تحقیق در مورد روش تحقیق در حقوق

word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

روش تحقیق در حقوق

منبع: کتاب درآمدی برروش تحقیق در حقوق ،نورمحمد صبری، نشر یزدان ،چاپ ۱۳۸۲

لغوی : تبیین ،معرفت ، دانش
مفهوم علم :
اصطلاحی :در معانی مختلفت توسط دانشمندان تعریف شده است که براساس نقش علم
و وظیفه وهدف آن تعاریف متعدد ارائه شده است.

لونی یا حضوری ، نظری (ریاضیات و فلسفه …)، حافظه ای مرتبط با حافظه
تقسیمات علوم عملی (اخلاق و سیاست و اقتصاد) تخیلی مرتبط با تخیل
اکتسابی یا حصولی ، شعری(شعر و خطبه و جدل) عقلی مرتبط با عقل

انتزاعی (ریاضی و منطق)
نیمه انتزاعی و نیمه عینی (مکاتب فیزیک و شیمی )
عینی (ستاره شناسی یا نجوم و زیست شناسی و حقوق)
و آخرین تقسیم بندی براساس موضوع
علوم انسانی
علوم تجربی زیست شناسی – عمران
علوم ریاضی و هندسی – رایانه
علم حقوق غالبا در شاخه های علوم انسانی (عام) – علوم اجتماعی (خاص) قرار دارد.
نظریه
جایگاه نظریه در تحقیق : هدف از تحقیق علمی جبری جز ایجاد وانشای نظریه و اصولی آن نیست.
مفهوم نظریه : مجموعه ای از تعریف ها یا پیشنهادات درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته که بعد منظم و موونی از وقایع و پدیده هایی که در اثر این همبستگی به وجود می آیند ارائه می دهد
۱- موضوع آن پیشنهاد درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته است اگر حسن درس
بخواند در کنکور قبول می شود.
ارکان تعریف ۲- بعدی منظم از به هم پیوستگی متغیرها نشان می دهد.
۳- نحوه وقوع پدیده ها و وقایع را توضیح می دهد آب در ۱۰۰۰ جوش بگیرید.

۱- بیانگر ماهیت یا رابطه علت و معلولی پدیده ها ومتغیرها است.
۲- از ترکیب یک سری قضایا و قوانین و مفاهیم به هم پیوسته حاصل می شود.
۳- قدرت آینده نگری دارد.
اوصاف نظریه علمی ۴- توانایی آزمون سخت و ارزیابی لازم را داشته باشند تا ارزش خود را حفظ کنند.
۵- نظریه باید چهارچوب مناسبی را برای تحقیق ارائه دهد (انتخاب مسئله و پردازش وتدوین و…)
۶- نظریه نباید با سایر نظریه های مورد تائید و شناخته شده تعارض داشته باشد.

مفهوم = آنچه پژوهشگر به دنبال آن می رود- یک بیانیه – پیشنهاد آزمایش واقعی درباره نحوه روابط متغیرها
تعریف علمی : فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشه مندانه درباره ماهیت،چگونگی وروابط بین پدیده ها،اشیاء و متغیرها و پژوهشگر را در تشخیص نزدیک ترین ومحتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید.
۱- مفهوم : یک تصور ذهنی یا حدسی یا احتمالی که محقق موقتاً آنرا می پذیرد.
فرضیه تحقیق
انواع جهت دار: (کارآیی دانشجوی محقق بهتر از دانشجوی غیرمحقق است )
۲-اقسام
بدون جهت : (بین کارایی دانشجوی محقق و غیرمحقق تفاوت یا رابطه وجود دارد
فرضیه صفر – وجود هرگونه رابطه را رد می کند کارآیی دانشجوی محقق و غیرمحقق مساوی است.

۱- فرهنگ وآداب و عرف
۲- علم وآگاهی از موضوع
منابع تهیه فرضیات :
۳- تجربه شخصی
۴- خیال وحدس و گمان

 

فرق فرضیه و نظریه :
۱- نظریه مشتمل برقضایای کلی وعمومی است .
۲- فرضیه مبنی برموضوع ومسئله تحقیق است .

نقشه فرضیه در تحقیق :

۱- به یافتن نظم و ترتیب در بین وقایع واستنتاج کمک می کند.
۲- جهت کلی را به پژوهشگر مشخص می کند.
۳- مطالعه منابع جهت دار می شود.
۴- ایجاد حساسیت در مسایل مهم تحقیق .
۵- باعث درک بهتر مسئله وکشف ابزار و تغییر اطلاعات می شود.

 

۱- روشن ومشخص و ساده و قابل فهم
۲- تعریف شده
۳- جمله خبری (نه انشایی) و در قالب به نظر می رسد.
۴- قدرت تبیین حقایق را داشته باشد.
۵- جهت پژوهش را مشخص کند.
۶- قابلیت آموزش را داشته باشد تا بتوان صحت وستم آنرا از طریق علم کشف کرد.
۷- قابلیت حذف حقایق غیرمرتبط با موضوع تحقیق را داشته باشد.
۸- بیانگر پاسخ مسئله تحقیق باشد.

۹- با قوانین مسلم عملی تعارض نداشته باشد.
۱۰- از مفاهیم ارزشی مثل ایده آل است یا بسیار عالی است استفاده نشود.

تحقیق
مفهوم : مصدر از باب تفعیل – حقیقت امری را کشف کردن- بازجوی – رسیدگی و حقیقت یابی . فعالیت منظم ومدون با هدف کشف وگسترش علم و حقیقت یا کشف حقیقی مجهول یا مجمل که به روش خاصی از طریق جستجو به دست می آید.

خصوصیات یک تحقیق علمی :
۱- برخورداری از تشریفات خاصی – ارزیابی مسئله  طرح تحقیق مناسب (تعریف مسئله فرضیه ها – روش گردآوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل آنها)  تدوین گزارش تحقیق انتشار

۲- توسعه قلمرو معرفت  مطلب تازه ای را کشف و ارائه کند یا مطالب قبلی را تجزیه وتحلیل و نقد و بررسی کند.
۳- وجود واقعیت خارجی  از عالم خارج مساله تحقیق وجود داشته باشد.

تعریف تحقیق علمی تلاش منظم و قوام با تشریفات خاص با هدف کشف مجهول به منظور گسترش حوزه معرفت بشر که در عالم خارج موجوداست.
فلسفه یا مبنای تحقیق علمی : نیاز فطری انسانی که ذاتاً جستجوگر است برای پاسخگوی به نیازهای حیاتی خود
هدف از تحقیق علمی : بررسی نظریه ها به منظور ارائه نظریه برای حل مشکل

 

۱- مفهوم : در این نوع از تحقیقات به علوم پایه محض (فیزیک – ستاره شناسی) ویژه توجه می¬شود که کاربرد علمی فوری نداشته و پایه تحقیقات دیگر کاربردی است.
بنیادی : ۲- اقسام :(تجربی : داده های اولیه با استفاده از روش های آزمایش ،مشاهده و
مصاحبه و غیره گردآوری می شود. نظری: اطلاعات اولیه به روش کتابخانه-ای
انجام می شود.
۳- مشخصات : وقت گیر- هزینه بر توسط دانشگاهها و مراکز علمی صورت می گیرد.
۱- مفهوم : برای نیل به هدف خاصی که مربوط به بهبود کیفیت شرایط
زندگی انسانها در مسایل مختلف اقتصادی و سیاسی وحقوق ویژه است.
کاربردی :
۲- مشخصات : حصوص نتایج سریعتر – در آموزا- دارای طرفداران زیاد-
عمدتاً توسط سازمانهای دولتی و خصوصی صورت می گیرد.
توسعه ای : هدف بهبود روش ها و ابزارهاست که از نوع کاربردی منشعب شده است.
تولیدی : در برخی رشته ها.

قواعد تحقیق علمی :
۱- افزایش و توسعه دانش: جمع آوری اطلاعات از منابع دست آوردن و برای رسیدن به نتایج نو
۲- قابلیت ارزیابی : امکان آزمایش علمی
۳- نظم وترتیب : رعایت سیر منطقی مطالب+ مدت زمان مشخص+ هزینه ها و …
۴- قابلیت تعمیم به کل جامعه : نمونه ها طوری طراحی شوند قابلیت تعمیم به کل مردم را دارا باشند.
۵- تخصصی: آگاهی از تمامی جوانب موضوع

۶- دقت :در طراحی و برآوردها و تعریف مسئله ومطالب سوابق ، حجم نمونه ،گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل ها وتعاریف واژه ها ، تنظیم گزارش ، کنترل
۷- صبر و تحمل: مداومت و مقاومت و تلاش مستمر – عجله نکردن – شکستن مشکلات
۸- جرات- شجاعت در برخورد با مشکلات و اظهار نتایج

۹- واقعی بودن –اطلاعات و داده ها باید واقعی و حقیقی باشند نه انتزاعی و خیالی و احساساتی و نعصبی
۱۰- حذف پیش داوری ذهنی – از دخالت دادن تمامی اطلاعات و قضاوتهای قبلی خود اجتناب کند.
۱۱- مدیریت در امور تحقیقات گروهی : در هر امر گروهی و اجتماعی مدیریت واحد لازم است.
۱۲- رعایت اصل بی طرفی: دخالت ندادن ارزشها و باورهای خود

۱۳- اجتهادی عمل کردن – پژوهشگر قدرت توضیح و تشریح و ارائه نظریه خود را داشته باشد یا از رساله خود دفاع کند.

مقدمات یا پیش نیاز تحقیق
۱-فرهنگ تحقیق
۲-پژوهشگر
۳-بودجه لازم
۴-سازمان لازم
۵-ابزار تحقیقاتی
۶-فراغت لازم
۷-برنامه و نظم

فرآیند تحقیق علمی
۱-طرح مسئله تحقیق و انتخاب و تعیین حدود آن
۲-مطالعه ادبیات و سوابق مسئله (کتاب – سایت ها – مجلات- مقالات-
۱-انتخاب و تعریف و تبیین پایان نامه ها – تحقیقات قبلی
۳-شناسایی و تحلیل مسئله
۴- تعیین متغیرها و تدوین نمونه های عملی مربوط به صورت نظری
۵- تشریح مساله تحقیق و نگارش آن

۲-گزینش ، طراحی و تشریح روش های کار
۳- جمع آوری اطلاعات و داده ها
۴-طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و تغییر داده ها
۵-تدوین گزارش تحقیق

طرح تحقیق
۱-تعریف طرح تحقیق – طرح تحقیق سندی است که برنامه اجرایی و جزئیات فعالیت ها و امور مربوط به موضوع تحقیق را در بردارد

۲-اهمیت طرح تحقیق
الف) تسهیل برنامه ریزی اجرایی تحقیق
۱-ترتیب زمانی و مکانی تحقیق را مشخص می کند.
۲-فعالیت هایی که می بایست همزمان انجام شود.

۳- تصویر کاملی از اقدامات تهیه می شود.
۴- کلیه نیازها و ابزار و امکانات مشخص می شود.
۵- از سرگردانی و بلاتکلیفی در می آید.
۶-پیش بینی عوامل متغیر و قدرت مقابله با آنها
ب) کسب حمایت و پشتیبانی دیگران

ج) آگاه کردن مسئولین طرح

۳-انواع طرح تحقیق
الف) تقسیم بر اساس ماهیت و اهمیت
۱-کوچک بین ۵ تا ۱۵ صفحه
۲-بزرگ بین ۱۵ تا ۱۰۰ صفحه
۳- پایان نامه تحصیلی ۱۰ الی ۲۵ صفحه

ب) تقسیم براساس مراحل پیشرفت کار
۱-طرح تحقیق مقدماتی
۲-طرح تحقیقی تفضیلی
۳-طرح تحقیق واقعی و نهایی

۴-عناصر و ساختار طرح تحقیق:
پرسش اصلی تحقیق و بیان مساله- سوابق و ادبیات مساله تحقیق – فلسفه و اهداف تحقیق – فرضیه ها(بصورت مجله ی خبری و کامل) – نوع تحقیق (از لحاظ هدف (مبنایی یا عملی و کاربردی) و از حیث روش (توصیفی ، همبستگی؛ تاریخی و تجربی و…) – جامعه آماری (حدود و تعریف و حجم جامعه مربوط ) – حجم نمونه و روش نمونه گیری – روش گردآوری اطلاعات – ابزار گردآوری اطلاعات – روش استخراج و طبقه بندی اطلاعات – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات – زمان و طول مدت بررسی تحقیق- مدیر و عوامل اجرایی تحقیق – هزینه های تحقیق- ابزار و وسایل و شرایط مورد نیاز – مشکلات احتمالی – تعریف واژگان اختصاصی – فهرست منابع و ماخذ تحقیق

روش های تحقیق
تعریف روش تحقیق: مجموعه ابزارها و راه هایی که وصول و رسیدن به نتیجه و غایتی را نسبت به موضوع خاص ممکن می سازد.
هدف از آموزش روش تحقیق

۱-فراگیری روش وصول به حقایق و کشف مجهولات
۲-کسب مهارت لازم برای اجرای برنامه های تحقیقاتی
۳-کسب مهارت لازم برای انجام پایان نامه های تحصیلی

انواع روش های تحقیق
۱-تاریخی: بر موضوعی معین که در گذشته و دریک مقطع زمانی مشخص اتفاق افتاده است صورت می گیرد.
۲-توصیفی: بمنظور توضیح نظام مند، عینی و دقیق وقایع و خصوصیات جامعه مورد نظر یا موضوع مورد علاقه صورت می گیرد یعنی توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک واقعیت یا موضوع مانند اوصاف افراد بزهکار
۳-تداومی یا مقطعی یا تکوینی که هدف پژوهشگر بر روی چگونگی مراحل و نمونه های رشد یا تغییرات آنها در نتیجه ی گذشت زمان است مانند مراحل رشد جسمی یا روحی کودک

۴-موردی یا زمینه ای یا میدانی – توجه پژوهشگر به نکته ها و عوامل مهم و یا با معنی است که به صورت شناخت در گذشته و یا حال یا مطالعه میزان تغییرات یک مورد خاصی موثر است یعنی مطالعه متمرکز گذشته شرایط فعلی و روابط محیطی متقابل واحد اجتماعی از قبیل فرد، فامیل گروه و موسسه اجتماعی، نهاد یا جامعه صورت می گیرد مثلا مطالعه گروهی از نوجوانان بزهکار که به علت مواد مخدر زندانی شده اند .
۵-همبستگی – بررسی یک یا چند دسته از اطلاعات مربوط به یک گروه یا یک دسته اطلاعات راجع به ۲ یا چند گروه یا به عبارت دیگر بر روی میزان ارتباط تغییرات در یک یا چند عامل بر تغییرات یک یا چند عامل دیگر

همبستگی:
مثبت: جهت تغییرات گروه های همبسته – همسو باشد – افزایش یا کاهش هر ۲ – مصرف مواد مخدر یا مشروب – افزایش جرم
منفی: جهت تغییرات گروه های همبسته – همسو نباشد – افزایش تورم – کاهش قدرت خرید مردم یا کاهش ازدواج
۶-علی – یا قیاسی : کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوع رفتار از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنها که قبلا رخ داده است یا مطالعه رابط علت و معلول برای یافتن علت وقوع پدیده ای است مانند علل وقوع جرم.

۷-تجربی : حقیقی- بررسی روابط علی ممکن با قراردادن گروه تجربی در معرض عوامل تجربی و مقایسه نتایج آن با گروهی که تجربه شده است مانند بررسی تاثیرات مواد مخدر بر نحوه فراگیر دانش آموزان فعال

نیمه تجربی یا شبه تجربی: تامین شرایط نزدیک بر شرایط تجربیات حقیقی در مواردی که بر روی تمام آنها امکان ندارند.
عملی: منظور ایجاد و توسعه و تدوین مهارت ها و روش های جدید و حل مشکلاتی است که مستقیما با ما سر و کار دارد
کشف روش های صحیح مطالعه یا تدریس

روش های جمع آوری اطلاعات
تقسیم بندی کلی
میدانی : پژوهشگر ناگزیر است بر محیط بیرون رفته و با مراجعه به افراد در محیط و برقراری ارتباط مستقیم با واحد یا افراد مانند انسان و موسسه و غیره . اطلاعات را جمع آوری می کند مانند مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه ، آفریدن – صوتی و تصویری و یا ترکیبی

تقسیم بندی براساس روش های مرتبط با تقسیم بندی مزبور
مفهوم – روش تحقیق علمی برای شناخت رفتار واقعی و ابزار و اساس برای جمع آوری اطلاعات درباره رفتار غیر کلامی است که معمولا به جمع آوری اطلاعات از طریق ملاحظه صحیح و یادداشت برداری از پدیده ها آن طور که در طبیعت و روابط علت و معلولی یا روابط متقابل اتفاق می افتد اطلاق می شود.
ابزار
ابزار ویژه مشاهده کارت مشاهده است که حاوی تعدادی پرسش یا عبارت دوباره وقایع
عوامل موثر بر مشاهده :
۱- تعصبات و تمایلات شخص

ی مشاهده گر – بطور خودآگاه یا ناخودآگاه
۲- ویژگی های فردی پژوهشگر – میزان دقت و هوش و استعداد پژوهشگر
۳- عوامل محیطی و فرهنگی – عوامل جغرافیایی و خانوادگی و تربیتی و …
۴- حدود اطلاعات و فرضیه قبل پژوهشگر – داشتن اطلاعات وسیع تر و زمینه قبلی
۵- داشتن هدف تحقیق – هرچه اهداف عالی و کامل باشد در رسیدن به مطلوب کمک می کند.
انواع :

۱-سطحی یا آزاد- این نوع مشاهده که آزاد یا ابتدایی یا کنترل نشده است بیشتر برای کسب اطلاعات مقدماتی کاربرد دارد.
۲-دقیق یا منظم- این نوع مشاهده نظام مند و کنترل شده و مدون و برنامه ریزی شده با استفاده از امکانات و ابزار لازم می باشد.
محاسن این روش
واقعی و دقیق بودن اطلاعات،وسعت اطلاعات در زمان کوتاه، مناسب برای کودکان و بیماران روانی و غیره که از روش دیگر نمی توان وضعیت آنان را درک نمود، اعتبار بیشتر اطلاعات، سهولت در جمع آوری مطالب و بررسی آنها، مقدمه برای روش های دیگر،‌ واقعی بودن مطالب جمع آوری شده، عدم نیاز به همکاری دیگران، تاثیرات ناچیز مشکلات زبانی و فرهنگی نبودن موانع مقاومت و ممانعت احتمالی ترجیح بر روش های دیگر، قابلیت انعطاف، طبیعی
معایب و محدودیت ها
برای مطالعات وسیع مناسب نیست، محدودیت حوزه فعالیت، عدم دسترسی همیشگی پژوهشگر به موقعیت واقعی، کیفی بودن اطلاعات، نامناسب برای تحقیقات تداومی و مقطعی، نقص در مشاهدات غیرعلنی و پنهانی، غیرعادی و غیرطبیعی بودن مشاهده در برخی موارد، امکان از دست دادن بی طرفی پژوهشگر، جنبه شخصی و انحصاری این روش، پیش داوری پژوهشگر، تغییرات رفتاری مخاطب بعلت حضور پژوهشگر، عدم امکان کنترل عوامل خارجی، محدودیت قلمرو دید پژوهشگر، محدودیت های مکانی و یا زمانی پژوهشگر، مشکل کسب اطلاعات محرمانه، مشکل گزارش نویسی دقیق مشاهدات.
نکات مورد توجه در روش مشاهده :

۱- لزوم اخذ مجوز برای رفتن به برخی محل های مورد مشاهده
۲- سازگاری با محیط و معرفی خود و اهداف از تحقیق
۳- دقت و تمرکز حواس در محیط مشاهده
۴- یادداشت برداری از تمامی جزئیات محیط مشاهده

۵- یادداشت مشاهده قبلی قبل از مشاهده محیط

۶- عدم فاصله زمانی مشاهده و یادداشت برداری
۷- جمع آوری اطلاعات لازم قبلی راجع به محیط یا موضوع مشاهده
۸- عدم تاثیرگذاری نظریات و برداشت های شخصی مشاهده گر (بدون سبک نظر) و تعصبات وی
۹- بازبینی و نقد و ارزیابی مشاهدات قبلی توسط پژوهشگر و اصلاح مشکلات و رفع موانع موجود
۱۰- مطرح نمودن محدودیت های تحقیق در طرح پژوهشی

۱۱- آموزش مجریان طرح
۱۲- درج موارد پیش بینی نشده در کارت پژوهشگری
۱۳- تحمل و صبر و سازگاری در مشاهدات جمعی و مشارکتی
۱۴- ارائه گزارش های قبلی به افراد متخصص جهت اظهار نظر و رفع نقص

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 27 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد