مقالات گوناگون

مقاله تفسیر لرزه ای سه بعدی و تجزیه و تحلیل ساختمانی یک میدان هیدروکربوری در خاور خلیج فارس

چکیدههندسه و کینماتیک ساختاري میادین نفتی گسترش یافته در پیش بوم زاگرس بویژه حوضهي خلیج فارس بدلیل عدم دسترسی مناسب کمتر شناسایی شده است لذا استفاده از داده هاي لرزهاي ابزاري سودمند جهت شناسایی آنها میباشد. در این مطالعه با استفاده از داده هاي لرزهاي سه بعدي یک ساختمان گنبدي شکل با روند شمال خاوري همراه ب ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تلمیح به داستان های اسلامی و ایرانی در نفثه المصدور

چکیده:یکی از زیورهایی که شاعران و نویسندگان بدان توجه کرده و به وسیله ي آن نقش خیال انگیزي بر پیکره ي نوشته هاي خود زده اند تلمیح می باشد. شهاب الدین محمد خرندزي زیدري نسوي یکی از نویسندگانی است که در اثر خود استفاده فراوانی از این زیور سخن نموده است و با هنرمندي تمام توصیف هاي خود را با استفاده از این آر ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل محتوایی و مقایسه ی تطبیقی در شروح نوشته شده بر غزل 17 دیوان حافظ

چکیدهحافظ در فرهنگ ایران جایگاهی بس والا دارد. ویژگی های سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی روزگار حافظ در نوع سخنوری وی و نیز مشرب عشق و مستی و نیز اندیشه های وحدت و شیوه های ملامتی در دیوان این شاعر عالی قدر موج می زند.حافظ با ایجاد سبک تلفیقی عاشقانه - عارفانه در غزل فارسی ، در نقد فرد و اجتماع کوشیده است. چن ...
فرمت pdf
23 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین ضریب تراکمپذیری کیک حاصل از فیلتراسیون کنسانتره خط چهار شرکت معدنی و صنعتی گلگهر با تغییر ماهیت خوراک ورودی

چکیدهفرایند فیلتراسیون یکی از روشهای جداسازی جامد از مایع است. فیلتر شامل سطحی متخلخل است که در اثر ایجاد اختلاف فشار در دو طرف این سطح، آب موجود در پالپ از آن عبور کرده و ذرات جامد به صورت کیک بر روی آن باقی میمانند . اختلاف فشار ممکن است از وزن پالپ موجود بر روی سطح فیلتر، ایجاد فشار اضافی بر روی سطح فی ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تخمین پارامترهای مدل فرکانسی موتور PMSM و کابل ، جهت مطالعات EMI هدایتی در یک سیستم رانش معکوس گرد

خلاصهدر این مقاله پارامترهای پارازیتی یک موتور سنکرون آهنربای دائم - PMSM - و کابل متصل به آن به منظور پیشبینی تداخل الکترومغناطیسی - EMI - در یک سیستم درایو موتور الکتریکی رانش معکوسگرد استخراج شده است. استخراج پارامترهای پارازیتی به کمک مدلسازی مدارهای سه فاز موتور برای نشان دادن نویزهای هدایتی مد د ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تکالیف بستانکاران تاجر ورشکسته

چکیده:ورشکستگی یک تاسیس حقوقی است که قانونگذاران به منظور حمایت اشخاص ثالث علی الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته و تنبیه شخص ورشکسته پیش بینی نموده اند چنین مقرراتی طبعا" آثار اعمال حقوقی ورشکسته را به ویژه در حقوق مالی وی محدود می نماید بنابر این طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارن ...
فرمت pdf
23 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تدوین سیستم هوشمند جهت ارزیابی اتوماتیک حفرات سطحی بتن

خلاصهکیفیت سطح نهایی بتن همواره به عنوان یک عامل اصلی مناقشه میان گروه مشاور و طراحی، کارفرما و پیمانکار بوده است. علاوه بر آن اگرچه حضور حفرات سطحی بتن، به صورت مستقیم بر مقاومت سازه ای اجزاء بتنی تاثیری ندارد، اما معایب بسیار دیگری به همراه دارد که در دراز مدت به صورت غیر مستقیم بر عملکرد اجزاء بتنی تاث ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل نتایج آزمایشگاهی رفتار قاب های خمشی فولادی با عملکرد غیرخطی برشی

خلاصهاین پژوهش یک سیستم نوین جذبکننده انرژی در قابهای خمشی فولادی را پیشنهاد کرده و مطالعات آزمایشگاهی آن را ارائه میکند. در این سیستم، یک تیر قابلتعویض با مقطع کوچکتر نسبت به تیر اصلی، در میانه تیر قرار میگیرد تا مانند یک فیوز برشی عمل نماید. این فیوز، محل تشکیل مفاصل پلاستیک از دو انتهای تیر را به میانه ...
فرمت pdf
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین غلظت گرد و غبار اطراف دریاچه مهارلو با استفاده از نمونه بردار Tsp و pm2 . 5

چکیدهدریاچهها از مهمترین عرصههای زیستی در جهان هستند . در سالهای اخیر روند کاهشی سطح آب دریاچهها، حساسیت رسوبات به فرسایش بادی و تولید گرد و غبار از سطح آنها را افزایش داده است. دریاچه مهارلو یکی از مهمترین دریاچههای شور در استان فارس و کشور محسوب میشود. هدف از این پژوهش تعیین میزان غلظت گرد و غبار اطراف ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل شکاف استراتژیک ابعاد مدیریت دانش ( مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان بناب )

چکیدهطی دهه گذشته مدیریت دانش نه تنها برای دنیای آکادمیک، بلکه برای دستگاههای دولتی قانونگذار، بنگاههای اقتصادی سرمایهگذاران و سهامداران نیز به عنوان یک موضوع مهم مطرح گردیده است. اگر چه بیشتر پژوهشهای انجام شده در حوزه سرمایه فکری و مدیریت دانش در بخش خصوصی انجام شده است، اخیرا سازمانهای دولتی از قبیل شر ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعریف و بررسی ویژگی های الگوریتم های رمزنگاری AES & RSA و نحوه اجرای الگوریتم RSA در زبان برنامه نویسی # C

خلاصهامروزه در دنیای دیجیتال حفاظت از اطلاعات نقش اساسی و مهمی در تبادلات پیامها ومبادلات تجاری ایفا مینماید. از رمز نگاری برای تامین نیازهای امنیتی اطلاعات استفاده میشود. با توجه به اهمیت این موضوع و گذار از مرحله سنتی به مرحله دیجیتال آشنایی با روشهای رمز گذاری ضروری به نظر میرسد. الگوریتمهای رمزنگاری ب ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری در شهر شیراز با استفاده از مدل راهبردی SWOT

چکیدهگردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است، آن چیزی که درانسان حس سفر وگردشگری رازنده می کند و انسان را به سفر وا می دارد وجود جاذبه است از این نظرشهر شیراز به عنوان مرکز استان فارس قطب اصلی گردشگری استان می باشد و یکی از بز ...
فرمت pdf
19 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین عوامل زیرساختی پیادهسازی حاکمیت بالینی الکترونیک در ایران ( مطالعه موردی بیمارستان کوثر )

چکیدهکیفیت در ارائه خدمات بالینی بیماران و اجراي موفق حاکمیت بالینی با توجه به گسترش و تأثیر مثبت فناوري الکترونیکی مورد تأکید این پژوهش میباشدکه به لحاظ هدف، در قالب تحقیقات کاربردي و به لحاظ شیوه اجرا در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار میگیرد.بهمنظور گردآوري دادهها از روش پرسشنامه محقق ساخته، مطالع ...
فرمت pdf
19 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین نیروی کمانش در ستون های الاستیک با مقطع متغیر با استفاده از توابع چندجمله ای های متعامد مفسر

چکیدهتحلیل کمانش ستون ها و تعیین نیروی بحرانی آنها مورد توجه بسیاری از محققان بوده است. اعضای سازه ای غیر یکنواخت برای دستیابی به یک توزیع بهتر از مقاومت و وزن نسبت به اعضای یکنواخت بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. در این مطالعه حل مسئله مقدار ویژه مربوط به کمانش ارتجاعی ستون های غیر یکنواخت تحت بار محوری ب ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر ظهورشناسی گون ههای چوبی ( مطالعه موردی : زیتون و اکالیپتوس )

چکیده:ظهورشناسی پدیدههایی را که به صورت ادواري در زندگی موجود زنده رخ میدهد، بررسی میکند. مشکلات عمده تغییرات اقلیمی در جهان موجب توجه روزافزون به ظهورشناسی و توسعه مطالعات در این زمینه شده است. دراین مطالعه بررسی ظهورشناسی گونه زیتون - - Olea europea و اکالیپتوس - - Eucalyptus camaldulensis طی سالهاي 1 ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین اثر تعدیلی معنویت سازمانی در رابطه با هوش اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات گمرک استان اردبیل

چکیدههدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تعدیلی معنویت سازمانی در رابطه با هوش اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات گمرک استان اردبیل بود. روش تحقیق از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات گمرک استان اردبیل در ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تزریق و انتقال بار در دیودهای نورگسیل نانوساختاری الی ITO/PEDOT : PSS/Blend/Al

چکیده -در این مقاله تزریق و انتقال حاملها به فیلم نازک ترکیبی - blend - متشکل از Poly - n-vinylcarbazole - - PVK - و tris - 8-hydroxyquinoline - aluminium - Alq3 - با نسبت وزنی 2:10، از دو آند - ITO و ITO اصلاح شده با - Poly - 3,4 - ethylenedioxythiophene/polystyrenesulphonate   - PEDOT:PS ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تدوین استراتژی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق با استفاده از ماتریس QSPM

چکیدهبرنامه ریزي راهبردي در موسسات آموزش عالی از اهمیت ویژه اي برخوردار است و در انطباق با محیط و سیاست هاي کلان آموزشی براي دستیابی به آینده اي بهتر می باشد. یکی از راهکارهاي کاربردي در این زمینه، استفاده از ماتریس QSPM می باشد ، در این تحقیق با در نظرگرفتن نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها به تدوین اس ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تغییر در الگوی رشد و بیان ژنی گیاهان جهش یافته در ژن PAP26 آرابیدوپسیس تالیانا

چکیدهفسفر یکی از عناصر مهم و ضروري براي گیاهان محسوب میشود که در رشد، انتقال انرژي، بیوسنتز ماکرومولکولها، فتوسنتز، تنفس سلولی و به طور کلی سوخت و ساز سلولی نقش اساسی دارد. بهرهگیري و استفاده مؤثر از فسفات آلی نیازمند فعالیت مجموعهاي از آنزیمها موسوم به اسیدفسفاتازها میباشد که هیدرولیز مونواسترهاي فسفات ر ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیلی بر مولفه های زیست محیطی توسعه پایدار در راستای بازسازی فضاهای شهری

چکیدهامروزه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مدیریت شهری به صورت غیرمشارکتی و متمرکز میباشد و رابطه متوازنی میان شهروندان، شورای شهر و شهردار برقرار نیست، که این مسئله معضلات و پیچیدگی های فراوانی را در مقیاس های خرد و کلان به همراه داشته است. به دنبال آن بافت های شهری و عناصر انسان ساخت و طبیعی فضاهای شه ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش جوانان روستایی شهرستان ایلام به اشتغال در بخش کشاورزی

چکیدههدف این پژوهش تحلیل گرایش جوانان روستایی نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی است تا با پیشبینی نوع رفتار آنها در گزینش یا عدم گزینش این شغل به عنوان حرفه اصلی، بتوان در مورد توسعه روستایی و کشاورزی و مسئله اشتغال جوانان روستایی به برنامهریزیهای واقع گرایانه پرداخت. این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نوع تحق ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل فنی و اقتصادی آب گرمکن های خورشیدی با سطح جاذب لوله شیشه ای ( لوله خلأ ) و مقایسه آن با کلکتورهای مسطح

چکیده:در این مقاله عملکرد فنی و اقتصادی یک سیستم گرمایش آب خورشیدی از نوع جابجایی طبیعی - ترموسیفون - با سطح جاذب لوله شیشه ای نوع هیت پایپ و مقایسه آن با سیستم مشابه با کلکتورهای مسطح در 12 شهر ایران که دارای اقلیم آب و هوایی متفاوتی می باشند بررسی گردید. با داشتن مشخصات جغرافیایی شهرهای مورد نظر و زاوی ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تقویت فولاد با استفاده از ورقه های CFRP

چکیده:امروزه تقویت سازه های فلزی از اهمیت بالایی برخوردار است. در جهان امروز به جهت تقویت سازه های بتنی آسیب دیده از ورق های CFRP استفاده می شود که کارایی بالای این نوع پلیمر را نشان می دهد.در این پژوهش به ارایه تحقیقات کیم و همکاران[9] در جهت مقاوم سازی سازه های فلزی با ورقه های CFRP پرداخته شده است. ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تدوین استراتژی مدیریت پسماند در پالایشگاه های نفت و گاز ( مطالعه موردی : پالایشگاه نفت شیراز )

چکیده:تولید پسماند از مشخصات ویژه هر واحد صنعتی است، پالایشگاه مورد مطالعه از این قاعده مستثنی نمی باشد. هدف از این تحقیق شناسایی و طبقه بندي پسماندهاي تولیدي در پالایشگاه نفت به منظور مدیریت صحیح آنها می باشد. در این مطالعه که به صورت میدانی در پالایشگاه نفت شیراز انجام گرفت پس از بررسی فرآیند تولید، نقا ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تمثیل ؛ بطن میانی یا محوری در مثنوی معنوی

چکیده:یکی از مهمترین مباحثی که می توان از طریق آن به شناختی دقیق تر از جهان اندیشه وري بزرگ مرد عرفان ایرانی - اسلامی یعنی جلال الدین محمد بلخی دست یافت، توجه به شیوه و اسلوب روایی - تمثیلی در مثنوي معنوي است. از همین رو، توجه به پیشینه حکایت پردازي تمثیلی در ادب فارسی از یک سو و همچنین بررسی میزان تأثیرپ ...
فرمت pdf
20 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز