بخشی از مقاله

فصل اول
مشخصات شركت

تاسيس شركت
در جهت اجراي تصويب نامه شماره 21192/ت24246 هـ هيئت وزيران در خصوص شركتهاي مادر تخصصي و با توجه به بند 10 تصويب نامه شماره 10876/ت 26561هـ تاريخ 5/3/82 هيئت وزيران و به موجب قانون تشيل شركت صنايع الكترونيك ايران و ماده 3 اساسنامه آن و مطابق مقررات اين اساسنامه شركتي با خصوصيات زير وابسته به شركت صنايع الكترونيك ايران تاسيس و اداره مي شود.


نام شركت
ماده 1: شركت صنايع اپتيك اصفهام ( سهامي خاص) كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود.


مركز اصلي شركت
ماده 2: مركز اصلي شركت در اصفهان مي باشد. انتقال محل شركت در اصفهان از
نقطه اي به نقطه ديگر در اختيار هيات مديره مي باشد.


مدت فعاليت
ماده3: مدت فعاليت شركت نامحدود است.

فصل دوم
موضوع و هدف

ماده4: موضوع و هدف شركت عبارتست از:
الف) ايجاد و توسعه علم فناوري و صنايع اپتيكي ( دريايي- هوائي- زميني) اپتو مكانيكي فوتونيك و ساير موضوعات مربوط.
ب) انجام تحقيقات طراحي -توليد سيستمها -دستگاه ها و اجزاء قطعات اپتيكي موشكها رادارها - سيستمهاي اپتيكي- سيستم هاي اپتيك فضايي - شيشه هاي پنجره ( هوائي دريايي- زميني) و توليد مواد خام شيشه هاي اپتيكي تجهيزات پزشكي و حفاظتي سيستمهاي هوشمند الكترواپتيكي و ساير موضوعات مربوط.
ج) نصب و راه اندازي- تعمير- نگهداري -فروش و صادرات محصولات توليدي.
د) ارائه و فروش خدمات فني مهندسي- آموزشي - تحقيقاتي - سرمايه گذاري و انجام هر گونه عمليات اقتصادي- حقوقي- بازرگاني - مالي و فني در داخل و خارج از كشور و نيز كليه اموري كه مرتبط يا لازمه انجام موضوعات فوق باشد.


هـ) تاسيس شركتهاي مربوط به موضوعات فوق- واگذاري يا قبول نمايندگي- توسعه صنعتهاي مورد نياز و مشاركت با شركتهاي داخلي و خارجي اهم از دولتي يا بخش خصوصي در چار چوب مقررات.

فصل سوم
سرمايه و سهام شركت

ماده 5: سرمايه اوليه شركت پانصد ميليون (500 ميليون ) ريال است كه به پانصد هزار (000/500هزار ) سهم هزار (1000) ريالي با نام تقسيم شده و سهام مذكور كلاً متعاق به شركت صنايع الكترونيك ايران مي باشد. سرمايه مذكور نقداً توسط صاحب سمرايه پرداخت شده است. اين سرمايه با تصويب مجمع عمومي شركت قابل افزايش و يا كاهش است. تعداد سهامي كه بايد توسط هر يك از مديران به عنوان سهام وثيقه نزد شركت توديع گردد ده سهم مي باشد.

فصل چهارم
سازمان شركت

اركان شركت
ماده6: شركت داراي اركان زير خواهد بود:
الف) مجمع عمومي
ب) هيات مديره
ج) مدير عامل
د) بازرس
مجامع عمومي
ماده 7: مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام شركت با اجلاس اكثريت اعضاي شوراي عالي شركت صنايع الكترونيك ايران تشيكل مي گردد.


ماده8: مجمع عمومي عادي شركت مالي يكبار در چهار ماه اول سال به دعوت رئيس مجمع و مجمع عمومي عادي به ظور فوق العاده و نيز مجمع عمومي فوق العاده در مواقع مقتضي به دعوت رئيس مجمع و يا مدير عامل صاايران و يا به تقاضاي هيات مديره يا مدير عامل شركت با بازرس در محل و تاريخ معين در دعوتنامه بدون انجام تشريفات مربوط به نشر آگهي و با رعايت ساير موارد اين اساسنامه تشكيل خواهد گرديد.

رسميت جلسات مجمع عمومي
ماده9: جلسات مجمع عمومي اعم از عادي و يا فوق العاده با حضور حداقل چهار نفر رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه با سه راي موافق معتبر خواهد بود.
تبصره: حضور مدير عامل و اعضاي هيات مديره و بازرس در جلسات مجمع عمومي بدون حق راي بلامانع است.


وظايف و اختيارات مجامع عمومي
ماده 10: مجمع عمومي عادي داراي وظايف و اختيارات زير است:
الف) تصويب خط مشي كلي و برنامه سالانه شركت بعد از بررسي و تاييد هيئت مديره.
ب) رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات ساليانه هيات مديره و گزارش حسابرس راجع به صورتهاي مالي شركت ( ترازنامه - صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد شركت) بعد از رسيدگي و اظهار نظر هيئت مديره.
ج) بررسي و تصويب برنامه عملياتي و بودجه شركت بعد از بررسي و تايد هيئت مديره.
د) تعيين ميزان و نحوه تقسيم سود و نگهداري ذخيره قانوني و احتياطي.
هـ) انتخاب و نيز تغيير اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت و انتخاب و همچنين تغيير حسابرس مستقل و بازرس قانوني.
و) تعيين و تصويب حقوق - مزايا و پاداش اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت با تائيد شوراي حقوق و دستمزد حقوق و مزايا و پاداش بازرس ( حق الزحمه سازمان حسابرس).
ز) تصنويب تاسيس شركت ها يا مشاركت در شركتهاي داخلي و خارجي و تصويب اساسنامه شركتهايي كه اكثريت سهام آنها متعلق به شركت باشد در چار چوب مقررات.
ح) اتخاذ تصميم در مورد پيشنهاد هيئت مديره راجع به اخذ وام يا عتبار از منابع داخلي و خارجي با رعايت قانون تشكيل شركت و قانون برنامه و قانون بودجه كشور.
ط) تغيير مركز اصلي شركت از اصفهان به شهر ديگر و ايجاد شعبه در شهرهاي ديگر به پيشنهاد هيات مديره شركت.
ي) تصويب آئين نامه هاي مالي و استخدامي و معاملاتي در صورت تشخيص ضرورت تدوين آيئن نامه خاص براي شركت.
ك) اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه توسط رئيس مجمع عمومي قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي باشد.


ماده11- مجمع عمومي فوق العاده داراي وظايف و اختيارات زير است:
الف) تغيير يا اصلاح اساسنامه
ب) تغيير ميزان سرمايه
ج) انحلال اختياري شركت


هيات مديره شركت
نماده 12-هيات مديره شركت مركب از پنج (5) نفر عضو اصلي و دو (2) نفر عضو علي البدل اول و دوم خواهد بود.
ماده 13-اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد مدير عامل شركت صنايع الكترونيك ايران و با تصويب مجمع عمومي براي مدت دو (2) سال انتخاب مي شوند.
ماده 14- انتخاب مجدد اعضاي هيئت مديره بلامانع است و تا وقتي اعضاي جديد هيات مديره انتخاب و معرفي شنده اند اعضاي هيئت مديره قبلي بدون نياز به حكم جديدي با اختيارات و مسئوليت هاي قبلي وظايف محوله را انجام خواهند داد.


جلسات هيات مديره
ماده 15- هيات مديره حداقل دو هفته يك بار و در صورت تصويب هيات مديره در فواصل كمتري جلسه مادي خواهد داشت (در صورت ضرورت بنا به پيشنهاد مديرعامل يا رئيس هايت مديره جلسات فوق العاده تشكيل مي شود).


رسميت جلسات هيئت مديره
ماده 16- جلسات هيئت مديره با حضور حداقل چهار نفر اعم از اعضاي اصلي يا
علي البدل رسيمت خواهد داشت. اعضاي علي البدل مي توانندت در جلسات و مذاكرات هيات مديره شركت كنند ليكن فقط در مواردي حق راي خواهند داشت كه به جاي اعضاي اصلي در جلسه شركت كرده بودند.


نصاب آراء هيات مديره
ماده 17- تصميميات جليات هيئت مديره با حداقل سه (3) راي موافق معتبر خواهد بود.

صورت تصميمات
ماده 18- صورت جلسات و تصميمات هيات مديره توسط دبير هيات مديره تهيه و در دفتر مخصوص نوشته شده و سپس به امضاي اعضاي هيات مديره حاضر درجلسه
مي رسد. دبير هيات مديره به پيشنهاد رئيس هيات مديره و تصويب هيات مديره انتخاب مي شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید