بخشی از مقاله

معرفي بيمه شخص ثالث
بيمه شخص ثالث همانگونه كه از نام آن مشخص مي گردد ، خسارتهاي وارد به اشخاص ثالث را پوشش مي دهد و چون با عنوان اتومبيل مطرح مي شود پس خسارتهايي كه رانندگان اتومبيل به افراد ثالث و اموال آنها وارد مي نمايند ، بيمه شخص ثالث اتومبيل نام دارد.
شخص ثالث به كليه افرادي مي گويند كه در هنگام رانندگي ممكنست به آنها برخورد نمائيم. البته بعضي اشخاص ثالث تلقي نمي شوند ، مثل : مالك ، بيمه گذار ، راننده و وابستگان اوليه و افراد تحت تكفل آنها مثل پدر ، مادر ، همسر ، فرزند و فرزندان آنها و اجداد و ساير افراد تحت تكفل. (بجز خواهر و برادر)


طبق ماده 1 قانون شخص ثالث همه كساني كه اقدام به رانندگي مي نمايند ملزم به خريد بيمه شخص ثالث مي باشند.
انواع پوششهاي بيمه شخص ثالث :
در اين نوع بيمه نامه 2 نوع خسارت جبران مي شود.
الف) خسارتهاي وارد به اموال افراد ثالث كه خسارت مالي ناميده مي شود و جبران كننده خسارت وارده به وسائل منقول و غيرمنقولي است كه با اتومبيلي بيمه شده برخورد نموده و آسيب ديده است.


ب‌) خسارتهاي وارد به جان افراد ثالث كه خسارت جاني يا بدني ناميده مي شود و شامل فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه با مورد بيمه مي باشد.
پس بيمه نامه شخص ثالث داراي دو پوشش مالي و جاني است كه جبران اين خسارتها حداكثر مطابق رقمهاي ذكر شده در بيمه نامه از سوي شركت بيمه قابل جبران مي باشد.
توضيح 1 : طبق مقررات اعلام شده از سوي قوه قضائيه و مصوبات شوراي عالي بيمه تعهدات مالي و جاني بيمه شخص ثالث به شرح زير مي باشد :
1- تعهدات مالي حداقل 000/000/10 ريال .
تعهدات جاني فوت و نقص عضو كامل هر نفر 000/000/470ريال .


بر مبناي قيمت 100 شتر در ماه عادي و3/1(133) شتر در ماه حرام محاسبه گرديده است. (چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف ديه كامل يك مرد مسلمان از 100 شتر به 3/1(133) افزايش مي يابد.)
توضيح 2 : ماههاي حرام عبارتند از محرم ، رجب ، ذيقعده و ذيحجه مي باشد.
توضيح 3 : از آنجا كه براي تعيين ميزان ديه ، شتر مورد محاسبه قرار مي گيرد ، مقصرين حادثه در هنگام انتخاب نوع ديه بايستي شتر را كه بعنوان معيار محاسبه ديه در بيمه نامه معين گرديده انتخاب نمايند.


توضيح 4 : در هر حادثه ممكن است سرنشينان اتومبيل بيمه شده نيز دچار حادثه شوند كه تحت پوشش بيمه سرنشين قرار مي گيرند و براي سهولت كار بيمه سرنشين نيز در كارت بيمه شخص ثالث صادر مي شود و نيازي به پرداخت حق بيمه اضافي نيست.

توضيح 5 : كوپنهاي بيمه : در بيمه شخص ثالث همانگونه كه در تصوير آن مشاهده مي شود ، 4 كوپن قابل برش وجود دارد كه در هر حادثه هنگام استفاده از بيمه نامه يكي از كوپنها جدا شده و به شركت بيمه تحويل مي شود.


شركت بيمه نيز در پايان دوره بيمه براي تمديد بيمه نامه مشخصات بيمه نامه قبلي و كوپنهاي باقيمانده آنرا ملاك عمل قرار مي دهد و بر اساس ميزان تعهدات و تعداد كوپنهاي موجود در بيمه نامه و تخفيفات سالهاي قبل نرخ و تعرفه را اعمال مي نمايد.
توضيح 6 : نرخ حق بيمه : نرخ حق بيمه اتومبيل در بخش راهنماي خريد بيمه توضيح داده شده است كه طبق قانون تخفيف عدم خسارت يا جريمه تعدد خسارت و يا جريمه نداشتن بيمه قبلي در نرخ هاي مصوب اعمال مي گردد.


توضيح 7 : چگونگي خريد بيمه نامه و اعلام خسارت : اين توضيحات نيز در بخش راهنماي خريد بيمه و راهنماي دريافت خسارت تعريف شده است.
تعاريف و اصطلاحات مربوط به بيمه شخص ثالث :
بيمه گر : شركت بيمه
بيمه گذار : مشتري بيمه
مورد بيمه : شخص يا وسيله و يا سرمايه اي كه بيمه شده.
حق بيمه : مبلغي است كه بابت خريد بيمه به شركت بيمه پرداخت مي شود و در اصطلاح عموم همان نرخ تعيين شده بابت خريد بيمه است.


خسارت : زياني كه مقصر حادثه به افراد ثالث وارد مي نمايد كه در خسارتهاي جاني يا بدني به آن غرامت بدني هم مي گويند و بر اساس رأي دادگاه ملاك محاسبه قرار مي گيرد.
شخص ثالث : كليه افراد غير از راننده ، مالك و بيمه گذار و افراد تحت تكفل آنها كه در هنگام رانندگي در مقابل راننده قرار مي گيرند و احتمال حادثه براي آنها و اموالشان وجود دارد.
زيانديده : افرادي هستند كه در هنگام رانندگي و استفاده از مورد بيمه احتمال خطر براي آنها وجود دارد. زيانديده همان شخص ثالث است.


بيمه مسئوليت : بيمه اي كه مسئوليت بيمه گذار را در مقابل افراد ثالث پوشش مي دهد.
پس بيمه شخص ثالث نوعي بيمه مسئوليت است.
پيشنهاد بيمه : درخواستي است كه بيمه گذار هنگام خريد بيمه نامه به بيمه گر ارائه مي دهد و در آن مشخصات مورد بيمه و تقاضاي خود را اعلام مي نمايد. اظهارت بيمه گذار در برگ پيشنهاد و در بيمه نامه قيد گرديد. و در هنگام پرداخت خسارت به زيانديده مورد نظر قرار مي گيرد.
خسارت مالي : خسارتهايي است كه به مال افراد ثالث وارد مي شود.
خسارت جاني : خسارتهايي است كه به جان افراد ثالث وارد مي شود و شامل فوت ، نقص عضو كلي و جزئي و هزينه پزشكي است.


كروكي يا گزارش انتظامي : گزارشي است كه نيروي انتظامي در هنگام بروز حادثه تهيه مي نمايد و زيانديده ملزم است براي دريافت خسارت آنرا به شركت بيمه ارائه نمايد.
توضيح : خسارتهاي كمتر از 000/000/1 ريال نياز به كروكي ندارد اما لازم است اتومبيل مقصر و زيانديده از طرف شركت بيمه رؤيت شود. ضمناً براي دريافت خسارت بدون كروكي بايستي هر دو اتومبيل داراي بيمه شخص ثالث باشند.


- مراكز پرداخت خسارت ثالث بدون كروكي در بخش مربوطه در سايت درج گرديده است.
ديه : خسارتهاي جاني ، مقصر را ملزم به پرداخت غرامت به زيانديده مي نمايد و در دين مبين اسلام و محاكم قضايي كشورهاي اسلامي ميزان ديه را شرع مشخص كرده و در قانون شخص ثالث ملاك عمل قرار گرفته است.


انواع ديه : انواع معمول ديه در حال حاضر شتر ،‌ گاو وگوسفند است و ارزانترين نوع ديه با توجه به تعداد آن 100 شتر براي يك ديه كامل يك مرد مسلمان و 3/1(133) شتر براي يك ديه كامل مرد در ماه حرام معمول گرديده است و مقصر نيز مي بايست نوع ديه را بر اساس شتر انتخاب نمايد تا با توجه به تعهد شركت هاي بيمه بر مبناي شتر مشكلي در پرداخت ديه نداشته باشد.
توضيح : جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با روابط عمومي بيمه ايران به شماره هاي 88959232 – 88954674 تماس حاصل فرمائيد.


همچنين شماره تلفن مديريت بيمه هاي اتومبيل بيمه ايران به شماره 33117076 نيز پاسخگوي سؤالات و مشكلات شما خواهد بود.
- بيمه شخص ثالث و سرنشين اتومبيل (بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري درقبال اشخاص ثالث)
اين بيمه همان بيمه مسئوليت دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني درقبال اشخاص ثالث مي‌باشد كه در سال 1347 قانون آن تدوين و از سال 1348 به صورت اجباري در سراسر كشور به اجرا در آمده است. در بيمه شخص ثالث علاوه بر خسارت ناشي از وسيله نقليه مورد بيمه به اشخاص ثالث، خسارت ناشي از محمولات اين وسايل به اشخاص ثالث نيز قابل جبران مي‌باشد.


اين رشته از بيمه را در دو مبحث خسارات مالي و جاني مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.
1 - خسارات مالي
چنانچه در اثر حوادث رانندگي مشمول بيمه خسارت مالي به اشخاص ثالث وارد شود بيمه‌گر بايد آن را جبران نمايد.
2 - غرامتهاي جاني
شامل هزينه‌هاي پزشكي و غرامت نقص عضو و فوت .
نکات مهم در بیمه شخص ثالث اتومبیل
2- بيمه سرنشين اتومبيل :
اگر در حادثه رانندگی، افراد داخل اتومبيل مورد بيمه مصدوم ‌شوند و به افرادی چون راننده، بيمه‌گذار و يا افراد تحت تكفل آنها ‌خسارت وارد آید، طبق ماده 2 قانون بيمه شخص ثالث بيمه‌گذار، مالك و يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه و همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و افراد تحت تكفل بيمه‌گذار يا راننده، شخص ثالث شناخته نمي‌شوند لذا خسارتي از محل بيمه نامه به افراد مذكور در فوق تعلق نمي‌گيرد.


و برای این موارد باید از بیمه نامه سرنشین که با بیمه نامه شخص ثالث صادرمیگردد استفاده نمود.و پوششهای آن شامل هزینه پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو میباشد.
برای آرامش خاطر و پوشش بهینه بیمه ای جهت اعضای خانواده تان بهتر است بیمه نامه حوادث خانواده بیمه ایران را که با قیمت خیلی خیلی مناسب صادر میگردد تهیه نمایید تا در تمام مدت شبانه روز و در سراسر کشور و حتی خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشید.


سئوالات عمومی بیمه شخص ثالث
2- بيمه سرنشين
طبق بند الف و ج ماده 2 قانون بيمه شخص ثالث افرادي مانند بيمه گذار مالك ، و يا راننده وسيله نقليه وسيله مسئول حادثه و همسر ، پدر و مادر ، اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار و يا راننده (وسيله مقصر حادثه) در صورتيكه سرنشين وسيله نقليه مذكور باشند ، شخص ثالث محسوب نمي گردد، بنابراين خسارتي از محل بيمه نامه شخص ثالث به افراد مذكور تعلق نمي گيرد . در اين گونه موارد غرامت جاني و بدني وارد به اين اشخاص از محل تعهدات سرنشين ، (و تاسقف تعهد سرنشين مندرج در متن بيمه نامه) قابل جبران مي باشد كه شامل فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشكي مي گردد .


عموما تعهدات سرنشين همراه با بيمه نامه شخص ثالث و در يك كارت بيمه نامه عرضه مي گردد و نيازي به خريد بيمه نامه جداگانه نمي باشد . ضمنا به كليه بيمه گذاران محترم توصيه مي گردد با توجه به ماهيت تعهدات سرنشين و خسارات قابل جبران با اين تعهدات به شرح فوق ، ‌نسبت به خريد تعهدات قابل قبول و مورد نظر خويش اقدام نمايند به گونه اي كه به هنگام نياز بيمه گر نسبت به جبران خسارات و غرامتهاي سنگين اقدام نمايد.


توضيحات مهم در مورد بيمه سرنشين اتومبيل :
غرامت فوت و نقص عضو در بيمه سرنشين ارتباطي به تعهدات بيمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون ديات محاسبه نمي شود ، به همين خاطر به خريدران بيمه نامه توصيه مي شود تعهدات سرنشين را به ميزان كافي خريداري نمايند تا در هنگام حادثه جبران كننده مناسبي باشد.
خسارت سرنشين از لحظه اي كه (مصدوم يا متوفي) قدم در ركاب اتومبيل گذاشته تا لحظه اي كه از اتومبيل پياده نشده است را مشمول مي گردد .


در صورتيكه مصدوم تحت درمان قرار گيرد هزينه هاي پزشكي وي پس از تاييد توسط پزشك معتمد شركت بيمه حداكثر تا ميزان تعهدات بيمه نامه براي هزينه هاي پزشكي (كه حداكثر معادل يك دهم تعهدات فوت و نقص عضو مي باشد) قابل پرداخت خواهد بود .


غرامت فوت حداكثر تا سقف تعيين شده در بيمه نامه پرداخت مي شود و غرامت نقص عضو به ميزان مندرج در شرايط عمومي بيمه نامه و با نظر پزشك معتمد شركت پرداخت خواهد گرديد و حداكثر پرداخت براي چند نقص عضو نمي تواند از ميزان تعهدات سرنشين مندرج در بيمه نامه بيشتر باشد .
چنانچه تعداد افراد داخل وسيله نقليه در زمان وقوع حادثه بيش از ظرفيت منر در بيمه نامه باشد خسارت به نسبت ظفيت به مصدومين و متوفيات پرداخت مي گردد . لذا از رانندگان وسائط نقليه تقاضا مي شود از سوار نمودن افراد اضافه بر ظرفيت وسيله نقليه خود خودداري نمايند ا ضمن جلوگيري از هر گونه تشديد خطر و ضرر و زيان براي سرنشينان ، در مواقع جبران خسارت توسط بيمه گر با مشكل مزبور نگردند .


شرح كامل ( شرايط عمومي ) بيمه شخص ثالث
مقدمه
اين قرارداد (بيمه نامه) که بر اساس قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسائل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب بيست و نهم دى ماه ١٣٤٧ و آئين نامه اجرائى شماره ٤٤٨٠٨ مورخ ٢٩/١٢/١٣٤٧ و تصويبنامه اصلاحى شماره ٩٨١٦ مورخ ١٧/٣/١٣٤٨ و قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ١٣١٦ (تا آنجا که مغاير با قانون اجبارى مذکور در فوق نباشد) و شرايط عمومى و همچنين شرايط خصوصى آن مستند به تقاضا و اظهارات کتبى بيمه گذار يا نماينده او تنظيم گرديده است بين بيمه گر و بيمه گذار منعقد مى گردد و هر گونه تغييرى که در آن داده شود بوسيله اوراق الصاقى خواهد بود .


هر گاه مفاد بيمه نامه يا برگه هاى الحاقى با موافقتهايى که بين طرفين بعمل آمده است مطابقت نکند بيمه گذار بايد ظرف پانزده روز تغيير و تصحيح آنها را کتباً خواستار شود و گرنه اوراق مذکور قبول شده تلقى خواهد شد .
شرايط عمومى
ماده اول- تعاريف


الف- بيمه گر شرکت و يا موسسه بيمه مجاز به انجام بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينيدر مقابل اشخاص ثالث مى باشد که پيشنهاد بيمه را دريافت و بموجب اين بيمه نامه مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه را بيمه مى نمايد .
ب- بيمه گذار شخص يا موسسه اى است که نام او تحت اين عنوان در شرايط خصوصى بيمه نامه ذکر شده باشد . مالک وسيله نقليه مورد بيمه و هر کسى که بدستور و اجازه او و يا بيمه گذار نگهدارى و رانندگى وسيله نقليه مورد بيمه را بعهده داشته باشد از لحاظ اين بيمه نامه بيمه گذار تلقى مى شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید