مقالات گوناگون

مقاله تاثیر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر روی تعادل ایستا وپویا بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ( 50 - 20 )

چکیدهدر پژوهش حاضر، به بررسی اثر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل پویا وایستا بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکروزیس - - 20-50 پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی می باشد، جامعه آماری تحقیق حاضر، 48 نفر از بیماران زنی که به مراکز درمانی و انجمن ام.اس شهرستان دزفول مراجعه می کردند ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر فعالیت بدنی و عادت های خواب منظم بر شاخص توده بدن در سربازان جوان سالم چاق

چکیدهمقدمه: پژوهش حاضر با هدف تاثیر فعالیت بدنی و عادتهای خواب منظم بر شاخصتوده بدن در سربازان جوان سالم چاق انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سربازان آموزشی و غیرآموزشی میباشد. مواد و روشهای کار: این مطالعه به روش نیمه تجربی انجام گرفت و 30 نفر از سربازان - 15 نفرگروه تجربی و 15 نفر گروه کنترل - در ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر بازاریابی بر موفقیت صنعت گردشگری ورزشی

چکیدهصنعت گردشگری یکی از بزرگترین صنایع دنیا است و ورزش یکی از متداول ترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران است و گردشگری ورزشی از این دو صنعت حاصل شده است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر بازاریابی بر موفقیت صنعت گردشگری ورزشی بود .این تحقیق توصیفی تحلیل یوده و به بررسی بررسی تاثیر بازاریابی بر موفقیت صنعت ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر فعالیت بدنی بر تغییرات درصد چربی ، شاخص توده بدن و فشار خون در سربازان جوان سالم چاق

چکیدهمقدمه: پژوهش حاضر با هدف تاثیر فعالیت بدنی بر تغییرات درصد چربی، شاخصتوده بدن و فشار خون در سربازان جوان سالم چاق انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سربازان آموزشی و غیرآموزشی میباشد.مواد و روشهای کار: این مطالعه به روش نیمه تجربی انجام گرفت و 30 نفر از سربازان - 15 نفرگروه تجربی و 15 نفر گروه ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر 6 هفته تمرینات جسمانی منتخب بر عملکرد اندام تحتانی مبتلایان به MMC

چکیدهدر ناهنجاری میلومننگوسل - - MMC نخاع و مننژ از محل ضایعه بیرون می زند و در نتیجه باعث اختلال در عملکرد بسیاری از ساختارهای بدن می گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر6 هفته تمرینات جسمانی منتخب برعملکرد اندام تحتانی کودکان MMC می باشد.در این مطالعه شبه تجربی، 5 پسر میلومننگوسلی 10-11 ساله، داری ضایع نخاعی ...
فرمت pdf
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر 8 هفته تمرین عملکردی ، بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند فعال سالم

چکیدههدف از انجام این تحقیق تاثیر 8 هفته تمرینات عملکردی، بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند فعال سالم می باشد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون بود که بدین منظور تعداد 18مرد سالمند فعال که همگی از سلامت کافی بر خوردار بودند، جهت مطالعه بصورت تصادفی انتخاب شدند و به ص ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر مکمل های ال کارنتین ، کراتین ، گلوتامین و اسیدلینولئیک مزدوج بر روی عملکرد ورزشی و چرخه قاعدگی زنان ورزشکار

چکیدههدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مکمل دهی حاد ال کارنتین در دو فاز فولیکولار و لوتئال چرخه قاعدگی زنان فعال روی پاسخ های متابولیکی و عملکردی آن پس از فعالیت بیشینه وامانده ساز و مصرف ال کارنتین بر سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات بعد از فعالیت مقاومتی است. کراتین یک پروتئین غیر ضروری است که از آرژنین، گلیس ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر یک دوره تمرینات تداومی و تناوبی بر ایمونوگلوبولین A و کورتیزول بزاقی بازیکنان مرد تنیس روی میز

چکیده- هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی فزاینده بر سطوح استراحتی و پاسخ ایمنی مخاطی می-باشد. بدین منظور 15 بازیکن مرد تنیسرویمیز استان سمنان به صورت هدفمند انتخاب شدند، و به مدت هشت هفته - هفتهای سه جلسه - تمرینات تداومی و تناوبی را انجام دادند.. و نمونههای بزاقی قبل، بعد از چهار هف ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی شنا بر وسپین و چربی زیرپوستی دختران

مقدمهاز چاقی می توان به عنوان یکی از مشکلات جدی سنین مختلف در جوامع صنعتی نام برد - . - 1 بروز این معضل بویژه در نسل جوان یکی از مهمترین تهدیدات بخش سلامت به ویژه نسل جوان بانوان یک کشور میباشد که سلامت نسلهای بعدی جامعه را نیز تهدید می کند . چاقی و اضافه وزن تبعات متنوعی در بدن دارد که در نهایت باعث شیوع ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر چهار نوع اجرای تمرینات تناوبی شدید ( HIIT ) بر سطوح سرمی ژلاتیناز نوع یک ( MMP - 2 ) در دختران جوان غیر فعال

چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی اثر چهار نوع اجرای یک جلسه ای HIIT بر سطوح سرمی MMP-2 در دختران جوان غیرفعال بود.بدین منظور هفت دانشجوی دختر غیرفعال - با میانگین و انحراف استاندارد28/21 56/2سال،قد1/163 7/3سانتی متر و شاخص توده بدنی95/19 56/1 کیلوگرم بر متر مربع - به صورت تصادفی انتخاب شدند.این گروه در چهار ن ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر هشت هفته تمرین طناب زنی بر قند خون ناشتا و پروتئین واکنشگر C در دختران چاق

چکیدهدر پژوهش نیمهتجربی حاضر که با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرین طناب زنی بر پروتئین واکنشگر - CRP - C و قند خون ناشتا - FBS - در دانش آموزان دختر چاق 12-13ساله صورت گرفت، 16 دانش آموز دختر 12-13 ساله، به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به 2 گروه 8 نفره - تجربی و کنترل - تقسیم شدند. از آز ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر تمرین هوازی بر عوامل قلبی و عروقی زنان بیمار قلبی و عروقی

چکیده:زمینه و هدف:امروزه بیماری های قلبی -عروقی مهم ترین عامل مرگ ومیر انسان به شمار می رود. برخی شاخص های التهابی که پیشگویی کننده بیماری قلبی و عروقی اند عبارتنداز : فیبرینوژن، سایتوکینها،CRPو مولکولهای چسبان سلولی مثل ICAM-1و مولکولهای چسبان عروقیVCAM-1و اینتگرین ها. هدف از این پژوهش این نکته را با اهم ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر شانزده هفته تمرین هوازی برسطوح سرمی گرلین و ابستاتین زنان میانسال

زمینه و هدف :افزایش سن با تغییر ترکیب بدن رخ می دهد که در پی آن جرم استخوان و عضله کاهش و مقدار چربی بدن افزایش می یابد. پپتید گرلین و ابستاتین دو عامل شناخته شده محیطی اند که به نظر می رسد در تنظیم دریافت غذا و وزن بدن نقش مهمی ایفا می کنند.این پپتیدها با مرکز اشتها در هیپوتالاموس و ساقه مغز برای رساندن اطلا ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر هشت هفته تمرین طناب زنی بر اینترلوکین 6 و پروتئین واکنشگر C در دانش آموزان دختر چاق 13 - 12 ساله

چکیدهدر پژوهش نیمهتجربی حاضر که با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرین طناب زنی بر اینترلوکین - IL-6 - 6 و پروتئین واکنشگر - CRP - C در دانش آموزان دختر چاق 12-13ساله صورت گرفت، 16 دانش آموز دختر 12-13 ساله، به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به 2 گروه 8 نفره - تجربی و کنترل - تقسیم شدند. از آزم ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر ماساژ در رفتار حرکتی و نتایج آن بر ورزشکاران

چکیدهورزش و حرکات منظم بدنی علاوه بر سلامت ج سم بر سلامت روحی و روانی و اجتماعی فرد فواید زیادی دارد و در سازگاری فرد در جامعه و شخ صیت فرد تاثیر می گذارد. علم پز شکی علاوه بر معاینات و تجویز داروها و اعمال جراحی که در مورد بیماریهای مختلف انجام میدهد، از ورزش نیز به عنوان وسیلهای در جهت بهبود و سلامتی بی ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیرات یک دوره تمرینات اینتروال کوتاه مدت شدید ( HIIT ) بر عوامل آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی مردان فوتسالیست

چکیدههدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات HIIT بر عوامل آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی پسران فوتسالیست بود. آزمودنیهای شامل 30 نفر از مردان فوتسالیست - با میانگین سنی 16/2  0/92 سال، قد 162/5  5/01 سانتیمتر و وزن 5/94 54/7 کیلوگرم - بودند که در دو گروه 15 نفره تجربی و کنترل قرار گرفتند. ...
فرمت pdf
15 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر مصرف یک هفته مکمل کورکومین بر شاخص های آسیب عضلانی و استرس اکسایشی متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان فعال

چکیده :هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی اثر مصرف یک هفته مکمل کورکومین متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی بر شاخصهای آسیب عضلانی، استرس اکسایشی و کوفتگی عضلانی تأخیری در مردان فعال بود. به این منظور 22 نفر از مردان جوان فعال - سن 21/22±1/25سال، قد 175/13±6/88 سانتیمتر، وزن 69/22±7/10 کی ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین عوامل تاثیر گذار بر عدم توسعه ی پایدار گردشگری ورزشی استان قزوین

چکیده:هدف این تحقیق تبیین عوامل تاثیر گذار بر عدم توسعه ی پایدار گردشگری ورزشی استان قزوین بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بوده و به شکل پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان تربیت بدنی، کارمندان اداره تربیت بدنی و صنایع دستی و گردشگری زن و مرد استان قزوین در سال 94-95 بود. نمونه آماری ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر اضافه وزن بر تعادل ایستای دختران نوجوان

چکیده :هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اضافه وزن بر تعادل ایستای دختران نوجوان بود . شرکت کنندگان حاضر در این پژوهش شامل 30 دختر نوجوان با دامنه سنی 16 - 14 سال بودند که در دو گروه 15 نفری ، گروه وزن نرمال و گروه چاق قرار گرفتند . که تعادل ایستا در هر دو گروه سنجیده شد . ابزار به کار رفته در این پژوهش کورنومتر ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر تمرینات ایروبیک بر عزت نفس دانشجویان دختر

چکیده :هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات ایروبیک بر عزت نفس دانشجویان دختر بود . شرکت کنندگان حاضر در این پژوهش شامل 40 نفر دانشجوی دختر با دامنه سنی 19 تا 23 سال بود که در دو گروه 20 نفری ، گروه تجربی و گروه کنترل قرار گرفتند ، که عزت نفس در هر دو گروه سنجیده شد . ابزار به کار رفته در این پژوهش ، پرسشنا ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیرآموزش مهارت‌های مبتنی بر هوش هیجانی ، میزان عملکرد و سازگاری دبیران درس تربیت بدنی شهر یاسوج

چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای مبتنی بر هوش هیجانی، میزان عملکرد و سازگاری دبیران درس تربیت بدنی شهر یاسوج انجام میباشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران درس تربیت بدنی شهر یاسوج تشکیل میدادند. همچنین نمونه آماری این پژوهش را40 نفر دبیر درس تربیت بدنی که 20 نفر مرد و 20 نفر زن را شا ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب پیلاتس بر روی نیمرخ لیپیدی مردان ( 70 - 45 ساله ی ) شهر دهدشت

چکیدههدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب پیلاتس بر روی نیمرخ لیپیدی در مردان 45 تا 70 سال شهر دهدشت بود.مواد وروش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه مردان 45 تا70 سال شهر دهدشت تشکیل میدادند که نمونه آماری این پژوهش شامل 20 مرد سالمند شهر دهدشت بود. از روش نمونهگیری در دسترس و هدفمند ک ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر برنامه تربیت بدنی مدارس در راهیابی اعضای تیم بسکتبال بانوان به تیم ملی

چکیدهتربیت بدنی و ورزش مقولهای است که در هر اجتماعی جایگاه ویژهای دارد و نقش آن در شکوفایی استعدادهای مختلف افراد و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیتهای اخلاقی، تربیتی، جسمانی، ذهنی، عقلی، مهارتی، عاطفی و اجتماعی افراد انکارناپذیر است. تربیت بدنی بخش تکمیلی تعلیم و تربیت است که از طریق فعالیتهای جسمانی و بدن ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر شاخص توده بدن بر چابکی دختران نوجوان

چکیده :هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص توده بدن بر چابکی دختران نوجوان بوده است . شرکت کنندگان حاضر در این پژوهش شامل تعداد 24 نفر دختر نوجوان واقع در دامنه سنی 14 تا 18 سال بوده که از این تعداد 12 نفر آن ها چاق و 12 نفر آن ها در وزن نرمال بودند ، که چابکی هر دو گروه سنجیده شد . ابزار به کار رفته دراین پژ ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر حرکات اصلاحی در کاهش لوردوز کمری

چکیده اهداف : در زندگی مدرن امروزی عدم تحرک و عادتهای غلط حرکتی آسیبهای اسکلتی متنوعی را برای انسانها در پی داشته است. دردهای کمر با علل مختلف جزئی از زندگی انسانها شده و در این میان لوردوز کمری جزء شایعترین آنها در سنین مختلف است. هدف از مطالعه حاضر، تاثیر حرکات اصلاحی بر لوردوز کمری می باشد .روش تحقیق: ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در واتس اپ تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز