تحقیق در مورد طراحی در محیط ads

word قابل ویرایش
90 صفحه
16700 تومان
167,000 ریال – خرید و دانلود

طراحی در محیط ads

ایجاد طراحی :
این فصل توصیف می کند ایجاد طراحی ها را در محیط ADS نقطه آغاز این فصل فرض می کند که شما برنامه را آغاز کرده اید ، همانطور که در فصل ۱ توصیف شده اصول برنامه و شما با مفهوم دایرکتوری پروژه ومدیریت فایل طراحی آشنا هستید همانطور که در فصل ۲ توصیف در مدیریت پروژه ها و طراحی ها – اگر چه شما می توانید یک تنوع وسیع از عملیات ویرایش را برروی طرحتان ، هنگامیکه آن را ایجاد می کنید یا وقتیکه طراحی کامل شد ، انجام دهید : شما می توانید آپشن های زیادی را قبل از اینکه شما کار طراحی یتان را آغاز کنید ، تنظیم نمایید تا نیاز برای ویرایش را مینیمم کنید. این آپشن ها می توانند از طریق دایلوگ باکس PRE FERENCEاز پنجره طراحی تنظیم شوند – برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به :

Setting desing environment preferences در custumization manual برای جزئیات در اضافه کردن صفحات به پنجره طراحی رجوع کنید به آن قسمت :adding adraming sheet $ در فصل اول .

تعریف واحد ها برای یک طراحی :
محیط طراحی استفاده می کند واحد ها را در شیوه های مختلف که بصورت زیر متفاوتند : layout units واحد استفاده شده برای قالب های shap grid در محیط رسم از پنجره layout .

نکته : واحد استفاده شده برای shap – grid نا محیط رسم از پنجره شماتیک را به اینچ ونمی تواند عوض شود. وقتیکه شما انتخاب ها را می بینید در دایلوگ باکس های مختلف برای پیکسل های صفحه یا واحدهای طرح ، واحد های schem به اینچ هستند – length unit واحد اندازه گیری بای پارامترها با طول فیزیکی در هر پنجره شماتیک layout و به طور پیش فرض واحد های lay out انتخاب کنید length unit تا استفاده شود به عنوان یک پیش فرض برای همه طراحی ها در

پروژه هنگام کار کردن با آپشن layout ما توصیه می کنیم، حفظ layout units – length unit را به طور یکسان بنابراین length unit هر دو هدف را به طور پیش فرض برآورده می کند. نکته : شما می توانید یک leugth unit متفاوت برای یک طراحی انفرادی انتخاب کنید coptions> preferen ces> unit scale ولی یک تغییر ایجاد نشده در این روش فقط در حافظه وجود دارد مگر اینکه شما ذخیره کنید. Preferences را در یک فایل. برای جزئیات مراجعه کنید به

units/ scale- customizahom manoall فاکتورهای مقیاس نشان داده شده در تب واحد ها / مقیاس از دایلوگ باکس preferences در بردارد به صورت پیش فرض در یک مقدار محدود ا زموقعیت ها را برای جزئیات به قسمت units / scale factore مراجعه کنید.

قرار دادن اجزاء:
شما طراحی را بوجود می آورید با قرار دادن آیتم ها نظیر – آیتم های داده ، اندازه گذاری ها ، منابع ، کنترل های شبیه سازی در یک پنجره طراحی ، راههای مختلفی برای دسترسی به این آیتم ها وجود دارند ، browse در پنجره searching – com ponent library در پنجره component library – component palette در سمت چپ از پنجره طراحی component history در نوار ابزار یا به صورت دایلوگ باکس –component history در نوار ابزار یا بصورت یک دایلوگ باکس hot keys وقتیکه شما اجزا را به زیر موی اجزاء اضافه کرده اید ، اگر چه روش های مختلفی از دسترسی وجود دارد قدم های پایه برای قرار دادن یک جزء یکسان هستند. برای قرار دادن یک جزء در پنجره طراحی:

۱- مکان یابی کنید وکلیک کنید تا آن جز را انتخاب کنید.
۲- نشان گر را در محل رسم جابه جا کنید و دکمه چرخش را کلیک کنید تا symbol را در صورت نیاز بچر خانید.
۳- کلیک کنید تا قرار دهید symbol را در موقعیت مناسب .

جستجو برای اجزاء:
شما می توانید اجزائی را که یک کتابخانه انفرادی را ساخته اند بوسیله انتخاب نام کتابخانه در پنجره component library ببینید ، کتابخانه ها لیست شده اند به صورت متنوع با نوع طراحی کنونی analog/ rf versus عملیات سیگنال دیجیتال در قالب بعدی سمت چپ نشان می دهد ، کتابخانه های سطح بالا را برای نوع طراحی rf که منفوض شده اند – سمت راست نشان می دهد یک لیست بخشی از کتابخانه های جزئی analog/rf به طوریکه بصورت گسترده پدیدار می شود. برای browse کردن یک جزء:

۱- از هر پنجره طراحی دکمه library را برروی نوار ابزار کلیککنید یاد انتخاب کنید insert> component > component library .
2- علامت جمع را رد جلوی نام کتابخانه کلیک کنید تا گسترش دهید آن را و کتابخانه ها ی زیر مجموعه را ببینید.
نکته اینکه کتابخانه froqnently used component یک پروژه است به طور مخصوص کتابخانه ای که تولید می شود در هر دایرکتوری پروژه داده شده باقی خواهد ماند نه تازمانیکه شما صریحأ آن را پاک کنید. کتابخانه subnetworkes دسترسی به همه طراحی ها در پروژه کنونی برای استفاده به عنوان زیر شبکه ها در سایر طراحی ها در ان پروژه رادر اختیار قرار می دهد. برای فعال دسترسی به طراحی ها در سایر پروژه ها ، یک پروژه سر شاخه به طوریکه در قسمت creating hierarchical projrct توصیف شد ، ایجاد کنید .

۳- یک کتابخانه زیر مجموعه و اجزای آن را که در قسمت اجزا از پنجره نشان داده شده انتخاب کنید. به طور پیش فرض یک توصیف خلاصه برای هر جز نیز نمایش داده می شود اطلاعات اضافی در مورد اجزاء در دسترس است وقتیکه شماتیک کتابخانه را انتخاب می کنید : برای جزییات به قسمت customizing the component librng dis lay رجوع کنید. برای قراردادن اجزاء از هر کتابخانه :

۱- انتخاب کنید کتابخانه را تا لیست اجزاء را نشان دهد.
۲- انتخاب کنید جزئی را که شما می خواهید قرار دهید نشانگر را در محیط رسم جا به جا کنید وکلیک کنید تا قرارش دهید.
نکته : برای پاک کردن لیست کنونی از اجزای به ندرت استفاده شده کتابخانه frequently used component را انتخاب کنید و انتخاب کنیدedit > clear frequntly used component .

جستجو برای اجزاء :
شما می توانید برای یک جزء یا یک گروه از اجزاء با موردی مرسوم جستجو کنید. بر اساس متن که قسمتی از نام یا توضیح آن جز باشد برای جستجوی جزء :
۱- از هر پنجره طراحی دکمه Librang را برروی نوار ابزار کلیک کنید .
۲- در پنجره component library انتخاب کنید tool s> find
3- لغت یا عبارتی که می خواهید جستجو نمایید ، تایپ کنید.

نکته : فقط کتابخانه کنونی که high light شده است در مکان کتابخانه ها ، جستجو خواهد شد. به طور پیش فرض همه کتابخانه ها جستجو می شوند. برای کم کردن میزان جستجو ، یک کتابخانه خاص را یازیر کتابخانه را انتخاب کنید. انتخاب شما در look در فیله منعکس می شود. وقتیکه جستجو تکمیل می شود اجزاء یا/ توضیحات منطبق با ضوابط نمایش داده می شوند شکل بعد نشان می دهد نتایج یک جستجو برای لغت pulse در همه کتابخانه را برای محدود کردن جستجوی اولیه با استفاده به حساسیت نسبت به :case

۱- آپشن case sensetire را انتخاب کنید.
۲- متن جستجوی منطبق با case آن نام جزء را تایپ کنید تا وقتیکه در برنامه پدیدار شود.
مثال : جزئی که شما در حال جستجو محتویاتش هستید لغت BI-ND است. به عنوان بخشی از نام آن د رمورد بالائی و شما می خواهید برای همه اجزای که شامل BEND به عنوان بخشی از نامشان می شوند. جستجو کنید ، ولی از اجزائی که توضیحات شامل کمهbend است ، محافظت شود. برای انجام یک جستجوی ثانویه برروی نتایج جستجوی ابتدائی تا ببینید مقداری زیر مجموعه از ان نتایج :

۱- آپشن refine search را انتخاب کنید.
۲- متن جستجو را در فیلد find بطوریکه نیاز است کلیک کنید و apply را کلیک کنید . نتایج اولیه جستجو می شوند برای هر چیزی که ضوابط جستجوی مجدد ر ا ملاقات کند. مثال یک جستجو را از طریق همه کتابخانه ها برروی لغت amplifiers آغاز کنید. هنگامیکه شما نتایج را می بینید. شما amplifier های مختلفی با جریان drain شده به میزان ۱۷ و به بیرون پراکنده شده را می بینید. برای دیدن فقط آن amplifier هانی که
typeid = 17ma در فیلد findآپشن refinesearch را انتخاب وapply را کلیک کنید زیر مجموعه نتایج amplifireنمایش داده می شود .

Customize کردن نمایش کتابخانه اجزاء :
قالب های مختلفی تهیه می شوند تا شما را قادر سازند تا نمایش کتابخانه اجزاء را customize کنید. شما می توانید منفرض / گسترش دهید نمایش کتابخانه ها و زیر کتابخانه ها را مینیمم کنید scrolling را آرایش دوباره کتابخانه ها وزیر کتابخانه ها با استفاده از paste.copy. cut نشان دادن یآ پنهان نمودن انواع مختلف از اطلاعات اجزاء – تنظیم پیش فرض ها برای وسعت اطلاعات متنوع نشان داده شده اجزاء –sort کردن به ترتیب حروف الفبا برای نمایش کتابخانه ها و اجزا – وقتیکه شما تعریف می کنید که نمایش دادن نیازهای شما را برآورده سازد ، شما می توانید ساختارها را در فایل ذخیره کنید وآن ساختار ها را در جلسات بعدی استفاده نمایید. برای جزئیات رجوع کنید به saving customized library displays .

نکته : خبرهای مختلفی از نمایش browser می تواند برای همه پروژه ها یا بررسی یک اصول site- wide تنظیم شود. برای جزئیات ، رجوع کنید به فایل hpeesofbrowser.cfg که در درس ۱ توصیف شد. مشخص کردن محیط ADS از customization and configurationmanual – برای گسترش دادن: کتابخانه بطوریکه زیر کتابخانه آن نمایش داده می شوند. علامت جمع در جلوی نام کتابخانه را کلیک کنید. برای منفرض کردن آن کتابخانه علامت منفی را کلیک کنید. گسترده کردن و منفرض کردن کتابخانه همچنین می تواند از طریق دکمه های نوار ابزار یا منوی view انجام شود

expand libraries گسترده می کند نمایش همه کتابخانه های سطح بالا را collapse librorese : نمایش همه کتابخانه های سطح بالا را منقرض می کند. Collapse selected library : نمایش کتابخانه انتخاب شده کنونی رااز بین می برد.

برای اضافه کردن یک کتابخانه جدید :
۱- انتخاب کنید file > new> library .
2- یک نام کتابخانه را تهیه و apply را کلیک کنید ویا ok کنید اگر فقط در حال ایجاد کردن یک کتابخانه در این زمان هستید کتابخانه جدید به انتهای لیست کنونی از کتابخانه ها افزوده می شود

برای اضافه نمودن یک SUB- LIBRARY :
1- انتخاب کنید FILE > NEW> SUBTIBRARY
2- انتخاب کنید از لیست پایین افتادنی ، آن کتابخانه ای را که می خواهید زیر کتابخانه جزئی از ان شود.
۳- یک نام برای subtibrory انتخاب و apply را کلیک کنید sub-library جدید در انتهای لیست کنونی از زیر کتابخانه ها اضافه می شود.
آرایش مجدد کتابخانه ها :

شما می توانید آرایش دوباره دهید و یآ کتابخانه ها را پاک کنید تا نمایش کتابخانه بهتر بتواند نیازها ی طراحی شما را برآورده سازد. استفاده کنید paste – cut زا تا آرایش دوباره دهید ، تنظیم کتابخانه ها – وابسته به سایر کتابخانه ها یآتنظیم زیر کتابخانه ها را وابسته به سایر زیر کتابخانه ها استفاده کنید paste – copy را تا کپی کنید یک sublirary را در یک موفقیت دیگر شما همچنین می توانید یک sublibrary را در یک library قرار دهید بوسیله paste کردن آن در آن

کتابخانه که all هایت لایت کشید و paste نمایید ا ز cut استفاده کنید تا کتابخانه ها را پاککنید که شما استفاده نمی کنید برای یک پروژه خاص یا کتابخانه هایی که گواهینامه ندارند تا به شما برای مینیمم کردن scrolling کمک کند. نکته این که وقتی شما paste می کنید ، کتابخانه یا زیر کتابخانه تحت تاثیر قرار گرفته در انتهای لیست paste می شوند، وقتیکه شما تغییراتتان را ایجاد می کنید شما نیاز دارید تا نمایش های customize شده را ذخیره کنید. برای آرایش دوباره یا پاک کردن کتابخانه به کمک cut / copy /paste :

۱- کتابخانه ای که می خواهید جا به جا کنید ها یلایت و انتخاب کنید edit> cut .
2- برای paste کردن آن در انتهای لیست all- all libraries را هایلایت کنید و انتخاب کنید edit> paste – برای آرایش دوباره یا پاک کردن کتابخانه ها با استفاده از cut/copy /paste .

۱- آن sub-library را که می خواهید جا به جا copy یا پاک نمایید، هایلایت کنید.
نکته : زیر کتابخانه ها نمی توانند در یک زیر کتابخانه دیگر paste شوند.
انتخاب کنید edit > cut> corcopy و برای paste کردن sub- library در انتهای یک کتابخانه موجود ، آن library را هایلایت کنید.
۲- برای paste کردن زیر کتابخانه به عنوان یک کتابخانه در انتهای لیست کتابخانه ها all را هایلایت کنید.
۳- انتخاب کنید edite> paste .

برتریهای نمایش setting :
جنبه های مختلفی از نمایش کتابخانه اجزاء می تواند از طریق options> preference مشخص شود.
پهنای درختی اجزاء : برای ویرایش وسعت درخت در محدوده کتابخانه مقدار مناسب را وارد کنید. نکته اینکه تغییر تاثیر گذار نخواهد شد تا جلسه آینده ADS شما.
پهنا ( وسعت ) فیلد : برای تنظیم پهنای پیش فرض برای ستون های اطلاعات اجزاء در قسمت پهنای فیله هر فیله را به اندازه دلخواه تنظیم کنید. نکته اینکه این ساختار ها به صورت پیش فرض ، سرو می شوند ولی ستون ها می تواند بصورت دستی تغییر سایز یابد بوسیله کشیدن مرز سلول به یک جهت یا جهت دیگر آن انتخاب کنید آن را در قسمت show columas از دایلوگ باکس .
نمایش ستون ها : ستون اجزاء همیشه قابل دیدن است . ستون description تنها ستون اختیاری است که بطور پیش فرض قابل دیدن است. برای نشان دادن یا پنهان کردن ستون های اطلاعات اجزاء ۱- در قسمت show colums انتخاب کنید یا از انتخاب خارج کنید هر یک از موارد زیر را vendor نمایش می دهد نام سازنده برای بخش های فروشنده در زیر کتابخانه انتخابی description – یک توضیح خلاصه از هر جز تهیه می کند. LIBRARY NAME لیست می کند نام کتابخانه را برای هر جز – این می توانید مفید باشد اگر شما یک جز را به کمک serch جستجو کنید و می خواهید بدانید که کدام کتابخانه از آن است placement status – مشخص می کند برای هر جز لیست شده که آیا آن در layout استفاده شده است. availability برای استفاده آتی رزرو است. web-site – address برای استفاده در آتی رزرو است. license in formation برای استفاده در آتی رزرو است. ۲- apply را کلیککنید .
نشان دادن اجزاء : برای تغییر دادن حالت های نمایش / پنهان از اجزای متروک یا بدون گواهی :
۱- در قسمت show components از دایلوگ باکس ، این آپشن ها را به نحو مناسب تنظیم کنید: hide obsolete components – hide unlicensed components .
2- apply را کلیک کنید.

سرت کردن کتابخانه ها و اجزاء:
برای سرت کردن الفبای لیست کتابخانه ها :
۱- هر کتابخانه زیر all را هایلایت کنید.
۲- در قسمت library sort از دایلوگ باکس prefences روش سر ت کردن مطلوب را انتخاب کنید ، صعودی یا نزولی و apply را کلیک کنید.
ذخیره کردن نمایش کتابخانه های customize شده :
وقتیکه شما اول باز می کنید کتابخانه اجزاء را در هر قسمت داده شده از ADS نمایش کتابخانه ها بصورت default view می باشد ، این ترکیب کامل از کتابخانه ها بصورت shipped است. تغییراتی که شما د راین view می سازید در مدت زمان جلسه کنونی ، موجود خواهد بود. شما می توانیدهر تعداد از نمایش های customize ذخیره و آن ها را restor کنید فایل های نمایش customize در دایرکتوری پروژه کنونی ذخیره می شوند ، ولی شما می توانید آن ها را ذخیره کنید و باز یابی نمایید ا ز هر دایرکتوری پروژه دیگر – برای ذخیره کردن یک نمایش customize شده در کتابخانه اجزاء انتخاب کنید : view > save view as یک نام فایل تهیه و save را کلیک کنید. برای باز کردن یک نمایش مشخص شده ذخیره شده در قبل انتخاب کنید : view > open view – نام فایل view که شما می خواهید باز یابی و باز نمایید انتخاب کنید. برای بستن هر view مشخص شده و هم اکنون باز انتخاب کنید view > close view اگر هیچ view انتخاب شده دیگر باز نباشد defull view باز یابی می شود

Reset کردن وupdate کردن نمایش کتابخانه :
اگر در مدت زمان هر session داده شده ، شما کتابخانه ها را از cut- defultview کنید و بخواهید آن ها را باز یابی نمایید شما می توانید آن را با دستور reset /update انجام دهید. این دستور همچنین آپدیت می کند ، نمایش کتابخانه را با هر کتابخانه ای که از طریق afl بوجود آمده باشد – برای باز یابی کتابخانه ها آن را از view پیش فرض cut کنید و یا با کتابخانه های جدیأ نمایش دادن را آپدیت نمایید انتخاب کنید reset/update .
نکته : مقداری اطلاعات اضافی برای کتابخانه ها و اجزاء از طریق منوی edite در دسترس است. این قالب ها در یک انتشار آینده ترقی خواهند یافت.

استفاده از جعبه اجزاء :
آن جعبه در سمت چپ از هر پنجره طراحی ، یک روش سریع از قرار دادن اجزا ست اگر شما بدانید نام کتابخانه محتوی اجزاء را برای عوض کردن کتابخانه اجزاء در جعبه ، یک جزء جدیأ از لیست جعبه پایین افتادنی انتخاب کنید.

نکته : شما همچنین ی توانید لیست انتخاب جعبه را به صورت یک دایلوگ باکس بوسیله انتخاب کردن view > component > select component palette بالا بیاورید ، آن را برروی صفحه ترک کنید اگر می خواهید اغلب آن جعبه را تغییر دهید . برای استفاده از جعبه برای قرار دادن آیتم ها :
۱- کتابخانه مطلوب را در جعبه بوسیله انتخاب کردن آن از لیست پایین افتادنی انتخاب کنید
د راین مثال قرار دهید دکمه ارائه کننده جزئی که شما میخواهید آن را قراردهید.

نکته : وقتیکه اجزای vendor جای می گیرند ، آنها بخشی از component ttis tory که می تواند استفاده شود تا یک جعبه معمول محتوی اینبخش های vendor باشند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 16700 تومان در 90 صفحه
167,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد