مقالات گوناگون

مقاله تاثیر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک رسمی ، انعطاف در برنامه ریزی ، یادگیری مداری و نوآوری پذیری برعملکردشرکت ایران خودرو دیزل

چکیدههدف از این تحقیق بررسی تاثیر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک رسمی،انعطاف در برنامه ریزی،یادگیری مداری و نوآوری پذیری برعملکردشرکت ایران خودرو دیزل بود. جامعه آماری این تحقیق مدیران،کارشناسان وکارکنان شرکت ایران خودرودیزل به تعداد1300نفر می باشد. قلمرو زمانی تحقیق،سال های1393 الی1394 می باشد. برای گردآور ...
فرمت pdf
31 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر حاد یک جلسه فعالیت هوازی و مصرف ال - کارنیتین بر روی گلوکز و لاکتات خون دانشجویان دختر فعال و غیر فعال

چکیده:کارنیتین یک آنزیم درون سلولی است که وجود آن جهت عبور اسیدهای چرب از غشای مینوکندری و انجام فعالیت بتا اکسیداسیون ضروریست.. تحقیق حاضر به منظور تأثیر حاد یک جلسه تمرین هوازی و مصرف ال کارنیتین بر غلظت گلوکز ولاکتات خون دانشجویان دختر فعال و غیر فعال انجام گرفت. در این تحقیق 20 دانشجوی دانشگاه پیام نو ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﮐیفیت ﺑﺨﺸﯽ درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺪارس متوسطه از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻠّﻤﺎن ورزش

چکیدههدف از اجرای این تحقیق تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی مدارس متوسطه از دیدگاه معلمان ورزش شهرستان کوهدشت در سال تحصیلی 91-90 با استفاده از روش تحلیل عاملی می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی است و به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه با نظ ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر مصرف مکمل آب انار بر ظرفیت ضد اکسایشی تام و پراکسیداسیون لیپیدی زنان بعد از یک جلسه فعالیت مقاومتی

چکیدهامروزه توجه محققان برای جلوگیری از تولید رادیکال های آزاد،بر مصرف آنتی اکسیدان های گیاهی به ویژه پلی فنول ها معطوف شده است.از این رو هدف از پژوهش حاضر تاثیر مصرف مکمل آب انار بر ظرفیت ضد اکسایشی تام - - TACو مالون دی آلدهید - - MDA زنان جوان پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی شدید بوده است .در قالب یک طر ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر مصرف مکمل آب زرشک بر التهاب ناشی از فعالیت شدید هوازی در دختران جوان فعال

چکیدهفعالیت ورزشی شدید می تواند موجب آسیب های ناشی از استرس اکسایشی و التهاب و در نتیجه کاهش عملکرد ورزشی شود. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین تاثیر مصرف دو هفته مکمل آب زرشک بر التهاب ناشی از فعالیت شدید هوازی در دختران جوان فعال بود. در قالب یک طرح نیمه تجربی،20 زن جوان که واجد معیار های ورود به مطالعه ب ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر مصرف مکمل لیکوپن ( عصاره گوجه فرنگی ) بر ظرفیت ضد اکسایشی تام و پراکسیداسیون لیپیدی مردان چاق متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی شدید

چکیدهپژوهش حاضر به منظور تاثیر مصرف مکمل لیکوپن - عصاره گوجه فرنگی - بر شاخص های TACو MDA در مردان چاق متعاقب یک -      -     به طور تصادفی دریکی از دو گروه شبه جلسه فعالیت مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت.در این پژوهش 20مرد چاق دارو - 10نفر - و مکمل - 10نفر - قرار ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر یک دوره تمرین متناوب بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و مالون دی آلدهید بافت کبد در موش های صحرایی نر ویستار

چکیده:مقدمه و هدف:نتایج حاصل از پژوهش ها نشان داده است رادیکال هاي آزاد باعث ایجاد بیش از 60 نوع بیماري می شود و تنها عاملی که ممکن است باعث توقف روند تخریبی رادیکال هاي آزاد در بدن شود سیستم آنتی اکسیدانی - ضد اکسایشی - است. یکی از مهمترین عواملی که موجب افزایش شکل گیري رادیکال هاي آزاد در بدن می شود تن ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر 4 هفته تمرینات ایزومتریک بر فشار خون و ضربان قلب استراحت در ژیمناست های جوان

چکیده: افزایش مزمن و طولانی مدت فشار خون یک عامل خطرزای مهم برای بیماری های قلبی عروقی است.اکثر تحقیقات بر روی فشار خون، از آن به عنوان یک فاکتور جانشین حوادث قلبی عروقی ناشی میشود. درتحقیق حاضر اثر چهار هفته تمرینات ایزومتریک بر فشار خون و ضربان قلب استراحت در ژیمناست های جوان سنجیده شد . به همین منظور 20 ژی ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی واسپین و مقاومت به انسولین زنان جوان دارای اضافه وزن و غیر فعال

چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح سرمی واسپین و مقاومت به انسولین زنان جوان دارای اضافهوزن و غیرفعال بود. برای این منظور تعداد 28 آزمودنی با میانگین سنی 30-20 - سال - به صورت داوطلبانه جهت انجام آزمونها و شرکت در مراحل تحقیق انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی - n=14 - و ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیرچهار هفته تمرین HIIT همراه با مصرف ال کارنیتین بر درصد چربی مردان تمرین کرده ی دارای اضافه وزن

چکیدهتغییر فنوتیپ بافت چربی بر اثر تمرین، تئوری جدیدی است که به تازگی مطرح شده است، با این وجود شناسایی ساز وکار سلولی - مولکولی آن در حال بررسی است. هدف از این تحقیق تأثیر فعالیت تناوبی پر شدت همراه با مصرف ال کارنیتین بر منتخبی از فاکتورهای ترکیب بدن میزان ترشح هورمون اورکسین بود. جامعه آماری مردان تمری ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس و حرکات ریتمیک برغلظت لیپوپروتئین کم چگال خون در زنان میانسال

چکیدهدر اثرفعالیت ورزشی عروق خونی گشاد شده و سبب تسریع جریان خون می شود.فعالیت ورزشی منظم می تواند میزان چربی خون را به حد متعادل برساند واز پدید آمدن مشکلات قلبی و عروقی پیشگیري کند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر 8 هفته حرکات تمرینات پیلاتس وحرکات ریتمیک بر میزان LDL در زنان میانسال میباشد.به همین منظور 60 ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر مکمل گیاهی جینسینگ بر توان بی هوازی بازیکنان هندبال

چکیدههدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تاثیر مصرف مکمل گیاهی - جینسینگ - بر ظرفیت بی هوازی بازیکنان هندبال بود. بدین منظور تعداد 30 نفر بازیکن هندبال بطور داوطبانه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند که تمرینات هندبال را بطور مشابه در مدت شش هفته اجرا کردند. در این مدت به گروه اول روزانه ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی بر پتانسیل عضلات مردان بسکتبالیست

چکیدهتحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین مقاومتی بر پتانسیل عضلانی بازیکنان حرفه اي بسکتبال بود که چندین سال در تمرینات منظم حضور داشتند. بدین منظور تعداد 28 نفر بازیکن بسکتبال که چندین سال عضو تیم دانشگاه آتاتورك بودند، انتخاب شدند و به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند.گروه تجربی بمدت 12 هفته تمرینات قدر ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر تمرینات استقامتی بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی موش های صحرایی نر ویستار

چکیدهپیش زمینه و هدف: با توجه به تاثیر روشها و شدت هاي مختلف تمرینی بر تولید رادیکال هاي آزاد و تاثیر رادیکال هاي آزاد بر آسیب سلول هاي کبدي و افزایش رهایش آنزیم هاي کبدي در خون، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات استقامتی شدید بر سطوح سرمی آنزیم هاي کبدي - ALT,AST - موشهاي صحرایی نر ویستار بو ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب دو و میدانی بر تحقق اهداف شناختی و عاطفی درس تربیت بدنی ( نمونه موردی : دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان )

چکیدههدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات منتخب دوومیدانی بر اهداف شناختی و عاطفی درس تربیت بدنی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان بود. روش تحقیق به شیوه نیمه تجربی و با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش انجام گردید. برای انجام تحقیق آزمودنی های گروه کنترل و آزمایش هر ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر روی تعادل ایستا وپویا بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ( 50 - 20 )

چکیدهدر پژوهش حاضر، به بررسی اثر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل پویا وایستا بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکروزیس - - 20-50 پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی می باشد، جامعه آماری تحقیق حاضر، 48 نفر از بیماران زنی که به مراکز درمانی و انجمن ام.اس شهرستان دزفول مراجعه می کردند ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر فعالیت بدنی و عادت های خواب منظم بر شاخص توده بدن در سربازان جوان سالم چاق

چکیدهمقدمه: پژوهش حاضر با هدف تاثیر فعالیت بدنی و عادتهای خواب منظم بر شاخصتوده بدن در سربازان جوان سالم چاق انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سربازان آموزشی و غیرآموزشی میباشد. مواد و روشهای کار: این مطالعه به روش نیمه تجربی انجام گرفت و 30 نفر از سربازان - 15 نفرگروه تجربی و 15 نفر گروه کنترل - در ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر بازاریابی بر موفقیت صنعت گردشگری ورزشی

چکیدهصنعت گردشگری یکی از بزرگترین صنایع دنیا است و ورزش یکی از متداول ترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران است و گردشگری ورزشی از این دو صنعت حاصل شده است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر بازاریابی بر موفقیت صنعت گردشگری ورزشی بود .این تحقیق توصیفی تحلیل یوده و به بررسی بررسی تاثیر بازاریابی بر موفقیت صنعت ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر فعالیت بدنی بر تغییرات درصد چربی ، شاخص توده بدن و فشار خون در سربازان جوان سالم چاق

چکیدهمقدمه: پژوهش حاضر با هدف تاثیر فعالیت بدنی بر تغییرات درصد چربی، شاخصتوده بدن و فشار خون در سربازان جوان سالم چاق انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سربازان آموزشی و غیرآموزشی میباشد.مواد و روشهای کار: این مطالعه به روش نیمه تجربی انجام گرفت و 30 نفر از سربازان - 15 نفرگروه تجربی و 15 نفر گروه ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر 6 هفته تمرینات جسمانی منتخب بر عملکرد اندام تحتانی مبتلایان به MMC

چکیدهدر ناهنجاری میلومننگوسل - - MMC نخاع و مننژ از محل ضایعه بیرون می زند و در نتیجه باعث اختلال در عملکرد بسیاری از ساختارهای بدن می گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر6 هفته تمرینات جسمانی منتخب برعملکرد اندام تحتانی کودکان MMC می باشد.در این مطالعه شبه تجربی، 5 پسر میلومننگوسلی 10-11 ساله، داری ضایع نخاعی ...
فرمت pdf
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر 8 هفته تمرین عملکردی ، بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند فعال سالم

چکیدههدف از انجام این تحقیق تاثیر 8 هفته تمرینات عملکردی، بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند فعال سالم می باشد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون بود که بدین منظور تعداد 18مرد سالمند فعال که همگی از سلامت کافی بر خوردار بودند، جهت مطالعه بصورت تصادفی انتخاب شدند و به ص ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر مکمل های ال کارنتین ، کراتین ، گلوتامین و اسیدلینولئیک مزدوج بر روی عملکرد ورزشی و چرخه قاعدگی زنان ورزشکار

چکیدههدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مکمل دهی حاد ال کارنتین در دو فاز فولیکولار و لوتئال چرخه قاعدگی زنان فعال روی پاسخ های متابولیکی و عملکردی آن پس از فعالیت بیشینه وامانده ساز و مصرف ال کارنتین بر سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات بعد از فعالیت مقاومتی است. کراتین یک پروتئین غیر ضروری است که از آرژنین، گلیس ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر یک دوره تمرینات تداومی و تناوبی بر ایمونوگلوبولین A و کورتیزول بزاقی بازیکنان مرد تنیس روی میز

چکیده- هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی فزاینده بر سطوح استراحتی و پاسخ ایمنی مخاطی می-باشد. بدین منظور 15 بازیکن مرد تنیسرویمیز استان سمنان به صورت هدفمند انتخاب شدند، و به مدت هشت هفته - هفتهای سه جلسه - تمرینات تداومی و تناوبی را انجام دادند.. و نمونههای بزاقی قبل، بعد از چهار هف ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی شنا بر وسپین و چربی زیرپوستی دختران

مقدمهاز چاقی می توان به عنوان یکی از مشکلات جدی سنین مختلف در جوامع صنعتی نام برد - . - 1 بروز این معضل بویژه در نسل جوان یکی از مهمترین تهدیدات بخش سلامت به ویژه نسل جوان بانوان یک کشور میباشد که سلامت نسلهای بعدی جامعه را نیز تهدید می کند . چاقی و اضافه وزن تبعات متنوعی در بدن دارد که در نهایت باعث شیوع ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر چهار نوع اجرای تمرینات تناوبی شدید ( HIIT ) بر سطوح سرمی ژلاتیناز نوع یک ( MMP - 2 ) در دختران جوان غیر فعال

چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی اثر چهار نوع اجرای یک جلسه ای HIIT بر سطوح سرمی MMP-2 در دختران جوان غیرفعال بود.بدین منظور هفت دانشجوی دختر غیرفعال - با میانگین و انحراف استاندارد28/21 56/2سال،قد1/163 7/3سانتی متر و شاخص توده بدنی95/19 56/1 کیلوگرم بر متر مربع - به صورت تصادفی انتخاب شدند.این گروه در چهار ن ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در واتس اپ تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز