بخشی از مقاله

آفات وبیماریهای سبزی وصیفی
مقدمه
امروزه با توجه به اینکه فوائد واهمیت سبزی تاحد پیشگیری از بیماریهایی چون سرطان تشخیص داده شده ، مصرف آن برای عموم افراد نه تنها مفید بلکه الزامی است.

ازجمله اهداف تولید سبزیجات درمنزل عبارتند از:
1- دراختیارداشتن سبزی تازه
2- تهیه سبزی به قیمت ارزانترازبازار
3- داشتن یک سرگرمی بعد ازفراغت ازکارهای خسته کننده روز
برای مهیا کردن زمین وکشت سبزی نکات زیر را باید مورد توجه قرارداد:
1- زمین باید غنی ازمواد غذایی باشد که با تعویض خاک باغچه واضافه کردن کود حیوانی وآلی می توان آن را اصلاح کرد.
2- زمین مورد نظرجهت کشت سبزیجات به منظوراستفاده بیشترازنورآفتاب بهتراست که زیرسایه درختان نباشد.
3- محل باغچه باید جهت آبیاری به آب دسترسی داشته باشد.
4- زمین حتی الامکان نزدیک منزل باشد.
5- به منظور استفاده بیشترازنور آفتاب بهتراست که زمین روبه جنوب باشد.
6- محل سبزیکاری باید ازدسترس حیوانات مصون باشد که برای این کارباید ازسیم خاردار یا حصاراستفاده کرد.

انواع آفات سبزیجات
1- شته وتریپس
نشانه های آفت زدگی:
پیچیدگی برگ ، پژمردگی وضعف برگ ، تغییررنگ برگ ، کوچک ماندن میوه
مبارزه
جهت مبارزه میتوان ازسموم شیمیایی به شرح زیراستفاده کرد:

ردیف نام سم میزان استفاده (درصدمتر) زمان استفاده نحوه استفاده
1 ددواپ(دیکلرووس) 20 سی سی در20 لیترآب به محض بروزاولین علائم محلولپاشی

2- آبدزدک
نشانه های آفت زدگی
این آفت با حمله به طوقه وریشه گیاهان باعث مرگ گیاه می شود.

مبارزه :
- روش زراعی:
شخم زدن زمین- غرقاب نمودن زمین
- روش شیمیایی:
200 تا 300 گرم سوین را با 10 لیترآب مخلوط کرده سپس 5 کیلوگرم سبوس را به آن اضافه می کنیم ودرهنگام شب بعد ازآب آبیاری طعمه ها را درروی زمین قرارمی دهیم .(مقدارتوصیه شده سم برای هزارمترمی باشد.)

3- راب وحلزون
خسارت آن اقتصادی نمیباشد ولیکن میتوان به مبارزه مکانیکی به صورت جمع آوری آفات ازسطح مزرعه پرداخت.
بیماریهای سبزیجات
1- سفیدک سطحی جالیز

نشانه های بیماری

اولین علائم بیماری به صورت لکه های کوچک سفید روی برگها وساقه ها تشکیل شده وسطح آنها را گرد سفید رنگی فرا میگیرد وبه زود ی توسعه می یابد وظرف مدت کوتاهی پوشش قارچی هردوسطح برگ را فرا می گیرد. برگهای مبتلا سفید ، خشک وشکننده شده ومخصوصا درمورد برگ هندوانه لکه ها بزودی قهوه ای رنگ می گردند. دربوته های مبتلا میوه ها زودتر ازموعد مقرررسیده با فت آنها نرم می گردد.علاوه براین گوشت میوه بی مزه ومواد جامد محصول درآنها بطورقابل ملاحظه ای کم می گردد. ممکن است میوه ها به مرحله برداشت نرسیده وکوچک باقی بمانند.
این بیماری دردرجه حرارت 20 تا 24 درجه سانتیگراد به سرعت گسترش می یابد. انتشاراین بیماری ارتباط چندانی با رطوبت وآبیاری ندارد.اولین نشانه های بیماری درسطح زیرین برگها وبیشتردرقسمتهایی اززمین که درسایه قراردارند ویا بوته ها متراکم کاشته شده اند شروع میشود.برگهای بوته ها مخصوصا 16 تا 23 روزبعد ازتشکیل حداکثرحساسیت را دربرابربیماری دارند ولی برگهای خیلی جوان به بیماری مقاوم هستند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید