بخشی از مقاله

اساسنامه
فصل اول ـ كليات و اهداف
ماده 1 :‌ به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم روانشناسي و توسعه كمي و كيفي نيروهاي تخصصي و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط انجمن روانشناسي ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد .
ماده 2 : موضوع انجمن :‌ انجمن بنيادي غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي ، پژوهشي ، كاربردي ، خدماتي ، حرفه‌اي و فني فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد .
ماده 3 : مركز انجمن در ايران ـ تهران ـ‌ اوين ـ‌ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ـ گروه روانشناسي باليني مي‌باشد ، و پس ازموافقت كميسيون انجمن هاي علمي مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود .
ماده 4 :‌ انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نا محدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي مي‌باشد .

• فصل دوم :‌ وظايف و فعاليت‌ها ‌
ماده 5 :‌ به منظور نيل به هدف‌هاي مذكور در ماده (‌1 )‌ اين اساسنامه ، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد :
1ـ5 )‌ ايجاد و تحكيم روابط علمي و تحقيقاتي در سطح ملي و بين‌المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم روانشناسي سروكار دارند .
2ـ5 ) همكاري با نهادهاي اجرايي ، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش وپرورش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن .
3ـ5 ) ترغيت و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز
4ـ5 )‌ ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي
5ـ5 )‌ تشكيل گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي ، منطقه‌اي و بين‌المللي
6ـ5 )‌ انتشار كتب و نشريات علمي

• فصل سوم :‌ انواع و شرايط عضويت‌
ماده 6 : انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتست از :
1-6 ) عضويت پيوسته :‌
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي و رشته‌هاي وابسته باشند مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند .
2-6 ) عضويت وابسته :‌
افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي‌توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند .
الف )‌ كليه كساني كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند باشند .
ب ) كليه افرادي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي دريكي از رشته ‌هاي مذكور در بند شاغل باشند .
3ـ6 ) عضويت دانشجويي :
كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي روانشناسي به تحصيل اشتغال دارند .
4ـ6 ) عضويت افتخاري :
شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي روانشناسي و علوم تربيتي و علوم رفتاري و روانپزشكي و ساير علوم حائزاهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي نموده باشند .
5ـ6 ) اعضاي مؤسساتي ( حقوقي )‌ :‌
سازمان‌هايي كه درزمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند .
تبصره 1 :‌ افرادي كه داراي درجه كارشناسي دريكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1ـ6 مي‌باشند با تصويب هيات مديره مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره 2 : اعضاي افتخاري كليه مزاياي اعضاء پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيات مديره را دارا هستند .
تبصره 3 : اعضاء موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند .
ماده 7 : هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد ، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد .
تبصره 1‌ :‌ پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند ،
تبصره 2 :‌ اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند ،
ماده 8 :‌ عضويت دريكي از موارد زير خاتمه مي يابد :
1ـ8 ) استعفاي كتبي
2ـ8 ) عدم پرداخت حق عضويت سالانه
تبصره :‌ تاييد خاتمه عضويت با هيات مديره است .

• فصل چهارم :‌ اركان انجمن
ماده 9 :‌ اركان اصلي عبارتند از :
الف )‌ مجمع عمومي ب )‌ هيات مديره (‌شوراي اجرايي )‌ ج )‌ بازرس ( يابازرسان )‌

الف )‌ مجمع عمومي
ماده 10 : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود .
1ـ10 ) مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل مي‌شود و با حضوريا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات اكثريت آراء معتبر است .
2ـ10 )‌ در صورتيكه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت . جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت ،
3ـ10 ) مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري با دعوت هيات مديره يا بازرس ( بازرسان ) ويا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود .
شرايط رسميت جلسه مجمع فوق‌العاده همانند شرايط مجمع عمومي عادي مذكور دربندهاي 1-10 و 2ـ10 مي باشد و تصميمات آن با دو سوم آراء معتبر است .
تبصره : دعوت براي تشكيل مجامع عمومي كتبي است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاء برسد .
ماده 11 : وظايف مجامع عمومي ، عادي و فوق‌العاده
1ـ11 ) انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان
2ـ11 ) تصويب خط‌مشي انجمن
3ـ11 ) بررسي و تصويب پيشنهادات هيات مديره و بازرس ( ‌يا بازرسان )‌
4ـ11 ) تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن
5ـ11 ) تصويب تعييرات در مفاد اساسنامه
6ـ11 ) عزل هيات مديره ( شوراي اجرايي ) و بازرس (‌ بازرسان )
7ـ11 ) تصويب انحلال انجمن
تبصره 1 : مجامع عمومي توسط هيات رئيسه‌اي مركب از يك رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند ،
تبصره 2 :‌ اعضاي هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند ،
تبصره 3 : اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيات مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند ،
تبصره 4 : مجمع عمومي فوق‌العاده فوق به منظور تصميم‌گيري در مواد بندهاي 5ـ11 و 6ـ11 و 7ـ11 تشكيل مي‌شود .

ب ) هيات مديره (‌شوراي اجرايي )‌
ماده 12 :‌ هيات مديره انجمن مركب از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل مي باشد . كه هر دو سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاء پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند .
1ـ 12 ) هيچ يك از اعضا نمي‌تواند بيش از دو دوره متوالي (‌ چهار سال ) به عضويت هيات مديره انتخاب شود .
2ـ12 ) عضويت در هيات مديره افتخاري است .
3ـ12 ) هيات مديره حداكثرتا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي نمايد .
4ـ12 ) كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيات مديره و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئيس هيات مديره يا نايب رئيس معتبر است .
5ـ12 ) هيات مديره موظف است حداقل ماهي يكبار جلسه خود را تشكيل دهد ،
6ـ12 ) جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء موافق ،‌ معتبر است .
7ـ12 ) كليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضاي اعضاء در دفتر صورت جلسات هيات مديره نگهداري مي‌شود ،
8ـ12 ) شركت اعضاي هيات مديره درجلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه به تشخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .
9ـ12 ) در صورت استعفا ، بركناري يا فوت هريك از اعضاء هيات مديره ، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد .
10ـ12 ) شركت بازرس (‌ بازرسان ) در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است .
11ـ12 ) هيات مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد .
تبصره : هيات مديره پيشين تا تاييد هيات مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مسئوليت امور انجمن را به عهده خواهد داشت .
ماده 13 : هيات مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است :
1ـ13 ) اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
2ـ13 ) تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن ، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها .
3ـ13 ) حفظ و نگهداري اموال منقول و غير منقول انجمن
4ـ13 ) تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي
5ـ13 ) تهيه گزارش ساليانه و تنظيم تراز مالي براي طرح در مجمع عمومي
6ـ13 ) اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي درتمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل غير .
7ـ13 ) انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي
8ـ13 ) اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چهار چوب وظايف انجمن
9ـ13 ) جلب هدايا و كمك‌هاي مالي
10ـ13 ) اهداء بورس‌هاي تحقيقاتي و آموزشي
11ـ13 ) اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
12ـ13 ) ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي

ج ) بازرس يا بازرسان
ماده 14 :‌ مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و دو نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت دو سال انتخاب مي‌نمايد .
تبصره :‌ انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع مي‌باشد ،
ماده 15 :‌ وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير مي‌باشد :
1ـ15 ) بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .
2ـ15 ) بررسي گزارش سالانه هيات مديره وتهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي .
3ـ15 ) گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .
تبصره : كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيات مديره براي بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد .

• فصل پنجم : گروه‌هاي انجمن
ماده 16 :‌ انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيات مديره تعيين مي‌شود به فعاليت مي‌پردازد .
1 ) گروه‌هاي تخصصي
2 ) كميته آموزش و پژوهش
3 ) كميته انتشارات
4 ) كميته آمار و اطلاعات
5 ) كميته پذيرش و روابط عمومي
6 ) كميته گردهمايي‌هاي علمي
1ـ16 ) تهيه و تصويب آئينامه ، تشكيل گروه‌ها و كميته‌ها با هيات مديره انجمن است .

• فصل ششم : بودجه و مواد متفرقه
ماده 17 : منابع مالي انجمن عبارتند از :
1ـ17 ) حق عضويت اعضاء
2ـ17 ) درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي
3ـ17 ) دريافت هدايا و كمك ها
ماده 18 : درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال مي‌شود .
ماده 19 :‌ كليه وجوه انجمن در حساب مخصوص بنام انجمن نزد بانك‌هاي كشور نگهداري مي‌شود .
ماده 20 : كليه مدارك و پرونده‌هاي مالي و غيرمالي در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود .
ماده 21 : هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از تصويب كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي معتبر است ،
ماده 22 : انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن بنام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند .
ماده 23 : در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي ، همان مجمع هيات تصفيه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد . هيات تصفيه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‌ها كليه دارايي هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي به يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند .
ماده 24 : اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل و بيست و چهار ماده ، پنجاه وسه زير ماده وسيزده تبصره در جلسه مورخ 30/6/74 مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید