بخشی از مقاله

تعاريف: 

مادة 1 اصطلاحات به كار رفته در اين آيين‌نامه به شرح زير است:

سازمان: سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
هیئت پذیرش: هیئت پذیرش اوراق بهادار است.
كارگزار: شركت كارگزاري عضو "سازمان" است.


عرضة اولية عام: عرضة‌ اوراق بهادار به عامة سرمايه‌گذاران براي اولين بار است كه مي‌تواند در بورس يا خارج از آن انجام شود.


عرضة اوليه در بورس: عرضة اوراق بهاداري است كه "عرضة‌ اولية عام" آن قبلاً خارج از بورس انجام شده، و براي اولين بار جهت معامله در بورس عرضه مي‌شود.


عرضة اوليه: اصطلاحي است كه "عرضة اولية عام" و "عرضة اوليه در بورس" هر دو را شامل مي‌شود.


کارگزار معرف: "کارگزاری" است که با مجوز "سازمان" براي پذيرش اوراق بهادار شركت‌هاي متقاضي پذيرش در بورس و "عرضة اولیة" اوراق بهادار آن‌ها اقدام مي‌نمايد.


تعهد خريد: تعهد خرید ماندة اوراق بهاداری است كه "عرضة اولية عام" آن در بورس انجام شده و تا پايان دورة عرضه، فروش نرفته است.

منابع مالی لازم برای ایفای تعهد خرید از محل وجوه "کارگزار" یا سایر متقاضیان خرید خواهد بود. در صورتي‌كه "عرضة اولية عام" مربوط به افزايش سرمايه باشد، از عنوان "تعهد پذيره‌نويسي" به‌جاي "تعهد خريد" استفاده خواهد شد.


کارگزار متعهد خريد: "کارگزار معرفی" است که با مجوز "سازمان،" "تعهد خريد" را نيز انجام می‌دهد. در صورتي‌كه "عرضة اوليه" مربوط به افزايش سرمايه باشد، كارگزار متعهد خريد عنوان "كارگزار پذيره‌نويس" خواهد داشت.

سنديكاي خريد: مجموعه‌اي از "كارگزاران متعهد خريد" است كه مشتركاً مسؤوليت "تعهد خريد" را برعهده مي‌گيرند.
كارگزار مُقدم متعهد خريد: "كارگزار متعهد خريد" رابط سنديكاي خريد با "سازمان" است كه از طرف اعضاي سنديكا به‌عنوان كارگزار مُقدم به "سازمان" معرفي مي‌شود، و کلیة مسؤوليت‌ها را در قبال "سازمان" برعهده دارد.

اميدنامه: سندي است كه اهداف، نرخ بازدة مورد انتظار، شرايط و كلية ويژگي‌هاي مربوط به اوراق بهادار موضوع "عرضة اوليه" را شرح مي‌دهد، و تصويري از آيندة سرمايه‌گذاري براي تصميم‌گيري در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد. اين سند قبل از انتشار عمومي بايد به تأييد "سازمان" برسد.
حداکثر مساعی: تعهد "كارگزار معرف" به‌‌تلاش براي فروش هرچه بيشتر اوراق بهادار به بهترين قيمت ممكن به عامة سرمايه‌گذاران است.

شرايط اعطاي مجوز:
مادة 2  اعطای مجوز فعالیت "کارگزار معرف" به‌پیشنهاد دبیرکل و توسط هیئت‌مدیرة "سازمان" صورت می‌گیرد. متقاضی باید با تکمیل فرم‌هاي طراحی‌شده توسط "سازمان،" تقاضاي خود را ارائه دهد.

مادة 3  "کارگزار معرف" موظف است برای انجام امور مربوط به معرفی اوراق بهادار شرکت‌ها به‌منظور پذیرش و "عرضة اولیه،" بخش مطالعاتي و اجرايي جداگانه‌ای در شرکت کارگزاری خود فراهم آورد.

مادة 4 "کارگزار" متقاضی دریافت مجوز، مکلف است حداقل یک نفر با گواهی‌نامة "تحلیل‌گری در بازار سرمایه" را به صورت تمام وقت برای انجام امور مربوط به معرفی شرکت‌های متقاضی پذیرش در اختيار داشته باشد.

تبصره: در صورتی‌که به تشخیص دبیرکل "سازمان" تعداد دارندگان گواهی‌نامة "تحلیل‌گری در بازار سرمایه،" کافی نباشد، "کارگزار معرف" می‌تواند کارشناس موضوع مادة 4 را از میان دارندگان گواهی‌نامة "اصول مقدماتی کارگزاری" انتخاب کند.

مادة 5 دبیرکل "سازمان" ظرف حداكثر 30 روز پس از دريافت مدارك متقاضي، به ترتیب مقرر در مادة 2 آیین‌نامه نظر هیئت‌مدیره را به وی ابلاغ می‌کند. در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداکثر 60 روز پس از دریافت مجوز، ملزم به تشکیل و تجهیز بخش مربوطه و ارائة خدمات است.

مادة 6 حداقل سرمایة پرداخت‌شدة شركت كارگزاري متقاضي دريافت مجوز "کارگزار معرف،" 10 میلیارد ریال می‌باشد.

مادة 7 مجوز فعالیت "کارگزار معرف" برای دورة دوساله اعطا می‌شود و پس از اتمام دورة مزبور، مجوز قابل تمدید است.
تبصره: هزینة اعطا و تمدید مجوز فعالیت "کارگزار معرف" سالانه توسط شورای بورس تعیین و توسط "سازمان" دریافت می‌شود.

مادة 8 شرایط و مراحل اعطای مجوز به "کارگزار متعهد خريد" همانند "کارگزار معرف" است، با این تفاوت که حداقل سرمایة پرداخت‌شدة كارگزار متقاضي دريافت مجوز "كارگزار متعهد خريد" 30 میلیارد ریال می‌باشد.

مادة 9 اعطاي مجوز "كارگزار متعهد خريد" به كارگزاري كه قبلاً مجوز "كارگزار معرف" را نداشته است، به‌معناي اعطاي هم‌زمان هر دو مجوز است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید