بخشی از مقاله

فصل  اول
دوره‌هاي ‌آموزش بلند مدت
 
ماده 1- هدف: تدوين ضوابط و مقررات به منظور طي دوره‌هاي آموزشي بلند مدت و نحوة ارائه تسهيلات بر اساس ضوابط شركت صنايع الكترونيك ايران براي پرسنل تحت پوشش.
تبصره: كلية پرسنل رسمي شركت صنايع الكترونيك ايران اعم از مشمولين قانون آجا، سپاه، وزارت دفاع و شركتهاي تابع به صورت يكسان مشمول بهره‌مندي از مفاد اين آيين نامه مي‌باشند.
ماده 2- آموزش هر واحد ملزم به تشكيل شناسنامه آموزشي براي كليه پرسنل تحت پوشش مي‌باشد.
ماده 3- تعريف دوره‌هاي آموزشي بلند مدت: به دوره‌هايي اطلاق مي‌شود كه پس از طي آن فرد موفق به اخذ مدرك رسمي يا معادل در مقاطع مختلف تحصيلي بر اساس مقطع تحصيلي مصوب وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالي كشور و با دوره‌هاي داخلي صا همطراز با اين مقاطع گردد.
بخش 1: تعاريف
ماده 4- تسهيلات تحصيلي: به كلية خدماتي گفته مي‌شود كه از سوي شركت به دانشجوي بورسيه، كارمند دانشجو و كارمند دانش‌آموز در زمينة امور آموزشي بلند مدت اعطاء مي‌گردد و شامل موارد: بورس، انتساب، مأموريت تحصيلي، كمك هزينة تحصيلي، پرداخت شهريه، هزينة‌ نوشت افزار، وام تحصيلي و . . .  خواهد بود.
مده 5- دانشجوي بورسيه: به افردي اطلاق مي‌گردد كه در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و آموزشكده فني شيراز وابسته به شركت صنايع الكترونيك ايران مشغول به تحصيل بوده و فقط از كمك هزينه تحصيلي شركت استفاده نموده و مشمول بورس تحصيلي مي‌گرددند. بديهي است شريط و ضوابط مربوطه در زمان بورسيه شدن دانشجويان ملاك خواهد بود. و با تغيير ضوابط و شرايط مورد، عطف به ماسبق نخواهد  شد.
ماده 6- كارمند دانشجو: به كارمند رسمي اطلاق مي‌گردد كه در يك از دانشگاهها و يا مراكز آموزش عالي مشغول به تحصيل بوده و از تسهيلات تحصيل شركت برابر مقررات بهره‌مند باشد.
ماده 7- كارمند دانش‌آموز: به كارمند رسمي اطلاق مي‌گردد كه در يكي از دانشگاهها و يا مراكز آموزش عالي مشغول به تحصيل بوده و از تسهيلات تحصيلي شركت برابر مقرارت بهره‌مند باشد.
ماده 7- كارمند دانش‌‌آموز : به كارمند رسمي اطلاق مي‌گردد كه در يكي از مدارس و يا هنرستانها مشغول به تحصيل بوده و از تسهيلات شركت برابر مقرارت بهره‌مند باشد.
ماده 8- بورس تحصيلي: عبارتست از تسهيلات ويژه شركت صنايع الكترونيك ايران جهت جذب دانشجويان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تأمين كادر مورد نياز علمي شركت از طريق:
الف- پذيرش دانشجو در آموزشكده‌ها و مراكز آموزش عالي وابسته به شركت صنايع الكترونيك ايران و پرداخت كمك هزينه تحصيلي در زمان تحصيل (مانند آموزشكدة فني شيراز).
ب- مصاحبه و انعقاد قرارداد با دانشجويان ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پرداخت كمك هزينه تحصيلي در زمان تحصيل.
ج- قرار داد با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پذيرش دانشجو از كنكور سراسري سازمان سنجش آموزش كشور (مازاد بر سهميه سالانه دانشگاه مرجع).
د- بورس تحصيلي خارج از كشور.
تبصره 1- مشمولين بند الف و ب صرفاً كمك هزينه تحصيلي بصورت ماهانه دريافت نموده و زمان تحصيل آنها جزء سنوات خدمتي محسوب نمي‌گردد و پس از اتمام تحصيلات در صورت كسب معدل مورد نظر به استخدام شركت در خواهند آمد و در غير اينصورت كمك هزينه‌هاي آموزشي بطور كامل از  آنان دريافت مي‌‌گردد.
تبصره 2- ماده 9
تبصره: اين تسهيلات به پرسنل اعطاء مي‌گردد كه در دانشگاههاي دولتي روزانه (خارج از محل جغرافياي خدمتي) در رشته هاي مورد نياز پذيرفته شوند.
ماده 10- مأموريت تحصيلي: وضعيت پرسنلي است كه به صورت پاره وقت (روزانه و يا ساعتي) از خدمت منفك و جهت ادامه تحصيل به دانشگاه، مؤسسات آموزش عالي، مدارس و يا هنرستانهاي مربوطه اعزام مي گردند.
بخش 2: ضوابط اعطاء تسهيلات تحصيلي به كارمند دانشجو
ماده 11- ليست رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز شركت صنايع الكترونيك ايران در مقاطع تحصيلي (كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و . . . ) و تعداد تقريبي پرسنل مورد نياز در خرداد ماه هر سال توسط معاونت اداري و معاونت طرح و برنامه از طريق معاونتها/ مديريتهاي آموزشي شركتهاي تابعه تهيه و به منظور آگاهي پرسنل اعلام مي‌گردد.
تبصره: مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا تابع اخذ مجوز از مبادي  ذيربط مي‌باشند.
ماده 12- شركت كليه پرسنل در آزمونهاي ورودي پس از تكميل و تأكيد فرم مجوز شركت در آزمون امكان‌پذير است و صدور هر گونه گواهي يا معرفي نامه جهت ثبت نام در آزمونهاي وردي از سوي معاونتهاي تابع شركت، منوط به تكميل ارائه فرم «مجوز شركت در آزمون» فرم شماره (1) توسط پرسنل خواهند بود.
ماده 13- در صورت احراز شرايط، پرسنلي كه در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز شركت با در نظر داشتن ماده 11 پذيرفته مي‌شوند با تكميل فرم مربوطه از تسهيلات تحصيلي بهره‌مند مي‌گردند. (فرم شماره2)
ماده 14- در صورتيكه پرسنل بدون رعايت ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه موفق به اخذ مدرك در يكي از مقاطع تحصيلي شوند هيچگونه تعهدي در خصوص ارتقاء خدمتي و حقوقي براي شركت ايجاد نخواهند كرد.
ماده 15- شرط ارائه تسهيلات تحصيلي به كارمندان داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمتي (كار) در شركت صنايع الكترونيك ايران مي‌باشد.
تبصره1- حداقل سابقه خدمتي جهت كارشناساني كه در دوره هاي كارشناسي ارشد پذيرفته مي‌‌شوند يكسال و از كارشناسي ارشد به دكترا بدون سابقه كار تسهيلات ارائه خواهد شد.
تبصره: 2- پذيرفته شدگان در دانشگاه علوم و صنايع دفاعي و آموزشكده فني شيراز از داشتن شرط سابقه اشتغال بكار معاف مي‌باشند.
تبصره 3- پذيرفته شدگان مراكز آموزش عالي در كنكور سراسري بر طبق مادة‌7 بند ج چنانچه به استخدام شركت در آيند از شرط داشتن سابقه كار معافند.
تبصره 4- فارغ التحصيلان ممتاز (رتبه‌هاي اول تا سوم در هر رشته ) كه به استخدام شركت در مي آيند چنانچه ساير شرايط استفاده از تسهيلات تحصيلي براي ادامه تحصيل داشته باشند، از داشتن سابقه معافند.
ماده 16- حداكثر سابقه كار جهت برخورداري پرسنل از تسهيلات تحصيلي برابر رابطه زير محاسبه مي گردد.
] (حداقل مدت تعهدات ناشي از تحصيل (سال)) 2[ -25 (سال)= حداكثر سابقه خدمت (سال)
ماده 17- ارائه تسهيلات تحصيلي به كارمندان در طول خدمت فقط در يك مقطع تحصيلي و فقط يكبار امكان پذير مي‌باشد( به استثناي مواردي كه با تشخيص مدير عامل، تحصيل در مقطع تحصيلي بالاتر ضرورت داشته باشد).
ماده 18- مدت بهره‌مندي كارمندان دانشجو تمام وقت متناسب، از تسهيلات تحصيلي حداقل زمان مجاز تحصيل طبق ضوابط روز وزارت فرهنگ و آموزش عالي در هر مقطع تحصيلي و براي كارمندان دانشجو پاره وقت مأمور برابر حداكثر مدت مجاز فوق و جدول زير مي‌باشد.
مقاطع تحصيلي    مدت بهره‌مندي از تسهيلات (تمام وقت، منتسب)    مدت بهره‌مندي از تسهيلات (پاره وقت، مأموريت)
كارداني     حداقل 2 سال    حداكثر 3 سال
كارشناسي    حداقل 4 سال    حداكثر 6 سال
كارشناسي ناپيوسته    حداقل 2 سال    حداكثر 3 سال
كارشناسي ارشد    حداقل 2 سال    حداكثر 3 سال
دكترا    حداقل 3 سال    حداكثر 5 سال
تبصره: براي دروس جبراني (حداقل 10 واحد) با تشخيص مدير صنايع و يا مدير عامل شركت مربوطه يك ترم تحصيلي به زمانهاي فوق اضافه مي‌گردد.
ماده 19- انتساب و مأموريت تحصيلي برابر مقررات جاري از طريق اعلام معاونت/ مديريت آموزش و مكاتبه با معاونتهاي اداري برقرار خواهد شد و در دستور (حكم) اداري شركت مربوطه درج مي‌گردد.
تبصره 1: منتسبين از نظر سازماني ( از تاريخ انتساب) كارمند معاونت/ مديريت آموزش محسوب مي‌شوند.
تبصره 2: تاريخ شروع و پايان تحصيلات از سوي معاونت / مديريت آموزش اعلام مي‌شود.
تبصره 3: در صورت برگزاري كلاس در ساعات ادراي مأموريت تحصيلي بصورت زير اعطا مي‌گردد (بر طبق ارائه برنامة تحصيلي در هر ترم و تأئيد دانشگاه)
1- به ازاء هر واحد نظري     5/1 ساعت در هفته
2- به ازاء هر واحد عملي     5/2 ساعت در هفته
كه بصورت تمام روز و يا بصورت ساعتي حداكثر تا 22 ساعت در هفته قابل استفاده خواهد بود.
ماده 20- هر گونه اعطاي تسهيلات  تحصيلي به كارمند دانشجو ايثارگر برابر ضوابط و مقررات آيين‌نامه آموزش ايثارگران مصوب رياست جمهوري مي‌باشد.
 
بخش 3: تعهدات پرسنل بهره‌مند از تسهيلات تحصيلي
ماده 21- پرسنل منتسب و مأمور به تحصيل موظفند برابر متن تعهدات مندرج در آيين‌نامة اجرايي دو برابر زمان انفكاك  از خدمت به مأمورين به تحصيل و 2 برابر مدت زمان تحصيل براي منتسبين تعهد خدمت به شركت بسپارند.
تبصره 1- مأمورين به تحصيل مي‌بايستي 2 برابر زمان انفكاك از خدمت كاركرد مفيد در شركت داشته باشند. (ايام تعطيل در محاسبة تعهدات خدمتي منظور نمي‌گردد)
تبصره 2- دوره‌هايي كه پرداخت شهريه آنها به عهدة شركتهاي تابعه صابوده بعنوان دوره‌هاي قرارداري محسوب مي شود كه با توجه به ميزان استفاده از مأموريت تحصيلي ميزان تعهد متغير خواهد بود.
ماده 22- كارمندان دانشجو موظفند موضوع پروژه را با نظر معاونت/ مديريت آموزش ذيربط اخذ نموده و كارآموزي خود را در محل خدمت انجام دهند.
ماده 23- منتسبين موظفند در ايام تعطيلات تابستاني دانشگاهها در محل خدمت به مدت 45 روز كاري حضور يابند.
تبصره: منتسبين با اخذ حداقل 5 واحد درسي از اجراي اين ماده مسثني خواهند بود.
ماده 24- پرسنل استفاده كننده از تسهيلات تحصيلي حق تحصيل همزمان در ساير مراكز آموزشي را نخواهند داشت.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید