تحقیق در مورد چراغ راهنمایی

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان

چراغ راهنمايي
بخش اول


اصول چراغ راهنمايي : فاز گردش به چپ چراغ

در اين قسمت به بررسي آيين نامه ها و دستورالعملهاي ايالت Oregon آمريكا در مورد فاز گردش به چپ چراغهاي راهنمايي مي پردازيم .
1- اصول نصب

در اين بخش عبارت ‹‹ گردش به چپ مجاز ››‌1به حركت وسايل نقليه با اجازة‌ فاز سبز يا زرد چشمك زن نشانه دار ( ) بعد از اخطار به وسايل نقليه ديگر يا عابر پياده اطلاق مي شود . عبارت ‹‹ گردش به چپ حفاظت شده ›› 2 به گردش به چپي اطلاق مي شود كه بدون دخالت وسايل نقلية‌ ديگر يا عابرين پياده صورت مي گيرد و معمولا توسط يك چراغ سبز نشانه دار ( ) براي راننده مشخص مي شود .


شرايطي كه بايد از گردش به چپ حفاظت شده استفاده كرد عبارتنداز :
الف ) حجم گردش به چپ عموماً بيشتر از 200 وسيله در ساعت باشد يا اينكه حجم وسايل نقيله يك خط روبرو بيشتر از 50000 يا دو خط بيشتر از 000, 100 باشد
در شرايطي كه ‹‹ عدم تعادل خط ›› 3 بطور فاحشي وجود دارد ، دو برابر تعداد واقعي بيشترين حجم خطوط روبرو بايد در محاسبات در نظر گرفته شود . فاز گردش به چپ براي يك دورة‌ پنج ساله طراحي مي شود و بايد براي اين مدت جوابگوي ترافيك باشد .
ب ) حركت گردش به چپ سه خط يا بيشتر از ترافيك مقابل را قطع مي كند .
ج) سرعت طرح خطوط مقابل بيشتر از 70 كيلومتر در ساعت باشد .
د) در سه سال گذشته طي يك دورة‌ 12 ماهه ، سه ( يا بيشتر ) تصادفات گردش به چپ ثبت شده باشد . تصادفات گردش به چپ با عابرين نيز بايد در نظر گرفته شود .
ه ) فاصلة ديگر ترافيك ورودي به تقاطع ، براي سرعتهاي زير از حداقل هاي ذكر شده كمتر باشد :
حداقل فاصله برحسب متر ( فوت ) سرعت ( برحسب مايل در ساعت )
(200 ) 60 20
(250 ) 75 25
(300 ) 90 30
(350 ) 105 35
(400 ) 120 40
(450 ) 135 45

و ) خط گردش به چپ مقابل چراغ گردش به چپ را داشته باشد يا اينكه حداقل يكي از معيارهاي ذكر شده را داراباشد .


ز ) مطالعه مهندسي ، لزوم فاز گردش به چپ را تصديق كند . آيتمهايي كه ممكن است در نظر گرفته شوند عبارتند از ( البته به اين موارد محدود نمي شوند ) : حجم عابرين پياده ، افزوده شدن زمان چراغ راهنمايي ، طرح هندسي تقاطع و حركت پذيري وسايل نقلية‌ خاص .


2- فاز گردش به چپ منحصراً حفاظت شده
‹‹ فاز منحصراً حفاظت شده ›› 4 بايد وقتي كه مطالعة‌ مهندس يكي از شرايط زير را پييشنهاد كرد

بكار گرفته شود :
الف ) حجم گردش به چپ بيشتر از 300 وسيله در ساعت باشد يا اينكه حجم ترافيك مقابل براي يك خط بيشتر از 000, 150 و براي دو خط بيشتر از 000, 300 باشد . در شرايطي كه عدم تعادل خط بطور فاحش وجود دارد، دوبرابر مقادير بدست آمده بايد در محاسبات وارد شود .


ب ) سرعت طرح ترافيك مقابل بيشتر از 70 كيلومتر در ساعت باشد .
ج ) در سه سال گذشته در طي يك دوران 12 ماهه بيشتر از 5 تصادف ثبت شده باشد . تصادفات گردش به چپي كه با عابرين پياده شده است نيز بايد در نظر گرفته شود .
د ) گردش به چپ حداقل سه خط ترافيك مقابل را قطع كند
ه ) گردش به چپ چند خطه ارائه شده باشد .


و ) فواصل ديد ترافيك ورودي به تقاطع از فواصل مشخص شده در جدول زير كمتر باشد :
حداقل فاصله برحسب متر ( فوت ) سرعت ( برحسب مايل در ساعت )
(200 ) 60 20
(250 ) 75 25
(300 ) 90 30
(350 ) 105 35
(400 ) 120 40
(450 ) 135 45

ز ) دور زدن ( حركت U شكل ) 5 مجاز مي باشد .
ح ) چراغ راهنمايي شامل فاز ‹‹‌زمان تأخيري تجاوزي ›› 6 – براي كارآيي بيشتر – مي باشد . اين معيار در صورتيكه بتوان زرد چشمك زن نشانه دار ( ) نصب كرد ، اعمال نمي شود .
ط ) عوامل اضافي ديگر از قبيل حجم زياد عابر پياده ، از افزوده شدن زمان چراغ ، طرح هندسي ، حركت پذيري وسايل خاص ، يا شرايط خاص ديگر .


3- فاز گردش به چپ حفاظت شده / مجاز و مجاز / حفاظت شده
وقتي كه حركت گردش به چپ در قسمت اول فاز ، حفاظت شده است و در قمست دوم آن مجاز ، فاز به نام ‹‹ حفاظت شده / مجاز ›› 7 خوانده مي شود . اگر قسمت اول فاز مجاز باشد و قسمت دوم آن حفاظت شده آنگاه فاز به نام ‹‹ مجاز / حفاظت شده ›› 8 ناميده مي شود . هردوي اين حالات به اختصار PPLT نامبرده مي شود . PPLT در تقاطعهايي بكار مي رود كه معيارهاي لزوم گردش به چپ را ارضاء مي كنند اما معيارهاي فاز گردش به چپ منحصرا‌ً حفاظت شده را دارا نيستند .
يك مطالعه مهندسي بايد براي ارزيابي موقعيتهاي مختلف صورت گيرد تا سودمندبودن PPLT مشخص شود .
اگر زرد چشمك زن نشانه دار ( ) بكار رفته است ، تعيين اينكه قسمت حفاظت شدة‌ فاز اول باشد يا قسمت مجاز فاز ، بستگي به ملزومات و كارآيي تقاطع دارد .
شرايط زير اگر وجود داشته باشد تقدم يا تأخر قسمتهاي حفاظت شده و مجاز فاز گردش به چپ اختياري است :
• تقاطع T شكل باشد و گردش به چپي از روبرو صورت نگيرد .
• گردش به

چپ مقابل ممنوع باشد يا گردش به چپي اصلاً وجود نداشته باشد مانند خيابانهاي يكطرفه

4- اصلاح و برداشت فاز گردش به چپ چراغ راهنمايي
برداشتن فاز گردش به چپ منحصراً حفاظت شده مستلزم انجام يك مطالعه مهندسي كامل است . مطالعة‌اقتصادي بايد شامل معيارهاي زير باشد :
الف) تصادفات ثبت شده قبل از نصب گردش به چپ حفاظت شده . اگر چراغ به خاطر تصادفات گردش به چپ نصب شده بود ،

فاز گردش به چپ منحصراً‌ حفاظت شده بايد كماكان برجاباشد مگر اينكه مطالعة‌ مهندسي كاهش بالقوة‌ نقاط برخورد را تشخيص داده باشد .
ب ) تصادفات گذشته براي تعيين اينكه آيا تصادفات ‹‹‌جلو به عقب ›› 9 كاهش خواهند يافت يا خير .
ج ) يك برآورد از كاهش تأخير مورد انتظار براي هر وسيله كه وارد تقاطع مي شود در صورتيكه فاز گردش به چپ برداشته شود .
اگر تصادفات به طور فاحشي بعد از برداشتن فاز گردش به چپ حفاظت شده افزايش يابند ، اين فاز بايد مجدداً نصب شود .

5- توجيه هايي در زمينه چراغهاي گردش به چپ
الف) فاز گردش به چپ منحصراً‌ حفاظت شده
1) فاز گردش به چپ منحصراً حفاظت شده اي كه از چراغهاي غير قابل برنامه ريزي استفاده مي كند بايد تماماً داراي نشانه ( ) باشد .


2) فاز گردش به چپ منحصراً حفاظت شده كه براي يك خط توأم با گردش به چپ بكار مي رود بايد به همراه يك چراغ سبز دايروي ، يك سبز نشانه دار نيز بكار رود . اگر گردش به چپ باعث تداخل با ترافيك مقابل مي شود يك زرد نشانه دار نيز مورد نياز است .


3) وقتي يك فاز گردش به چپ منحصراً حفاظت شده براي يك ‹‹ خط ›› گردش به چپ بكار مي رود و ‹‹ خط مجاور ›› يك خط ‹‹ چپ رو ›› 10 است ، آنگاه چراغها بايد بصورت زير باشند :
يك چراغ سه قسمتي كه تماماً‌ براي گردش به چپ نشانه دار است و :
• يك چراغ چهار قسمتي با قرمز دايروي ، زرد دايروي ، سبز نشانه اي عمودي و سبز نشانه اي گردش به چپ ، براي وقتي كه گردش به چپ بصورت تأخيري است ،

شكل اول
• يا يك چراغ پنج قسمتي با قسمتهاي چراغ چهارقسمتي كه در بالا ذكر شد بعلاوة‌ يك زرد نشانه دار گردش به چپ براي خط ‹‹ چپ رو ›› ( خطي كه كنار خط گردش به چپ قراردارد و وسيله مجاز است در آن به چپ گردش نمايد ) وقتي كه گردش به چپ بصورت تجاوزي عمل مي كند .


ب ) فاز PPLT
1) نصب هاي جديد فاز PPLT بايد از يك چراغ چهارقسمتي بايك زرد چشمك زدن نشانه دار بكار روند
اين فرم چراغ اخيراً‌ به عنوان فرم مورد قبول پذيرفته شده است . (توسط Federal Highway Adminis tration )


2. يك چراغ پنج قسمتي – كه بعنوان فرم dog hous- شناخته مي شود ، مابين و از خط گردش به چپ و خط چپ رو ممكن است مورد استفاده قرارگيرد . وقتي اين فرم مورداستفاده قرارمي گيرد معمولاً يك علامت در سمت ‹‹ چپ ›› چراغ پنج قسمتي نصب مي شود كه روي آن نوشته شده ‹‹‌گردش به چپ به هنگام سبز شدن مشخص مي شود ›› ، اين علامت بصورت سمبريك يك سبز دايروي دارد.شكل چهار يك فرم PPLT را نشان مي دهد كه براي نصبهاي ذكر شده قابل قبول است اما براي طرح هاي بزرگراهها مورد استفاده قرار نمي گيرد مگر اينكه به وسيلة‌ مهندس ترافيك تأييد شود.


فاز PPLT بايد تنها از چراغهاي قابل برنامه ريزي زماني استفاده كند كه باعث جلوگيري از گيج شدن راننده مي شود. زماني كه خط چپ رو وجود ندارد چراغ پنج قسمتي مطابق شكل پنجم برفراز خط گردش به چپ ( و نه مانند قبل برفراز مابين خط گردش به چپ و خط چپ رو ) نصب مي شود و علامت ‹‹ گردش به چپ به هنگام سبز شدن مشخص مي شود ›› در سمت ‹‹ راست ›› چراغ نصب مي شود .

شكل پنجم
6- باتريهاي كمكي


اگر بعضي از تقاطعها بعلت موقعيت و مشخص هاي اجراييشان با قطع برق مواجه بشوند ممكن است تأثير منفي روي ايمني و آمد و شد عمومي بگذارند . معمولاً‌ نيروهاي محلي مسئول بايد به سرعت بصورت موقتي خودشان به جاي چراغ ، ترافيك را كنترل كنند . زمان رسيدن نيروهاي محلي و در دسترس بودن آنهاممكن است جاي بحث داشته باشد . بنابراين استفاده از باتريهاي كمكي ممكن است مناسب باشد . يك سيستم باتري كمكي 11 ( يا پشتيبان ) مي تواند بطور مداوم باعث تأمين برق چراغ راهنمايي در مواقع قطع برق شود .

 

1) اصول نصب :
اين تصميم محتاطانه بايد در محدودة منطقه اي با استفاده از داده هاي مديريت ترافيك منطقه صورت گيرد . در نصب اين باتريها بايد به موارد زير توجه داشت :
الف) مشخصه هايي كه براي تقاطع بايد رد نظر گرفته شوند عبارتند از :
• موقعيت مجزا
• تداخل با ترافيك هاي سرعت بالا ( سرعتهاي بالايKm/s 70
• تقاطع هاي با ظرفيت بالا ( 000, 20 در خط اصلي )
• وروديهايي با ديد كم

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 25 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله چراغ دروغ بی فروغ است

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان
چراغ دروغ بی فروغ استبه امید معماریان می گوئیم که این روزها خواهند گذشت و امید ما دیگر زندانی نخواهد شد و باز هم زندگی ادامه دارد. بازهم امید معماریان است که سرش را بالا می گیرد و باز هم این بازجو است که باید خودش را از همگان پنهان کند و حتی مواظب باشد که فرزندانش هم نفهمند که پدرشان چه شغل کثیفی دارد1) امید ...

مقاله در مورد بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایة دانش آموزان دختر پایة سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقة 18 تهران

word قابل ویرایش
58 صفحه
23700 تومان
بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران چكيدة پژوهشدر اين پژوهش به منظور بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران از يك پرسشنامه محقق ساخته كه داراي 21 سئوال است استفاده شد. بعد ...

مقاله در مورد مقایسه پرخاشگری در بین نوجوانان مقطع دوم راهنمایی خانواده های مذهبی و غیر مذهبی

word قابل ویرایش
72 صفحه
27700 تومان
مقدمه همه افراد بشر مشكلاتي دارند و اين مشكلات در نتيجه محروميت و دوري از عقايد اسلامي گاهي توليد مي شود و به عبارت ديگر ريشه در اكثر مسائل انسان و رنجهاي حاصل از آن است كه اغلب براي افراد انسان دشوار و يا حتي غير ممكن است كه مستقيماً به مشكلي حمله بياورند و آن را از بين ببرند گاهي مديريت و دوري از عقايد اسلا ...

دانلود مقاله راهنمایی و مشاوره

word قابل ویرایش
137 صفحه
34700 تومان
چكيدهموضوع اين تحقيق كه به بررسي آن پرداخته مي شود جايگاه اوقات فراغت در مديريت زمان نوجوانان و جوانان استان قزوين مي باشد.در مسأله اوقات فراغت بحث،بحث پر كردن نيست،چون ما يك مقدار به كيفيت هم بايد نگاه كنيم بحث،بحث غني سازي است كه پر كردن مفهوم ندارد ما بايد غني سازي كنيم و كيفيت بايد بالا باشد.امروزه اوقات ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی آثار شمارشگرهای معکوس چراغهای راهنمایی بر عملکرد رانندگان

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : شمارشگرهای معکوس شمارشگر معكوس زمان سبز و قرمز عمدتاً با هدف تسهيل تصميم‌گيري رانندگان براي عبور و يا توقف در فواصل بحراني حدفاصل تغيير فاز و همچنين ايجاد آرامش بيشتر در زمان انتظار پشت چراغ در فاز قرمز نصب و راه‌اندازي مي‌شود تا با اطلاع‌رساني به موقع رانند ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم فازی چراغ راهنمایی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه رشد جمعیت،توسعه کاربریها و بالا رفتن مالکیت وسایل نقلیه در شهرهاموجب افزایش روز افزون تقاضای سفر و حجم وسایل عبوری از معابرشهری شده است. امروزه مساله زمان سفر در شبکه معابر شهری به دلیل افزایش تراکم، یکی از مهمترین مسائل کلان شهر هاست. بخش قابل توج ...

مقاله روشهای کنترل چراغ راهنمایی مبتنی بر منطق فازی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** روشهای کنترل چراغ راهنمایی مبتنی بر منطق فازی چکیده امروزه ترافیک یکی از مهمترین مسائلی است که اکثر شهرهای جهان با آن روبرو هستند. از اینرو امر کنترل ترافیک مکانیزه از جمله مباحث بسیار مهم و حیاتی است که مستلزم بکارگیری افراد متخصص و ...

مقاله کنترل هوشمند ترافیک ( چراغهای راهنمایی ) با الگوریتم مبتنی برFPGA

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کنترل هوشمند ترافیک (چراغهاي راهنمایی) با الگوریتم مبتنی برFPGA چکیده در این مقاله یکی از راهکارهاي پیشبرد طرحهاي مربوط به شهر الکترونیک، با محوریت کنترل هوشمند ترافیک مـورد بررسـی قرار می گیرد. هدف در این مقاله ارائه ي یک روش سریع و ...