تحقیق در مورد آشنایی انجمن روانشناسی ایران

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اساسنامه
فصل اول ـ کلیات و اهداف
ماده ۱ :‌ به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم روانشناسی و توسعه کمی و کیفی نیروهای تخصصی و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط انجمن روانشناسی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد .
ماده ۲ : موضوع انجمن :‌ انجمن بنیادی غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی ، پژوهشی ، کاربردی ، خدماتی ، حرفه‌ای و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد .
ماده ۳ : مرکز انجمن در ایران ـ تهران ـ‌ اوین ـ‌ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ـ گروه روانشناسی بالینی می‌باشد ، و پس ازموافقت کمیسیون انجمن های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود .
ماده ۴ :‌ انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نا محدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی می‌باشد .

• فصل دوم :‌ وظایف و فعالیت‌ها ‌
ماده ۵ :‌ به منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (‌۱ )‌ این اساسنامه ، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد :
۱ـ۵ )‌ ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم روانشناسی سروکار دارند .
۲ـ۵ ) همکاری با نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه های مربوط به امور آموزش وپرورش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن .
۳ـ۵ ) ترغیت و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
۴ـ۵ )‌ ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
۵ـ۵ )‌ تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی ، منطقه‌ای و بین‌المللی
۶ـ۵ )‌ انتشار کتب و نشریات علمی

• فصل سوم :‌ انواع و شرایط عضویت‌
ماده ۶ : انواع و شرایط عضویت در انجمن عبارتست از :
۱-۶ ) عضویت پیوسته :‌
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و رشته‌های وابسته باشند می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند .
۲-۶ ) عضویت وابسته :‌
افرادی که دارای شرایط زیر هستند می‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند .
الف )‌ کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند باشند .
ب ) کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی دریکی از رشته ‌های مذکور در بند شاغل باشند .
۳ـ۶ ) عضویت دانشجویی :
کلیه دانشجویانی که در رشته‌های روانشناسی به تحصیل اشتغال دارند .
۴ـ۶ ) عضویت افتخاری :
شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های روانشناسی و علوم تربیتی و علوم رفتاری و روانپزشکی و سایر علوم حائزاهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند .
۵ـ۶ ) اعضای مؤسساتی ( حقوقی )‌ :‌
سازمان‌هایی که درزمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند .
تبصره ۱ :‌ افرادی که دارای درجه کارشناسی دریکی از رشته‌های مذکور در بند ۱ـ۶ می‌باشند با تصویب هیات مدیره می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره ۲ : اعضای افتخاری کلیه مزایای اعضاء پیوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره را دارا هستند .
تبصره ۳ : اعضاء موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند .
ماده ۷ : هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد ، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد .
تبصره ۱‌ :‌ پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند ،
تبصره ۲ :‌ اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند ،
ماده ۸ :‌ عضویت دریکی از موارد زیر خاتمه می یابد :
۱ـ۸ ) استعفای کتبی
۲ـ۸ ) عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره :‌ تایید خاتمه عضویت با هیات مدیره است .

• فصل چهارم :‌ ارکان انجمن
ماده ۹ :‌ ارکان اصلی عبارتند از :
الف )‌ مجمع عمومی ب )‌ هیات مدیره (‌شورای اجرایی )‌ ج )‌ بازرس ( یابازرسان )‌

الف )‌ مجمع عمومی
ماده ۱۰ : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود .
۱ـ۱۰ ) مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می‌شود و با حضوریا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است .
۲ـ۱۰ )‌ در صورتیکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت . جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت ،
۳ـ۱۰ ) مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس ( بازرسان ) ویا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود .
شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق‌العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی مذکور دربندهای ۱-۱۰ و ۲ـ۱۰ می باشد و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر است .
تبصره : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی کتبی است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضاء برسد .
ماده ۱۱ : وظایف مجامع عمومی ، عادی و فوق‌العاده
۱ـ۱۱ ) انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
۲ـ۱۱ ) تصویب خط‌مشی انجمن
۳ـ۱۱ ) بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس ( ‌یا بازرسان )‌
۴ـ۱۱ ) تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۵ـ۱۱ ) تصویب تعییرات در مفاد اساسنامه
۶ـ۱۱ ) عزل هیات مدیره ( شورای اجرایی ) و بازرس (‌ بازرسان )
۷ـ۱۱ ) تصویب انحلال انجمن
تبصره ۱ : مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند ،
تبصره ۲ :‌ اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند ،
تبصره ۳ : اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند ،
تبصره ۴ : مجمع عمومی فوق‌العاده فوق به منظور تصمیم‌گیری در مواد بندهای ۵ـ۱۱ و ۶ـ۱۱ و ۷ـ۱۱ تشکیل می‌شود .

ب ) هیات مدیره (‌شورای اجرایی )‌
ماده ۱۲ :‌ هیات مدیره انجمن مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل می باشد . که هر دو سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضاء پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند .
۱ـ ۱۲ ) هیچ یک از اعضا نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی (‌ چهار سال ) به عضویت هیات مدیره انتخاب شود .
۲ـ۱۲ ) عضویت در هیات مدیره افتخاری است .
۳ـ۱۲ ) هیات مدیره حداکثرتا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید .
۴ـ۱۲ ) کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیات مدیره و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس معتبر است .
۵ـ۱۲ ) هیات مدیره موظف است حداقل ماهی یکبار جلسه خود را تشکیل دهد ،
۶ـ۱۲ ) جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق ،‌ معتبر است .
۷ـ۱۲ ) کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورت جلسات هیات مدیره نگهداری می‌شود ،
۸ـ۱۲ ) شرکت اعضای هیات مدیره درجلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .
۹ـ۱۲ ) در صورت استعفا ، برکناری یا فوت هریک از اعضاء هیات مدیره ، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد .
۱۰ـ۱۲ ) شرکت بازرس (‌ بازرسان ) در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است .
۱۱ـ۱۲ ) هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید .
تبصره : هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را به عهده خواهد داشت .
ماده ۱۳ : هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :
۱ـ۱۳ ) اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
۲ـ۱۳ ) تشکیل گروه‌های علمی انجمن ، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها .
۳ـ۱۳ ) حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول انجمن
۴ـ۱۳ ) تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی
۵ـ۱۳ ) تهیه گزارش سالیانه و تنظیم تراز مالی برای طرح در مجمع عمومی
۶ـ۱۳ ) اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی درتمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر .
۷ـ۱۳ ) انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
۸ـ۱۳ ) اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چهار چوب وظایف انجمن
۹ـ۱۳ ) جلب هدایا و کمک‌های مالی
۱۰ـ۱۳ ) اهداء بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی
۱۱ـ۱۳ ) اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۱۲ـ۱۳ ) ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

ج ) بازرس یا بازرسان
ماده ۱۴ :‌ مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و دو نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌نماید .
تبصره :‌ انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع می‌باشد ،
ماده ۱۵ :‌ وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر می‌باشد :
۱ـ۱۵ ) بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .
۲ـ۱۵ ) بررسی گزارش سالانه هیات مدیره وتهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی .
۳ـ۱۵ ) گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .
تبصره : کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد .

• فصل پنجم : گروه‌های انجمن
ماده ۱۶ :‌ انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره تعیین می‌شود به فعالیت می‌پردازد .
۱ ) گروه‌های تخصصی
۲ ) کمیته آموزش و پژوهش
۳ ) کمیته انتشارات
۴ ) کمیته آمار و اطلاعات
۵ ) کمیته پذیرش و روابط عمومی
۶ ) کمیته گردهمایی‌های علمی
۱ـ۱۶ ) تهیه و تصویب آئینامه ، تشکیل گروه‌ها و کمیته‌ها با هیات مدیره انجمن است .

• فصل ششم : بودجه و مواد متفرقه
ماده ۱۷ : منابع مالی انجمن عبارتند از :
۱ـ۱۷ ) حق عضویت اعضاء
۲ـ۱۷ ) درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای
۳ـ۱۷ ) دریافت هدایا و کمک ها
ماده ۱۸ : درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می‌شود .
ماده ۱۹ :‌ کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوص بنام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری می‌شود .
ماده ۲۰ : کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیرمالی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود .
ماده ۲۱ : هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است ،
ماده ۲۲ : انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند .
ماده ۲۳ : در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی ، همان مجمع هیات تصفیه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد . هیات تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها کلیه دارایی های منقول و غیر منقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند .
ماده ۲۴ : این اساسنامه مشتمل بر شش فصل و بیست و چهار ماده ، پنجاه وسه زیر ماده وسیزده تبصره در جلسه مورخ ۳۰/۶/۷۴ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد