بخشی از مقاله

بیمه اتومبیل - بيمه شخص ثالث
توضيحات مهم در مورد بيمه شخص ثالث
انتخاب نوع ديه بعهده مقصر حادثه است و ارزانترين نوع ديه دشتر مي باشد.
چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماههاي حرام (شامل : رجب ، ذيقعده ، ذيخجه و محرم) اتفاق افتد يك سوم به ديه فوت اضافه مي شود در اين صورت جنانچه ديه كامل ده ميليون تومان باشد ديه در ماه حرام حدود سيزده و نيم ميليون تومان خواهد گرديد . به همين علت خريد بيمه نامه با پوشش جاني هشت ميليون تومان براي خسارت كافي نمي باشد و به بيمه گذاران محترم توصيه مي شود با خريد پوشش مازاد سقف يك ديه كامل در ماه حرام و يا بيشتر از آن را در نظر داشته باشند .


هر يك از كارتهاي بيمه شخص ثالث داراي 4 برش خسارت مي باشد كه در هنگام تصادف يكي از آنها از بيمه نامه مقصر جدا گرديده و در پرونده خسارتي مربوطه ضبط مي گردد و در صورت حذف يك برش اعطاي تخفيف عدم خسارت براي سال بعد منتفي مي گردد .


ارائه سابقه بيمه اي با كسر 2 برش 20% جريمه تعداد خسارت را در هنگام تمديد سال بعد در پي خواهد داشت و كسر 3 برش 40% و كسر هر 4 برش موجب اعمال 60% جريمه تعدد خسارت خواهد بود . 4. تخفيف عدم خسارت در بيمه نامه هاي ثالث قانوني و نيز بيمه نامه هاي داراي تعهدات مازاد طبق جدول ذيل محاسبه و اعطا مي گردد :
سال بيمه سال اول سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم سال هفتم و پس از آن
در صد تخفيف


تخفيفات ثالث قانوني 5% 10% 15% 15% 15% 15%
تخفيف مازاد 5% 10% 15% 25% 35% 50%
چنانچه طرفين حادثه تمايل به دريافت خسارت فوري و بدون مراجعه به دادگاه را اشته باشند مي توانند با ارائه مدارك انتظامي و پزشكي قانوني به بيمه گر مراجعه و تا 85% غرامت وارده را بصورت توافقي دريافت نمايند .
قابل توجه بيمه گذاران گرامي : لطفا در هنگام خريد بيمه نامه ابتدا يكي از موارد ذيل را انتخاب نموده و سپس پيشنهاد صدور بيمه نامه شخص ثالث را تكميل فرمائيد .
گزينه الف : تعهدات قانوني
جاني (بدني) : 000/000/80 ريال
مالي : 000/000/2 ريال
جبران خسارت جاني و مالي بيش از تعهدات مندرج در اينگونه بيمه نامه ها بعهده بيمه گذار مي باشد.
گزينه ب : تعهدات قانوني به همراه مازاد

جاني (بدني350000000 ريال
مالي : 000/000/10 ريال
تعهدات جاني حدود يك ديه كامل در ماههاي حرام و احتمالا خسارات جاني سال آينده را جبران مي نمايد.

گزينه ج : تعهدات قانوني به همراه مازاد

جاني (بدني) :000/000/400 ريال


مالي : 000/000/20 ريال يا 000/000/30 ريال
حق بيمه شخص ثالث براي تعهدات مالي 000/000/10 ريال و تعهدات جاني 000/000/350 ريال
وسائط نقليه سواري شخصي
كمتر از 4 سيلندر : 000/233/1 ريال
4 سيلندر (پيكان ، پرايد ، رنو، هيلمن) : 000/540/1 ريال
4 سيلندر به استثنا رديف بالا : 000/806/1 ريال
6 سيلندر به بالا 000.063.2 : ريال
لازم به ذكر است حق بيمه تعهدات سرنشين طبق درخواست بيمه گذار به مبالغ مذكور اضافه مي گردد و در عين حال چنانچه بيمه گذاران محترم متقاضي تعهدات مالي و جاني بيشتر مي باشند حق بيمه هاي مربوطه به تناسب تعهدات مورد نظر محاسبه و اعلام مي گردد .
بیمه اتومبیل - بيمه تعهدات سرنشين
از آنجا كه طبق بند الف و ج ماده 2 قانون بيمه شخص ثالث افرادي مانند بيمه گذار مالك ، و يا راننده وسيله نقليه وسيله مسئول حادثه و همسر ، پدر و مادر ، اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار و يا راننده (وسيله مقصر حادثه) در صورتيكه سرنشين وسيله نقليه مذكور باشند ، شخص ثالث محسوب نمي گردد، بنابراين خسارتي از محل بيمه نامه شخص ثالث به افراد مذكور تعلق نمي گيرد . در اين گونه موارد غرامت جاني و بدني وارد به اين اشخاص از محل تعهدات سرنشين ، (و تاسقف تعهد سرنشين مندرج در متن بيمه نامه ) قابل جبران مي باشد كه شامل فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشكي مي گردد .
عموما تعهدات سرنشين همراه با بيمه نامه شخص ثالث و در يك كارت بيمه نامه عرضه مي گردد و نيازي به خريد بيمه نامه جداگانه نمي باشد . ضمنا به كليه بيمه گذاران محترم توصيه مي گردد با توجه به ماهيت نعهدات سرنشين و خسارات قابل جبران با اين تعهدات به شرح فوق ، ‌نسبت به خريد تعهدات قابل قبول و مورد نظر خويش اقدام نمايند به گونه اي كه به هنگام نياز بيمه گر نسبت به جبران خسارات و غذامتهاي سنگين اقدام نمايد .
توضيحات مهم در مورد بيمه تعهدات سرنشين
بر اي رسيدگي به پرونده خسارت سرنشين ، ذينفع موظف است حداكثر تا مدت 45 روز مراتب خسارت و حادثه را به بيمه گر اعلام نمايد .
خسارت سرنشين از لحظه اي كه مصدوم يا متوفي قدم در ركاب اتومبيل گذاشته تا لحظه اي كه از اتومبيل پياده نشده است را مشمول مي گردد .


در صورتيكه مصدوم تحت درمان قرار گيرد هزينه هاي پزشكي وي پس از تاييد توسط پزشك معتمد شركت بيمه حداكثر تا ميزان تعهدات بيمه نامه براي هزينه هاي پزشكي كه معادل يك دهم تعهدات فوت و نقص عضو مي باشد قابل پرداخت خواهد بود .
غرامت فوت حداكثر تا سقف تعيين شده در بيمه نامه پرداخت مي شود و غرامت نقص عضو به ميزان مندرج در شرايط عمومي بيمه نامه و با نظر پزشك معتمد شركت پرداخت خواهد گرديد و حداكثر پرداخت براي چند نقص عضو نمي تواند از ميزان تعهدات سرنشين مندرج در بيمه نامه بيشتر باشد .


چنانچه تعداد افراد داخل وسيله نقليه در زمان وقوع حادثه بيش از ظرفيت مندرج در بيمه نامه باشد خسارت به نسبت ظرفيت به مصدومين و متوفيات پرداخت مي گردد . لذا از دارندگان و رانندگان مقدم انواع وسائط نقليه مصرا تقاضا مي شود از طوار نمودن افراد اضافه بر ظرفيت وسيله نقليه خود شديدا خودداري نمايند تا ضمن جلوگيري از هر گونه تشديد خطر و ضرر و زيان براي اتومبيل خود ، در مواقع جبران خسارت توسط بيمه گر با مشكل مزبور روبرو نگردند


مدارك مورد نياز پروند ه هاي خسارت سرنشين
صورتجلسه اوليه پاسگاه انتظامي و كروكي افسر كاردان فني
گزارشهاي تكميلي از قبيل : گزارش پاسگاه و نظريه كارشناس رسمي دادگستري
تصوير مصدق گواهينامه راننده حين حادثه
تصوير اسناد مالكيت اتومبيل زيانديده
برش بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
گواهي انحصار وراثت و قيم نامه در صورت داشتن صغير
بیمه اتومبیل - بيمه بدنه اتومبيل


بيمه بدنه اتومبيل جبران كننده خسارات ناشي از حوادثي است كه براي اتومبيل مورد بيمه اتفاق مي افتد و بطور معمول و در بيمه نامه هاي عادي شامل سه خطر : حادثه ، آتش سوزي و دزدي كلي‌ مي باشد.
حادثه
حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبيل با يكديگر و يا برخورد اتومبيل مورد بيمه با جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد شي ديگري با اتومبيل مورد بيمه و يا واژگوني و سقوط و انحراف مورد بيمه در اثر حوادث رانندگي
آتش سوزي
آتش سوزي ناشي از صاعقه و انفجار نيز از خطرات تحت پوشش بيمه بدنه مي باشند و چنانچه اتومبيل مورد بيمه دچار حريق شود خسارت آن قابل جبران مي باشد ولي چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاههاي الكتريكي اتومبيل ناشي از كار آنها باشد قابل جبران نيست .
دزدي كلي


همانطوريكه از نام آن استنباط مي شود سرقت اتومبيل و يا وسائل اضافي آن كلا سرقت شود و ديگر كشف نگردد و يا آنكه اتومبيل به سرقت رفته كشف گرديده و پس از كشف مشخص شود لوازمي از آن به سرقت رفته باشد و يا در حين سرقت خساراتي به اتومبيل مورد بيمه وارد آيد .
خطرات تبعي و تكميلي
همانگونه كه ذكر گرديد خطرات ديگري در بيمه نامه بدنه اتومبيل تحت پوشش قرار مي گيرد كه در بيمه نامه هاي معمولي جزو خطرات اصلي بيمه شده نمي باشد اما بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اي اندك پوششهاي تكميلي مورد نظر خويش را دريافت نموده و ضمن تامين رضايت خاطر خويش ، موجبات بهره مندي از خدمات ارزنده اين شركت را براي خود فراهم نمايد .
انواع پوششهاي تکميلي

 

سرقت درجاي قطعات و لوازم وسيله نقليه
چنانچه لوازم اتومبيل (بدون سرقت كلي خود اتومبيل) در حال توقف دزديده شود سرقت درجا (جزئي) محسوب مي گردد و همانگونه كه قبلا گفته شد اين خسارت تحت پوشش خطرات اصلي قابل جبران نمي باشد در اين صورت بيمه گذار مي تواند هنگام صدور بيمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا براي لوازم معيني مانند (راديو پخش ، رينگ ، لاستيك و...) را بنمايد كه پس از بازديد كارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزئي قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بيمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت .


لازم به ذكر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتي كه تحت پوشش سرقت درجا قرار مي گيرند از 20% كل سرمايه (اتومبيل مورد بيمه) تجاوز نخواهد كرد .
شكست شيشه به تنهايي
با درخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه جزئي جبران خسارت ناشي از شكست شيشه به تنهايي و بغير از خطرات اصلي مانند شكست بواسطه تغيير دما و متراكم شدن هوا در داخل وسيله نقليه و يا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تكميلي بوده و قابل جبران مي باشد .
غرامت ايام تعميرات
در صورتيكه وسيله نقليه بيمه شده جهت انجام تعميرات و بازسازي و انجام كارشناسي براي مدتي الزاما در تعميرگاه متوقف شود در اين صورت جبران هزينه هاي اياب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبيل آسيب ديده در مدت كار مفيد روي آن به عهده بيمه گر مي باشد و اين پوشش تكميلي با پرداخت حق بيمه اي اندك به هنگام صدور بيمه تحت پوشش قرار مي گيرد و بيمه گذار در اين راستا نيز از خدمات بيمه اي مورد نظر خويش بهره مند مي گردد .


لازم به ذكر است حداكثر تعهدات بيمه گر براي اين پوشش تكميلي 30 روز بوده و توقف مفيد در تعميرگاه ، زمان مورد توافق بيمه گر و بيمه گذار و مورد تاييد كارشناس بيمه گر است كه از آغاز عمليات تعمير و بازسازي تا پايان آن بطول خواهد انجاميد . اما غرامت سه روز اول ايام تعميرات بعنوان فرانشيز كسر خواهد گرديد .
نوسانات قيمت
با توجه به اينكه ارزش اتومبيل مورد بيمه ممكن است در اثر شرايط بازار در طول مدت اعتبار بيمه نامه افزايش پيدا كرده و اتومبيل مورد بيمه در هنگام حادثه بيشتر از مبلغ بيمه شده در روز شروع بيمه نامه ارزش داشته باشد مي توان با خريد اين پوشش و بدون اعمال ماده ده قانون بيمه خسارت را نشبت به ارزش واقعي روز دريافت نمود . لازم به ذكر است كه نوسانات قيمت فقط در مورد خسارات جزئي قابل پوشش مي باشد. بنابراين از بيمه گذاران محترم و هموطنان گرامي دعوت بعمل مي آيد چنانچه در مدت اعتبار بيمه نامه بدنه خود با افزايش ارزش اتومبيل خود مواجه گرديدند جهت افزايش سرمايه به بيمه گر خويش مراجعه نمايند و اقدامات لازم را به انجام رسانند .
بلاياي طبيعي


با درخواست بيمه گزار و پرداخت حق بيمه مختصر خطرات ناشي از (سيل ، زمين لرزه ، آتشفشان) نيز مي تواند تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل قرار گيرد .
خطرات ناشي از مواد شيميايي
جبران خسارت ناشي از اسيد و رنگ و مواد شيميايي روي بدنه اتومبيل نيز بادرخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه مختصر مي تواند بعنوان پوشش تكميلي به خطرات بيمه بدنه اتومبيل اضافه گردد .
توضيحات مهم در مورد بيمه بدنه اتومبيل
مورد بيمه بايستي به قيمت روز بيمه شود تا بيمه گر با وصول حق بيمه واقعي زيانهاي جزئي و كلي وارده را به نحو مطلوب جبران نمايد . بدين ترتيب پيشنهاد مي شود كه وسيله نقليه حتما مطابق با قيمت روز به همراه لوازم اضافي منصوبه بر روي آن به رويت كارشناس بيمه گر رسيده و تحت پوشش بيمه قرار گيرد .

لازم است در مواردي كه عامل خسارت و بعبارت ديگر مقصر حادثه عير از بيمه گذار است از هر گونه مصالحه با وي خودداري شود تا بيمه گر بتواند پس از پرداخت خسارت ، به مقصرين حادثه مراحعه نمايد . بديهي است سازش با مقصر حادثه از سوي بيمه گذار ، به منزله گذشت وي از خسارت مي باشد.


در خسارت بيمه بدنه مبلغي از كل خسارت بعنوان فرانشيز به عهده بيمه گذار مي باشد ، كه اين مبلغ در حادثه و آتش سوزي حداقل 10% و در سرقت جزئي و كلي 20% كل خسارت خواهد بود.
چنانچه حادثه و خسارت اعلام شده مقصر ثالث شناخته شده و قابل پيگيري و بازيافت خسارت داشته باشد فرانشيز حادثه به نصف تقليل خواهد يافت .


در صورت سرقت مورد بيمه موضوع را بي درنگ به مقامات انتظامي اطلاع داده و پس از آن فورا با جمع آوري و ارائه مدارك و مستندات مورد نياز مراتب را به بيمه گر منعكس نمائيد.
تخفيف عدم خسارت در بيمه هاي بدنه
در صورتيكه بيمه گذار يكسال يا بيشتر پس از خريد بيمه نامه بدنه خسارتي نداشته باشد ژف تخفيفاتي بشرح ذيل به وي تعلق خواهد گرفت .
يك سال عدم خسارت : 25% تخفيف
دو سال عدم خسارت : 35% تخفيف
سه سال عدم خسارت : 45% تخفيف


چهار سال عدم خسارت و پس از آن : 60% تخفيف
مدارك مورد نياز براي دريافت خسارت بدنه
تكميل و تاييد فرم اعلام خسارت بيمه بدنه.
گزارش پاسگاه انتظامي (براي خسارتهاي برون شهري).

كروكي افسر كاردان فني و گزارش مقامات انتظامي (مسؤل رسيدگي به حادثه).

برگهاي بازجويي رانندگان مقصر و زيانديده )براي خسارتهايي كه داراي مقصر حادثه مي باشند(.
گزارش پاسگاه به دادگاه (براي خسارتهايي كه داراي مقصر حادثه مي باشند).
برگ تامين دليل و راي دادگاه (براي خسارتهايي كه داراي مقصر حادثه مي باشند).
تصوير گواهينامه راننده حين حادثه.
اصل و فتوكپي بيمه نامه بدنه.
فاكتور لوازم تعويضي.
فاكتور هزينه هاي نجات و حمل و انتقال.
گزارش آتش نشاني براي خسارتهاي ناشي از آتش سوزي.
گزارشات اعلام سرقت به اداره آگاهي براي خسارتهاي ناشي از سرقت.
گواهي عدم كشف اتومبيل سرقتي از اداره آگاهي.
تصوير اسناد مالكيت مورد بيمه.


صورتجلسه كشف خودرو براي اتومبيلهاي سرقتي كشف شده .
در صورت انتقال مالكيت وسيله نقليه به هر يك از عناوين حقوقي به ديگري ، بيمه گذار موظف است بلافاصله مراتب انتقال را به صورت كتبي به شركت بيمه اطلاع دهد تا انتقال بيمه نامه به نام مالك جديد و يا انتقال بيمه نامه قبلي به اتومبيل خريداري شده بعدي مورد بيمه گر قرار گيرد و بيمه نامه مجددا اعتبار يابد .


در صورت عدم اطلاع به شركت بيمه ، از لحظه انتقال اتومبيل به ديگري بيمه نامه به حالت معلق درخواهد آمد و شركت بيمه تعهدي در جبران خسارت نخواهد داشت
بیمه اشخاص - بيمه عمر
بيمه هاي عمر بطور كلي در حال حاضر به دو طريق عرضه مي شوند :
بيمه هاي عمربا پوشش صرفا خطر فوت :
در اينگونه بيمه ها هدف تامين افراد خانواده بعد از فوت شخص بيمه شده مي باشد .
بيمه هاي عمر پس اندازي :
در اينگونه بيمه ها هدف تامين افراد خانواده بعد از فوت و تامين پس انداز آينده شخص بيمه شده مي باشد كه علاوه بر تامين خطر فوت جنبه پس اندازي نيز دارد . در كليه اين بيمه نامه ها ، بيمه گذار بايد ابتدا مبلغ سرمايه اي كه مي خواهد در قبال آن بيمه شود و همچنين استفاده كنندگان از سرمايه بيمه در صورت فوت يا حيات بيمه شده را مشخص نمايد .


دسته اول شامل انواع زيل مي باشد :
بيمه عمر زماني
بيمه تمام عمر
بيمه تمام عمر با محدوديت پرداخت حق بيمه
بيمه عمر تامين آينده فرزندان
بيمه عمر مانده بدهکار
دسته دوم شامل انواع ذيل مي باشد :
بيمه عمر و پس انداز
بيمه مهريه
بيمه تامين جهيزيه
بيمه عمر و پس انداز


در اين بيمه چنانچه بيمه شده در خلال مدت بيمه فوت نمايد در صورتيكه حق بيمه ها تا تاريخ فوت پرداخت شده باشد سرمايه مندرج در بيمه نامه باضافه سرما يه اي كه تا تاريخ فوت از محل مشاركت در منافع تامين شده است به ذينفع پرداخت خواهد شد و چنانچه اين بيمه نامه تا پايان مدت ادامه يابد سرمايه مندرج در بيمه نامه باضافه سرمايه اضافي كه از محل مشاركت در منافع تامين شده است به ذينفع پرداخت خواهد شد .


در صورت تمايل در پايان مدت بيمه نامه سرمايه موضوع بيمه مي تواند بصورت مستمري ماهانه محاسبه و به بيمه گذار پرداخت گردد .
توجه 1 : اين بيمه نامه پس از گذشت و پرداخت حداقل 6 ماه حق بيمه داراي ارزش بازخورد مي باشد.
توجه 2 : بيمه گذار مي تواند بعد از گذشت حداقل دو سال از شروع بيمه نامه از محل پس انداز خود وام دريافت نمايد
حق بيمه ماهانه برخي سنين و مدتها براي سرمايه 000/000/10 ريال
سن / مدت 5 سال 10 سال 15 سال
عمر و پس انداز با پوشش تكميلي عمر و پس انداز با پوشش تكميلي عمر و پس انداز با پوشش تكميلي
20 600/121 000/124 700/43 900/44 400/20 00/21
30 700/121 700/124 900/43 300/45 700/20 600/21
40 400/122 000/126 900/44 500/46 100/22 100/23
50 500/124 300/129 700/47 900/49 900/25 400/27
60 100/129 600/129 600/53 100/54 - -
65 400/132 900/132 - - - -

مثال : فرد 30 ساله اي خود را براي مدت 15 سال در قبال سرمايه ده ميليون ريال با پرداخت حق بيمه سالانه 600/236 ريال ، بيمه عمر و پس انداز مي نمايد .
در صورت فوت اين شخص در اثناي مدت بيمه و يا در صورت حيات بيمه شده در انقضاء مدت مبلغ ده ميليون ريال باضافه سرمايه اضافي كه از محل مشاركت در منافع تامين شده است به ذينفع پرداخت خواهد شد .

بيمه مهريه
بيمه نامه مهريه تضميني مطمئن براي پرداخت تمام يا قسمتي از مهريه و پشتيباني مالي مناسب است كه طوجه مي تواند از مزاياي آن به شرح زير بهره مند شود .
در صورت حيات زوج در پايان مدت بيمه ، سرمايه اصلي بيمه نامه به صورت يكجا و يا مستمري به زوجه پرداخت مي گردد .


در صورت از كارافتادگي دائم و كامل زوج در طول مدت بيمه ، بيمه گذار از پرداخت اقساط بعدي حق بيمه تا پايان مدت بيمه معاف شده و تعهدات بيمه گر كماكان در موعد مقرر انجام خواهد گرفت .
در صورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمه سرمايه اصلي بيمه نامه به زوجه پرداخت خواهد شد .
در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه دو برابر سرمايه اصلي بيمه نامه به زوجه پرداخت خواهد گرديد .


چنانچه زوجه بعد از گذشت حداقل 6 ماه از تاريخ شروع بيمه نامه و پرداخت حق بيمه مربوطه توسط بيمه گذار و قبل از پايان مدت بيمه مطلقه گردد ذخيره پس اندازي بيمه نامه تا تاريخ پرداخت حق بيمه به وي پرداخت خواهد شد .
زوجه به ميزان 85% در منافع حاصل از عمليات بيمه گري در اين بخش سهيم بوده و در صورت تشكيل منافع مزبور ، سرمايه اصلي بيمه نامه به اضافه سرمايه اي كه از محل مشاركت در منافع ايجاد شده است به وي پرداخت خواهد شد .


زوجه مي تواند پس از گذشت حداقل دو سال از شروع بيمه و پرداخت مستمر حق بيمه مربوط و با موافقت بيمه گذار از محل ذخيره پس اندازي بيمه نامه تقاضاي وام نمايد .
در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بيمه نامه ( پس از گذشت حداقل 6 ماه از تاريخ شروع بيمه نامه و پرداخت حق بيمه مربوطه) ارزش بازخريد بيمه نامه در وجه بيمه گذار پرداخت خواهد شد .
شرايط بيمه مهريه :
حق بيمه يكجا – سالانه و يا ماهانه براساس سرمايه انتخابي و با توجه به سن بيمه شده و مدت بيمه نامه تعيين مي شود به عنوان مثال حق بيمه ماهانه برخي از سنين و مدت ها براي سرمايه 000/000/10 ريال در جدول شماره ذيل نشان داده شده است .


حق بيمه ماهانه بيمه مهريه براي برخي از سنين و مدتها براي سرمايه 000/000/10 ريال
سن بيمه شده 5 سال (به ريال) 10 سال (به ريال) 15 سال (به ريال)
مدت بيمه
20 000/124 900/44 200/21
30 700/124 300/45 600/21
40 000/126 500/46 100/23
50 300/129 900/49 400/27
60 600/129 100/54 -
65 500/500/1 - -

در صورت تمايل بيمه گذار ، پرداخت حق بيمه مي تواند به صورت سالانه يا يكجا و بشرح جدول 2 و 3 انجام گيرد .
حق بيمه ماهانه بيمه مهريه براي برخي از سنين و مدتها براي سرمايه 000/000/10 ريال
سن بيمه شده 5 سال (به ريال) 10 سال (به ريال) 15 سال (به ريال)
مدت بيمه
20 900/401/1 200/510 100/242
30 200/410/1 100/515 400/247
40 800/424/1 400/529 800/265
50 600/462/1 100/569 100/316
60 400/464/1 000/619 -
65 500/500/1 - -

حق بيمه يكجا براي برخي از سنين و مدتها براي سرمايه 000/000/10 ريال
مدت بيمه 5 سال (به ريال) 10 سال (به ريال) 15 سال (به ريال)
20 600/124/5 200/608/2 700/363/1
30 500/127/5 200/617/2 700/379/1
40 100/144/5 600/660/2 000/449/1
50 800/193/5 000/783/2 700/633/1
60 700/299/5 900/019/3 -
65 000/371/5 - -

بيمه گذار مي تواند سرمايه اصلي بيمه نامه را جداكثر تا مبلغ پانصد ميليون ريال (000/000/500 ريال ) انتخاب نمايد .
در اينصورت حق بيمه ماهانه ارقام جدول فوق به نسبت سرمايه انتخابي افزايش مي يابد .
بيمه تامين هزينه جهيزيه
در اين نوع بيمه نامه بيمه گذار و بيمه شده پدر يا مادر دختر و يا در صورت عدم وجود آنان هر شخص ديگري است كه علاقمند به تامين آينده دختر بوده و استفاده كننده در صورت فوت و يا حيات بيمه شده دختري است كه بيمه نامه به نفع او صادر شده است .


مزاياي بيمه تامين هزينه جهيزيه
بيمه نامه با هدف تامين سرمايه جهت تهيه جهيزيه فرزندان اثاث خانواده مي باشد .
هر گاه بيمه شده در طول مدت بيمه نامه فوت يا دچار از كار افتادگي دائم و كامل گردد (پوششهاي تكميلي) از آن تاريخ تا پايان مدت بيمه نامه حق بيمه اي دريافت نشده ، ليكن كماكان سرمايه بيمه نامه در پايان مدت به استفاده مننده پرداخت مي شود و جنانچه فوت بيمه شده ناشي از حادثه باشد دو برابر سرمايه در پايان مدت پرداخت خواهد شد .
در صورتيكه استفاده كننده بيمه نامه (دختر) در فاصله فوت بيمه شده تا پايان مدت بيمه ازدواج نمايد سرمايه بيمه نامه در زمان اطدواج به وي پرداخت خواهد شد .


بيمه گذار مي تواند در طول مدت قرارداد دختر ديگر خود را به جاي استفاده كننده قبلي جايگزين نمايد .
چنانچه استفاده كننده در طول مدت بيمه فوت نمايد با نظر بيمه گذار يكي از دو روش زير عمل مي گردد :
الف ) بيمه نامه فسخ شده و ذخيره پس اندازي بيمه نامه حداقل به ميزان حق بيمه هاي دريافتي مسترد مي گردد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید