهاي جهان و بويژه در كشورهاي در حال توسعه از جايگاه اجتماعي و اقتصادي ويژه اي برخودار است. در كشور ما به طور متوسط 17 در صد ناخالص داخلي و 26 در صد اشتغال توسط اين بخش تامين مي شود.
بانك كشاورزي در ايران هفتاد سال سابقه ي خدمت به پركارترين ، بي توقع ترين و قانع ترين توليد كنندگان كشور ، يعني كشاورزان عزيز را دارا بوده و هميشه در راستاي تداوم بهبود خدمات گام برداشته است .


باتوجه به اينكه بانك هاي كشاورزي از نمونه هاي شناخته شده ي بانك هاي تخصصي و توسعه اي به حساب مي آيند تلاش كردم تا كارآموزي خود را در اين مجموعه بگذاريم تا ضمن بدست آوردن تجربه ي كار در محيطي خدماتي ، آشنايي نسبتا كاملي با روال هاي كاري سازماني كعتبر و پرسابقه يافته باشم .

برخود لازم مي دانم كه از جناب آقاي مصائبي رياست محترم بانك كشاورزي ابهر وهم چنين ساير كارمندان كه بنده را در جهت يادگيري و آموزش مراحل كاري وهم چنين تهيه ي گزارش كار آموزي ياري نموده اند ، سپاسگزارم نمايم.

 


فهرست
عنوان صفحه
چكيده 6
ذكر مقدمه وسوايق و تاريخچه اي از محل كارآموزي 7
شرحي از فعاليت هاي جاري مركز 8


معرفي چارت سازماني 10
معرفي بخش ها كار آموز فعاليت خودرا در آن واحد گذارنده است 11
شرحي بر امكانات تست افزاري نرم افزاري 12
شرحي بر فعاليت هاي انجام گرفته 14
پيشنهادات و انتقالات 21
نرم شماره 1
نرم شماره 2


فرم هاي پيشرفت كار آموزي
فرم پايان دوره ي كار آموزي
فهرست منابع و مراجع 22


چكيده
در مقطع برنامه ي اول توسعه ي اقتصادي – اجتماعي كشور ضرورت تغيير راهبرد بانك كشاورزي آشكار شد و قدم هايي نيز در اين زمينه برداشته شد در واقع بانك با درك اين موضوع كه تقاضا براي تسهيلات اعطايي همه ساله افزايش مي يابد ودر مقابل تامين منابع لازم براي پاسخ گويي به اين تقاضاي دوبهرشد هر سال مشكلتر مي شود در زمينه ي تامين مالي كشاورزي رويكرد جديد اتخاذ كرد.
مرحله اول رويكرد جديد بانك از سال 1370 آغاز شد در اين مقطع عمدتا توسعه ي محدود شعب بانك ، مكانيزه كردن عمليات بانكي در شعب ، تلاش براي توسعه ي بانكداري الكترونيك ، تنوع بخشي به خدمات بانكي با معرفي انواع خدمات جديد بانكي ( نظير طرح ايران ، طرح آينه ، حساب جاري مهر،.... ) و اصلاح ساختار سرمايه مورد اهتسام جدي قرار گرفت .


- بانك كشاورزي بنا به رسالت خود وظيفه ي ارائه تهسيلات و اعتبارات به بخش كشائرزي را برعهده دارد. اتخاذ رويكرد جديد در تامين مالي بخش كشاورزي ، به اين امر منجر شد كه بانك كشاورزي بتواند همراه با افزايش حجم منابع تجهيز شده از طريق سپرده هاي مردمي ، همه ساله اعتبارات بيشتري را نسبت به سال قبل در اختيار بخش كشاورزي قرار دهد.
- از آنجا كه اينجانب كارآموزي خود رادر بخش اعطاي تسهيلات ووصول وبيمه مشغول بوده ام در ادامه شرح كاملي از روال اعطاي وام و ساير تسهيلات بانكي به همراه جزئيات آمده است.
ذكر مقدمه و سوابق و تاريخچه اي از محل كار آموزي


بانك كشاورزي شهرستان ابهر در سال 1342 تاسيس گرديد. در آن زمان اين بانك شامل شعبه ي بسيار كوچكي بوده كه نماينده ي اسان زنجان محسوب مي شده است.
بانك اختيارات بسيار كمي داشته و تها عمليات وصول و پرداخت به طور مستمل انجام مي گرفته است. حسابرسي اين نك به عهده ي استان گيلان بوده وهم چنين ارباب رجوع براي تصويب وام هاي مقادير بالا بايد به شعبه ي استان مراجعه مي كردند. با از دياد منابع و مشتريان به مرور زمان اختيارات بانك بالاتر رفت ، بانك به عنوان شعبه ي درجه ي 4 معرفي گرديد، در سال هاي متوالي بانك كشاورزي ابهربه شعبه ي درجه ي 3، پس 2 تبديل شد وهم اكنون شعبه ي درجه ي 1 مي باشد. شرحي از

 

فعاليت هاي جاري :
بانك كشاورزي مركزي / شهرستان ابهر در حال حاضر شامل يك ساختمان 2 طبقه است طبقه اول شامل رياست بانك ، گروه كنترل اسناد ، گروه برنامه ريزي مالي باجه ي مهر و خدمات بانكي است.
درباجه ي شماره ي 1 كه مربوط به كارت مهر كشاورزي مي باشد يكنفر مسئول باجه است. درباجه ي شماره ي 2 خدمات بانكي صورت مي گيرد كه در آن آقاي حسين كريمي متصدي امور بانكي و بهروز خدابنده لو مسئول قسمت باجه مي باشد.


در باجه ي شماره ي 3 نيز خدمات مربوط به واريز و جرصورت مي گيرد كه دراين باجه خانم فاطمه حاجي حسني متصدي امور بانكي و آقاي محمد معروفخاني مسئول گروه تجهيز منابع و خدمات در گروه برنامه ريزي مالي آقاي سعيد جعفري مسئول گرده ارشد مي باشند ودر قسمت كنترل اسناد كه همان باجه شماره ي 4 مي باشد آقاي امير قرباني مسئول خزانه هستند.
طبقه دوم به طور كلي شامل گروه اعطاي تسهيلات ووصول و بيمه است
تهسيلات خريد تراكتور را دولت كشاورزي نيز در اين طبقه صورت مي گيرد.
تقسيم بندي فعاليت ها :


خانم ها شپسر و آقاي حسني ( گروه اعطاي تسهيلات ، خدمات بيمه اي و وصول مطالبات )
1. پرداخت تسهيلات و اخذو امضا از مشتريان و ضامنين ( روزهاي سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه )
2- قبول در خواست تسهيلات و مشتريان و طرح ها ( شنبه ، يكسنبه ، دوشنبه )
آقاي حسن عطايي ( مسئول گروه وصول مطالبات ) : قصدهاي مربوط به وام ها را دريافت مي كند.
آقاي محمد بيگلو مسئول بايگاني هستند ، پرونده هاي تشكيل شده را در دفتر وارد كرده وبه صورت مرتب با يگاني مي كنند.
آقاي اباذري نيز مسئول بايگاني بوده و هم چنين محاسبه ي معدل به هده ي ايشان است در اين شعبه 4 كارشناس ، كارشناسي امور مربوط به ملم ها به عهده دارند.

معرفي چارت سازماني

رئيس شعبه

مسئول گروه ارشد

گروه برنامه ريزي مالي خدمات گروه تجهيز منابع و خدمات گروه اعطاي تسهيلات و خدمات گروه وصول مطالبات
پشتيباني و كنترل اسناد مشتريان بيمه اي

كارشناس يا مسئول گروه كارشناس يا مسئول گروه (1) كارشناس يا مسئول گروه (1) كارشناس يا مسئول
(1) مسئول كنترل (1) مسئول قسمت خزانه (1) كارشناس كشاورزي (2) گروه (1)
متصري اموربانكي (1) مسئول قسمت باجه (5) مسئول قسمت ارزيابي (1) متصدي امور بانكي
متصدي امور بانكي (1) (1)


تحصيلدار راننده (1) تحصيلدار راننده (1)

معرفي اداره / بخش / قسمتي كه كار آموز فعاليت خود رادر آنجا انجام داده
اينجانب كارآموزي خود را در قسمت تسهيلات و وصول و بيمه گذرانده ام كه در ادامه شرح كاملي از مراحل اعطاي وام ، هم چنين اموري كه توسط افراد مختلف انجام داده شده است .
شرحي بر امكانات سخت افزاري نرم افزاري ، نيروي انساني و برنامه ها و روش ها در قسمت معرفي محل كارآموزي شرح كاملي از نيروي انساني فعال در اين شعبه ي بانك ذكر شد. هم چنين توضيح داده شد كه در هر قسمت چه افرادي مشغول فعاليت هستند و وظايف آنان چيست .


درمورد امكانات سخت افزاري ، نرم افزاري لازم به ذكر است كه در قسمت امور مالي كه طبقه ي اول مي باشد 7 عدد كامپيوتر وجود دار ودر طبقه ي دوم نيز 4 عدد كامپيوتر وجود دارد.
يك نرم افزار در تمامي كامپيوترها نصب شده است و كليه ي كارمندان از اين نرم افزار براي انجام امور بانكي مختلف استفاده مي كنند ، اين برنامه ي نرم افزاري نسبتا قديمي است. فهرست

اصلي آن شامل گزينه هاي مختلفي است كه كارمندان با توجه به وظايف هر بخشي از آن گزينه ها استفاده مي كنند و هر قسمت كه مخصوص خود را دارد كه كارمند مربوط آن را مي داند

فهرست اصلي اين نرم افزار به همراه زير شاخه هاي آن در زير آمده است:
عمليات باجه اي
فهرست اصلي
عمليات با جددي
عمليات پشتيباني
عمليات حسابداري
عمليات تسهيلات


سيستم خزانه
خروج
سپرده ها
عمليات نقدي
كلرينگ
بروات


حرالجات صادره
تسهيلات
چك هاي طلايي


ايران چك
چك فاكس
بازگشت

سيستم تسهيلات

مشخصات پرونده / اعتبارات
مضاربه
فروش اقساطي
مشاركت مدني


قرض الحسنه
اجاره به شرط تصليك
سلف
جعاله
ضمانت نامه

ادامه

حذف سند وصول
صدور اسناد و سهم دولت
تسهيلات متفرقه


تبديل به متفرقه
اطلاعات پايه / تبديل به مكانتيره
عمليات پايان سال تسهيلات
دفتر تعهدات مستقيم / غير مستقيم
تخصيص اعتبار وجوه ارائه شده

بازگشت

عمليات پشتيباني ادامه
سپرده ها چگ هاي طلايي
عمليات انتقالي ايران چك
كلرينگ قبوض


بروات چك فاكس
حوالجات ثبت و كنترل شرايط برداشت
عمليات ويژه سيستم اطلاعات مشتريان


بازگشت

عمليات حسابداري
عمليات تشخيص و ثبت حساب ها


چاپ دفاتر حسابداري و تراز دفتر كل
عمليات بستن و افتتاح حساب ها
سرويس و نگهداري سيستم
سيستم جامع اطلاعات مشتريان

بازگشت


شرحي بر فعاليت هاي انجام گرفته :
به منظور شرح فعاليت هاي انجام گرفته ، كليه ي امور جاري در طبقه ي دوم شرح داده مي شود، اينجانب سعي كرده ام در تمام فسمت هاي اين بخش فعاليتي را انجام دهم و بافرم ها نيز آشنايي پيدا كنم ابتدا جزئيات اعطاي وام به همراه شرايط اخذ وام و تشكيل پرونده را بررسي مي نمايم :
قسمت وصول و اعتبارات ( خانم ها شپسور و آقاي حسني )
متقاضيان دريافت وام ابتدا به اين قسمت مراجعه كرده و تشكيل پرونده مي دهند
انواع وام ها : وام ازدواج – وام قالي بافي – وام كشاورزي
- ميزان وام قالي بافي 5/1 برابر معدل حساب 6 ماهه ي متقاضي است
- ميزان وام ازدواج 1 ميليون تومان مي باشد كه متقاضيان به صندوق مهر اما

م رضا معرفي مي شوند.
- ميزان وام كشاورزي 3 برابر معدل حساب 6 ماهه ي متقاضي است
مدارك لازم جهت تسهيلات كشاورزي
1- دارابودن حساب متقاضي و ضامن
2- اصل و كپي كارت پايان خدمت متقاضي
3- اصل و كپي كارت پايان خدمت ضامن


4- اصل و كپي نسق زراعي
5- اصل و كپي قرلنامه – فرم استشهاديه محلي
6- اصل و كپي شناسنامه ضامن
7- اصل و كپي شناسنامه متقاضي
8- فيش تلفن متقاضي و ضامن
- پس از اينكه مدارك فوق تحويل داده شد برگ در خواست تسهيلات ( فرم شماره اي ) تكميل مي گردد.
صفحه اول اين فرم شامل مشخصات متقاضي – مشخصات مورد عمل و ساير دارائيها ، موضوع در خواست ، نوع تضمين مي باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید