بخشی از مقاله

فصل اول

شرح كار و تحقيق

هدف :
مكانيزه كردن سيستم تاكسي تلفني .

پيشينه تحقيق :
لازم به ذكر است كه منابع مورد استفاده براي تكميل پروژه ، استفاده از اينترنت و همچنين كتاب آموزش دلفي 7 عين الله جعفرنژاد قمي در ايجاد اين پروژه بوده است .

شرح تحقيق :
زبان برنامه نويسي دلفي درمحيط ويندوز تحولي را در برنامه نويسي شي گرا ايجاد كرده است . وجود اشياء آماده ع عناصر و خواص آن برنامه نويسي را ساده كرده است .
اين پروژه تشكيل شده از10 فرم كه هر فرمي كار مخصوص خود را انجام مي دهد كه به ترتيب زير است :
فرم 1 : كه شامل منوهايي است كه مي توان با استفاده از آنها فرم ( صفحه ) مورد نظر خود را انتخاب كرد .

فرم 2 : كه شامل بانكي براي نگهداري مشخصات تمامي متقاضيان مي باشد و همچنين انجام اعمال افزودن متقاضي جديد ، حذف و گزارش در آن ميسر مي باشد .
فرم 3 : كه شامل بانكي براي نگهداري مشخصات متقاضيان اشتراك دار است و همچنين مانند فرم قبلي انجام اعمال افزودن متقاضي جديد ، جستجو ، حذف و گزارش در آن ميسر مي باشد .
فرم 4 : كه شامل بانكي براي نگهداري مشخصات رانندگان مي باشد و همچنين افزودن راننده جديد ، جستجو ، حذف و گزارش در آن ميسر مي باشد .

فرم 5 : اين فرم اطلاعاتي در مورد نحوه كاركرد برنامه به شما مي دهد .
فرم 6 : در اين فرم معلوم خواهد شد كه آيا راننده در تاريخ روز در تاكسي تلفني حضور داشته است يا خير ؟ و بر اساس آن هم گزارش گرفته مي شود .
فرم 8 : در اين فرم جستجو در بانك متقاضيان بر اساس 1 فيلد دلخواه امكان پذير است همچنين مي توان از نتيجه جستجو گزارش تهيه كرد .
فرم 9 : اين فرم در فرم 10 براي تكميل بعضي از درخواستها مورد استفاده قرار مي گيرد .
فرم 10 : در اين فرم مبلغ دريافتي هر راننده اي در بانك مخصوصي ذخيره مي شود .
فرم 11 : در اين ابتدا نام راننده مورد نظر را براي جستجو تايپ كرده تا در صورت وجود تمامي مبلغ دريافتي او نمايش داده شودسپس مي توان حقوق خالص او را محاسبه كرد .
فرم 12 : در اين فرم نام استاد پروژه ، نام استاد راهنما و دانشجو به همراه نام دانشگاه ا و ذكر شده است .
جدول موجود درفرم 2 بنام beshterak نام دارد كه شامل فيلدهاي گوناگوني است در اينجا به توضيح آنها خواهم پرداخت :
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه 30 كاراكتر ايجاد شده است كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه 50 كاراكتر ايجاد شده است كه از نوع تاريخ مي باشد .
كه از نوع زمان مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه 20 كاراكتر ايجاد شده است

جدول شماره 2 ( جدول اطلاعات كداشتراكي و نام راننده ) :

جدول موجود درفرم 9 بنام nameranandeh نام دارد كه شامل فيلدهاي گوناگوني است در اينجا به توضيح آنها خواهم پرداخت :
كه از نوع متني و با اندازه 5 كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع متني و با اندازه 30 كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع متني و با اندازه 30 كاراكتر ايجاد شده است

جدول شماره 3 ( جدول اطلاعات متقاضيان اشتراك دار) :

جدول موجود درفرم 3 بنام meshterakdar نام دارد كه شامل فيلدهاي گوناگوني است در اينجا به توضيح آنها خواهم پرداخت :
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه 30 كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه 50 كاراكتر ايجاد شده است

جدول شماره 4 ( جدول اطلاعات رانندگان ):

جدول موجود درفرم 4 بنام etelaat نام دارد كه شامل فيلدهاي گوناگوني است در اينجا به توضيح آنها خواهم پرداخت :
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه 30 كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه 50 كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع متني و با اندازه 50 كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع عددي مي باشد .

جدول شماره 5 ( جدول اطلاعات مبالغ دريافتي از مشتري ) :

جدول موجود درفرم 10 بنام mablagh نام دارد كه شامل فيلدهاي گوناگوني است در اينجا به توضيح آنها خواهم پرداخت :
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه 30 كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع تاريخ مي باشد .
كه از نوع زمان مي باشد .
كه از نوع عددي مي باشد .

جدول شماره 6 ( جدول كمكي براي محاسبه حقوق راننده ):

جدول موجود درفرم 11 بنام mablagh1 نام دارد كه شامل فيلدهاي گوناگوني است در اينجا به توضيح آنها خواهم پرداخت :
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه 30 كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع تاريخ مي باشد .
كه از نوع زمان مي باشد .
كه از نوع عددي مي باشد .

جدول شماره 7 ( حضور و غياب رانندگان ):

جدول موجود درفرم 6 بنام Hozoor نام دارد كه شامل فيلدهاي گوناگوني است در اينجا به توضيح آنها خواهم پرداخت :
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه 30 كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع تاريخ مي باشد .
كه از نوع زمان مي باشد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید