تحقیق در مورد چالشهای موجود در حسابداری دولتی

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

چالشهای موجود در حسابداری دولتی
مقدمه:
با سپاس فراوان ایزدمنان را که انسان را بوسیله علم و دانش و آموختن از تاریکی و ظلمت به سوی نور و روشنایی هدایت فرمود و لباس زیبای آدمیت را بر تن نارسای او به وسیله دانایی پوشاند و تا انجائیکه فرمود ای انسان توجانشین من در روی زمین هستی. و حمد و سپاس بی عددو بی شماره پروردگاری را که به ما توفیق داد تا با مطالعه عناوین مختلف و منابع زیادی که در این راستا توسط استادان صاحب نظر و اهل دانش به از زمانهای گذشته و حال ارث رسیده به

اندازه، درک و فهم و برداشت شخصی و همچنین تجربه چند ساله در فعالیت ها ی مالی اعم از دولتی و یا بخشهای خصوصی مطالبی را بویژه در زمینه حسابداری دولتی در موسسات و زمانها و دستگاه های دولتی تحریر در آورم و انتظار می رود که مورد استفاده خوانندگان و مطالعه کنندگان محترم فقرار گرفته باشد. همچنین اعتقاد ویژه ای بر این دارم که مجموعه تهیه شده عاری از عیب در نحوه مطلب نمی باشد.
لذا خوانندگان عزیز کوتاهی این حقیر ار خواند بخشید و اینجانب را مورد لطف و محبت خویش قرار خواهند داد و موجب امتنان خواهد بود که با راهنمایی و پیشنهادات به جا اینجانب را یاری خواهند فرمود. باتشکر احمدی

فهرست مطالب
پیش گفتار
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربردآن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های مختلف اقتصاد و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار و پر واضح است که حسابداری دولتی نیز در طی سالهای اخیر پذیرای تحولات مثبتی شده و علاوه به ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکرد ها توانست است با بهره گیری از روشهای جدید ، به فرانگری بپردازد. در جهت حرکت سازمانها و دستگاه ها اجرایی و شرکتهای دولت را به نحو مشخصی ترسیم کند.

ازسوی دیگر استحکام مبانی مالی، که به تعغبیر حضرت علی (ع) رک حیات و رشته جان ملت محسوب می شود، و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید با استفاده از جدید ترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد.

تحقق این هدف البته نیازمند به کارگیری نیروی انسانی فی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر مسئولیت و رسالت سازمانها و دستگاههای دولتی را درایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجیهیزکارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد. لذا بررسی و مطالعه و ارائه مطالب در زمینه های حسابداری بویژه در زمینه حسابداری دولتی در دستگاه های اجرائی و دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. سهم بسزایی در تجهیز و اموزشی کلیه دست اندکاران وکارشناسان مالی و بویژه مدیر آگاهی

دستگاه های دولتی وکارکنان امور مالی وزارتخانه های و موسسات و شرکتهای دولتی داشته باشد. و بدین امید که چنین حرکتها و موارد و مطالبی بتواند ضمن ترسیم نقاط ضعف سیستمهای موجود سراغاز برای استقرار سیستمهای مطلوب تر باشد در ایران علی رغم توسعه روز افزون وظایف و برنامه های دولت در چند دهه اخیر و ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی موثر و مفید درمدیریت مالی سازمانهای دولتی ، حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است. مطالعه سیر تاریخی حسابداری دولتی در ایران و مقایسه آن با روز تکاملی این رشته در سایر کشور موید این نظر است ناآگاهی مدیران

سازمانهای دولتی به نحوه استفاده از گزارشهای مالی در اتخاذ تصمیمات مالی صحیح و به موقع و اداره امور مالی سازمانها مذکور به نحو مطلوب از یک سو و فقدان ارتباط و تفاهم منطقی میان استادان و مدرسان رشته حسابداری دانشگاههای موسسات آموزشی عالی و حسابداری دولتی ارشد ازسوی دیگر از دلایل مهم عقب دگی حسابداری دولتی رویداد است.
بدین ترتیب که دانشگاهیان صاحب نظر در رشته حسابداری که با اصول و روشهای حسابداری دولتی در کشورهای پیشرفته آشنا هستند، به علت عدم آگاهی کامل از سیستم حسابداری وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همیشه بر این عقیده بوده اند که آنچه در ایران به عنوان حسابداری دولتی مطرح است بر گرفته از روشهای و دستور العملهایی است که در انها اصول بنیادی و مبانی علمی حسابدرای ملحوظ نگردیده است در حالی که حسابداران ارشد بخش دولتی ما به نظر عدم تبحر و مطالعه کافی در پایه های اصولی حسابداران دولتی و استفاده از نیروهائیکه تحصیلات دانشگاهی حداثل مرتبط وآکادمیک معتقدند آنچه در دانشگاه ها ومراکز آموزشی به عنوان مبانی نظری حسابداری دولتی مطرح می شود صرفاً جنبه نظری دارد و در عمل با عنایت به شرایط خاص و قوانین و مقررات حاکم که در ایران کاربرد موثر ندارد.

این میان مطالبی که می توان مطرح کرد به دو گروه تقسیم بندی می شود و در دو جهت گیری و طبقه بندی مختلف تحت عنوان ۱- اصول حسابداری دولتی ۲- حسابداری دولتی در ایران انعکاس یافته است.
۱-اصول حسابداری دولتی:

مطالبی که تحت عنوان اصول حسابداری دولتی می توان بیان کرد منحصراً در برگیرنده اص۴ول و موازین متداول حسابداری دولتی و روشهای اجرائی آن در سازمانهای دولتی برخی کشورهای پیشرفته بوده است و در عمل تطابق و توازن معقولی نیز قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور نداشته است.
۲- حسابداری دولتی در ایران:

گروه دوم نیز در مطالبی که بیشتر تحت عنوان حسابداری دولتی در ایران مطرح می شود صرفاً سیستم حسابداری مورد عمل وزارتخانه و موسسات دولتی ایران را مورد بحث قرار داده است بدون انکه توجهی به اصول و موازین متداول حسابداری دولتی نموده و مبانی نظری و جنبه های تئوری حسابداری دولتی را تشریح می نماید.

با توجه به دلایل اشاره شدن مطالبی که بتواند ضمن پر کردن خلاء مورد بحث در سیستم حسابداری دولتی را هم از لحاظ آموزشی و همه از نظر تئوری و انتقال فنون و یافته های جدید آن قابل استفاده باشد وهمه کاربرد موثری در ارتقاء دانش حسابداری در سازمانهای دولتی داشته باشد.
شدیداً احساس می شود.
تبصره:

با عنایت به قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور بویژه «قانون محسابات عمومی کشور» مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در ارائه اصول، موازین و روشهای خاص حسابداری دولتی و وزاتخانه های موسسات و شرکتهای دولتی و کلیه دانشگاه ها اجرایی به تبعیت از اصل حاکمیت قانون ضروری و الزامی می باشد.
ارتباط حسابداری دولتی با بودجه:

برنامه ها و طرحهای بزرگی که دولت در دست اجرا دارد مدیران حقیقت است که نقش دولت در اداره جامعه بیش از پیش افزایش یافته است و این مهم مکمل همه بوده است و مهم قابل توجهی از طریق کارگزاران دولت، صرف خرید کالاهای سرمایه ای و مصرفی می شود، بنابراین دولت و دستگاه های دولتی بعنوان بزرگترین خریدار و مصرف کننده در جامعه مطرح می باشد. از طرفی با توجه به ده ها هزار کارمند و کارگر شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر خلاصه دریافت کنندگان حقوق و دستمزد ملاحظه می شود که دولت بعنوان بزرگترین کارفرما نیز وظیفه سنگینی بعهده دارد.

برای تامین هزینه های مورد استفاده دولت ناگزیر است تا از منابع مختلف کسب درآمد کند که این دولت را به پردر آمدترین نهاد اقتصادی جامعه مبدل می سازد. نتیجه اینکه دولت برای نظام بخشیدن به امور مالی خود که در سطح بسیار وسیعی از فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به اجزاء در می آید ناگزیر می باشد از یک نظام مالی و حسابداری مطلوب برخوردار باشد.

همچنین، لازم است کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت که بنحوی از اعتبارات دولت استفاده می کند از مقررات و قوانین مالی یکنواخت پیروی نمایند تا تنظیم و نظارت مؤثر امور مالی امکان پذیر گردد.
امور مالی ؟؟ سازمان و دستگاه اجرائی که به عنوان قلب آن سازمان و مؤسسه می باشد، باید از سلامت کامل برخوردار باشد. همچنانکه قلب بیمار و نارسا، صحت بدن و ادامه حیات را متزلزل می سازد، روشهای غلط مالی و حسابداری و مقررات نسنجیده موجب مشکلات و معضلات عدیده اداری شده که نظام را دستخوش نابسامانی می سازد. و یکی از اقداماتی که برای طپیدن قلب سالم جامعه، علاوه بر تعهدات اخلاقی می بایست مورد توجه قرار گیرد آموزش نیروهای متخصص به منظور ایفای نقش مؤثر و مثبت به عنوان حسابداران و مسئولان مالی سازمانها و دستگاههای دولتی در ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. با توجه موارد مطرح شدن در این فرآیند توجهی به امر آموزش بصورت شایسته شود و امید است با برنامه ریزی های صحیح و مؤثر، مشکلات گذشته و حال امور مالی سازمانهای دولتی در ایران برطرف شود.

ارتباط بودجه با حسابداری دولتی در ایران:
بودجه با حسابداری ارتباطی بسیار نزدیک دارد بطوریکه می توان گفت لازم و ملزوم یکدیگرند. بودجه هدفها و برنامه آینده دستگاه را در نظر می گیرد و برای تحقق آن اعتبارات مورد نیاز را پیش بینی می نماید. این پیش بینی معمولاً در قالب فصول و موارد بودجه و برنامه (بودجه عملیاتی) انجام می گیرد. لیکن در عمل می بایست بصورت ریز مواد و فصل بودجه تجزیه شده تا ادارات حسابداری بتوانند در هزینه ها کنترل دقیقتری داشته باشند. عملیات انجام شده و نتایج آن بصورت آمارها و گزارشهای مالی استخراج می شود و در اختیار واحدهای بودجه و دفاتر تلفیق و برنامه ریزی قرار می گیرد تا هم از نظر لزوم تغییرات بودجه در

سال مورد عمل و هم از لحاظ پیش بینی و برآورد نیازهای سال آینده مورد استفاده قرار گرفته تا بتوانند به همین اساس پیش بینی برنامه توسعه آتی را تدوین نمایند. تهیه بودجه و نظام مالی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند بطوریکه اگر اعتبارات کافی برای انجام امور در نظر گرفته نشده باشد، نظام حسابداری را با

مشکلات مورد مواجه می کند و به همین ترتیب چنانچه نظام حسابداری بطور صحیح و منظم کار نکند و قادر نباشد دفاتر حسابداری را به موقع و اصولی تهیه کند و آمارها و گزارشهای مالی را استخراج و در اختیار مسئولین قرار دهد. پیش بینی بودجه برای دوره مالی مشکل خواهد بود و طبعاً نظارت و کنترل بودجه ای نیز غیر مقدر خواهد شد.

مقایسه بودجه مصوب تخصیص داده شده (برنامه) با تفریح بودجه (عملکرد) را نظارت مالی می گویند که فرآیند آن (نتایج) موجب تعدیل و اصلاح عملیات و فعالیتها می شود و نظام اجرایی و اداری کنتور را به سمت خیر و صلاح جامعه سوق می دهد.

نمودار ارتباط بودجه با حسابداری
(تفریح بودجه)

عدم استفاده از نیروها متخصص و کارآمد و تحصیل کرده
با توجه به سابقه طولانی بودجه بندی و استفاده از روشهای مختلف حسابداری دولتی در ایران و استفاده دستگاههای اجرائی از بودجه عمومی در چند دهه گذشته و گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است. و به خوبی آشکار است که حسابداری دولتی نیز طی سالهای گذشته پذیرای تحولات مثبتی شده است و علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید به فرانگری بپردازد. و جهت حرکت سازمانها و دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی را به نحو

مشخصی ترسیم کند. و به عبارتی دیگر امروزه حسابداری دولتی با توجه به توضیحات فوق یک رشته کاملاً تخصیص که نیاز به استفاده از وجود نیروها متخصص، تحصیل کرده دانشگاهی مربوطه که بتوانند اطلاعات بروز با در نظر گرفتن نیازهای این رشته و تحولات بسیار سریع جهانی در این رشته می باشد. تا بتوانند از یافته های جدید و متدهای ارائه شده بر اساس استانداردهای جهانی در این رشته استفاده نموده و این امر نیز یکی از ضروریات و اجتناب ناپذیر است. ولی با توجه به سابقه چند دهه حسابداری دولتی در اغلب دستگاههای دولتی مشاهده می گردد برخی موارد بنا به دلایل نه چندان علمی و توجیه پذیر و سایر دلایل مختلف باز از نیروی غیر متخصص در این رشته استفاده می شود که نتیجه کار کاملاً مشخص است و همین موارد یکی از دلایل کم بازدهی شرکتهای دولتی و یا به عبارتی زبان دهی و ورشکستگی برخی از شرکتهای دولتی حاکی از این مشکل است. انتظار می رود با یک و رویکرد و با یک نگاه علمی و مدبرانه این مهم نیز، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد