دانلود مقاله نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان

نيم نگاهي پيرامون بهره وري واصلاح سيستمها


پيش از آنكه وارد اصل مطلب شويم مي بايست تعريفي كوتاه ولي با اهميت از مهندسي صنايع داد . مهندسي صنايع چيست ؟ بنا به تعريف انجمن مهندسي صنايع ايالات متحده ، مهندسي صنايع مربوط به طراحي ، اصلاح وبرپايي سيستم هاي كلي از قبيل : مواد ، تجهيزات وانرژي مي باشد .مهندسي صنايع بردانشي خاص ومهارت در رياضي ، فيزيك وعلوم اجتماعي با يكديگر بااصول وروشهايي از تجزيه وتحليل مهندسي وطراحي مشخص سيستمهاي از قبل پيش بيني شده وارزيابي نتايج بدست آمده از سيستمها ترسيم ميشود .


• با توجه به تعريف بالا اصلاح ويا بهبودي در يك يا چند سيستم از جمله اهداف بسيار مهم مهندسي صنايع ميباشد كه نتيجة حاصل از آن افزايش بهره وري وكيفيت ميباشد .
• بهره وري :
• بهره وري عبارتسن از نسبت بازده به منابع مصرف شده .اين تعريف در هر مؤسسه، هرصنعت يا بطور كلي هر سيستم اقتصادي كاربرد دارد .
• محاسبه بهره وري از ديدگاه مهندسين صنايع :
• مهندسين صنايع با بدست آوردن زمانهاي استاندارد ومقايسه آن بازمانهاي واقعي انجام كاربوسيله رابطه زير مقدار بهره وري را ارزيابي مينمايند .
• BASE PRODUCTIVITY FACTOR(BPF)

• BPF=TOTAL ACTUAL HOURS WORKED/TOTAL STANDARD HOURS PRODUCED

• زمينه هاي بهره وري :
• براي دست يافتن به بيشترين افزايش در بهره وري بايد همه بخشها كار كنند كه : دولتها ،كارفرمايان وكارگران را دربرميگيرد .دولتها مي توانند شرايط مطلوب را جهت تلاش كارفرمايان وكارگران براي بالا بردن بهره وري ايجاد كنند .براي 


• انجام اقدامات لازم براي حفظ اشتغال
• كوشش براي ايجاد امكانات جهت اشتغال افراد بيكار يا افرادي كه از نيروي كار آنان بطور كامل استفاده نمي شود وافرادي كه ممكن است در نتيجه بهبود بهره وري در كارخانجات جداگانه زائد تلقي شوند .
• اين موضوع بخصوص در كشورهاي در حال توسعه كه بيكاري در آنها مسئله اي بزرگ است حائز اهميت است .
• بالابردن بهره وري كارمندان :
• راههاي مختلفي براي بالابردن بهره وري بين مديران وكارمندان مشاغل سخت وجود دارد. مديران مشاغل سخت با طبقه بندي كردن مهندسين ، تكنسينها وساير خصوصيات وايجاد دلگرمي بين پرسنل وتشويق كارمندان ، مي توانند راهي جهت بالا بردن بهره وري پيدا كنند .


• كارمندان با توجه به موارد زير مي توانند انگيزه بيشتري براي افزايش بهره وري داشته باشند .تنظيم استانداردهاي زماني از روي قاعده پس از پايان كارهاي روزمره براي پرداختن اصولي به كارهاي روزمره وپافشاري براي استانداردسازي كردن .پرداخت پاداشهاي سنتي به كارمندان وگروههاي كوچك خاص ،تقسيم بندي برنامه هاي بهره وري در سراسر كارخانه(كارگاه) .اصلاح وبهبودي كارهايي ازقبيل كيفيت_كار_عمرپروژه ها،حلقه هاي كنترل كيفي ،كميته مديريت نيروي انساني وتهيه وتجهيز نمودن شغل ،تمام راه كارهاي ذكر شده ، سياستهايي اصولي براي حل مسائل است .


• اصلاح (بهبودي)سيستم ها :
• اصلاح سيستماه يكي ديگر از مباحث بسيار مهم در مهندسي صنايع مي باشد كه محصول آن بيشتر شدن بهره وري وبهتر شدن كيفيت مي باشد كه در زير موارد مختلف اصلاح كننده سيستم پرداخته مي شود .
• 1. مهندسي مجدد ومديريت دگرگون سازي سازمانهاBPR
• مهندسي مجدد سازمانها يك رويكرد كل نگراست كه طي فرايندي ، استراتژي رقابت سازمان را با پردازش هاي دروني وكاركنان آن مرتبط مي كند .
• تفاوت عمده مهندسي مجدد سازمانها نسبت به ساير رويكردهاي مديريتي اخير در دگرگوني بنيادي وبهبودي اساسي است كه در نحوه انجام فعاليتهاي سازمان به ارمغان مي آورد وديگر اينكه پياده سازي آن به مراتب پيچيده تر ازسايررويكردهاي مديريتي سازمان به شمار مي آيد .به همين دليل معمولاً حدود80% پروژه هاي مهندسي مجدد در عمل با شكست مواجه مي شوند .
• مهندسي مجدد سازمانها چيست ؟


• مهندسي مجدد سازمانها ،به مجموعه كارهايي گفته مي شود كه يك سازمان براي تغيير پردازشها وكنترلهاي دروني خود انجام مي دهد تا از ساختار سنتي عمودي وسلسله مراتبي،به ساختار افقي،ميان فعاليتي،مبني بر گروه ومسطح تبديل شود كه در آن همة پردازشها براي جلب رضايت مشتريان صورت مي گيرد .
• 2. كايزن كليد موفقيت رقابت ژاپني


• ازجمله موارد فوق وكارا درجهت اصلاح سيستمها ، كاربرد دقيق وهمه جانبه كايزن ميباشد كه از آن بعنوان كليد موفقيت رقابت ژاپني ياد ميشود . فلسفه كايزن بر اين اصل استوار است كه شيوه زندگي انسان ،زندگي شغلي ،زندگي اجتماعي وزندگي خانوادگي مي بايد پيوسته اصلاح شود .(بهبود يابد)پيام استراژي كايزن را مي توان در اين جمله خلاصه كرد كه حتي يك روز نيز نبايد بدون ايجاد نوعي بهبود در يكي از بخشهاي شركت يا سازمان سپري شود .
• كايزن ومديريت


• مديريت ازدوعنصراصلي تركيب يافته است،نگهداري و فعاليتها تداوم بخش استانداردهاي موجود در تكنولوژي ، مديريت وعمليات اطلاق مي شود . بهبود نيز به تدابيري اطلاق مي شود كه براي بهبود اين استانداردها بكار گرفته مي شوند .
• كايزن وكنترل كيفي جامع (TQC )


• كنترل كيفي جامع در ژاپن جنبشي است كه هدف آن بهبود كارايي مديريت درتمامي سطوح است . در راستاي اين هدف ، مباحث زير مورد توجه قرارگرفته اند :
• 1. تضمين كيفيت
• 2. كاهش هزينه ها
• 3. تحقق جدول زماني تحويل
• 4. تحقق جدول زماني تحويل
• 5. ايمني
• 6. ساخت توليدات جديد
• 7. بهبود بهره وري
• 8. مديريت تداركات


• نگهداري بهره ور جامع (TPM )
• هدف TPM ،به حداكثر رساندن كار‌آئي تجهيزات با استفاده از سيستم جامع تعمير ونگهداري پيشگيري است كه عمر كلي تجهيزات را دربرمي گيرد .مشاركت افراد در همة بخشها وهمه سطوح ، باعث مي شود كه كاركنان از طريق فعاليتهاي گروهي وداوطلبانه ، درحفظ ونگهداري كارخانه تشويق شوند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت نیم نگاهی بر مدیریت تغییر و نوآوری

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :   سازمانهای کنونی در محیطهای متحول و پویایی قرار گرفته اندکه مدیران و رهبران آنها باید با نیروها و موانعی که در مقابل کوششهایشان جهت زنده نگهداشتن سازمان وجود دارد مقابله کنند ، این مقابله به وسیله تغییر صورت می گیرد .    تغییر یک واقعیت سازمانی است و رسیدگی به تغییر یکی از کارهای هر مدیر ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

word قابل ویرایش
111 صفحه
34700 تومان
مقدمه:در عصري که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژي رشد شتاباني دارد، آموزش منابع انساني نمي‌تواند نسبت به اين تحولات بي‌تفاوت بماند. نگاه عميق‌تر به رسالت تعليم و تربيت زماني آشكار مي شود که انسان موجودي است که داراي ابعاد گوناگون و پر از استعدادهاي ارزشمند و زماني استعدادهاي آن محقق ...

دانلودمقاله بررسی تأثیر تغییر قیمتهای نسبی حاملهای انرژی بر بهرهوری انرژی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
چکیدهیکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران پایین بودن کارایی تولید به ازای مصرف انرژی است . این مشکل میتواند ناشی از عوامل مختلفی نظیر استهلاک، ترکیب نابهینه سرمایه و نیروی کار، ضعف دانش فنی، مسائل مدیریتی و سایر عوامل باشد. اما مسلم است که تولیدکنندگان متناسب با سطوح مختلف تولید، ساختار مناسبی برای مجموعه تولیدی خ ...

دانلود مقاله پایش آلودگی نفتی دریاها و اقیانوسها با بهرهگیری از فناوری سنجش از دور

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
چکیدهارزش و اهمیت دریاها و اقیانوسها تنها محدود به فرآیندهای زیستی نبوده، از نظر تأمین نفت، گاز، کانیهای مختلف، مواد غذایی، گردشگری و نیز حمل و نقل دریایی حائز اهمیت فراوانی میباشند. به گونهای که در سالهای اخیر بهرهگیری از دریاها و اقیانوسها ابعاد گستردهای یافته، آلودگی پهنههای آبی و نوارهای ساحلی را به دنبال ...

دانلود فایل پاورپوینت نیم نگاهی بر مدیریت تغییر و نوآوری

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه :      سازمانهای کنونی در محیطهای متحول و پویایی قرار گرفته اندکه مدیران و رهبران آنها باید با نیروها و موانعی که در مقابل کوششهایشان جهت زنده نگهداشتن سازمان وجود دارد مقابله کنند ، این مقابله به وسیله تغییر صورت می گیرد .     تغییر یک وا ...

دانلود فایل پاورپوینت نیم نگاهی بر مدیریت تغییر و نوآوری

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه :      سازمانهای کنونی در محیطهای متحول و پویایی قرار گرفته اندکه مدیران و رهبران آنها باید با نیروها و موانعی که در مقابل کوششهایشان جهت زنده نگهداشتن سازمان وجود دارد مقابله کنند ، این مقابله به وسیله تغییر صورت می گیرد .     تغییر یک وا ...

مقاله ارائه الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای حل مسئله مکانیابی سیستمهای فرابارانداز در زنجیره تامین

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای حل مسئله مکانیابی سیستمهای فرابارانداز در زنجیره تامین چکیده مسئله مکان یابی سیستم های فرابارانداز می تواند به عنوان یک مسیر تحقیقاتی جدید برای شبکه های توزیع در زنجیره تامین درنظر گرفته شود. در این مقاله یک مدل برنامه نویسی عددصحیح مختلط برای مکان یابی مراکز فراباراندا ...

مقاله مانیتورینگ کیفیت توان در سیستمهای قدرت

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مانیتورینگ کیفیت توان در سیستمهای قدرت چکیده : مانیتورینگ در سیستمهای تحویل توان aC برای شرکتهای برق اهمیت زیادی پیدا کرده و رقابت نیز بوجود آورده است. سطح توقع مشتریها بالا رفته و آنها یک کیفیت توان مطمئن و مناسب برای تجهیزات و پروسه های حساس نیاز دارند. اطمینان از سازگاری میان آخرین تجهیزات مصرف کننده و مش ...