بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

¡من برنده تو برنده باوري است كه مي گويد همه ميتوانندبرنده شوند .روش در عين حال زيبا . خشني است . مي گويند من پايم را روي تو نمي گذارم ، اما اين اجازه را هم به تو نمي دهم كه پايت را روي من بگذاري .با اين نگرش به ديگران بها مي دهيد و موفقيت آنها را آرزو مي كنيد. اما در ضمن به فكر خودتان نيز هستيد خودتان هم مي خواهيد موفق شويد.

اسلاید 2 :

¡نگرش برنده-برنده مي گويد زمينه براي موفقيت فراوان است مسئله يا من يا تو مطرح نيست موضوع بر سر هر دو ماست. مسئله اين نيست كه چه كسي سهم بيشتري از كيك را نصيب مي برد براي همه غذا بيش از حد كفايت مي دهد

اسلاید 3 :

¡مديران موفق اصولي را براي اين كار تدبير ديده اند كه اين اصول پايبند12 قانون است:

اسلاید 4 :

¡اول آنكه بايد به خود احترام بگذاريم ، زيرا اگر اينكار را نكنيم احتمالا هيچ كس ديگر نيز اينكار را نمي كند

اسلاید 5 :

¡دوم آنكه بايد به فرد متقابل هم احترام بگذاريم ؛ ابزار احترام يك راه مطمئن براي كسب احترام است احترام نيز مانند خياباني دو طرفه است.

¡

اسلاید 6 :

¡. احترام متقابل يعني احترام گذاردن به خود و نيز به فرد مقابل .

اسلاید 7 :

¡مردم با كسي كه به حرفهاي خودش اعتقاد دارد همراه مي شوند حرفهايتان را با روح بيان كنيد . به سخنان خود سرزندگي بدهيد با هركه حرف مي زنيد به لحن خود گرمي بدهيد

اسلاید 8 :

¡نطقي كه با حرارت بيان شود ممكن است ماها و حتي سالها در خاطر بماند ولي نطقي كه سرد و بي روح ادا شود تاثير آن تا آخر هفته هم نمي ماند.

¡هر وقت به حرفهاي خود شور و حال مي دهيد خودتان هم به طور ناخودآگاه از اين شور و شوق بهره مند مي شويد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید