بخشی از مقاله

فصل اول : کليات

ماده  1-  امور مالی و معاملاتی دانشگاه / دانشکده مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی /  انستیتو پاستور و مراکز تحقیقاتی مستقل و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  که منبعد موسسه نامیده می شوند بر اساس این آیین نامه انجام خواهدشد. 

ماده 2-  موسسه شامل ستاد وکلیه واحدهای  اجرایی تابعه  منطبق  با تشکیلات مصوب  (دانشکده ها مراکز آموزشی ، بهداشتی ، درمانی و پژوهشی و نظایر آن ) است  که هر واحد عهده دار اجرای  قسمتی از برنامه های موسسه می باشد.

تبصره1 - مراکز تحقیقاتی مستقل به مراکز تحقیقاتی اطلاق میشود که مجوز شورای عالی گسترش دانشگاهها را کسب نموده اند و دارای ردیف مستقل اعتباری میباشند.

تبصره2- واحد اجرایی : به واحدهایی اطلاق میشود که تفویض اختیار از سوی رییس موسسه به مسئول آن داده شده و عهده دار بخشی از تولید خدمات موسسه باشد.

ماده 3-  سال مالی موسسه از  اول  فروردین ماه  هر سال شروع و در آخر  اسفند ماه همان سال پایان  می یابد.

ماده 4- مدیرامور مالی  موسسه مکلف است  با رعایت مقررات مربوطه تا پایان تیرماه سال بعد صورتحساب دریافت و پرداخت  و صورتهای مالی هر سال را تهیه و تنظیم نموده و با امضاء خود و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان جهت تصویب به هیات امنا  ارائه  نماید.

ماده 5-  کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی( از جمله: چک ،سفته، وموارد مشابه) و همچنین قراردادهای  موسسه بر اساس  قوانین و مقررات مربوطه با امضاء  رئیس موسسه (یا مقامات مجاز از طرف ایشان) و مدیر مالی موسسه  (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) معتبر خواهدبود.

ماده 6- موسسه از طریق خزانه یا خزانه معین در استان یک  فقره حساب اصلی به منظور استفاده از اعتبارات و  وجوه مصوب در قوانین  بودجه سالیانه نزد  بانکهای مجاز افتتاح می نماید و موسسه می تواند  در خصوص افتتاح سایرحسابهای  مورد نیاز برای پرداخت و یا ادامه استفاده از حسابهای پرداخت موجود با رعایت مقررات این آیین نامه بدون  اخذ مجوز از  خزانه راسأ اقدام نماید. 

  تبصره1-  برداشت از حسابهای  موسسه به امضاء مشترک رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف  رئیس موسسه) و  مدیر  امور مالی  ( خزانه دار)  (یا  مقام مجاز از طرف وی )خواهدبود.

  تبصره2- برداشت از حسابهای واحدهای  اجرایی به امضاء  مشترک رئیس  واحد اجرایی و رئیس امور مالی واحد اجرایی  خواهد بود.

  تبصره3- در صورت پیشنهاد معاون پشتیبانی و موافقت رئیس موسسه حسب نیاز می توان در واحدهای اجرایی تابعه ، حساب بانکی تحت عنوان  تنخواه تدارکاتی جهت واحد تابعه به امضای مشترک رئیس واحد و رئیس امور  مالی واحد اجرائی  افتتاح نمود.

  تبصره4-  فهرست و  شماره کلیه  حسابهای  بانکی موسسه  و واحدهای تابعه لازم است به اطلاع هیئت امنا برسد.

ماده 7- به منظور تمرکز در آمدهای اختصاصی ،  موسسه و واحدهای  اجرایی تابعه آن  می تواند به تعداد مورد نیاز حسابهای  بانکی غیر قابل  برداشت در بانکهای  مجاز  کشور با ملحوظ  داشتن  مفاد ماده( 6 ) این  آیین نامه ( از طریق خزانه یا خزانه معین استانها  ) افتتاح کنند.  موسسه و واحدهای  اجرایی تابعه موظفند درآمدهای اختصاصی خود را به این  حساب ها  واریز نموده و خزانه یا خزانه معین عینأ آنرا عودت خواهد داد.

ماده 8- به منظور تمرکز وجوهی  که به عنوان سپرده  وجه الضمان وثیقه ودیعه و یا نظایر آن دریافت می شود، حساب  بانکی  خاصی توسط  موسسه در یکی از بانکهای مجاز کشور افتتاح می گردد. واحدهای اجرایی مکلفند وجوهی را که  تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند. برداشت از حساب  فوق فقط به منظور استرداد وجوه  فوق الذکر به واریز کننده  یا ضبط آن به نفع موسسه با رعایت مفاد  آیین نامه مربوطه خواهدبود.

  تبصره   : رئیس موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) می تواند در صورت نیاز از وجوه این حساب جهت انجام امور موسسه  استفاده نماید مشروط به آنکه در زمان تسویه حساب وجه مربوطه قابل تادیه باشد.

ماده  9- مدیر امور مالی  ( خزانه دار )  به مدت چهار سال  از بین کارشناسان واجد صلاحیت  رشته های امور مالی  با حداقل چهار سال  تجربه  حرفه ای  و اجرائی به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تأیید رئیس موسسه با تصویب هیئت امنا و ابلاغ رئیس موسسه به  منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم بر اساس مفاد این آیین نامه انتخاب و به این سمت جهت  انجام وظایف مشروح زیر منصوب می شود : 

1-  تهیه و تدوین صورتهای مالی موسسه از طریق  نظارت  مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی  و نگهداری  و  تنظیم  حسابها  بر طبق این  آیین نامه  و مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و  ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات  موردی مدیریت.

2- هماهنگی در اجرای قوانین و  مقررات حاکم بر عملیات  مالی موسسه و حفظ  و حراست از اسناد و دفاتر مالی

3- تبادل  اطلاعات  مالی موسسه حسب مورد  با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی  مقام مسئول موسسه

4- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقد ینه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های موسسه

5- نظارت  برعملکرد  مالی رییس امور مالی  واحد های اجرایی تابعه و واحدهای  وابسته 

6- شناسایی  و نگهداری حساب  مقداری و ریالی اموال،  ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های  موسسه

7- اطلاع و  کنترل کلیه  تفویض اختیارات جهت امضاء های  مجاز  در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان .

8- اجرای کدینگ (طبقه بندی ) حسابها ، بر اساس شکل متحد  ، به منظور  ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین موسسات پس  از تصویب رئیس هیئت امنا.

9- اجرای آن بخش  از عملیات مالی موسسه که در  چارچوب بودجه تفصیلی  مصوب هیئت امنا بر عهده مدیرامور مالی میباشد .

  تبصره 1: مدیر امورمالی (خزانه دار) می تواند وظایف تعیین شده  خود را در این آئین نامه به معاونین یا روسای امور مالی واحدها  حسب مورد  تفویض نماید. در خصوص روسای امور مالی واحدهای اجرائی تا قبل از تسویه حساب اسناد هزینه با مدیر امور مالی موسسه ، مسئولیت اسناد با مسئول امور مالی واحدهای اجرائی خواهد بود.

  تبصره2:  در صورتیکه مدیر امور مالی (خزانه دار) تایید شده هیات امنا از سمت خود استعفا داد ، یا به هر دلیل قادر به همکاری نبود ، رییس موسسه میتواند فرد واجد شرایطی را تاتشکیل اولین جلسه هیأت امناء به عنوان سرپرست امور مالی منصوب نماید . موسسه مکلف است در اولین جلسه هیات امنا نسبت به تعیین تکلیف مدیر امور مالی(خزانه دار)اقدام نماید ضمنأ عزل مدیر امور مالی (خزانه دار ) به پیشنهاد رییس موسسه و تأیید هیأت امناء امکان پذیر می باشد.

تبصره 3- مدیر مالی قبلی و بعدی مکلفند حداکثرظرف یک ماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول اقدام نمایند این صورتمجلس باید به امضای تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس موسسه ارائه نمایند.در مواردی که مدیر مالی از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی حضوروی امر تحویل و تحول میسر نباشد ابواب جمعی وی با حضور حسابرس و نماینده رئیس موسسه و مدیر مالی جدید تحویل خواهد شد. این موارد در خصوص رئیس امور مالی واحدهای اجرائی نیز صادق بوده و لازم است مدیر امور مالی موسسه نیز نظارت داشته باشد.

تبصره 4-موسسه می تواند انجام امور مالی خود را به صورت جزئی یا کلی در قالب مدیریت پیمان به موسسات واجد صلاحیت واگذار نماید . این بند مشمول واحد های وصول درآمد نمی باشد. 

ماده 10- به منظور دستیابی به قیمت تمام شده عملیات اجرایی ، موسسه می تواند به تعداد واحدهای اجرایی  خود  عملیات مالی  مجزا ایجاد نموده و صورتهای  مالی مستقل  جهت  آن  واحدها تهیه نماید.

ماده  11- رئیس امور مالی واحد اجرایی فردی است دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با امور مالی که به پیشنهاد رئیس واحداجرائی و تایید مدیر امور مالی  (خزانه دار) موسسه و ابلاغ  معاون پشتیبانی ،  انتخاب و به این سمت منصوب می شود. رئیس امور  مالی واحد کلیه عملیات  اجرایی مالی را زیر نظر رئیس واحداجرایی و مدیر امور مالی ( خزانه دار) موسسه انجام خواهدداد.  رئیس امور مالی واحد اجرائی در مورد وظایف و اختیاراتی که از طرف مدیر امور مالی موسسه به وی محول میشود مسئول بوده و وظایف محوله را در حدود وظایف و اختیارات این آئین نامه و مقررات مربوطه انجام میدهد.

  تبصره : درصورتیکه فرد صلاحیت دارو دارای مدرک دارای مدرک دانشگاهی مرتبط در واحد اجرایی وجود  نداشته باشد  حداکثر تا پایان سال  1387 واحد اجرایی مجاز به بکارگیری افراد دارای تجربه کافی می باشد.

ماده 12 - حسابرس شخص حقوقی است که به پیشنهاد رئیس موسسه در جلسه هیئت امنا سالیانه از بین حسابداران رسمی (عضو جامعه حسابداران رسمی) انتخاب می گردد. گزارش  حسابرسی  سالانه در هیئت امنا قرائت و هیئت امنا نسبت به بندهای  گزارش  حسابرس به ازای هر بند اظهار نظر،  تصمیم گیری و تعیین تکلیف خواهد نمود و با عنایت به گزارش حسابرس نسبت به تصویب صورتهای مالی موسسه تصمیمات  لازم  اتخاذ خواهدنمود.

  تبصره 1-  وظایف حسابرس رسیدگی به اسناد  عملیات مالی و حسابداری موسسه و اظهار نظر نسبت به آن براساس استاندارد ها و اصول متداول حسابرسی می باشد.

تبصره 2- رئیس موسسه  موظف به پیگیری  تکالیف  تعیین شده از سوی هییت امنا  در مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتیجه را به هیئت امنا  گزارش خواهدنمود.

  تبصره3-  گزارش حسابرس موسسه در 8 نسخه تهیه که 3 نسخه به  موسسه ( رئیس موسسه ، معاونت پشتیبانی ، مدیر امور مالی  ( خزانه دار)) و بقیه به دبیرخانه  هیئت امنا مستقیماٌ تحویل خواهد شد.

ماده  13-  موسسه موظف است کلیه عملیات مالی خود اعم از وجوه ، داراییها ، بدهیها ، هزینه ها  و تعهدهای مالی در مقابل دیگران و دیگران در مقابل موسسه را بر مبنای روش های متداول حسابداری در حسابهای خود ثبت ونگهداری نماید.

فصل دوم بودجه و منابع مالی درآمد

ماده 14- بودجه تفصیلی برنامه مالی موسسه است که برای یک سال  مالی تهیه می شود و حاوی  پیش بینی  کلیه  دریافت ها  و منابع مالی  موسسه (هزینه ای،تملک دارایی،درآمد اختصاصی) و  از هر محل ممکن دیگر و برآورد مصارف  مالی ستاد و واحدهای  اجرایی  تابعه برای اجرای برنامه های عملیاتی  سالانه موسسه و پرداخت تعهدات معوق در  قالب برنامه های  مختلف می باشد که توسط رئیس موسسه پیشنهاد  و به  تصویب هیئت امنا موسسه می رسد.

  تبصره 1:  موسسه ملزم به پیروی  از فرمهای  تدوین شده  بودجه تفصیلی دبیرخانه  هیئت امنا خواهد بود .

  تبصره 2 :  موسسه مجاز به جابجایی ، افزایش و کاهش در اعتبار برنامه های  بودجه  تفصیلی ( با تصویب  هیات امنا)  حداکثر به میزان بیست  درصد برنامه ها می باشد عدول از برنامه های بودجه  تفصیلی  توسط  حسابرس  کنترل  و در  گزارش ایشان  به هیئت امنا منعکس می گردد.

  تبصره3 -  حداکثر 3 درصد از اعتبارات  بودجه عمومی  دولت و درآمد  اختصاصی موسسه ، بدون الزام به رعایت مفاد این آئین نامه و سایر مقررات عمومی  در اختیار  رئیس موسسه بوده و حسب صلاحدید ایشان  به هزینه گرفته خواهدشد.

ماده 15 -  موسسه موظف است برنامه اجرایی سالانهای را تهیه نماید که در آن پیش بینی برنامه عملیاتی  موسسه  برای مدت یک سال در قالب برنامه استراتژیک که شامل کلیه فعالیتهای هزینه ای و طرح های  تملک دارایی  و سرمایه گذاری در جهت  تجهیز ،  بهبود و  یا گسترش  فعالیتهای هزینه ای در راستای دستیابی به اهداف  تعیین شده صورت می پذیرد و لازم است  به نحو مناسب در بودجه  تفصیلی  موسسه  منعکس گردد.

ماده 16 -  فعالیت های  جاری:  عملیات و خدمات مستمر و مشخصی است  که برای رسیدن  به هدف های برنامه طی  یک سال  اجرا می شود. 

ماده  17-  طرح عمرانی و مخارج سرمایه ای  :  مجموعه عملیات و خدمات  مشخصی و هزینه های دوره مطالعه و یا اجرا است که در  جهت دستیابی به اهداف موسسه و بر اساس مطالعات توجیهی  ، فنی و اقتصادی  ، اجتماعی  در مدت معین و با اعتبار مشخص  به صورت سرمایه گذاری پس از تصویب  هیئت امنا ، توسط  موسسه انجام و تمام یا قسمتی از  هزینه های اجرایی  آن از محل  منابع عمومی دولت  (کمک )  یا اعتبارات اختصاصی تامین  می گردد .

ماده  18-  فعالیت های  سرمایه گذاری  : مجموعه عملیات مشخصی است  که در  جهت  اهداف موسسه ، تجهیز  و بهبود و گسترش فعالیت های  موسسه یا رفاه کارکنان  با تعیین  نرخ بازده  مورد پیش بینی  با تعیین بازده منافع اجتماعی  ( حسب وظایف  حاکمیتی )  در مطالعه توجیهی  ، فنی و اقتصادی صورت می گیرد. اینگونه فعالیتهای  لازم است ، به تصویب  هیئت امنا  برسد.

ماده 19-   منابع مالی موسسه شامل اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی و اختصاصی منظور شده در قوانین بودجه سالانه دولت و یا وجوه حواله شده از سوی وزارت متبوع و دیگر مراجع دولتی ، استانی ، وجوه حاصل از تسویه مطالبات سنواتی ، مانده اعتبارات  مصرف نشده سنوات قبل و سایر منابع و هدایا و کمک های مردمی و تسهیلات  بانکی می باشد.

  تبصره1-  اعتبارات مورد نیاز از  محل  منابع عمومی دولت جهت هر سال  موسسه در سال قبل بر اساس  بهای تمام شده خدمات و کسری سرمایه در گردش توسط موسسه  تنظیم و به مراجع  ذیصلاح  ارائه می شود  تا به صورت کمک در  بودجه  کل کشور  منظور و تصویب شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید