بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقد مه :

پس از گندم ، برنج مهمترین محصول زراعی به حساب می آ ید و نقش مهمی  درتغذیه  مردم  جهان  دارد  و پس از

گندم ، بیشترین  سطح  زیرکشت  را به خودش  اختصاص

داده است .

دراین زراعت عواملی زیان آور وجود  دارد  که  عملکرد

را در برنج تحت تا ثیر قرارمی دهد و از عوامل زیان آور در  زراعت  برنج  می توان  آفات ،  بیماریها ،  کمبودها

و علفهای هرز را نام  ببریم که  نقش عمده ای در کاهش

محصول برنج  ایفا می کنند .

اسلاید 2 :

واز آنجائیکه  تولیدات  داخلی جوابگوی مصرف   داخلی
نیست دولت به اجبار اقدام به  واردات برنج  کرده  است
وبا توجه به افزایش سالیانه جمعیت و ا فزایش نیاز مردم ، شناخت این عوامل زیان آور ومبارزه با آنها امر اجتناب  ناپذیر است که یکی از این عوامل  زیان آور  بیماری بلاست برنج است .

اسلاید 3 :

نام بیماری ، بلاست برنج یا گردن پوسیده

است که درگیلان معروف به پر (Rotten neek )

سوز یا گل خشک است که مهمترین بیماری برنج در

سراسر جهان است .

اسلاید 4 :

خسارت بیماری :

این بیماری بعلت انتشار وسیع  و تاثیر مخرب آن در شرایط

مناسب ،بیماری اصلی برنج بوده و مورد توجه است و میزان کاهش محصول  به  زمان آلودگی بستگی  دارد .  یعنی هر چه

آلودگی زودتر صورت بگیرد خسارت بیشتر است ویا اگر بلاست برگ بیشتر باشد خسارت در مراحل بعدی بیشتر است .

گیاهچه های برنج درمرحله پنجه زدن اغلب کاملا از بین  می

روند  و در  مورد  کاهش  محصول  در اثر بلاست  برگ  نیز کوششهایی شده است و تحقیقات نشان داد که بلاست برگ سبب کوتولگی بوته ها ، کاهش محصول  خوشه های  کامل  و  وزن هزاردانه و وزن شالی می شود .

اسلاید 5 :

ب ) آلودگی بند یا گره :

آلودگی درروی بند یا گره بصورت لکه های خاکستری مایل به سیاه بوده که در بند های پایین ساقه بیشتر است که معمولا ساقه هایی که گره آنها بلاست زده باشد به آسانی شکسته می شوند .

اسلاید 6 :

Panicul blastآلودگی خوشه که به بلاست خوشه

 نامیده  می شود  و Neek blast یا بلاست گردن  

 بیشترین خسارت را خواهد داشت ،خسارت در این مرحله   بستگی  به  زمان  آلودگی  خوشه  دارد  و  چنا نچه

 آلودگی در مرحله  گل دهی یا  شیری شدن دانه ها  رخ White_ panicle  دهد دانه ها کاملا پوک وخوشه   سفید میگردد و اگر حمله د یرتر شروع شود ،  دانه ها    قسمتی پرشده ولی مغز آنها به رنگ سفید یا سبز وخرد  وشکننده درمی آید ، برای هردو نوع خسارت به ازای هر 10% بلاست گردن حدود 6% کاهش محصول و 5%  

اسلاید 7 :

عامل بیماری یا پاتوژن :

برای قارچ عامل بیماری در مراحل مختلف نامهایی از قبیل

Pyricularia grisea الف )

Dactylaria grisea ب   )ِ

P - oryzae ج   )

D - oryzae د   )

توسط محققین بکار رفته است  اما  در واقع  بیماری  بلاست    تولید می شود. Pyricularia grisea برنج در اثر قارچ

که منحصرا  به حالت  غیر جنسی ( فرم ناقص )  یعنی  تشکیل کنیدی ومیسیلیوم تکثیر یافته وفرم کامل قارچ یعنی فرم جنسی تا کنون  در  طبیعت  یافت  نشده  است  ولی  فرم  جنسی  آن

است .Magnaporthe grisea

اسلاید 8 :

  در  خانوادهAscomycotinaکه این  قارچ  یک  

است  که  تولید  آسکوسپورهایPhysosporthe 

شفاف ،دوکی شکل وبا سه حجره در آسک های دو لایه میکند

اسلاید 9 :

سیکل بیماری :

زمستانگذرانی قارچ به صورت میسیلیوم  وکنیدی بر  روی اندامهای آلوده برنج  وعلفهای هرز و بقایای گیاهی  و یا غلات زمستانه  است  که  در بهار با مساعد شدن  هوا  اسپورها

بوسیله  باد  بر  روی برگ  گیاه میزبان  قرار  می گیرند  که آلودگی پس از تندش کنیدی وتشکیل آپرسوریوم  و نفوذ  بداخل

اپیدرم وکوتیکول صورت میگیرد .

پس میسیلیوم ها درداخل سلول های گیاه رشد می کنند واز آنها تغذیه می کنند  وعلایم  بیماری پس  از چند روز ظاهر می شود یعنی ایجاد لکه روی گیاه می کنند .

اسلاید 10 :

تاثیر مواد غذایی روی بیماری :

1 ) ازت

اثر ازت روی بیماری با شرایط خاک وهوا وهمچنین روش کاربرد کودهای ازته فرق می کند .

الف ) استفاده از کود ازته زود اثر( سولفات دوآمونیوم )در

یکبار وبه مقدار زیا د

  ب )  اثر بر روی سیلیکاته شدن سلولهای اپیدرمی

 ج  ) استفاده از کود سرک و کود سبز

 د   ) فرم ازت

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید